Европейският пакт за климата обявява конкурс за национален координатор

Всички заинтересовани могат да кандидатстват за тази позиция до 30 ноември 2021 г.

Европейският пакт за климата обявява конкурс за национален координатор
Европейският пакт за климата обявява конкурс за национален координатор

Европейският пакт за климата обединява граждани, предприятия и организации в обща кауза целяща всеки да предприеме стъпки за изграждане на по-устойчива Европа. Създаден от Европейската комисия, Пактът за климата е част от Европейският зелен пакт и помага на ЕС да постигне целта си да бъде първият неутрален за климата континент в света до 2050 г.

ICF е подизпълнителят, който обезпечава секретариата на Европейския пакт за климата, известен като "Секретариат на пакта". ICF работи по договор с Генерална дирекция "Действия по климата" на Европейската комисия.

ICF търси подизпълнител за следващата фаза от прилагането на Пакта за климата в България. От националния координатор за България се очаква:

 • Да отговаря за координирането и изпълнението на редица дейности за Европейския пакт за климата, съобразени с българския контекст и надграждащи съществуващата и бързо разрастваща се мрежа в страната.
 • Да бъде основният контакт и координираща организация за Представителството на Европейската комисия, партньора за връзки с обществеността d:istinkt, посланиците на Европейския пакт за климата и други заинтересовани страни в България. Всички заинтересовани организации с нестопанска и стопанска цел и професионални консултанти на свободна практика (фрийлансъри) с богат опит в комуникационните услуги и екологични/климатични теми са поканени да кандидатстват.

По отношение на по-широката организация на проекта, България е част от южноевропейската група държави и следователно е подкрепяна от нашия подизпълнител LOW Europe, регионален координатор за Южна Европа. LOW Europe се отчита директно и работи като подизпълнител на ICF.

Отговорности:

Основни отговорности:

 • адаптиране на съвместно създадени стратегии/планове за действие към българския контекст и прилагането им на място, в сътрудничество със заинтересованите страни на национално равнище
 • поддържане на връзка с, ангажиране и подкрепа на посланиците на Пакта
 • идентифициране и ангажиране със съответните заинтересовани страни, изграждане на местни мрежи и подкрепа в техните инициативи за климата
 • предоставяне на информация за местните екосистеми и идентифициране на местни мултипликатори и заинтересовани страни
 • изчерпателно отчитане на редовна база (ежемесечно) на секретариата на Пакта за дейностите, извършени от тях и посланиците (ключови елементи на това докладване включват: преглед на дейности и събития, дейностите на посланиците/техните истории на успех, дейности на заинтересовани страни, медийно отразяване, ангажирани инфлуенсъри, статии от Представителството на Европейската Комисия; докладът се представя в електронна таблица в Excel)

Всичко описано по-горе следва да се извършва в тясна координация с Представителството на Европейската комисия, партньора за връзки с обществеността distinkt в България и ICF.

Конкретни задачи:

Мапинг на мултипликатори, посредници и заинтересовани страни

 • Тримесечно актуализиране на мапинга на заинтересовани страни на Пакта за климата в България.

Информиране и ангажиране на граждани и заинтересовани страни

 • Целта е да се мотивират лица и организации да поемат конкретни ангажименти в защита на климата или да станат посланици на Пакта; за това националните координатори трябва да:
  • повишава информираността и стимулира ангажираността на гражданите, корпоративни участници и заинтересовани страни, прилагащи стратегията на Пакта на местно ниво в "своите" страни в контекста на тематични кампании за генериране на повече ангажименти в защита на климата
  • работят в тясно сътрудничество с посланиците на местно ниво, ангажирайки ги с местни дейности и насърчавайки ги (използвайки ресурси , налични в Community Hub) да провеждат свои собствени дейности за популяризиране на Пакта в техните местни общности и извън тях

Изпълнение на онлайн и офлайн проекти за улесняване на обмена, сътрудничеството и обучението

 • "Гражданските парламенти" (Peer Parliaments) са децентрализирани и самоорганизирани събития, на които гражданите обсъждат въпроси и варианти за бъдеща европейска политика за климата. Приносът на тези граждански парламентив периода октомври до декември 2021 г. ще бъде включен в окончателен доклад, който ще бъде публикуван в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа и ще бъде обсъден в поредица от кръгли маси, на които се събират граждани, политици и заинтересовани страни. Възможно е през 2022 г. да бъдат организирани други формати на граждански парламенти. Очаква се националните координатори да:
  • насърчават и подпомагат гражданските парламенти
  • участват усилено в мобилизирането на "домакини", т.е. частни лица, които организират парламентите и канят участници (напр. приятели, семейство, колеги и т.н.)
  • допринасят за разпространението на окончателния доклад и резултатите от кръглите маси

 • Семинари "Наративи, споделени в местните общности" и "Прототипи за действие". Очаква се националните координатори да:
  • идентифицират опитни обучители / фасилитатори (могат да бъдат и посланици) за провеждане на семинарите, които говорят местния език
  • идентифицират и канят (въз основа на резултатите от мапинга на заинтересованите страни) граждани и заинтересовани страни от (местни) общности и гарантират участие на граждани и заинтересовани страни (включително посланици)
  • обобщят резултатите от местните семинари, които могат да бъдат допълнително разпространявани и използвани на уебсайта на Пакта, Community Hub и други платформи

Модериране на Community Hub за България

 • Community Hub (Центъра на общността) е съвместно и интерактивно пространство на уебсайта на Пакта. Той предоставя материали, които са разработени от Секретариата или посланиците на Пакта, като ги правят достъпни за мултипликатори и последователи по интерактивен начин, за да ги подкрепят в техните дейности по климата. Очаква се националните координатори да:
  • действат като модератори на групата от посланици на своята страна, да предоставят материали, които да се предложат в Community Hub, и да насърчават местните заинтересовани страни да допринасят, учат и взаимодействат
  • информират своите местни заинтересовани страни и граждани за Community Hub и ги насърчават да използват услугите, които той предлага, за насърчаване на местните климатични дейности

Ангажиране на младите хора

 • Стратегията за ангажиране на младите хора е неразделна част от общата стратегия на Пакта и изпълнява тактики за ангажиране, които са специално адаптирани за млада аудитория на възраст 15-30 години. Очаква се националните координатори да:
  • организират обмена на идеи и дейности на младите хора в техните страни през целия период на проекта
  • поддържат контакт с млади посланици и други местни мултипликатори в специализирани мрежи
  • ангажират младите хора за Младежкото предизвикателство за климатичния пакт (МПКП) през 2021 г. и в наградата за младежта през 2021/22 г. (повече детайли ще се дадат по-късно)
  • подкрепят Представителството на Европейската комисия при организацията на местно издание на Младежкото предизвикателството през 2022 г

Необходимикачества:

 • Най-малко 1 - 3 години (желателно: 4+ години) опит в изграждането на общност и/или създаване на местни и национални кампании
 • Съществуваща собствена мрежа от заинтересовани страни, ангажирани с движението за климата в България
 • Чувствителност към обществените предизвикателства, свързани с изменението на климата и осведоменост за европейските политики и действия в това отношение, например Европейския зелен пакт, и опит в изпълнението на свързани проекти с различни заинтересовани страни в България/Европа
 • Силни комуникационни умения и опит, със способност за адаптиране на стила на комуникация към различни видове аудитории, групи и заинтересовани страни
 • Отлични езикови умения както на български, така и на английски език

Критерии за подбор:

Целта на критериите за подбор е да се оцени дали кандидатът има правна, регулаторна, икономическа, финансова, техническа и професионална възможност да изпълни поръчката.

Първоначалната оценка дали даден кандидат отговаря на критериите за подбор ще бъде направена въз основа на подаденото заявление, автобиографии и подкрепящи документи, когато е приложимо.

Кандидатурите ще бъдат проверявани и на база съответствие с ценностите и целите на Европейската комисия.

Кандидатите трябва да предоставят следното:

 • Доказателства за опит в изпълнението на проекти за ангажиране на гражданите с участие на социални/екологични теми, включително в България през последните 1 - 5 години.
 • Доказателства, че кандидатът има регистрация като юридическо лице или като лице, упражняващо свободна професия, и съответно има право да оперира на територията на България и Европейския съюз.
 • Примери на проекти от минимум 5 - 10 страници (доклад, проучване и др.) на английски и български език, изготвени и публикувани или доставени на клиент през последните три години
 • Референции за минимум два проекта, реализирани в тази област през последните три години.
 • При поискване, доказателство за адекватна застрахователна полица срещу рискове и щети или загуби, свързани с изпълнението на договора.
 • При поискване, разкриване на всякакви потенциални конфликти на интереси на което и да е свързано лице (партньори/съпруга, деца, братя и сестри и родители) с ICF, партньори или клиенти на ICF. Ще се счита, че третата страна има конфликт на интереси с клиенти на ICF, ако клиентът наема свързано лице или има дялово участие, директорска длъжност, работа или друга форма на оперативна позиция при клиента.
 • При поискване, подробности за 3-годишни данни за оборота заедно със заверена/проверена финансова информация, т.е. баланс и отчет за приходите ИЛИ копие на подписани данъчни декларации ИЛИ годишен отчет до акционерите

Критерии за оценяване:

Предложението ще бъде оценено, както следва:

 • Списък/доказателство за съответния професионален опит/проекти, както е посочено в необходимите качества (20%)
 • Примери от поне 5 - 10 страници (доклад, проучване и др.) на английски и български език, изготвени и публикувани или доставени на клиент през последните три години (25%)
 • Скрининг и оценка на CV (умения, капацитет, опит) (25%)

 • Предложена (средна) цена на услугите на ден (30%)

Процедура:

Споразумението за подизпълнение ще бъде сключено за срок до 9 декември 2022 г. (с потенциално удължаване) и ще включва средно около 1-2 дни работа седмично или 4 до 6 дни на месец, с бюджет от около 30 000 евро. В тази сума не са включенипотенциални ограничени възстановими разходи, свързани с изпълнението на задачите, които ще да бъдат одобрявани от ICF на ad hoc принцип). Предвижданата начална дата е възможно най-скоро, в идеалния случай през декември 2021 г.

Можете да кандидатствате за тази позиция до 30 ноември 2021 г., като изпратите Вашата кандидатура, включително автобиография във формат Europass за ключовия(и) експерт(и), кратко мотивационно писмо и описание на предишен опит в тази област на адрес координатор[email protected] . Ако имате някакви въпроси, моля пишете на адрес [email protected] , и в копие до: [email protected] и [email protected]