Таня Христова: Габрово ще има технологичен парк и нова индустриална зона

Кметът на община Габрово пред "Капитал"

"Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност", казва Таня Христова
"Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност", казва Таня Христова    ©  Цветелина Белутова
"Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност", казва Таня Христова
"Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност", казва Таня Христова    ©  Цветелина Белутова

Визитка

Таня Христова трети мандат е кмет на община Габрово. В периода 2007 - 2010 г. е заместник-кмет по устойчиво развитие на общината в екипа на тогавашния кмет Томислав Дончев. От 2010 г. до избирането ѝ на поста през 2011 г. е началник на кабинета на Дончев, който тогава е министър по управление на средствата от Европейския съюз.

Габрово от години е сред шампионите по усвояване на европейски средства. Кои според вас са трите най-ключови промени, за които оперативните програми помогнаха?

Ще припомня големите инвестиции в екологична инфраструктура, които качествено подобриха ВиК системата на Габрово и намалиха сериозно водозагубите, както и изграждането на модерно депо за управление на неопасни отпадъци, което ни позволи да въведем двукомпонентно разделно събиране на битовите отпадъци и да започнем да променяме отношението на гражданите към тази проблематика. Последваха няколко големи проекта за благоустрояване на градската среда в центъра и кварталите, създадохме условия за отдих и спорт, инвестирахме в нови културни и туристически продукти. За кратък период успяхме да подобрим физическите условия за образование и възпитание във всички детски ясли, детски градини и общински училища. Много са и проектите, с които се подкрепят социалните и здравните нужди на различни категории потребители.

Радвам се, че жителите и гостите на града ежедневно ползват резултатите от последователните ни усилия да променяме Габрово.

Друг важен факт е, че амбицията на габровския бизнес и Технически университет - Габрово, обуславя пътя към интелигентна специализация и развитие на високи технологии и нови производства. Категорично доказателство за това са множеството проекти, които допринасят за постигане на тази важна цел за стратегическото и конкурентоспособно развитие на Габрово и региона. Няма как да не спомена огромното значение на изградения вече обходен път и очакването този проект да продължи с последния етап - тунела под връх Шипка, който ще създаде много нови възможности за оживяване на региона, ще допринесе за намаляване на различията в социален и икономически аспект между Южна и Северна България.

Какви са бъдещите ви планове в рамките на новия програмен период?

Община Габрово вече навлезе в активен период по разработване на План за интегрирано развитие за референтния период 2021 - 2027 г., който има за цел да определи стратегическата визия за конкурентоспособно и интегрирано развитие на Габрово, капитализирайки върху местните и регионалните потенциали, с ясен ангажимент да се работи в широко партньорство за постигане на зелено, дигитално и устойчиво развитие. В този процес сме си поставили за цел да привлечем различни участници от местната общност, както и активно да търсим и предлагаме широки партньорства със съседни общини и селските територии. Въпреки че обхватът на задачата е изключително мащабен, ще спомена част от ключовите идеи, върху които фокусираме усилията си. Фактът, че Габрово е един от областните центрове със силно изразен индустриален профил в България, както и добрата координация между Технически университет - Габрово, бизнес и местна власт ни мотивира да работим за налагането му като хъб за инженерни решения и иновации. Това включва развитие на технологичен парк, подкрепа за модернизация на съществуващи индустриални зони, както и създаване на нова такава между Габрово и Севлиево. Добра предпоставка за успех на тази амбициозна цел е вече създаденият през 2019 г. Регионален иновационен център "Амбициозно Габрово", в който членове са ТУ - Габрово, Габровската търговско-промишлена палата, община Габрово, а в основата му стоят водещи местни фирми.

Друг важен фокус е свързан с развитие на култура и туризъм в нашия регион, в който даденостите са благоприятни за реализиране на интегрирани проекти, които имат потенциал за превръщане на Габрово в предпочитана дестинация както за интересни преживявания, така и за реализация на творчески индустрии. Ще спомена местността Узана, в която се намира и географският център на България. Местността, на около 20 км от Габрово, е най-голямата билна поляна и е предпочитано място за отдих почти през цялата година. Община Габрово има изготвен и приет подробен устройствен план за тази курортна местност, който предопределя устойчивото й екологично развитие, а за реализацията му ще се търсят публично-частно партньорство и финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Искам да спомена за една изключително амбициозна идея за създаване на център за съвременно изкуство в Габрово на името на световноизвестния артист Кристо, който е родом от тук. Тази идея датира от доста години и се радва на подкрепа както на местната общност, така и на семейство Явашеви.

Безспорно важни за нас са и проектите за енергийна ефективност, интелигентно управление на публични и частни сгради, намаляване на вредните емисии, инвестициите в умни решения за сметосъбиране и кръгова икономика, въвеждане на дигитални решения в услуга на гражданите, бизнеса и цялостно подобряване ефективността на общинска администрация.

Община Габрово е вторият най-голям акционер във ВиК оператора. Как повлия окрупняването в региона? Загубите по водопроводната мрежа са близо 60% - как се планира да се реши този проблем?

Водният проект на Габрово намали загубите във вътрешноградската мрежа, но ситуацията далеч не е такава за цялата ВиК територия и нуждата от инвестиции е голяма, особено в малките населени места, които страдат от тежко безводие в периоди на суша. Загубите се отчитат за цялата територия на ВиК - Габрово, и процентното им увеличение се дължи на консолидирането на оператора. Решението е в инвестициите.

След като и община Севлиево стана член на областната асоциация по ВиК, условието "една област, едно водоснабдително дружество" е изпълнено и така ВиК - Габрово, ще има възможност да кандидатства за европейско финансиране на по-мащабните проекти, но това ще стане през следващия програмен период. Вече е възложено от държавата регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за обособената територия, обслужвана от ВиК - Габрово. Изработването му е условие за получаване на европейското финансиране по ОП "Околна среда".

В Габрово може да се похвалим с устойчивата тенденция по отношение на инвестициите - да се пристъпва към цялостно асфалтиране след подмяна на ВиК инфраструктурата. Съвместяваме инвестиционните си програми с оператора, за да получим цялостни и трайни решения. За последните три години инвестициите, направени от ВиК - Габрово във водоснабдителната и канализационна инфраструктура на нашата община, възлизат на 1. млн. лв. Отделно инвестиционната програма на дружеството за 2020 за целия регион е в размер на 1.4 млн. лв.

Другият ни важен фокус е проблемът с безводието в селата, особено при тези, които се водоснабдяват чрез местни водоизточници (каптажи). От миналата година 15 габровски села и няколко фирми, разположени от южната страна на пътя Габрово - Севлиево, вече получават вода от вътрешната водопроводна мрежа на града. Планираме да продължим този водопровод, за да включим към него още малки населени места, а в момента проектираме друг, с който да захраним от града и селата от северната страна на пътя за Севлиево.

По отношение на габровския язовир "Христо Смирненски", след извършената рехабилитация на надстройката на язовирната стена, финансирана от МРРБ, и въвеждането й в експлоатация миналата година съоръжението вече може да се завирява в пълния му обем от 27 млн. куб.м. Нямаме притеснения за въвеждане на воден режим на града и селата, които се водоснабдяват от язовира. Търсим възможности и за една по-мащабна инициатива, свързана с него - проектиране и рехабилитация на довеждащия водопровод от яз. "Христо Смирненски" до обновената по Водния проект Пречиствателна станция за питейни води на Габрово.

Обходът на Габрово е завършен, сега се строи магистрала "Хемус", предстои тунелът под Шипка. Наблизо трябва да минава магистрала Русе - Велико Търново. Какъв ще е ефектът за града?

За Габрово е от огромно значение развитието по оста "север-юг", тъй като това е директната връзка с другите два големи центъра в региона - Велико Търново и Русе, както и пробивът към индустрията в Южна България. В тази връзка община Габрово вече има официално партньорство с "Тракия икономическа зона", като целта е трансформация на икономиката, привличане на инвестиции и развитие на индустрията. Габрово традиционно е един от силните индустриални центрове на север, но потенциалът за разрастване зависи от по-добрата свързаност.

Кои са най-големите инвестиции през последните години?

Най-големите инвестиции в икономиката на града през последните години са свързани с въвеждането на нови технологии и модернизация на производството в приоритетните отрасли на габровската икономика (машиностроене, мехатроника, ИКТ, производство на изделия от пластмаси и текстил). Доказателство са новоизградените няколко нови фабрики.

В Габрово стартира производството нова българско-израелска фирма "ЛС Тюбс", сертифицирана като инвеститор клас А от БАИ, за производство на изделия от пластмаси.

В ход е реализирането на инвестиция клас В от новоучредената фирма "Матега", с немско участие, за производство на спортни оръжия.

Информационните технологии и услуги са най-динамичният сектор в Габрово през последните години. В момента в града се изпълнява инвестиция на "Сиентиа" - компания в областта на информационните технологии, която през 2019 г. получи сертификат за инвестиция клас А. Поне 80 нови и високоплатени работни места ще бъдат открити, като потенциалът е те да достигнат до 400. Подобни инвестиции са важни, тъй като те привличат млади и висококвалифицирани кадри и носят по-добри доходи.

От огромно значение е и развитието на технологичния парк на ТУ - Габрово, с фокус върху мехатрониката, чистите технологии и ИКТ. Новият парк ще бъде много добра основа за по-дълбоко обвързване на наука и бизнес, както и за подкрепа на иновационната екосистема в града.

Ключов фактор се оказа възможността ни като общинска администрация да работим с бизнеса в рамките на международни проекти и да се учим от добрите европейски модели.

Каква е визията ви за Габрово - борите ли се да има конкретен профил в икономически аспект?

Габрово има много ясен икономически профил, което в известна степен го отличава от други икономически центрове в страната. Тук индустрията винаги е била на първо място - над 60% от произведената продукция в общината е в преработващата промишленост. Над половината от продукцията в местните предприятия е предназначена за износ. Водещият сектор е мехатрониката, където и добавената стойност е най-висока. Информационните технологии като най-динамичен сектор са вторият голям фокус. В тази посока е и развитието на технологичния парк на ТУ - Габрово. Целта пред нас е не просто тези два сектора да предопределят развитието на икономиката напред, но и да имат множество допирни точки - индустрията и дигиталните решения вървят ръка за ръка, а Габрово е подходяща среда за развитие на подобен синхрон чрез развитие на устойчива екосистема.

Работната сила на Габрово има голям дял на висшисти, а най-сериозната заплаха пред нея остават демографските процеси, като това е областта с най-негативни демографски показатели след Видин и Кюстендил. Има ли хора в Габрово, завръщат ли се и как ги привличате?

Габрово наистина е сред областите с най-голям дял на висшистите в работната сила - 28% от хората на възраст 25 - 64 години имат висше образование. Именно тези кадри са в основата на интелигентната специализация на местната икономика - в посока мехатроника и дигитални технологии. Ключов въпрос пред бъдещето на Габрово е да работи за въздействие върху фактора механичен прираст, т.е. да привличаме повече хора, отколкото губим. Детайлният анализ показва, че Габрово има положителен прираст при семействата с малки деца, които виждат положителните черти на града за отглеждане на дете, в т.ч. много доброто начално образование - Габрово е традиционно в топ 10 на страната на матурите.

Основен фокус в образователната сфера е развитието на кадри за индустрията чрез привличане на таланти и ранно професионално ориентиране на децата и младежите. Търсената промяна в демографията ще стъпи върху осигуряването на по-добри перспективи за реализация на младите хора в условията на една модерна индустрия. Това ще бъде подкрепено с още инвестиции в градската инфраструктура, с цел Габрово да стане още по-привлекателно място за млади и предприемчиви хора.

Интервюто взе Мила Чернева