🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Защитена зона за соларен парк, кариера и депо

Назначената през август и.д. на РИОСВ Стара Загора Диана Генева скоростно пусна няколко проекта в защитени зони без екооценка

Собствениците на фирма "Градус" планират голям соларен парк края Нова Загора, който обаче попада в защитена зона по "Натура 2000"
Собствениците на фирма "Градус" планират голям соларен парк края Нова Загора, който обаче попада в защитена зона по "Натура 2000"
Собствениците на фирма "Градус" планират голям соларен парк края Нова Загора, който обаче попада в защитена зона по "Натура 2000"    ©  Цветелина Белутова
Собствениците на фирма "Градус" планират голям соларен парк края Нова Загора, който обаче попада в защитена зона по "Натура 2000"    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • Назначената през август и.д. на РИОСВ - Стара Загора, Диана Генева скоростно пусна няколко проекта в защитени зони без екооценка.
  • Сред тях са 60 мВт соларна централа на собствениците на фирма 'Градус", кариера на варненската "Ескана" и депо в "Централен Балкан".
  • МОСВ не вижда проблем в процедурите, но обещава проверки при необходимост.

Смяната на директора на районната инспекция по околна среда в Стара Загора Диана Искрева преди месец и назначаването на нейно място на изпълняваща длъжността Диана Ганева се оказа щастлива рокада за няколко инвестиционни проекта в защитени зони.

Сред тях например е този на собствениците на фирма "Градус", която произвежда пилета, пилешко месо и яйца, за голям фотоволтаичен парк край с. Езеро, община Нова Загора, част от който се намира в защитена зона по екологичната мрежа по "Натура 2000".

След продължили четири години безуспешни опити да получи разрешение за изграждането му сега на фирмата изведнъж беше дадена зелена светлина. При това без да се прави екологична оценка на въздействието на проекта върху природата.

Решението на новата директорка беше публикувано на интернет страницата на РИОСВ - Стара Загора, в края на август, но влезе в сила на 11 септември. Самото искане на фирмата "Енерджи-2", чиито собственици са основателите на "Градус" Лука, Иван и Ангел Ангелови, пък беше внесено в РИОСВ - Стара Загора, на 2 август - само ден след като Ганева беше назначена за и.д. директор на регионалната инспекция на мястото на Искрева, която зае поста по време на управлението на правителството на Кирил Петков след спечелен конкурс.

Случаят с "Градус" обаче не е единствен за изминалите няма и два месеца от назначението на Генев. По подобен начин собствениците на варненската фирма "Ескана" получиха разрешение да осъществят инвестиционното си намерение за разработването на кариерата за добив на скалнооблицовъчни материали край Котел без ОВОС, въпреки че част от площта й се намира също в две защитени зони. Има и още няколко бързи решения, за които е преценено, че няма нужда да се прави екооценка.

Според Министерството на околната среда и водите законовите процедури са спазени, но бързите и еднотипни действия пораждат съмнения.

Дупките в регламента

Според експерти даването на разрешение от РИОСВ - Стара Загора, за инвестиционни предложения без необходимите преценки как ще се отразят те на флората и фауната в тези защитени територии нарушава Закона за биологичното разнообразие и европейската директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. И двата инвестиционни проекта - за соларния парк и за кариерата, се намират в защитени зони по екологичната мрежа "Натура 2000".

В същото време обаче те признават, че след 2020 г. има луфт в регламента, по който се одобряват от РИОСВ инвестиционните предложения, свързани с намеренията да се строят конкретно фотоволтаични централи. До 2020 г. това ставаше по правилата на приетия през 2013 г. от парламента Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, който забраняваше изграждането на такива съоръжения на защитените зони по "Натура 2000". Проблемът е, че оттогава не е приет нов план, който да регламентира по нов начин как и при какви условия да става изграждането на фотоволтаични централи в тези защитени зони, и всичко е оставено в ръцете на директорите на РИОСВ, които имат различна практика при даването на разрешения за изграждането им в зоните по "Натура 2000".

Слънчеви планове

Според внесените документи от "Енерджи-2" - фирмата, в която Лука Ангелов държи 50%, а брат му Иван Ангелов и неговият син Ангел имат по 25%, намеренията на дружеството са да изгради фотоволтаичен парк с мощност 60 MW и подстанция на обща площ малко под 605 дка.

По принцип голяма част от соларните паркове в последните години са допуснати за изграждане без екологична оценка, защото реално не увреждат околната среда. Но в този случай 506.5 дка от терена се намират в защитената по "Натура 2000" зона "Свети Илийски възвишения", в границите на която има 7 защитени вида земноводни и влечуги и три вида бозайници.

В мотивите за решението да започне реализацията на проекта за фотоволтаична централа без екологична оценка и.д. директорката на РИОСВ изтъква няколко аргумента. Първият е, че фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани на "метални носещи конструкции", като площта под тях няма да се покрива с "трайни настилки или инертни материали". Така според решението ще се запази тревното покритие, което ще се коси и няма да се обработва с химически материали.

Като предимство на проекта е посочено, че не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура, защото до терените на бъдещия фотоволтаичен парк има полски пътища и добре поддържан технологичен път. Посочено е и че реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши на един път за срок до 18 месеца и това според решението ще предизвика безпокойство в защитените животински видове само в този период на строителство.

Друг аргумент на Ганева да не се прави екологична оценка и оценка за съвместимост е, че в един от общо седемте имота, предвидени за построяването на фотоволтаичната централа, няма да се поставят панели с цел "запазване в максимална степен местообитанията на видовете, които са предмет на опазване в защитената зона". Предвиденият терен е с площ малко над 20 дка.

Какви са притесненията

Според еколози обаче тези аргументи са недостатъчни да се даде зелена светлина на проекта, без да му се извърши екологична оценка на въздействието върху защитените по "Натура 2000" видове в местността "Свети Илийски възвишения". Освен това според тях информацията за параметрите на проекта е непълна и недостатъчна, за да се прецени, че има гаранции за опазването на защитените видове. Критиките са свързани и с другите регионални структури, от които би трябвало да се вземе становище за ефекта от реализирането на проекта. Така например в решението е посочено, че той е съгласуван с РЗИ - Сливен, но не е ясно дали това е направено с басейнова дирекция.

Неяснота има и по отношение на броя на фотоволтаичните панели, на какво отстояние ще бъдат един от друг и с каква ширина ще са коридорите, които би трябвало да осигурят безпрепятствено преминаването на защитените животни.

Според еколози притеснителен е и посоченият в решението срок от 18 месеца за построяването на фотоволтаичния парк, в който според тях не е предвиден нито един критичен период за местообитанията. Посочено е само, че строително-монтажните работи ще се извършват извън размножителния период на животинските видове от началото на април до края на юни, но не е ясно за кои от защитените животински видове се отнася той.

Друго притеснение е свързано с предвидената ограда на фотоволтаичната централа, която според решението на и.д. директорката на РИОСВ трябва да е монтирана така, че долният й ръб да е на минимум 10 см кота терен. Според еколози то не е достатъчно, за да осигури преминаването на защитените животни. Поради всички тези причини те смятат, че е трябвало инвестиционното намерение да мине през процедурата за екологична оценка.

С екооценка - тук, без екооценка - там

Интересното е, че при предишни опити на фирмата на Ангелови да получи разрешение за фотоволтаичния парк от РИОСВ - Стара Загора, са предписвали проектът да мине през екологична оценка. Това е станало през септември 2020 г., а предписанието е на тогавашния директор на РИОСВ - Стара Загора, Пламен Йорданов. Според него изготвянето на такава оценка е необходимо, защото "има вероятност фотоволтаичният парк да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации на видове, които са предмет на опазване в защитената зона". Нещо повече - в решението е посочено, че при направена проверка на петте терена, които попадат в защитената зона "Свети Илийски възвишения", всички имоти по начин на трайно ползване са "пасища".

Освен това в имотите попадат и местообитания на няколко вида бозайници, които също са предмет на опазване в защитената зона - лалугер, пъстър пор и голям гребенест тритон, се казва в решението на тогавашния директор на РИОСВ - Стара Загора. Към аргументите си, че трябва да се извърши екологична оценка на фотоволтаичния парк, той прибавя и че проектът може да увреди елементи от почвата, растителността, която е местообитание на различни видове защитени птици от Закона за биологичното разнообразие и животинския свят.

"Енерджи-2" обаче оспорва решението пред тогавашния министър на околната среда от квотата на "Обединените патриоти" в третото правителство на Борисов Емил Димитров-Ревизоро, който го отменя и връща преписката на РИОСВ - Стара Загора, за ново произнасяне. Един от аргументите на министъра е, че вече има одобрен ПУП от общинския съвет в Нова Загора, на който на този етап не може да се иска екологична оценка. В случая грешката е на директора на РИОСВ, който е оглавявал инспекцията през 2010 г. Тогава е внесено за пръв път инвестиционното намерение за смяна на предназначението на земята и тогава е трябвало да се изиска и екологична оценка.

Емил Димитров-Ревизоро дава указания да се направи оценка за съвместимост, защото земите са в "Натура 2000". През такава оценка принципно задължително минават всички инвестиционни предложения, които са в тези защитени зони. Към онзи момент той все още не е издал заповедта, с която се вкарва местността "Свети Илийски възвишения" в защитена зона по "Натура 2000". Това става чак в края на март 2021 г., а връщането на решението на РИОСВ е от ноември 2020 г.

Пасище, производствена зона, пасище

Около инвестиционното намерение има и още един интересен детайл. Седемте терена, чийто собственик е дружеството му, са преобразувани от земеделска земя в производствена зона още през 2011 г. Тогава общинският съвет в Нова Загора е одобрил промяната на статута на терените за изготвянето на подробен устройствен план (ПУП). Това става по искане на друга фирма на фамилията Ангелови - "Милениум 2000", като е посочено, че на терените дружеството ще изгради производствена база и фотоволтаична централа с капацитет 36.5 MW. Заради напредъка в технологиите сега на същия терен може да се поставят два пъти по-мощни панели.

След промяната в законодателството и прекратяването на ВЕИ субсидиите през 2012 г. обаче до промяна на предназначението на земята така и не се стига и тя продължава да е със статут "пасище". По тази причина, когато през 2020 г. "Енерджи-2" внася повторно намерението си за изграждане на фотоволтаичен парк, вече за почти два пъти по-голяма мощност, се оказва, че общинският съвет трябва наново да гласува смяната на предназначението на земята, тъй като през 2016 г. е приет Общият устройствен план на Нова Загора и въпросните терени фигурират в него като земеделска земя - "пасища". Фирмата на Ангелов е загубила и издадената от РИОСВ през 2010 г. оценка за съвместимост при преобразуването на терените, защото в срока от 5 години, в който тя важи, на парцелите не е изградено нищо. Така се стига до юли 2022 г., когато общинския съвет в Нова Загора гласува повторно смяната на предназначението на земята с аргумента, че при приемането на ОУП е допусната "фактическа грешка".

Въпреки това в последното решение на РИОСВ, с което се дава зелена светлина за реализацията на инвестиционното намерение, за въпросните терени отново се говори като за "земеделски земи", както и че предстои да се направят промени в ОУП на Нова Загора.

Според ситуацията

Пред "Капитал" единият от собствениците на "Енерджи 2", Ангел Ангелов, каза, че се предвижда инвестицията във фотоволтаичния парк да е около 40 млн. лв. с уговорката, че ситуацията е динамична и цените постоянно се променят.

"Това е земя, която ние притежаваме много отдавна. Възложихме обследване и се оказа, че е много подходяща за фотоволтаичен парк и съответно започнахме процедура. Тя е дълга, така че на този етап сме далеч още от реализация. Когато процедурата приключи, ще преценим спрямо икономическата ситуация дали да започнем изграждането на парка, защото ситуацията е динамична и цените на електричеството, на панелите се променят. Към този момент само сме задвижили процедурата", каза Ангелов.

По повод опасенията, че част от терените на фотоволтаичния парк попадат в защитена зона по "Натура 2000", Ангелов посочи, че са получили препоръки от РИОСВ, с които са се съобразили. "Трябваше да се ограничи покритието на панелите, да се намали площта на парка и да се направят специални ограждения, които да бъдат съобразени с изискванията. Така че всичко това е направено и е вътре в проекта", каза още той.

От МОСВ пък отговориха, че районните инспекции имат оперативна самостоятелност във вземането на решения и министерството може да прави проверки при съответните основания.

"Всички процедури са проведени в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и актовете по прилагането му. При установяване на несъответствия или при наличие на допълнителна информация, която може да покаже нередности или нарушения, екипът на МОСВ ще вземе всички необходими мерки и ще съдейства за тяхното идентифициране и съответно за тяхното отстраняване, саниране и санкциониране на виновната страна", казват още от ведомството.

Шумът може да причини само дискомфорт

Подобен на казуса с фотоволтаичната централа и терените в защитената зона по "Натура 2000" е и този на варненската фирма "Ескана". В началото на август, само четири дни след като Ганева е назначена за и.д. директор на РИОСВ - Стара Загора, инвестиционното предложение на дружеството за добив на скалнооблицовъчни материали в землището на с. Градец, Котел, е одобрено без изискване за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Дружеството получи концесията за кариерата в края на януари от служебното правителство на Гълъб Донев и през май внесе в РИОСВ - Стара Загора, искане за преценка дали трябва да мине през процедура по ОВОС. Фирмата разработва и други находища в страната. Неин собственик е Венцеслав Евстатиев, който през годините е бил в управата на редица дружества от групата на "Химимпорт".

Кариерата, която ще разработва "Ескана", е с концесионна площ 220 дка, като терените попадат в две защитени зони - "Котленска планина" и "Луда Камчия", които са част от "Натура 2000". Любопитно е, че дружеството концесионер е започнало процедурата по одобряването на инвестиционното намерение още през 2014 г., а през 2016 г. има одобрен и ОВОС от РИОСВ - Бургас. Заради забавяне на правителственото решение за отдаване на концесия обаче 5-годишният срок на оценката за въздействие върху околната среда е изтекъл. Това налага започването на нова процедура в РИОСВ, която да каже дали има необходимост от повторна оценка или не.

Според експерти от регионалната инспекция в Стара Загора такава все пак трябва да се извърши, защото освен двете защитени зони, които се намират в границите на концесията, тя граничи и с още две - "Река Горна Луда Камчия" и "Котленски планини". Според мотивите на и.д. директорката на РИОСВ - Стара Загора, обаче няма нужда от ОВОС, защото скалнооблицовъчните материали ще се добиват на ръка, а шумът от булдозера, който ще проправя пътищата в кариерата и камионите, които ще извозват блоковете, може да предизвикат само "известен дискомфорт на околната среда при извършване на добива", което обаче според нея няма да има трайно въздействие върху жителите на с. Градец, растителния и животинския свят. В същото време в решението се посочва, че най-близкото местообитание на животни е на 50 м от кариерата. На 100 м пък има потенциално пригодни местообитания на европейски лалугер, който е предмет на опазване.

И още едно решение без ОВОС

И.д. директорката на РИОСВ - Стара Загора, Диана Ганева е преценила, че няма нужда от ОВОС и за инвестиционното намерение на община Казанлък за изграждане на депо за отпадъци на строителни материали и рециклирането им, въпреки че имотите, на които ще се изгражда депото, се намират в защитената зона "Централен Балкан буфер" за опазване на дивите птици и за опазване на местообитанията на дивата флора и фауна.

Проектът на общината предвижда депото да заеме площ 45 дка, като близо 35 дка от тях е изоставена кариера за добив на инертни материали. Тя е използвана преди години за депониране на строителни отпадъци, но е била рекултивирана в края на 2021 г. Останалите 10 дка, които са общинска земя, ще трябва да се преобразуват от земеделска в производствена. Според инвестиционното предложение строителните отпадъци, които ще се депонират, са бетон, тухли керемиди и фаянсови плочки. Предвидено е първо да се сортират, след това да се раздробяват с хидравлична ножица или хидравличен чук и да се поставят в трошачка, а после да се пресяват. От отпадъците ще се отделя желязото. В инвестиционното намерение е посочено, че инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци е мобилна и не се предвижда да работи в непрекъснат режим. Разполага и с оросителна инсталация с цел намаляване на запрашаването.

В решението си да не се извършва ОВОС и оценка за съвместимост със защитените зони и.д. директорката на РИОСВ - Стара Загора, посочва няколко аргумента. Единият е, че в терените от 10 дка, където ще се разполагат съоръженията за третирането на отпадъците, няма местообитания на животни, които са предмет на опазване в защитените зони от "Натура 2000". Другият е, че прогнозните количества строители материали, които ще се депонират на площадката, са близо 30 000 т годишно. "За да бъде възстановен ландшафтът, е необходимо запълване на котлована на кариерата. До достигане на естествения терен са свободни около 140 000 куб.м", пише в решението си и.д. директорката на РИОСВ.

Според експерти обаче, въпреки че строителните отпадъци ще се складират в бивша кариера, която и преди е служила за депониране, инвестиционното предложение на община Казанлък трябва да мине през процедурата по ОВОС заради дейността по рециклиране, която е предвидена в инвестиционното намерение.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар