🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Зелената сделка на ЕС - всичко, което трябва да знаете

Какви са европейските зелени политики и регулации, кой е засегнат, какви схеми за финансиране има и какви са сроковете за постигане на целите

Войната в Украйна ще ускори плановете за енергийна трансформация на ЕС.
Войната в Украйна ще ускори плановете за енергийна трансформация на ЕС.
Войната в Украйна ще ускори плановете за енергийна трансформация на ЕС.
Войната в Украйна ще ускори плановете за енергийна трансформация на ЕС.
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

"Капитал" в партньорство с Европейската климатична фондация стартират проектa Capital Green. В него ще събираме на едно място всичко за Зелената сделка на ЕС и промените, които тя ще наложи в различните сектори на икономиката като енергетика, транспорт, селско стопанство, градско развитие и др. Ще структурираме и представим по удобен за читателя начин цялото основно съдържание, свързано с целите на политиките на ЕС, съответните регулации, цели, финансиране и т.н.

Почти няма европеец, който да не се е питал: "Какво е Зелената сделка". Най-краткия отговор е, че тя определя стъпките за превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Зелената сделка на ЕС включва още опазване на биологичното разнообразие, установяване на кръгова икономика и премахване на замърсяването, повишаване на индустриалната конкурентоспособност и осигуряването на справедлив преход за засегнатите региони и работници.

 • Еврофинансиране за бизнеса през 2023 г.- Първите схеми за подкрепа ще бъдат за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление и подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

На въглеродните емисии е отредено ключово място за гарантиране на приноса на всеки човек и всеки сектор. ЕС предвижда през настоящата година да се приеме данък върху въглеродните емисии за трети страни и преразглеждане на Директивата за енергийно данъчно облагане.

Европейският зелен договор е един от приоритетите на Европейска комисия. Той има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. и да запази своята природа и биоразнообразие, като същевременно засили конкурентоспособността на европейската индустрия и гарантира честен преход за засегнатите региони и работници.

В политическите си насоки председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент е "най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време".

Комисията ежегодни приема индикативен график за няколко десетки законодателни и незаконодателни инициативи за повишаване на амбицията на ЕС относно климата; към чиста, достъпна и сигурна енергия; индустриална стратегия за чиста и кръгова икономика; устойчива и интелигентна мобилност; екологизиране на Общата селскостопанска политика; опазване на биоразнообразието; работа към амбиция за нулево замърсяване за среда без токсични вещества; интегриране на устойчивостта във всички политики на ЕС и др.

Повече информация може да намерите тук:Може да проследите в реално време напредъка по всяко от досиетата от законодателния пакет тук.

Позиция на Българската асоциация на консултантите по европейските проекти за Зеления пакт и ефектите му върху България може да прочетете тук.

Енергетиката и въглеродните емисии

Производството на електроенергия е причина за над 75% от вредните емисии в ЕС. Затова блокът си постави за цел да намали емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и дори надхвърли тази цел още през 2019 г., когато емисиите на парникови газове в ЕС-27 бяха с 24% по-ниски. Заради това държавите предприеха още по-амбициозната стратегия - за намаляване с 55% на нетните емисии до 2030 г. (закона за климата "Готови за 55"), за осигуряване 32% дял на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия и подобрение с 32.5% на енергийна ефективност. Всичко това паралелно с цел за 60% ръст на икономиката.

За да стимулира благоприятни за климата инвестиции, ЕС прие пакет от мерки за финансиране на устойчив растеж. Той има сложното име "Таксономия на ЕС", но реално включва списък от технологии, оценени с нова категория финансови показатели, които да помогнат на инвеститорите да измерват въглеродния отпечатък на своите инвестиции. Към тях ЕК вече предложи да бъдат включени и нови сектори в енергетиката, а именно ядрената енергия и природният газ (последният за транзитен период от време).

Войната на Русия срещу Украйна постави лидерите на блока пред предизвикателства за енергийната и продоволствената сигурност, както и индустрията.За справяне с високите цени на енергетиката, Европейската комисия дълго търси компромис с държавите членки за съвместни действия. Плановете за таван на цената на газа и на електричеството, произведено от алтернативни горива не успяха да намерят лесна подкрепа от европейските партньори. След няколко месеца на интензивни дискусии и срещи фокусът в новите мерки е по-скоро върху повече солидарност между държавите членки за общи доставки на газ. За тях се говори още от миналата година, но до реални общи поръчки така и не се стигна. И все пак, важно е да отбележим, че с рекордното финансиране в енергетиката чрез RepowerEU и историческите усилия, които ЕС положи за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива със 75% през изминалата година.Допълнитлно, Европейската комисия предложи нови и съществени промени в електроенергийния пазар на ЕС на 14 март 2023г.. Тяхната цел е да се ускори интегрирането на възобновяемите енергийни източници и да се въведе механизъм за дългосрочни договори в страните членки, които да пазят бизнеса от бъдеща волатилност на пазара.Транспорт и индустрия

Допълнително страните членки се договориха за нова индустриална стратегия за превръщане на ЕС в световен лидер в кръговата икономика и чистите технологии и за декарбонизиране на енергоемките индустрии.

Транспортът също е засегнат от зелените амбиции. Чрез стратегията за устойчива и интелигентна мобилност (засягаща всички видове транспорт) се цели да се намали зависимостта от изкопаеми горива, да се увеличи използването на по-малко замърсяващи видове транспорт и да се оптимизират разходите за него. Системата за търговия с емисии (ETS) ще бъде разширена и до морския сектор, а безплатните квоти, разпределени на авиокомпаниите, ще бъдат редуцирани с течение на времето (виж още по темата тук).

Комисията проучва възможността за по-нататъшно разширяване на Системата за търговия с емисии и за автомобилния транспорт и сградите (включително с план за пълно обновяване на 2% от всички домове годишно). Емисиите на парникови газове от транспорта трябва да бъдат намалени с 90% до 2050 г. (виж тук).

Междувременно, държавите членки се разбраха да забранят продажбата на нови дичелови и бензинови автомобили след 2035г. Някои синтетични горива все пак ще бъдат позволени след съпротивата на лидерите в автомобилната индустрия - Германия и Италия.

Земеделие

Общата селскостопанска политика също е изправена пред реформи, в основата на които стои стратегията "От фермата до трапезата за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система". Макар целите в нея на този етап да са препоръчителни, през 2022 г. се очаква ЕК да ги обвърже с редица законодателни и други мерки в пряка зависимост с плащанията.

Накратко: предвижда се намаляване с 50% на риска и употребата на химически пестициди и използването на по-опасни пестициди, съкращаване наполовина в срок до 2030 г. на продажбите на антимикробни средства, предназначени за селскостопанските животни и за използване в аквакултурите, намаляване на употребата на торове с поне 20%, най-малко 25% от земеделската земя да се обработва по метода на биологичното земеделие и да се увеличи значително прилагането на агроекологични практики, както и поне 10% от земеделската земя да е с непроизводствени характеристики.

През ноември 2021 г. Европейската комисия предложи и ново законодателство за спиране на обезлесяването и разрушаването на горите. Комисията ограничи вноса на говеждо месо, соя, палмово масло, кафе, какао и дървен материал и техните производни от региони с риск от обезлесяване и задължи компаниите, предлагащи продуктите на европейския пазар, да извършват надлежна предварителна проверка.

В земеделието се раждат и нови идеи - за развитие на нисковъглеродно земеделие или за комбиниране на селско стопанство и фотоволтаични инсталации, които скоро вероятно също ще станат обект на разбработване на по-ясни правила и ще бъдат интегрирани в зелените политики на ЕС.

В същото време обаче войната в Украйна поставя продоволствената сиситема под риск и води до компромиси и последици за земеделието. Конфликтът застрашава достъпа до важни ресурси и повишава остро цените им.

Има обаче немалък шанс политиката на ЕС в областта на климата - продукт на дълги преговори за намиране на консенсус относно въглеродния неутралитет до 2050 г., да получи и косвени стимули за ускорено развитие от настоящата война в Украйна.Паралелно с всичко изброено европейският пакт за климата има за цел да обедини регионалните и местните власти, гражданското общество, индустрията и училищата, за да се споразумеят по ангажиментите за промяна на поведението. Комисията ще трябва да извършва петгодишни оценки - в съответствие с цикъла на Парижкото споразумение - за напредъка на държавите членки по целите и на съгласуваността на националните мерки за постигането им.

И още:

Ако трябва да сме честни, България - поне за момента, далеч не е сред водещите страни на Европа в зеления преход.Процесите по декарбонизацията в страната ни са в начална фаза и се затрудняват от политическата и икономическата нестабилност. В същото време, те са предпоставка за получване както на средствата по Плана за възстановяване, така и за кохезионните средства. А и вече са заложени в националния бюджет и забавянето им ще дорпинесе за негативни ефекти за страната.Въпреки това България има достатъчно много потенциал да привлече нужното ноу-хау и инвестиции, с които да навакса, а защо не и да се превърне в лидер в някои сектори. Темата е и в центъра и на едно от най-големите събития на "Капитал" за миналата година: Конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition -форум, който цели да засегне всички проблеми в зеления енергиен преход, както и най-голямото енергийно събитие за 2023г.- Energy and Power.6 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  svetlozar_savov avatar :-P
  SS
  • - 3
  • + 3

  ...Производството на електроенергия е причина за над 75% от вредните емисии в ЕС. Затова блокът си постави за цел да намали емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г...
  Демек - по добре без ток ...

  Нередност?
 • 2
  knb avatar :-|
  Кнб
  • - 3
  • + 5

  Като всичко, което се налага планово в икономиката и това ще е един изстрел в крака. Както беше и вездесъщия развит социализъм. Не случайно който я наложи идва от това котило. Икономиката се развива защото някой може да спечели и спечели не е точно да вземе парите от данъците, които са събрани и са ги махнали от някой, който наистина може да спечели. На практика тези интелектуални конструкти ще ни доведат до фанатично налагани мерки без никаква друга цел, освен спазването на мерките, за да сме спасявали нещо, в което сме като мравките в гората. Даже и да изчезнем до един планетата ще си остане.

  От тази сделка, като икономика, печели само този, който е извън сделката. Както и едно време социализма. Когато нямало нефт едно време и Хитлер и поляците са си правели нефт от дървесни въглища. Но сега ще забраним всичко съществуващо за да си купим нещо не съществуващо като ресурс. Комунизъм навярно.

  Нередност?
 • 4
  mid16480670531109328 avatar :-|
  Bay Stavry
  • - 3
  • + 3

  Зелената сделка ?Мамата,Мамата,Мамата,Мамата,Мамата,Мамата !!!

  Нередност?
 • 5
  kfo1530555949569509 avatar :-|
  ripndipdel
  • - 1

  моите баджаци, човек

  Нередност?
 • 6
  coffee.bean avatar :-|
  coffee.bean

  До коментар [#1] от "SS":

  И като ги намали тези емисии, какво ще бъде, след като никой друг не си поставя такива неизпълними задачи по останалия свят.

  Нередност?
Нов коментар