Зелената сделка на ЕС - всичко, което трябва да знаете

Какви са европейските зелени политики и регулации, кой е засегнат, какви схеми за финансиране има и какви са сроковете за постигане на целите

"Капитал" в партньорство с Европейската климатична фондация стартират проектa Capital Green. В него ще събираме на едно място всичко за Зелената сделка на ЕС и промените, които тя ще наложи в различните сектори на икономиката като енергетика, транспорт, селско стопанство, градско развитие и др. Ще структурираме и представим по удобен за читателя начин цялото основно съдържание, свързано с целите на политиките на ЕС, съответните регулации, цели, финансиране и т.н.

Почти няма европеец, който да не е чувал за Зелената сделка. Тя определя стъпките за превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Зелената сделка включва още опазване на биологичното разнообразие, установяване на кръгова икономика и премахване на замърсяването, повишаване на индустриалната конкурентоспособност и осигуряването на справедлив преход за засегнатите региони и работници.

На въглеродните емисии е отредено ключово място за гарантиране на приноса на всеки човек и всеки сектор. ЕС предвижда през настоящата година да се приеме данък върху въглеродните емисии за трети страни и преразглеждане на Директивата за енергийно данъчно облагане.

Европейският зелен договор е един от приоритетите на Европейска комисия. Той има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. и да запази своята природа и биоразнообразие, като същевременно засили конкурентоспособността на европейската индустрия и гарантира честен преход за засегнатите региони и работници.

В политическите си насоки председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент е "най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време".

На 11 декември 2019 г. Комисията прие индикативен график за няколко десетки законодателни и незаконодателни инициативи, които комисията възнамерява да предложи, главно през 2020 г. и 2021 г. За повишаване на амбицията на ЕС относно климата; чиста, достъпна и сигурна енергия; индустриална стратегия за чиста и кръгова икономика; устойчива и интелигентна мобилност; екологизиране на Общата селскостопанска политика; опазване на биоразнообразието; работа към амбиция за нулево замърсяване за среда без токсични вещества; интегриране на устойчивостта във всички политики на ЕС и др.

Повече информация може да намерите тук:Какво предстои през 2022 г. за зеленото законодателство, прочетете тук.

Може да проследите в реално време напредъка по всяко от досиетата от законодателния пакет тук.

Позиция на Българската асоциация на консултантите по европейските проекти за Зеления пакт и ефектите му върху България може да прочетете тук.

Енергетиката и въглеродните емисии

Производството на електроенергия е причина за над 75% от вредните емисии в ЕС. Затова блокът си постави за цел да намали емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и дори надхвърли тази цел още през 2019 г., когато емисиите на парникови газове в ЕС-27 бяха с 24% по-ниски. Заради това държавите предприеха още по-амбициозната стратегия - за намаляване с 55% на нетните емисии до 2030 г. (закона за климата "Готови за 55"), за осигуряване 32% дял на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия и подобрение с 32.5% на енергийна ефективност. Всичко това паралелно с цел за 60% ръст на икономиката.

За да стимулира благоприятни за климата инвестиции, ЕС прие пакет от мерки за финансиране на устойчив растеж. Той има сложното име "Таксономия на ЕС", но реално включва списък от технологии, оценени с нова категория финансови показатели, които да помогнат на инвеститорите да измерват въглеродния отпечатък на своите инвестиции. Към тях ЕК вече предложи да бъдат включени и нови сектори в енергетиката, а именно ядрената енергия и природният газ (последният за транзитен период от време).

Транспорт и индустрия

Допълнително страните членки се договориха за нова индустриална стратегия за превръщане на ЕС в световен лидер в кръговата икономика и чистите технологии и за декарбонизиране на енергоемките индустрии.

Транспортът също е засегнат от зелените амбиции. Чрез стратегията за устойчива и интелигентна мобилност (засягаща всички видове транспорт) се цели да се намали зависимостта от изкопаеми горива, да се увеличи използването на по-малко замърсяващи видове транспорт и да се оптимизират разходите за него. Системата за търговия с емисии (ETS) ще бъде разширена и до морския сектор, а безплатните квоти, разпределени на авиокомпаниите, ще бъдат редуцирани с течение на времето (виж още по темата тук).

Комисията планира до края на 2021 г. да проучи възможността за по-нататъшно разширяване на Системата за търговия с емисии и за автомобилния транспорт и сградите (включително с план за пълно обновяване на 2% от всички домове годишно). Емисиите на парникови газове от транспорта трябва да бъдат намалени с 90% до 2050 г. (виж тук)

Земеделие

Общата селскостопанска политика също е изправена пред реформи, в основата на които стои стратегията "От фермата до трапезата за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система". Макар целите в нея на този етап да са препоръчителни, през 2022 г. се очаква ЕК да ги обвърже с редица законодателни и други мерки в пряка зависимост с плащанията.

Накратко: предвижда се намаляване с 50% на риска и употребата на химически пестициди и използването на по-опасни пестициди, съкращаване наполовина в срок до 2030 г. на продажбите на антимикробни средства, предназначени за селскостопанските животни и за използване в аквакултурите, намаляване на употребата на торове с поне 20%, най-малко 25% от земеделската земя да се обработва по метода на биологичното земеделие и да се увеличи значително прилагането на агроекологични практики, както и поне 10% от земеделската земя да е с непроизводствени характеристики.

През ноември 2021 г. Европейската комисия предложи и ново законодателство за спиране на обезлесяването и разрушаването на горите. Комисията ограничи вноса на говеждо месо, соя, палмово масло, кафе, какао и дървен материал и техните производни от региони с риск от обезлесяване и задължи компаниите, предлагащи продуктите на европейския пазар, да извършват надлежна предварителна проверка.

В земеделието се раждат и нови идеи - за развитие на нисковъглеродно земеделие или за комбиниране на селско стопанство и фотоволтаични инсталации, които скоро вероятно също ще станат обект на разбработване на по-ясни правила и ще бъдат интегрирани в зелените политики на ЕС.

В същото време обаче войната в Украйна поставя продоволствената сиситема под риск и води до компромиси и последици за земеделието. Конфликтът застрашава достъпа до важни ресурси и повишава остро цените им.

И още:

Паралелно с всичко изброено европейският пакт за климата има за цел да обедини регионалните и местните власти, гражданското общество, индустрията и училищата, за да се споразумеят по ангажиментите за промяна на поведението. Комисията ще трябва да извършва петгодишни оценки - в съответствие с цикъла на Парижкото споразумение - за напредъка на държавите членки по целите и на съгласуваността на националните мерки за постигането им.