Пет тренда за икономиката на Пловдив

Областта се превърна в най-големия магнит за чуждестранни инвестиции в сферата на промишлеността, а заплатите в региона растат по-бързо от тези в столицата

Пловдив е сред областите, в които процесите на застаряване са относително по-бавни, а от 2011 г. насам градът се радва на положителен механичен прираст
Пловдив е сред областите, в които процесите на застаряване са относително по-бавни, а от 2011 г. насам градът се радва на положителен механичен прираст    ©  Надежда Чипева
Пловдив е сред областите, в които процесите на застаряване са относително по-бавни, а от 2011 г. насам градът се радва на положителен механичен прираст
Пловдив е сред областите, в които процесите на застаряване са относително по-бавни, а от 2011 г. насам градът се радва на положителен механичен прираст    ©  Надежда Чипева

Историята на бурния ръст на икономиката на България от изминалите 5 години най-често се разказва през призмата на бума на ИКТ и аутсорсинг сектора, донесъл със себе си рязко повишаване на доходите и стандарта на живот. Това обаче е историята на столицата - вярно, най-голямата местна икономика в страната - където е съсредоточен почти целият IT сектор. Основният двигател на растежа извън столицата обаче е преработващата промишленост и област Пловдив е вероятно най-добрият пример за това. В периода след последната криза тя успя да се превърне в най-големия магнит за чуждестранни инвестиции в сферата на промишлеността и модел за създаването на успешно работещи индустриални паркове. На този етап развитието на областта изглежда ограничено най-вече от достъпа до човешки капитал, заедно със засега неизвестните последствия от икономическата криза на 2020 г.

Бърз ръст на заплатите

От началото на десетилетието до 2018 г. (последните достъпни данни) заплатите в област Пловдив са нараснали над 80%; ръстът е малко по-бърз дори и от този в столицата. Номинално обаче Пловдив се нарежда както зад индустриалната София (област), така и зад Стара Загора и Враца, където енергетиката силно изтласква нагоре средните стойности. Разликите в заплатите личат по-ясно на общинско ниво - почти навсякъде преработващата промишленост излиза много пред останалите икономически дейности. Значителното повишаване на възнагражденията на работещите обаче далеч не означава, че пазарът на труда в Пловдив не среща проблеми. Тъкмо обратното - той се намира в особена и относително рядко срещана ситуация на много ниска безработица (2,4% за 2019 г., една от най-ниските в страната), но по-ниска заетост. Това от своя страна насочва към голям дял на неактивните, останали изцяло извън пазара на труда. Тъй като неактивните, и особено неактивните младежи, често са с много ниски доходи, област Пловдив застава доста над очакваното според останалите ѝ макроикономически показатели както по дела на живеещите в материални лишения (25%), така и по дела на домакинствата под линията на бедност (23%).

Индустриални инвестиции

Тъй като преработващата промишленост изисква сериозни инвестиционни разходи - каuто за машини, така и за сгради и земя, не е изненада, че Пловдив е сред областите с най-високи разходи за материални активи. През 2018 г. те са били 2790 лв. на човек от населението в областта, което я поставя на трето място в страната. По-интересно е обаче разпределението им - 37% от всички разходи за ДМА през годината са били в преработващата промишленост, 12% в търговията. Това за пореден път подчертава важната роля на индустрията в пловдивската икономика. Общинските данни за инвестиционната дейност затвърждават този извод, тъй като водещи в инвестиционните показатели са Марица и Куклен, в които е съсредоточена промишлеността. От значение е и чувствителното разминаване между разходите за ДМА и чуждестранните инвестиции, като при ПЧИ Пловдив застава много зад водещите области и дори под средното за страната, с 2861 евро на глава от населението с натрупване в края на 2018 г. Това значи, че местните инвестиции имат относително по-голяма тежест в развитието на пловдивската икономика в сравнение с останалите водещи икономически центрове. На фона на добре развитата си икономика Пловдив усвоява и относително малко европейски средства, което показва, че местната администрация съсредоточава усилията си най-вече върху привличането на частни инвестиции, а не върху европейските фондове.

Настигане на лидерите

Класическият (и най-прост) индикатор за икономическо развитие - брутният вътрешен продукт на човек от населението, в случая неговото изменение, също подчертава динамиката на икономиката на Пловдив. В рамките на десет години, между 2008 и 2018 г., единствените области, които увеличават своя относителен БВП по-бързо, са енергийните центрове Враца и Стара Загора. Прави впечатление като цяло, че относително бързо развиващите се през последното десетилетие области в страната също са с индустриален профил - Ямбол има почти идентичен на Пловдив ръст, а зад тях са София (област) и Габрово. Трябва да отбележим, разбира се, че част от обяснението е и в по-ниската база в началото на периода, тъй като номинално Пловдив остава едва на седмо място в страната по БВП на човек от населението. Ако траекторията на развитие на областта продължи по същия начин обаче, шансовете ѝ да настигне лидерите в близко бъдеще изглеждат значителни. Основното предизвикателство пред това е по-нататъшният достъп до подготвена работна сила - в пика на икономическия цикъл водещите индустриални предприятия в областта вече бяха започнали да разчитат на работници от съседни области, но има географски ограничения пред широкото възприемане на този подход.

Областта на среднистите

Икономиката на Пловдив е движена най-вече от работниците със средно и средно професионално образование. В крайна сметка преработващата промишленост разчита именно на тях, и това е видимо и при другите области с подчертано индустриален профил. Въпреки това, тенденцията е към постепенно повишаване на дела на висшистите в областта, но той поне към 2019 г. остава малко под средния за страната. Това е ключовата предпоставка пред диверсифицирането на икономиката - настъпването на високотехнологичния сектор изисква подготвени кадри и Пловдив има всички изгледи да привлече или създаде такива в близко бъдеще. Възможностите за това са продукт и на относително добре развитото висше образование - в града са някои от водещите университети, особено в областта на земеделието и химическите науки. Не са за подценяване и средните училища, които консистентно се нареждат сред водещите в страната, а община Пловдив е и сред постигащите най-високи оценки на зрелостните изпити. Все още обаче има проблеми с отпадането на ученици и относително големия дял на повтарящите в средното образование.

Магнит за население

Докато почти всички области в България губят доста бързо своето население, от 2011 г. насам Пловдив се радва на положителен механичен прираст. С други думи, броят на заселилите се в нея надхвърля този на изселилите се. От значение е и относително благоприятният естествен прираст, който, въпреки че подобно на всички останали области е отрицателен, е над средното за страната равнище. Съдейки по данните за демографското заместване, Пловдив е и сред областите, в които процесите на застаряване са относително по-бавни. Сами по себе си положителните демографски показатели не са гарант за икономически успех, но могат да дадат добро предимство на Пловдив, поне в съревнованието с останалите области на България.