Преговорите за регионално развитие: ВиК инвестиции, децентрализация, промени в ЗОП и нов ЗУТ

Търговската тайна при публичните средства да отпадне; ДНСК да провери строежите в защитени територии; само общини с одобрени ОУП ще получат капиталова субсидия през 2023 г., решиха преговарящите за коалиционно правителство

Инвестициите в подмяна на водопроводи и в изграждането на пречиствателни станции за питейни води стават приоритет, решиха преговарящите. Заедно с това ще се направи одит на ВиК холдинга, и да се помисли как той да заработи ефективно.
Инвестициите в подмяна на водопроводи и в изграждането на пречиствателни станции за питейни води стават приоритет, решиха преговарящите. Заедно с това ще се направи одит на ВиК холдинга, и да се помисли как той да заработи ефективно.    ©  Надежда Чипева
Инвестициите в подмяна на водопроводи и в изграждането на пречиствателни станции за питейни води стават приоритет, решиха преговарящите. Заедно с това ще се направи одит на ВиК холдинга, и да се помисли как той да заработи ефективно.
Инвестициите в подмяна на водопроводи и в изграждането на пречиствателни станции за питейни води стават приоритет, решиха преговарящите. Заедно с това ще се направи одит на ВиК холдинга, и да се помисли как той да заработи ефективно.    ©  Надежда Чипева

Приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура. Промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Изготвяне на нов закон или кодекс на мястото на сегашния Закон за устройство на териториата (ЗУТ). Повече финансова независимост на общините.

Това бяха някои от 30-те точки в бъдещата управленска програма за "Регионално развитие", по които постигнаха съгласие преговорните екипи за бъдещо коалиционно правителство. Консултациите започнаха в четвъртък следобед и продължиха пет часа. Участваха експерти от "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България". (виж карето)

За финансите на общините

Прието беше капиталовите разходи на общините "извън нормалното капиталово планиране", да бъдат одобрявани на проектен принцип от Народното събрание заедно с текущия бюджет на държавата. А Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да има задължението да оказва методическа помощ при изработването на проектната документация. Очаква се това предложение на ПП да изсветли капиталовите разходи на общините, които се финансират от централния бюджет, и да ги направи по-малко зависими от изпълнителната власт.

Досегашната практика е общините да разчитат на така наречените ПМС, до които се стига при преизпълнение на националния бюджет в края на годината и да си издействат средства, като "ходят на килимчето" в Министерския съвет или в Министерството на финансите.

Решено беше да се започне работа по план за финансовадецентрализация, приемлива за всички общини. Дискусионно остана как точно да бъде направено това, така че да не се пренасочва ресурс към най-големите и богати общини за сметка на малките и бедните. Имаше предложение от ДБ като начало два процентни пункта от данъка на физическите лица да остава в общините, без при това да се намалява субсидията им. Притесненията бяха, че такава практика ще засили богатите общини като София, където сега се събират 40% от всички данъци, а тя получава 18% от трансферите.

"Изследване на възможност оперативните програми да включват критерии за регионално приоритизиране." Така бяха трансформирани различните идеи за целево финансиране на общините в най-изостаналите региони на страната - в Северозапада, Югоизтока и Родопите. Експертите на БСП предлагаха да се създаде Национален фонд за сближаване между регионите. Имаше и идеи държавата да финансира изграждането на фотоволтаици до 5 киловата за жителите в необлагодетелстваните райони, но те останаха в графата "дискусионни".

Приоритетни инвестиции във ВиКинфраструктура

Приоритет стават инвестициите в подмяна на водопроводи и в изграждането на пречиствателни станции за питейни води, решиха преговарящите. (За вторите ЕС е открил и наказателна процедура срещу България.) Решено беше заедно с това да се направи одит наВиК холдинга и да се помисли как той да заработи ефективно.

Напомнено беше, че холдингът е създаден като финансова структура, за да се извършат големите капиталови ремонти, които местните дружества не са в състояние да направят. И че няма как да бъде закрити поне в идните една-две години, без да бъде загубено еврофинансиране. В дейността му има достатъчно предвидени средства и по оперативни програми, и по плана за възстановяване и устойчивост. Споменати бяха около 780 млн. лева от държавата и 700 млн. евро европейско финансиране, като второто има риск да бъде загубено.

По предложение на ДБ беше записано да се насърчат иновациите и енергийната ефективност във ВиК сектора.

Реформа при язовирите. Под този знак беше прието язовирите в страната да бъдат преразпределени между различните ведомства на база на това за какво се ползват. В общи линии идеята е тези за напояване на минат към земеделското министерство, питейните - към околната среда и водите, и тези за промишлени нужди - към Министерството на енергетиката. Пълна паспортизация на язовирите ще установи реалното им състояние. Бяха посочени и няколко язовира, които според участниците от ДБ се нуждаят от спешно обследване - "Тича", "Камчия", "Ястребино", "Студена", "Бели Искър".

Решено беше да се изработят план и инвестиционна програма и да се осигури финансов ресурс за защита от ерозия на бреговеи закорекции на реки. Последните сериозни мероприятия в страната в тази посока са от 1987 г. За сравнение в Румъния за брегоукрепване и брегоустройство са заделени 850 млн. евро национално и европейско финансиране, казаха от БСП.

Промени в Закона за обществените поръчки

Като основен проблем се очерта индексациятана сключените договори по оперативни програми. Няма как, ако проектът е спечелен при финансови параметри Х, той да бъде изпълнен при Х+20%, каквато е ситуацията с поскъпването на строителните материали сега. Посочени бяха примери за фирми, които предпочитат да се откажат от проекта и да платят гаранцията, вместо да работят при тези условия, при това не само по европроекти.

Решено беше в Закона за обществените поръчки да залегнат европейските норми по Международната организация по стандартизация за консултантски инженеринг и строителство (FIDIC), в това отношение. Асен Василев настоя и преговарящите приеха индексациите да се прилагат оттук нататък, но не и за вече спечелените поръчки по ЗОП. Аргументът беше, че, както се разбра при проверките, направени от служебното правителство, договорите са сключвани на завишени цени, което би следвало да осигури ресурс проектите да бъдат изпълнени. Ако има изключения, те може да се решат индивидуално, но не и да се приеме индексация за всички, каза Василев.

Решено беше да се издадат методически указания към всички държавни и общински възложители по ЗОП за инжинеринговите процедури. Идеята е инженерингът да се прилага само в ограничени случаи, в които наистина e наложителен. Както е известно, сега той е форма, под която функциите на проектанта, строителя и надзора се размиват и се създава конфликт на интереси.

Подобно прецизиране се налага и за инхауса, за който общото мнение беше, че трябва да бъде сведен до минимум. От ИТН предложиха да се фиксира гарантиран процент, който да получават подизпълнителите. Ще се мисли и по по-добър механизъм, който да направи публично-частните партньорства работещи.

Всеобщо одобрение срещна идеята на ИТН да отпадне търговската тайна при изразходването на публични средства. За целта ще бъде инициирана законодателна инициатива.

Нов закон или кодекс вместо ЗУТ

В рамките на четири години трябва да бъде направен преглед на законодателството по устройство на територията и да бъде изготвен нов нормативен акт, било то и кодексна мястото на многократно променяния ЗУТ. Тази дългосрочна задача не бива да блокира необходимите изменения в посока отпадане на административни пречки и електронизиране на процеси в сегашния закон. Проектът за нов нормативен акт ще бъде изготвен съвместно с гилдиите.

Идеите за промени в това законодателство са много: преразглеждане ролята на главния архитект; повишени отговорности на проектантите и строителния надзор; увеличени минимални гаранционни срокове в строителството; задължителни обществени и професионални обсъждания и пр. Значителна част са в посока дигитализация на процесите - досиетата на новите проекти да бъдат изцяло електронни. Да се дигитализират и старите проекти.

Преговарящите се съгласиха, че е много важно строително.монтажните работи да се изпълняват от квалифицирани работници. Затрудниха се обаче да кажат как точно да стане това и записаха, че ще търсят активно решение в тази посока.

Ще се направи пилотно конструктивно обследване на панелни сгради. Целта е да се създаде реална представа за състоянието на този сграден фонд, в който живеят над 2 млн. български домакинства, за да се реши какво е необходимо да се предприеме. Контекстът на предложението беше опитът със санирането - макар за него да са дадени 2 млрд. лева, на санираните сгради не са правени конструктивни обследвания.

На общините ще бъде вменено в отговорност да извършват цялостна реконструкция и укрепване на изоставени сгради недвижима културна ценност и ще им бъде осигурен целеви ресурс за това. Идеята е така да се спре процесът на унищожаване на красивите стари сгради в страната.

Срещу незаконното строителство

Едно от най-силните предложения на ПП беше общини, коитоне са завършили общите си устройствени планове (ОУП) до края на 2022 г.,даняматправода получават субсидия за капиталови разходи за 2023 г. Идеята е така да се спре корупционната практика да се разрешават строежи чрез частични изменения на подробни устройствени планове. Общините ще бъдат подпомогнати и финансово за завършването на съответните ОУП.

Решено беше в бюджет 2022 да се задели ресурс за общините, за дапремахнат всички незаконни обекти на територията им, за които има влезли в сила заповеди за това.

На Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде възложено да направи преглед на строителните книжа на всичкиобекти,които попадат в защитени територии и по Черноморското крайбрежие, и ако открие нарушения, да предприеме съответните съдебни действия. Тъй като сега правомощията на ДНСК се ограничават с обектите в строеж, беше прието при необходимост те да бъдат разширени и в посока на завършените строежи.

Решено беше също да се направи кадастър на подземните съоръжения и инсталации.

Местното самоуправление

Записано беше да се забърза работата по оперативната програма за развитие на регионите за периода 2021 - 2027 г. Решено беше също до края на 2022 г. да се актуализира Националната концепция за пространствено развитие. Тя е документът, който определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия.

В тази графа минаха различните идеи да започне дискусия за преразглеждане картата на областите и общините в България на база на данните от преброяването и научни данни. Чуваха се гласове, че 28 областни администрации са много за страна от 6 млн. население, за и против областните управители. Записано беше също, че ще се мисли правна форма, чрез която районните кметове в градовете с районно деление, които са избираеми позиции, да имат право да провеждат собствена политика. Решено беше и да започне активна работа по въвеждане на второ ниво на местно самоуправление.

Някои от темите бяха маркирани и пренасочени към други преговорни групи. Записано беше например като цел подобряване на социалната инфраструктура в общините.

Поставен беше въпросът с четвъртокласната пътна мрежа. По дължина тя е колкото републиканската, но засега е недофинансирана. За групата по транспорт останаха въпросите: към кое ведомство да е АПИ (решението ще е наполитическо ниво); за преразглеждането на функционирането и финансирането на тол системата; за целенасочената политика по стратегическата ос - Ориент/Източно Средиземноморие.

Кой преговаряше за регионалното развитие

БСП

Асен Гагаузов, Борислав Гуцанов, Генади Събков,

Петко Тюфекчиев, Михаил Лисков, Стефан Начев

ИТН

Георги Георгиев, Гроздан Караджов, Силвия Бакърджиева,

Владо Вълков, Галя Бърдарска

ДБ

Зарко Маринов, Надежда Йорданова, Йордан Иванов,

Надежда Бобчева, Грети Стафанова

ПП

Асен Василев, Йордан Терзийски, Богомил Петков

(обратно към текста)

Още от Капитал