Първият аукцион на ДЦК за годината - за 200 млн. лв. с почти нулева лихва

Държавните облигации са с 5-годишен матуритет и рекордно ниските 0.01% купон

Министерството на финансите ще опита да пласира 200 млн. лв. нов дълг в първия си аукцион на държавни ценни книжа (ДЦК) за годината. Емисията е петгодишна, като купонът е 0.01%, става ясно от обявлението на БНБ. При липсата на активен вторичен пазар на българския дълг е трудно да се прогнозира каква ще бъде постигнатата доходност, но предвид глада за ДЦК от банки и пенсионни фондове не е изключено тя да бъде за пръв път отрицателна. През миналата година правителството успя да пласира двадесетгодишни книжа при 1.38% доходност и десетгодишни - при 0.32%, а по-краткосрочните облигации по принцип би трябвало да носят по-ниска доходност.

Преди падежите

Аукционът е насрочен за следващия понеделник - 13 януари, като постъпленията от новата емисия ще постъпят по сметките на финансовото министерство до 15 януари. Този тайминг говори, че вероятно целта на емисията е частично да покрие падежиращите ДЦК през месеца. Според календара на предстоящите плащания на 16 януари предстои погасяване на емисия от 165 млн. евро. ДЦК емитирани през 2013 г., което е и един от най големите падежи. Следващият е 400 млн. лв. в началото на февруари, а общо за годината държавата трябва да погаси малко над 1 млрд. лв. главници и над 150 млн. лв. лихви.

През миналата година правителството пласира 1 млрд. лв. ДЦК на вътрешния пазар като тогава заложи предимно на по-дългосрочни матуритети. Част от постъпленията бяха предназначени за финансиране на покупката на нови изтребители F16. Преди това държавата година и половина не беше излизала на пазара на дълг, така че настоящите ДЦК ще са първата средносрочна емисия от над две години насам. Според бюджета за 2020 г. лимитът за поемане на нов дълг през годината е 2.2 млрд. лв., а в емисионната политика на финансовото министерство е записано, че стратегията ще е да се залага повече на вътрешния пазар и да се увеличава относителният му дял. Все пак обаче в рамките на този лимит държавата може да използва и одобрената си средносрочна програма и предварителните си споразумения с четири международни банки, за да пласира и емисии на международните пазари. Също така според емисионната политика ще се залага повече на левови ДЦК, а срочността ще се определя в зависимост от падежната структура и пазарните условия и търсенето от инвеститорите.

Тестване на интереса

Въпреки ниската, а може би и отрицателна доходност вероятно към новите ДЦК ще има интерес заради свръхликвидността на банките и липсата на алтернативи. БНБ облага депозираните при нея средства над минималните задължителни резерви с отрицателна лихва -0.7%, а облигациите на повечето държави от еврозоната също се търгуват при отрицателна доходност.

Все пак тестването на нулевото ниво от българското правителство ще е интересно. То не би било прецедент - през 2017 г. беше продадена емисия 4-годишни ДЦК при -0.19%, но тогава бяха пласирани едва 30 млн. лв. При липса на достатъчен интерес или при неудовлетворителни условия министърът на финансите може да одобри само част от поръчките или дори да отхвърли всички. Във Фискалния резерв към края на ноември има над 10 млрд. лв. и дори след ударното декемврийско харчене средствата са предостатъчни за финансиране на предстоящите плащания.