ДДС идеи за промени: данък при издателите на ваучерите за храна и корекции на грешки

В проекта на финансовото министерство изрично са изброени кога са възможни поправките

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Фирмите да могат да правят корекции при грешно фактуриран ДДС, включително и при влязъл в сила ревизионен акт. Това е може би най-важната от гледна точка на бизнеса поправка в ресорния закон, който предлага Министерството на финансите с пакета данъчни промени за догодина.

Предложенията идват след решения по няколко дела в Съда на ЕС. В тях СЕС посочва, че държавите членки следва да предвидят възможността да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително при влязъл в сила ревизионен акт.

Другата по-едра промяна е свързана с ваучерите за храна, които трябва да се облагат с ДДС. От мотивите към проектозакона става ясно, че това се случва след запитване от ЕК към българските власти във връзка с неприлагане на Директивата за ДДС. Предложението на финансовото ведомство е с ДДС да започнат да се облагат доставките, платени с ваучери, които са издадени след 31 декември 2021 г. Промяната би засегнала фирмите издатели, а не работодателите, служителите или крайните търговски обекти.

Какви корекции ще са възможни

Ако предложените промени в закона за ДДС бъдат приети, бизнесът ще може да прави следните корекции:

  • Нулиране на погрешно съставените данъчни документи - фактури, известия към фактури и протоколи при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт. Това се прилага както за данъчни документи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен, така и за такива, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, а също и когато е приложена грешна ставка на данъка.
  • Корекции на начислен данък или ползван данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт, при условие че установеното с акта задължение е внесено в държавния бюджет.
  • При грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт, дружеството ще може да упражни право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов документ, при условие че задължението, което е установено с акта, е внесено в държавния бюджет.

Данъчни адвокати коментират, че тези предложения ще улеснят бизнеса. Възможността за корекции е била предвидена в закона и допреди 2011 г., но след това се премахва.