©  Shutterstock
© Shutterstock    ©  © Shutterstock

Планът Fit for 55: какво трябва да знаем

Пакетът от законодателни и други инициативи на ЕК трябва да намали емисиите в ЕС с 55% до 2030 г. като междинна стъпка преди пълна въглеродна неутралност до 2050 г.

© Shutterstock    ©  © Shutterstock
Може и да звучи като фитнес програма за хора на средна възраст, но Fit for 55 ("Готови за 55") всъщност е изключително амбициозният план на Европейската комисия за намаляване на емисиите от парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г. Той е част от още по- мащабните усилия, които Брюксел и страните членки ще положат, за да постигнат целта от нетни нулеви емисии до 2050 г. Това изисква драматично преустройство на живота и бизнеса и ще засегне много негови аспекти: от това как и какво шофираме, как строим и изолираме домовете си през производствата на стомана и цимент до управлението на горите и земеделието.

Тук можете да прочетете и научите кои са основните стълбове на плана, как ще бъдат достигнати целите му и кои са най-важните моменти в различните сегменти.

Какво точно е "Готови за 55"?

Fit for 55 е пакет от законодателни и незаконодателни инициативи, които целят да доближат страните членки до целта на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Това е междинната стъпка преди постигането на крайната цел: дългосрочна климатична неутралност до 2050 г., опазване на биоразнообразието, установяване на кръгова икономика и премахване на замърсяването, като същевременно се повишава конкурентоспособността на европейската индустрия и се гарантира справедлив преход за засегнатите региони и работници.

Законодателството, необходимо за превръщането на "Зелената сделка" от амбиция в конкретно измерими резултати е част от пакета "Готови за 55". То включва осем съществуващи законодателни акта и представя пет нови инициативи в различни области на политиката и икономическите сектори: климат, енергия и горива, транспорт, сгради, използване на земята и горско стопанство. Пакетът от предложения е внимателно разработен, за да създаде правилния баланс между политически мерки и генерирани приходи, за да се задвижи справедлива и трансформираща промяна в икономиката на ЕС. За да реализира повишените си климатични амбиции, комисията представи първата поредица от предложения в рамките на пакета "Fit for 55" през юли 2021 г.

Те съдържат законодателни предложения за преразглеждане на цялата рамка за климата и енергетиката на ЕС 2030, включително законодателството за споделяне на усилията, използване на земята и горско стопанство, възобновяемата енергия, енергийната ефективност, стандарти за емисии за нови автомобили и микробуси и Директивата за енергийно данъчно облагане.

Комисията иска и системата за търговия с емисии (ETS), която определя цените на разрешителните за емисии, да се разшири до морския сектор и да се намалят безплатните квоти, разпределени на авиокомпаниите.

Предложената нова система за търговия с емисии за автомобилен транспорт и сгради трябва да започне през 2025 г., допълнена от нов фонд за социален климат (на стойност 72.2 милиарда евро) за справяне със социалните последици от трансформацията.

Предлага се ново законодателство за чисти морски и авиационни горива. За да се гарантира справедливо ценообразуване на емисиите на парникови газове, свързани с вносни стоки, комисията предлага и нов механизъм за корекция на въглеродните граници.

Към трансформация на индустриалния сектор

Пакетът "Готови за 55" включва нови изисквания към индустрията за декарбонизиране на производствените процеси, но също така поддържа механизми за внедряване на нови технологии. Иновационният фонд, който подкрепя инвестициите на бизнеса и МСП в чиста енергия, ще увеличи финансирането си за иновативни проекти и инфраструктура за декарбонизиране на индустрията. Особено внимание ще бъде отделено на проекти в сектори, обхванати от Механизма за коригиране на въглеродните граници (CBAM).

Целта на Комисията е секторите, обхванати от ревизираната Схемата на ЕС за търговия с емисии, да намалят своите емисии на парникови газове с 61 % в сравнение с нивата от 2005 г. За да постигнем това, трябва да намалим годишния таван на емисиите в съответствие с по-високата амбиция до 2030 г.

Транспортът - на фокус

Транспортът допринася за почти една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС и е основната причина за замърсяването на въздуха в градовете. И за разлика от други сектори като енергетиката и индустрията, емисиите в транспортния сектор се увеличават. Комисията смята, че ще е необходимо 90% намаление на общите емисии от транспорта до 2050 г. за постигане на климатична неутралност.

В тази връзка пакетът Fit for 55 включва четири предложения, насърчаващи по-чисти превозни средства и горива по технологично неутрален начин. На фокус, разбира се, са първо автомобилите, на които се падат около 15% от всички емисии в ЕС. ЕК предлага преразглеждане на стандартите за емисии на CO2 за нови автомобили и микробуси - те да намалеят с 55% за леки автомобили и 50% за микробуси до 2030 г. в сравнение с целта за 2021 г. А от 1 януари 2035 г. - със 100 % и за двете.

В резултат потребителското търсене на превозни средства с нулеви емисии вече нараства значително.

Европейската комисия предлага още преразглеждане на правилата за въздухоплаване, като част от Fit for 55, за да се гарантира, че секторът също допринася за постигане на зелените цели. Пакетът включва и мерки за намаляване на морските емисии. Очакванията са те да оскъпят полетите и да увеличат цените на стоките, превозвани по море.

Нов ВЕИ тласък в енергетиката

Fit for 55 също означава нов тласък за възобновяемите енергийни източници. Това ще е и ключов двигател за създаване на работни места, растеж и намаляване на емисиите.

За да се постигнат заложените цели до 2030 г., актуализираната Директива за възобновяемата енергия предлага общата цел за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от настоящите 32% до 40% в енергийния микс на ЕС. Тази промяна ще бъде допълнена с национални индикативни цели - с какво всяка държава членка трябва да допринесе, за да се постигне колективната цел.

Предложението подкрепя държавите членки да използват максимално своя икономически ефективен потенциал за възобновяема енергия в различните сектори чрез комбинация от секторни цели и мерки.

Земя и биоразнообразие

Проблемите на климата и биоразнообразието не могат да бъдат разглеждани поотделно. Възстановяването на природата и позволяването на биоразнообразието да процъфтява отново е от съществено значение за усвояването и съхраняването на повече въглерод.

Комисията предлага като част от законодателния пакет Fit for 55 постигне на неутралност на климата в комбинираното използване на земята, горско стопанство и селскостопанския сектор до 2035 г.

Първата стъпка за това до 2025 г. залага цели, близки до тези в досегашния регламент за LULUCF, който предвижда не по-малко от -225 мегатона CO2 еквивалент на нетни поглъщания (т.нар. ангажимент без дебит).

Втората стъпка, която се осъществява през периода от 2026 г. до 2030 г., ще увеличи целта на ЕС за нетно отстраняване до -310 мегатона еквивалент на CO2, което ще постави съюза на път към неутралност на климата през 2050 г. Отново всяка държава членка ще има своя собствен принос. Този подход значително ще опрости правилата за съответствие, преминавайки от счетоводни показатели към отчетените емисии и поглъщания и ще надгради върху по-точен и по-прецизен мониторинг на данните, като например чрез засилено използване на географски данни и дистанционно наблюдение.

След 2030 г. целта за постигане на климатична неутралност до 2035 г. ще комбинира усилия в секторите на земеползването, горското стопанство и селското стопанство. Основна роля ще има европейското законодателство, свързано с климатично неутрално производство на храни и биомаса, повече устойчивост на горите към изменението на климата, улесняване на възстановяването на деградирали екосистеми и насърчаване на биоикономиката чрез използването на трайни биопродукти.

Стратегията на ЕС за горите има за цел да подобри качеството, количеството и устойчивостта на горите в ЕС. Тя ще подкрепи лесовъдите и биоикономиката и определя план за засаждане на три милиарда дървета в цяла Европа до 2030 г.

Социално справедлив преход

Много от тези предложения - особено разширяването на търговията с емисии в секторите на автомобилния транспорт и строителството, създават политическо напрежение в част от страните членки. Те се притесняват, че по-високите цени на горивата ще ударят силно техните икономики и хора. Отговорът на комисията е да буферира социалното въздействие чрез нов социален фонд.

Новият фонд за социален климат ще осигури финансиране на държавите членки за подкрепа на най-уязвимите европейски граждани. Фондът за социален климат ще допринесе със 72.2 милиарда евро за периода 2025 - 2032 г. в бюджета на ЕС от новата система за търговия с емисии. Това ще предостави възможност на държавите членки да подкрепят уязвими домакинства с ниски и средни доходи, ползватели на транспорт и микропредприятия, засегнати от въздействието на разширяването на търговията с емисии към строителството и транспорта.

Фондът предвижда подкрепа за инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на сгради, чисто отопление и охлаждане и интегриране на възобновяемата енергия по начин, който може устойчиво да намали както емисиите на CO2, така и сметките за енергия за най-бедните домакинства и на микропредприятия. Той също така ще финансира достъпа до мобилност с нулеви и ниски емисии.