Големите търговски вериги поставиха оценка 3.2 на бизнес климата в страната

Анкета на Сдружението за модерна търговия показва основните пречки пред големите ритейлъри

Слабо законотворчество. Липса на диалог между държавата и частния сектор. Противоречиво прилагане на нормативната база. Бавно правораздаване. Това са основни пречки пред бизнес средата в България, показва анкета на Сдружението за модерна търговия, в което членуват: Billa, Deichmann, dm, Kaufland, Lidl, Mr. Bricolage, "ПроМаркет", T Market, "Фантастико" и "Хиполенд".

Минуси

  • Търговските вериги поставят средна оценка 3.2 по скалата от 1 до 6 на бизнес климата в страната. Според анкетираните несигурната и непредвидима среда е един от основните проблеми пред компаниите. Пример за това е практиката да се налагат административни промени в движение, в много кратки срокове, без дългосрочна перспектива и без оценка на последствията върху бизнеса, с което управляващите предизвикват непланирани и неоправдани разходи. Един от участниците в анкетата посочва, че "основен проблем е отсъствието на диалог с бизнеса и същинско обществено обсъждане при приемане на определени нормативни актове".
  • Качеството на законодателния процес получава средна оценка 2.7. Основните недостатъци според големите търговски вериги са липсата на диалог и предварителна оценка на въздействието при приемане на важни нормативни актове. Пример за това според големите търговци е Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, с която бизнесът беше натоварен с разходи, значително надхвърлящи разчетите на държавата. Друг пример са последните промени в Закона за защита на конкуренцията. Според членовете на сдружението съществуват основателни опасения, че Комисията за защита на конкуренцията от регулатор се превръща в инструмент за унищожаване на бизнес. Анкетираните са особено притеснени и от популистки инициативи "под натиска на улицата". И дават пример с диференцираната ставка по ДДС и с ПМС №70 на МС от 2020 г., което задължи веригите да продават основни групи храни, произведени в България, и заради което беше започната наказателна процедура от Европейската комисия. Според един от участниците в анкетата в България "правилата за фирмите са различни, политическите приятелства със "силните на деня" се оказват по-силен аргумент от бизнес уменията и компетентността на бизнеса".
  • Само 1.7 е оценката за работата на администрацията с бизнеса. Заради неясни нормативни текстове съществува разнородна и противоречива интерпретация на закони от страна на регионалните звена на различни регулатори (Агенцията по храните, Инспекцията по труда, Комисията за защита на потребителите и др.). Заради тези различни тълкувания се прилага "една трактовка в София-град, друга в други населени места за една и съща институция". А в резултат се засилва административната тежест върху изрядните компании, без да се засягат тези, които са в сивия сектор. Търговските вериги посочват още, че администрацията не спазва принципите за комплексно административно обслужване, често изисква представяне на документи или информация, за които има данни. Според анкетираните е необходимо държавата да инвестира в изграждането и задържането на компетентни служители, а техният професионален път да зависи изцяло от качествата, опита и образованието. Като положителни примери е посочена възможността за електронно подаване на редица документи към НАП, НСИ, БНБ с е-подпис.
  • Ефективността (бързина и справедливост) на правораздавателната система в България по отношение на бизнеса е оценена с 3.2 по скалата от 1 до 6. Липсата на специализация по дела, натовареността на ключови съдилища, нуждата от уеднаквена съдебна практика са основни слабости според членовете на сдружението. А резултатът е противоречиво произнасяне по сходни казуси, което създава несигурност и непредвидимост за бизнеса.

И плюсове

Според големите търговски вериги стабилната макроикономическа рамка, ниската инфлация, фиксираният валутен курс и членството на страната в ЕС и НАТО са сред положителните характеристики на бизнес климата в България. Сред плюсовете са също ниското данъчно облагане, отличното интернет покритие и IT инфраструктура, както и постепенното увеличаване на покупателната способност на хората.

Веригите, членуващи в сдружението, настояват за адекватност и умереност на нормативната уредба; бързина и прозрачност на всички процедури, свързани с инвестиционния процес. Големите ритейлъри изискват правораздаване в разумни срокове и създаване на работеща електронна администрация, която да е централизирана и лесно достъпна. Освен това според търговците трябва да се обърне особено внимание на образованието, което да вземе предвид нуждите на частния сектор.