Нови правила в бизнеса с хранителни продукти

Парламентът прие окончателно Закона за храните с нови регулации в превоза на продукти и онлайн търговията и по-високи санкции за нарушителите

Изискване за регистрация на транспортните средства, превозващи храни, регулация на онлайн търговията с хранителни продукти, по-високи санкции за нарушителите. Това са част от промените в новия Закон за храните, приет окончателно от парламента близо две години и половина след одобряването му на първо четене. Аптеки и дрогерии, които търгуват на дребно с хранителни добавки, диетични храни, храни за кърмачета и малки деца, също подлежат на контрол по реда на този закон.

Сега действащият Закон за храните е от 1999 г. и е променян и допълван над 30 пъти, включително по време на преговорите за присъединяването на страната към ЕС. В работната група по изработване на новия закон участваха представители на всички браншови организации от хранително-вкусовата промишленост, което обяснява преобладаващото му одобрение от индустрията.

Регистрация и на превозните средства

Производството, преработката и дистрибуцията на храни се извършва, както и досега, след регистрация на обектите в областните дирекции по безопасност на храните или в регионалните здравни инспекции - за бутилираните води.

Новост и облекчение за фирмите е, че за регистриране на обект, в който се бутилират води, но се произвеждат и безалкохолни напитки, заявление ще се подава само на едно място - в областната дирекция по безопасност на храните. Одобрението ще става от комисия с участие на представители и на регионалната здравна инспекция.

Изцяло ново е изискването за регистрация на превозните средства, с които се транспортират храни от животински произход. Вносителят обяснява това изискване с нуждата от поддържане на подходяща температура и хигиена по време на транспортирането. По искане на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите списъкът на превозваните стоки бе разширен с брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Регистрацията на превозните средства може да се извърши и самостоятелно, и едновременно с регистрацията на обект. Това ще става в агенцията по безопасност на храните и ще се удостоверява със стикер, чието съдържание и графично оформление ще се определят със заповед на земеделския министър.

Търговията от разстояние също с регистрация

Търговията с храни от разстояние, или казано иначе - търговията по интернет, ще се извършва след регистрация в областната дирекция по безопасност на храните по местоположението на обекта или на централата, където се намира средството за комуникация - електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща. Бизнес операторът трябва да декларира, че прилага план за проследимост на храните.

Според закона не може да се търгува от разстояние с храни за кърмачета и малки деца, както и за специални медицински цели. Продуктите, обект на търговия от разстояние, трябва да са етикетирани според изискванията и да се дистрибутират с регистрирани превозни средства (когато става дума за храни, за които важи това изискване).

Бутилираните води - с досегашните търговски марки

Първоначалният проект на закона, приет на първо четене, предлагаше вместо използвания в нормативната уредба термин "търговско наименование" (марката, под която се продава бутилираната вода) да се въведе нов - "търговско описание", което трябва да съдържа името на извора и мястото на експлоатацията му.

Това предложение събуди остри спорове, защото означаваше, че две води, които са от един извор, но с различно търговско наименование - например "Девин" и "Балдаран", трябваше да се продават под едно и също търговско описание, което съдържа името на извора - "Балдаран". В крайна сметка приетият на второ четене закон не съдържа подобно изискване.

"Досега обект на регулация бяха само минералните води, които се вписваха в списък на признатите натурални минерални води. С новия закон обхватът се разширява и с изворните води, които също ще получават сертификат за характеристиките си и ще подлежат на вписване в списък на признатите изворни води. Поставят се изисквания и към изворните води - внос от трети страни, за които досега липсваше бариера. Вярваме, че това ще доведе до ограничаване на нелоялната конкуренция", коментира за "Капитал" Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

За признаването на натурална минерална и изворна вода ще се подава заявление по образец до министъра на здравеопазването и ще се прилагат протоколи от извършени анализи за качествата на водата. В 6-месечен срок от влизането на закона в сила здравният министър ще трябва служебно да признае и да впише в съответния списък всички натурални минерални и изворни води, предлагани на пазара до този момент.

Търговските наименования (марките), използвани за водите преди обнародването на закона, може да бъдат използвани и след това, ако етикетите съдържат информация за мястото на експлоатация и наименованието на находището (подземното водно тяло), предвижда законът.

Още новости

Законът забранява рекламата с участието на деца на ГМО храни и храни със съставки и вещества, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене. От сдружение "Храни и напитки България" и от Българската асоциация на рекламодателите бяха поискали думата "деца" да бъде заменена с "малолетни" (според Закона за лицата и семействата - до 14 години), но предложението не е прието.

Създава се Национален съвет по храните към министъра на земеделието, храните и горите като постоянен консултативен орган, който ще помага на министъра при провеждане на държавната политика в областта на храните. В съвета влизат министри, ректори на висши училища, представители на браншови организации на производители, преработватели и дистрибутори на храни. По този повод законът формулира и изисквания за представителност на браншовите структури.

Създава се и помирителна комисия към земеделския министър с участието на представители на браншовите организации, която ще съдейства за извънсъдебно решаване на спорове между бизнес оператори и за неприлагане на нелоялни търговски практики.

За неспазване на изискванията ще се налагат глоби, които започват от 2000 лева и могат да достигнат до 110 хил. лева, ако не е предвидено по-тежко наказание.

Законът влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник. Единствено изискването към бизнес оператори, които пускат за пръв път храна за кърмачета или за специални медицински нужди и са длъжни да уведомят Министерството на здравеопазването, влиза в сила от 22.02.2021.

Лицата, извършващи търговия с храни от разстояние, имат 3-месечен срок, за да отговорят на изискванията на закона. Подзаконовите нормативни актове трябва да бъдат издадени до 6 месеца след обнародването му. Започнатите и неприключили производства по издаване на разрешителни и удостоверения се извършват по досегашния ред.

Още от Капитал