Български компании могат да се възползват от безплатна диагностика на проектни идеи

Новата платформа EIC AI свързва изследователи, предприятия и инвеститори, съкращавайки пътя от идеята до пазарната й реализация

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) пусна пилотна платформа, събираща на едно място над 15 хил. европейски, национални и регионални източника на финансиране - "Хоризонт 2020", LIFE, Европейски фонд за регионално развитие, ИНТЕРРЕГ и др.

Каква е целта?

В контраст с фрагментираната среда, предполагаща продължителен и твърде често сложен процес по идентифициране на подходящи програми и процедури, "EIC AI" (https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2F) представлява ключова стъпка в промяната на модела, давайки възможност на български и европейски компании сравнително лесно да открият финансов механизъм, отговарящ най-точно на техните потребности. В основата на платформата стои изкуственият интелект, който прави постижимо осъществяването на детайлен предварителен анализ на техническата и пазарната готовност на разработвания продукт, услуга или процес, в рамките на стратегически период от време ("минути вместо дни ").

Оценката се синтезира в доклад, чиито заключения и препоръки могат да бъдат използвани от кандидата при структурирането на проектното предложение с цел повишаване на шансовете за успех.

Кой може да се възползва?

Достъпът до платформата е свободен както за юридически лица - научни организации, стартиращи компании, МСП и др., така и за физически лица, които имат идея за нов продукт, услуга или процес. В зависимост от вида предприятие, степента на иновативност на проектното решение, търсеното финансиране и други ключови фактори се прави автоматична селекция на потенциалните възможности на европейско и национално ниво пред всеки кандидат.

Основни функционалности на платформата

Платформата се състои от три модула: "Discovery", "Diagnostic" и "Design". Докато първите два могат да се ползват от широк кръг заинтересовани лица, последният е насочен предимно към кандидати по Програмата за иновации "Ускорител" към Европейският съвет по иновации ("EIC Accelerator").

"Discovery": Модулът обединява над 15 хил. европейски, национални и регионални източника на финансиране. След като се въведе темата на проекта, например ICT, мобилност, зелена енергия и др., целта - научноизследователска и развойна дейност, инвестиции в оборудване и инфраструктура, обучение и т.н., териториалния обхват и търсения вид подкрепа - безвъзмездна финансова помощ, дялови инвестиции или заем, платформата предоставя списък с подходящи програми и полезни източници на информация, които кандидатът може да използва, за да се запознае по-подробно с изискванията на отделните процедури.

"Diagnostic": Следващата стъпка включва предоставянето на базисна информация за проектната идея - адресиран проблем, степен на иновативност, технологично ниво на готовност, целеви пазар, екип и др. Въведените данни позволяват проектното предложение да бъде анализирано в своята цялост, но и съпоставено със съществуващи конкурентни технологии (утвърдени на пазара или в процес на развитие) чрез използване на база данни от научни публикации, патентни регистри и успешни европейски проекти. След финализиране на анализа системата генерира доклад, оценяващ техническата и пазарната готовност на решението, както и структурата и капацитета на проектния екип. Макар и получената характеристика да е индикативна, тя може да бъде изключително полезна за кандидатите и да им послужи като ориентир - както по отношение на силните и слабите страни на идеята им, така и в контекста на пазарната среда, в която ще търсят реализация на разработваното решение.

"Design": Последният модул е създаден за кандидатите, чиято идея се е отличила като силно иновативна и покриваща в достатъчна степен изискванията на програмата "Ускорител". Изградените функционалности опростяват процеса по кандидатстване и подпомагат потенциалните бенефициенти в разработването на висококачествен бизнес план, който впоследствие бива оценяван от независими експерти.

EICAccelerator("ЕСИ Ускорител")

Ускорителят представлява силноконкурентна програма, предназначена за стартъпи, малки и средни предприятия, mid-caps (до 500 души персонал) или физически лица, които смятат да регистрират компания. Тя подкрепя развитието и комерсиализацията на високорискови иновации - необходимост от значително финансиране за дълъг период от време, преди да започнат да генерират възвращаемост, които притежават потенциала да създадат и/или трансформират пазари в Европа и света.

Предложените иновации може да са от всяка област, но трябва да отговарят на технологично ниво на готовност (TRL) минимум 5 т.е. технология, валидирана в релевантна среда. Финансирането е под формата на грант (до 2.5 млн. евро), капитал (до 15 млн. евро) или смесено финансиране (грант и капитал). Максималният интензитет на финансиране е 70% от допустимите разходи.

Кандидатстването става на два етапа - проектна концепция и пълно проектно предложение. В случай че кратката кандидатура е одобрена от експертното жури, компанията/физическото лице следва да подготви и представи цялостен проект.

Освен за Ускорителя предприемачите ще могат да кандидатстват и за другите две програми в рамките на ЕСИ - "Pathfinder" и "Transition". "EIC Pathfinder" цели да подпомогне технологии на по-ранен етап в развитието си, а "EIC Transition"- да превърне обещаваща лабораторна технология в зряла и утвърдена иновация.

Авторът е консултант в "Ню Ай" ЕАД, член на БАКЕП

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)