КС затвърди 5-годишните срокове за отчуждаване на паркове и улици в София

Не е било редно собствениците да получават различни срокове спрямо това дали има влезли в сила подробни устройствени планове, се казва в решението

Столичната община трябва да изкупи 30 хил. дка частни имоти за паркове и още 15 хил. дка за улици и детски градини
Столичната община трябва да изкупи 30 хил. дка частни имоти за паркове и още 15 хил. дка за улици и детски градини
Столичната община трябва да изкупи 30 хил. дка частни имоти за паркове и още 15 хил. дка за улици и детски градини    ©  Надежда Чипева
Столичната община трябва да изкупи 30 хил. дка частни имоти за паркове и още 15 хил. дка за улици и детски градини    ©  Надежда Чипева

Конституционният съд (КС) единодушно реши да премахне и последната "вратичка", която позволяваше по-дълги срокове (15 години) за отчуждаването на някои видове терени, предвидени за озеленяване и булеварди. Става въпрос за §23 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), който днес КС обяви за противоконституционен. По този начин органът утвърждава 5-годишния срок за отчуждаване за абсолютно всички терени, независимо от тяхното предназначение, и позволява на собствениците да търсят обезщетения.

Решението на КС слага окончателна точка по казус, който вече до голяма степен бе решен, след като през 2018 г бе отменен чл. 17 от ЗУТ, който позволяваше дългите срокове. Конституционният съд обаче казва и още едно важно нещо с решението си: не е справедливо сроковете за някои терени да започват да текат след влизането на подробни устройствени планове (ПУП) след 2007 г., а други да текат още от 2007 г., защото вече са имали готови ПУП-ове.

Очаквано развитие

Според главния арх. на София Здравко Здравков съществуването на §23 ЗУЗСО е било обезсмислено още с отмяната на чл. 17 от ЗУТ през 2018 г., с който се предвиждаха срокове за започване на отчуждителни процедури от 5 до 15 години.

"Това решение няма да повлияе на общите текстове по чл. 208 от ЗУТ, където 15-годишният срок беше намален на 5 години, какъвто е и за останалите производства. Обжалването на тази разпоредба не променя нещо в правния мир, приемаме сроковете, променени тогава", обясни арх. Здравков за "Капитал".

До 2020 г. ЗУТ също предвиждаше 15-годишен срок за отчуждаването на зелени терени. Преди две години обаче Конституционният съд прие, че толкова дълъг срок "противоречи на легитимните правни очаквания и създава правна несигурност, което противоречи на принципа на правовата държава". Така от 2020 г. за нито едно отчуждаване в страната не се прилага за срок от 15 години, но за София заради §23 ЗУЗСО той остана да важи при предвиждането на терени за изграждането на много видове обекти, пише още lex.bg.

Отменената днес от КС разпоредба, разбира се, не засяга казусите, чийто срок вече е изтекъл, но решението ще има отношение към всички висящи производства - административни и съдебни, по които приложим закон заради §23 ЗУЗСО, се е явявал отмененият чл. 17 от ЗУЗСО", пише сайтът lex.bg.

Сроковете не са били справедливи за собствениците

Друг акцент от днешното решение е, че оспореният §23 от ЗУЗСО въвежда субективност по отношение за сроковете за някои терени, което води до несправедливост за собствениците. Според него сроковете за отчуждителни процедури за изграждане на обекти - публична общинска или публична държавна собственост, с вече приети подробни устройствени планове, започват да текат след влизането в сила на ЗУЗСО - 28 януари 2007 г. В същото време за тези терени, които са с влезли в сила ПУП-ове след тази година, започват да текат различно.

Така например, ако един частен собственик притежава терен с предназначение за озеленяване, за който има приет ПУП през 2005 г. например, сроковете общината да го отчужди започват да текат от 28 януари 2007 г. За друг частен собствен с терен, за който има влязъл в сила ПУП от 2012 г., срокът общината да го отчужди започва да тече от 2012 г.

"Посочените разпоредби третират различно собствениците на имоти на територията на Столичната община, засегнати от предстоящо отчуждаване - чрез различен начин на определяне на периода от време за започване на отчуждителни процедури, респ. на прилагането на чл. 208 от Закона за устройство на територията", казва Конституционният съд.

Според КС датата на влизане в сила на подробните устройствени планове, с които техните имоти се определят за отчуждаване, е субективен и непредвидим критерий. "По този начин се нарушава принципът на равенството, като основен конституционен принцип на гражданското общество и правовата държава, поради което §23 ПЗР на ЗИДЗУЗСО следва да бъде обявен за противоконституционен като противоречащ на чл. 6, ал. 2 от конституцията", казва се в решението.

Логиката е, че за всички собственици трябва да важи един и същи срок и той да е съгласно чл. 208 от ЗУТ. Отмяната на §23 обаче не помага за справедливо и еднозначно изчисляване на срока за започване на отчуждителни производства без влязъл в сила ПУП".

Конституционните съдии могат да отменят конкретен закон като противоконституционен, могат да коментират кое е справедливо и кое не е в мотивите на решението си, но не могат да пренапишат закона. Привеждането на ЗУТ, ЗУЗСО, ЗДС и ЗОС в съответствие с Конституцията е работа на депутатите", коментира за "Капитал" арх. Янита Тарабанова, член на Инициативния комитет "Горубляне", който настоява за справедливи обезщетения от общината и протестира заради дългото чакане и различните срокове.

"Сроковете за отчуждаване започват да важат от приемането на подробни усторйствени планове", категоричен е арх. Здравков. И така времето за общината обаче не е достатъчно - след като новият срок е 5 години, за това време няма как да бъдат изработени необходимите ПУП-ове и общината да започне да отчуждава.

Специален режим за София и забавените решения

Все пак съдът признава, че има необходимост от самостоятелен градоустройствен режим на Столичната община заради "съществените ѝ и обективни особености". "Поради това предвиждането в ЗУЗСО на различни в сравнение с предвидените на общо основание в ЗУТ срокове за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, не води до конституционно недопустимо неравно третиране", заявява КС.

В началото на тази година главният архитект на София Здравко Здравков обяви, че проблемът е огромен и затова работи с екип на общинското дружество "Софияплан" и Института за пазарна икономика за намиране на механизми за придобиване на имотите. Такива подходи са идеята за специален фонд или въвеждане на принципа "ползвателят плаща".

Засега обаче работата по законовите промени буксува, защото "ние не знаем утре дали ще имаме правителство, с кого да водим консултации за предложенията", обяснява арх. Здравков.

За връщането на някои терени дори не става въпрос за пари, а само за желание - общината да упражни правото си да върне частните парчета във вече съществуващи паркове. Тези в Южния парк например са на практика общинска собственост по силата на законите, заяви още в началото на тази година конституционният съдия Красимир Влахов.

"Реституционните закони в България бяха приети след 1991 г., когато Южният парк отдавна беше реализиран. Частни имоти в него на основание реституция просто не може да има. Ако някой кмет на Столична община на това основание е издал заповед за деактуване на имот, попадащ на територията на Южния парк, респективно, ако поземлена комисия е постановила решение за възстановяване на бивш земеделски имот в парка, това е нарушение на закона, което обаче не прави собственик лицето или лицата, в чиято полза е извършено нарушението", обясни тогава той за "Капитал".

Все още няма коментари
Нов коментар