Калин Пешов: Net Zero ще стане двигател на промяната в строителната индустрия

Членът на надзорния съвет и генерален мениджър на "Главболгарстрой холдинг", пред "Капитал"

Калин Пешов
Калин Пешов
Калин Пешов
Калин Пешов
Калин Пешов се присъединява към "Главболгарстрой" през 2003 г., като до 2006 г. е маркетинг мениджър, а след това заема различни ръководни позиции като изпълнителен директор, председател на управителния съвет и т.н. От 2019 е член на Надзорния съвет на ,,Главболгарстрой холдинг". Кариерното му развитие започва през 1994 г. в "Роял патейтос" - първоначално като специалист по електроинсталации, а впоследствие като директор продажби - и работи там до 1999 г. После за около една година е в "Ханиуел България". За кратко работи и в Министерството на финансите.

Пешов ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 23 ноември.

Какви са Net Zero целите на строителна компания като "Главболгарстрой"? Имате ли корпоративна стратегия за постигането им?

Енергийната ефективност е ключов инструмент за ограничаване изменението на климата и намаляване на емисиите от парникови газове. По-ефективното използване на енергия представлява и една от най-големите възможности за глобално икономическо възстановяване. Днес сме изправени пред важна промяна на технологиите в областта на енергийната ефективност, продиктувана от глобалната регулаторна рамка, която действа по отношение на строителната индустрия, транспорта и стоковия пазар. Живеем в преходна фаза, която е насочена към преодоляване на концепцията за енергоспестяване, за да се съсредоточим върху по-устойчиво използване на ресурсите.

Вече е ясно, че Net Zero подходът вероятно ще стане един от, ако не и най-значимият двигател на промяната в строителната индустрия през следващите 30 години и дори през следващото десетилетие. Строителството вече се превръща в ключова област на фокус, следователно индустрията ще трябва да се стреми към иновации, да прави съществени промени и големи инвестиции, включително в технологии, които все още не съществуват.

Като утвърдена и отговорна към обществото строителна компания "Главболгарстрой" следва ясни цели и предприема действия за последователното намаляване на въглеродния отпечатък на корпоративната група върху климата.

Корпоративната стратегия на компанията обхваща вътрешнофирмен подход, външен и европейски. Вътрешнофирменият е насочен към: намаляване потреблението на енергия на дневна база; осъществяване на енергийно ефективни инвестиции и иновативни проекти; поетапно преминаване към екологични превозни средства и механизация. Външният подход от своя страна е насочен към подобряване информираността на нашите клиенти по отношение позитивите от прилагането на мерки за енергийна ефективност, както и тези при влагането в проектите на рециклирани строителни материали и продукти. Основен елемент от изпълнението на европейския ни подход представлява представителният офис на "Главболгарстрой холдинг" в Брюксел, който ни дава допълнителни възможности за обмен на идеи, познания и ноу-хау по отношение на модерни технологии и иновации за строителния бранш. Стремим се да се включваме активно в дебати на европейско ниво, както и да изграждаме устойчиви партньорства и да изпълняваме иновативни "зелени" проекти. Участваме активно в дебатите за европейските политики и законодателство, посредством членството ни в национални и европейски секторни асоциации

Доколко секторът на строителството може да се възползва от новите трендове за ВЕИ и въглеродно неутрално производство?

Строителния бранш е традиционен и значим за българската икономика. И той като другите сектори се развива и внедрява технологични, продуктови и процесни иновации. Дейностите и партньорствата, които групата на "Главболгарстрой" развива и надгражда на европейско ниво, са в крак с тези тенденции и именно тяхното прилагане ще позволи привличането на все повече висококвалифицирани и технологично подготвени специалисти.

Факт е, че в Западна Европа вече съществуват много добри и успешни примери за прилагането на водородни горивни клетки с нулеви емисии в производство и захранването с енергия на големи строителни площадки, премахвайки по този начин необходимостта от дизел генератори. Тези примери стават все по-често срещани благодарение на развитието на технологиите и промяната в нагласите.

Групата на "Главболгарстрой" също има сериозни амбиции в това направление, като вървим все по-активно в посока реализиране на дейности, свързани с производство на енергия от ВЕИ и въглеродно неутрални производства. Вече изпълняваме конкретни (по-малки по обхвата си) проекти, които планираме да надградим и доразвием като мащаб през следващите месеци и години. Вярваме, че строителната индустрия ще има своята значима роля за постигането на глобалните цели за устойчивост.

Ще въведете ли някакви изисквания към партньорите си по отношение на техните климатични политики?

Преди да отговоря на въпроса за това дали ние като корпоративна група ще наложим изисквания към партньорите си по отношение на техните климатични политики, мисля, че трябва да обърнем внимание на големия дебат по темата, който е насочен към постигането на "зелените" цели на ЕС на ниво страни членки. Както европейското, така и на национално ниво, законодателство непрекъснато налага нови и по-значителни по обхват изисквания по отношение екологичните политики на големите компании, които се задължават да оповестяват информация за климатичните аспекти на своята дейност и инвестиции. Тоест тук изобщо няма да става въпрос само за това дали "Главболгарстрой" ще ги въведе по отношение на своите партньори или не.

Смятате ли, че европейската Зелена сделка и инициативата Fit to 55 са постижими и биха осигурили желания ефект?

Европа си поставя високи и амбициозни цели и ние като част от ЕС правим същото. Безспорен е фактът, че Европейската зелена сделка разкрива в индустриален план широк кръг възможности пред компаниите от всички сектори на икономиката, от които се очаква да заложат на устойчиви решения в своите бизнес планове и да инвестират в нови технологии. Именно тези решения могат да намалят въглеродния отпечатък на индустрията върху климата, като вземат под внимание и съответните социално-икономически ефекти.

COVID-19 кризата не спря Зелената сделка, а на практика я ускори и дори задълбочи, насочвайки по-значително политическото внимание към сектори с висок потенциал за икономическо възстановяване и "позеленяване" като строителството. Именно този сектор е един от фокусите на този процес - заради възможностите за рециклиране на строителни отпадъци, производство на висок клас вторични строителни материали и продукти, устойчиви и енергийно ефективни нови технологии, производствени иновации, дигитализация и др.

Амбициите са сериозни и ние всички трябва да се борим за постигането им.

Какво според вас е ключовото решение като технология за декарбонизирането на икономиката?

Смятам, че постигането на въглеродна неутралност в икономиката означава предприемане на действия във всеки сектор. За мен ключовото решение не е технология, а колективният ангажимент за устойчиво развитие на всеки един от нас. Ако всички работим заедно за по-интегрирани подходи, ще постигнем правилния баланс между екологичните, социалните и икономическите резултати.
На 23 ноември ще се проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор; Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства.

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление.

КЪДЕ

Грандхотел "Милениум" - София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.