Новият брой:
Служебната президентска република

Общини и бизнес могат да получат до 5 млн. евро за съвместни пилотни иновативни проекти

Проекти могат да се подават до 19 януари догодина

Освен изискванията по отношение на иновативността, необходимо е проектите да отчитат интересите на множество заинтересовани страни – университети, научни организации, неправителствени организации, граждани и техните сдружения
Освен изискванията по отношение на иновативността, необходимо е проектите да отчитат интересите на множество заинтересовани страни – университети, научни организации, неправителствени организации, граждани и техните сдружения
Освен изискванията по отношение на иновативността, необходимо е проектите да отчитат интересите на множество заинтересовани страни – университети, научни организации, неправителствени организации, граждани и техните сдружения    ©  Надежда Чипева
Освен изискванията по отношение на иновативността, необходимо е проектите да отчитат интересите на множество заинтересовани страни – университети, научни организации, неправителствени организации, граждани и техните сдружения    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • Бюджетът по първата покана е 50 млн. евро, а проектите трябва да бъдат разработени в съответствие с принципите на "Новия европейски Баухаус".
  • Еврофинансирането ще покрива до 80% от общите разходи.
  • Частни компании могат да предложат иновативните технологии и решения, които ще бъдат приложени на градска територия.

Ани Табакова, експерт "Европейски програми и проекти" в "Ню Ай" ЕАД, член на БАКЕП

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
  • Бюджетът по първата покана е 50 млн. евро, а проектите трябва да бъдат разработени в съответствие с принципите на "Новия европейски Баухаус".
  • Еврофинансирането ще покрива до 80% от общите разходи.
  • Частни компании могат да предложат иновативните технологии и решения, които ще бъдат приложени на градска територия.

Ани Табакова, експерт "Европейски програми и проекти" в "Ню Ай" ЕАД, член на БАКЕП

Европейската инициатива за градско развитие (ЕИГР) официално обяви първата си покана за подбор на проекти, насочени към устойчиво развитие на градската среда. Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро, а кандидатите могат да подадат своите заявления за участие до 19 януари 2023 г.

ЕИГР е нов инструмент в рамките на политиката на сближаване на ЕС за периода 2021 - 2027 г. с общ бюджет 450 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Основната му цел е публичните власти да получат целенасочена подкрепа и ресурси за разработване и прилагане на новаторски подходи, способни да решат сложните предизвикателства пред изграждането на устойчива, зелена и естетически издържана градска среда.

Първата покана дава началото на мащабен процес, натоварен с очакванията да постигне осезаема трансформация на градските пространства в контекста на политиките на ЕС за екологичен преход, осигуряващ висококачествени и приобщаващи жизнени условия. Бюджетът й е 50 млн. евро, а проектите трябва да бъдат разработени в съответствие с принципите на "Новия европейски Баухаус".

Кой може да кандидатства

Управлението на всеки градски орган на местна административна единица с население миниум 50 хил. жители е допустим кандидат. Партньорството е задължително, като може да включва други български общини, частни дружества, научни организации, представители на неправителствения сектор и др. Необходимо е да се подсигури и участието на минимум три партньорски организации от други държави членки.

Очакваният размер на консорциума е между 5 и 10 участници, но не се поставят ограничения и пред по-мащабни конфигурации.

Какви проекти могат да бъдат финансирани?

Общините следва да предложат интегрирани решения за подобряване на градската среда, отиващи отвъд общоналожените, доказани и утвърдени концепции, които подлежат на финансиране от "традиционни" източници, например Програма "Развитие на регионите".

В рамките на първата програма ще се приоритизират смели, новаторски и амбициозни подходи, които поради високата си степен на иновативност носят и известен риск. Проектите трябва да съдържат значителен потенциал за прекъсване на съществуващи неустойчиви модели, прилагани в различни области (строителство, отпадъци, зелени площи, опазване на културното наследство и др.) и изграждането на условия за екологично, конкурентно и балансирано развитие.

Какъв е размерът на финансовата подкрепа

Безвъзмездната помощ е до 5 млн. евро на проект, а размерът на финансирането, което ще бъде осигурено от ЕИГР, е до 80% от общите проектни разходи. Очакваното време за изпълнение на проектите е 3.5 години.

Допустими са разходи за персонал, закупуване на оборудване, строително-монтажни работи, консултантски услуги и др. Средствата, вложени в разработването на заявлението за кандидатстване (максимум 25 хил. евро), също подлежат на възстановяване при одобрение на проекта.

Каква е ролята на бизнеса

Ролята на бизнеса е основополагаща. Частни компании могат да си партнират с общините и да изпълняват ролята на доставчици (Delivery Partners) на иновативните технологии и решения, които ще бъдат приложени на градска територия.

Партньорите, в лицето на бизнеса, ще разполагат със собствен бюджет и ще изпълняват конкретни дейности, насочени към постигането на проектните цели. В унисон с пълноправното участие на компаниите в проектния консорциум, сътрудничеството между публичните власти и бизнеса е необходимо да започне още на съвсем ранен етап, от самото формулиране на проектната концепция, за да може тя да резонира както с нуждите на съответната община, така и с технологичните възможности на участващите предприятия.

Какви дейности могат да бъдат финансирани

Проектите трябва да имат пряк принос към едно или повече от следните тематични направления:

  • Строителство и реновиране съгласно принципите на кръговата икономика и въглеродната неутралност: ще бъдат подкрепени проекти, насочени към изграждане на нови или обновяване на съществуващи сгради чрез мобилизирането на иновативни технологии и решения, обезпечаващи нисък емисионен отпечатък, оптимални нива на енергопотребление, намалено генериране на отпадъци и др. По отношение на предназначението, сградите следва да осигуряват пространство, благоприятстващо осъществяването на дейности с добавена стойност, например социални, културни и творчески.

  • Опазване, съхранение и развитие на културното наследство: Темата обхваща проекти, насочени към съхраняване и предлагане на равен достъп до културното наследство или преобразуване на обекти на културното наследство. Окуражават се дейности, свързани с комбинирането на знания и ноу-хау с модерни технологии, съвременни решения и продукти с цел надграждане, развитие или създаване на нови перспективи, прочити и възприятия спрямо културните обекти и посланията, които носят.

  • Адаптиране и трансформиране на сгради за достъпни жилищни решения: Темата обхваща проекти, насочени към адаптиране и трансформиране на изведени от експлоатация сгради за жилищни цели чрез иновативни, творчески и/или артистични техники, устойчиви строителни процеси и др. Отново социалният елемент трябва да бъде силно застъпен, например чрез ориентиране на проекта към нуждите на уязвими групи и изграждането на центрове за подкрепа, центрове за спешно настаняване (emergency housing) и др.

  • Регенериране на градски пространства: Проектите могат да се съсредоточат върху регенерирането на изоставени или периферни зони, реконструкция на "кафяви" терени (изоставени или слабо използвани промишлени и бизнес обекти), развитие на зелена инфраструктура, подобряване на достъпа до обществени пространства и др.

Колко амбициозен трябва да бъде един проект

Освен изискванията по отношение на иновативността, необходимо е проектите да отчитат интересите на множество заинтересовани страни - университети, научни организации, неправителствени организации, граждани и техните сдружения. В тях следва да бъдат неразривно преплетени идеални цели - социални, културни, образователни, естетически и др.

Същевременно основен критерий за оценка е и активното включване на т.нар. партньори за трансфер (Transfer Partners) - градски административни единици от други държави от ЕС, които изразяват намерение да приложат разработеното в рамките на проекта решение на собствена територия.

Те трябва да бъдат минимум три и да бъдат идентифицирани най-късно в първите месеци от началото на проекта. За всеки партньор следва да бъде предвиден самостоятелен бюджет в размер на 150 хил. евро, който може да бъде използван за подготовка на анализи, проучвания, технически задания и др., пряко допринасящи за създаването на необходимите условия за възпроизвеждане достиженията на проекта.

Какво предстои

На 29 и 30 ноември ще се проведе разяснителен семинар, на който експерти от Европейската инициатива за градско развитие ще разкажат повече за процедурата и ще дадат ценни насоки на потенциалните кандидати. Представители на българските общини могат да заявят своето участие в семинара на този линк: https://www.eui-applicantseminars.eu/en/

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)