Възможности за еврофинансиране на индустриални паркове и зони

В Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 416.5 млн. лв.

Допълващо финансиране в периода 2021 - 2027 г. за индустриални паркове и зони е предвидено и по 3 оперативни програми.
Допълващо финансиране в периода 2021 - 2027 г. за индустриални паркове и зони е предвидено и по 3 оперативни програми.    ©  Надежда Чипева
Допълващо финансиране в периода 2021 - 2027 г. за индустриални паркове и зони е предвидено и по 3 оперативни програми.
Допълващо финансиране в периода 2021 - 2027 г. за индустриални паркове и зони е предвидено и по 3 оперативни програми.    ©  Надежда Чипева
Силвия Тодорова е консултант, член на БАКЕП

През следващите няколко години финансирането на индустриални паркове и зони ще изисква синхронизирани действия за допълващо финансиране от няколко източника. През март 2021 г. влезе в сила Закон за индустриалните паркове, който цели да подобри регулаторната рамка чрез съкращаване на необходимите срокове, облекчаване на процедури за индустриални инвестиции и чрез задаването на минимални необходими стандарти на работа в индустриални екосистеми, за да се ползват те с подкрепа от държавата.

Планът за възстановяване

Подаденият за одобрение от ЕК на 15 октомври Национален план за възстановяване и устойчивост предвижда насочване на 416.5 млн. лв. за Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции.

Тя ще подкрепя, от една страна, подготовка на терени за инвестиции, изграждане на довеждаща, зелена, специализирана и/или социална инфраструктура - минимум 4 индустриални паркове/зони сходни територии, а от друга, към привличане и установяване на минимум 4 стратегически инвеститора в индустрията (anchor investors). В зависимост от специфичните нужди на всеки стратегически инвеститор ще бъде предложен пакет от административни и финансови мерки.

Програмата предвижда механизъм, който включва комбинация от безвъзмездна финансова помощ и заеми. Заложено е заемният компонент и свързаните грантови елементи да се изпълняват директно от Европейската инвестиционна банка и/или в сътрудничество с нея посредством посреднически финансови институции с местно присъствие. Конкретното структуриране на типа подкрепа ще се осъществи след прилагане на пазарни тестове, като се планира поне 50% от средствата да бъдат използвани под формата на капиталови безвъзмездни средства.

За финансиране ще могат да кандидатстват общини; индустриалните зони, паркове, сходни територии и техните оператори; инвеститори и техни клъстери/обединения, тоест програмата не се ограничава единствено до прилагане на Закона за индустриалните паркове. В критериите за подбор на проекти за финансиране се предвижда да се включи възможност да се насърчават с приоритет проекти, които допринасят за прехода към цифрова и зелена икономика.

Нов елемент на програмата в подадения за одобрение от ЕК вариант на плана са заложените референтни стойности за изграждане на отделните елементи от инфраструктура до един индустриален парк/зона/сходна територия, които са определени на база осреднени стойности по Закона за обществените поръчки. Този подход е дискутиран през предходните програмни периоди за прилагане по оперативните програми, подпомагащи инфраструктурни проекти, но винаги е бил отхвърлян като трудно осъществим.

Пари и по три оперативни програми

Допълващо финансиране в периода 2021 - 2027 г. за индустриални паркове и зони е предвидено и по 3 оперативни програми чрез прилагане на подхода за интегрирани териториални инвестиции.

В програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 - 2027 г. са заложени мерки по отношение на бъдещото развитие на индустриалните паркове в частта подкрепа чрез финансов инструмент за повишаване на иновационния капацитет на предприятията. Ще бъдат подкрепяни проекти за създаване на подходяща среда за разработване на продукти с висока добавена стойност; осигуряване на възможност за привличане на стартиращи компании и/или за разширение на предприятия в сектори с висока добавена стойност; осигуряване на възможност за клъстеризиране на бизнеса чрез концентриране в индустриалните паркове на дейността на различни и/или взаимосвързани производства в една локация.

Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" ще подпомага създаването на регионални иновационни центрове и/или специализирана научноизследователска и иновационна инфраструктура като част от планираните индустриални паркове. Потенциалните проекти ще бъдат базирани на картографиране на научноизследователския и иновационен потенциал на страната, което ще доведе до определяне на регионалния и тематичен профил на потенциалните обекти и което следва да приключи до средата на 2022 г.

В рамките на програма "Развитие на регионите" ще бъдат подкрепяни инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност: техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални паркове на територията на общините, бенефициенти по програмата.

И четирите документа залагат като основен принцип на демаркация и допълняемост помежду си, а постигането на синергичен ефект изисква ясен механизъм за приоритизиция и координация на проектите, включително между отделните управляващи органи. В голяма част от разработените планове за интегрирано развитие на общините за периода 2021 - 2027 г. са заложени проекти, насочени към изграждане на индустриални паркове/зони с цел насърчаване на местното икономическо развитие и създаване на нови работни места. За оптималното използване на планирания ресурс е съществена добрата координация между програмите, оптималното съотношение безвъзмездни средства - финансови инструменти и не на последно място навременно изпълнение на проектите.