Възможности за финансиране на зелени проекти по програма LIFE

Приемът на предложения в сферата за опазване на околната среда ще започне на 17 май и ще приключи в средата на ноември

Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 – 4 млн. евро за проект
Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 – 4 млн. евро за проект
Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 – 4 млн. евро за проект    ©  Reuters
Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 – 4 млн. евро за проект    ©  Reuters
Марина Банушева, Ню Ай, член на БАКЕП

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) официално потвърди началото на процедурите по програма LIFE за 2022 г. Приемът на проекти в сферата на опазване на околната среда ще започне на 17 май и ще приключи в средата на ноември. LIFE е един от основните финансови инструменти на Европейския съюз за околна среда и действия по въпроси, свързани с климата. От 1992 г. програмата е допринесла значително за прилагането, актуализирането и развитието на европейската политика и законодателство чрез обезпечаване на безвъзмездни средства за реализацията на над 4500 проекта.

Двете ключови направления в предишния програмен период - "Околна среда" и "Действия за климата", сега са обособени в четири подпрограми със самостоятелен бюджет, като така се предоставя по-голяма и по-концентрирана подкрепа за бизнеса и публичния сектор.

  • Подпрограма "Природа и биологично разнообразие": финансират се дейности и решения за опазване и възстановяване на местообитания и животински видове, като се дава пълна свобода на мерките - от управление на защитени територии и подобряване на законодателството до директни действия за подпомагане благоденствието на конкретна местност или вид.
  • Подпрограма "Кръгова икономика и качество на живот": насърчават се инициативи за намаляване потреблението на природни ресурси и генерирането на отпадъци, както и благоприятстване на прехода към кръгова, енергийно ефективна и устойчива икономика. Подпрограмата консолидира широк обхват от допустими дейности в общо 7 екологични направления - отпадъци, вода, почви, шум, въздух, химикали и Баухаус.

  • Подпрограма "Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях": търсят се както решения за намаляване на парниковите и озоноразрушаващи емисии и стимулиране на възобновяемата енергия и енергоспестяващите решения и технологии, така и способи за повишаване на устойчивостта и адаптационния капацитет на обществото и икономиката към климатичните промени и въздействия.
  • Подпрограма "Преход към чиста енергия": подкрепя се разработване и ускоряване на въвеждането на технологии, услуги, бизнес концепции, модели и др., които да имат пряк принос към провеждането на справедлива енергийна трансформация.

Общият бюджет на програмата е увеличен с 60% в сравнение с предишния период, в контекста на прехода към климатична неутралност и постигане на целите, заложени в Европейския зелен пакт. За екологични инициативи са предвидени около 3.5 млрд. евро, а за действия относно климата - 1.9 млрд. евро.

Някои от най-важните специфики наLIFEвсегашнияпрограмен период:

  • По-балансирана подкрепа, насочена както към иновативни подходи и решения, така и към такива, утвърдили се като най-добри практики на европейско ниво
  • Опростен процес по кандидатстване, поставящ минимална административна тежест пред бенефициентите
  • Повече гъвкавост при проектния подбор и изпълнение, както и предоставяне на структурирано съдействие на потенциалните кандидати чрез възможност за директни консултации, провеждане на регулярни разяснителни уебинари, разработване и разпространение на помощни материали и презентации, поддържане на платформа, улесняваща установяването на международни партньорства и др.

Макар и традиционно възприемана като инструмент за осъществяване на инициативи в обществена полза от публични органи, неправителствени организации, университети и др., LIFE поставя аналогичен фокус и върху т.нар. close-to-market проекти, в центъра на които стоят бизнесът и неговите зелени продукти, технологии, услуги и процеси, предназначени за пазара. Решенията, които биват подкрепяни, следва да притежават относително висока степен на технологична - например да са валидирани в симулирана среда, и бизнес зрялост, така че в рамките на проекта или скоро след приключването му, да могат да бъдат внедрени в промишлен или търговски мащаб.

Важно е да се отбележи, че предлаганите действия могат да бъдат както иновативни - идеи и решения, които са нови в сравнение с най-съвременните технологии на ниво държава членка и/или сектор, така и утвърдени в практиката (best practice) т.е. актуални от технологична перспектива решения, техники, методи и подходи с доказана ефективност. Същевременно особено внимание се обръща и на потенциала на разработената технология да бъде надградена, приложена в сходни условия и контекст ("репликиране") и/или други индустрии ("трансфер").

Кой може да кандидатства

Юридически лица (публични и частни) без ограничение за категорията (вкл. стартъпи и големи предприятия), асоциации, международни организации и др. Бенефициентите следва да разполагат с оперативен, технически и финансов капацитет, за да посрещнат адекватно нуждите и изискванията, произтичащи от изпълнението на проекта. Може да се кандидатства самостоятелно или в партньорство. Всяко сътрудничество, особено международно и интердисциплинарно, се насърчава с цел засилване на връзките между държавите членки, бизнеса и индустриите в Европейския съюз.

Безвъзмездна помощ и допустими разходи

Допустимите по проекта разходи включват: възнаграждения за персонал, закупуване на оборудване, материали и консумативи, външни услуги, разходи за пътуване, непреки разходи и др. Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 и 4 млн. евро за проект.

Краен срок за подаване на проектни предложения

Крайният срок за кандидатстване е 4 октомври 2022 г., с изключение на поканата "Преход към чиста енергия", чийто краен срок е 16 ноември 2022 г. Подаването на проектите се осъществява електронно през портала на Европейската комисия.

Перспективи и предизвикателства

Интересът към програмата продължава да расте, а българските компании са все по-подготвени да посрещнат специфичните изисквания, за което свидетелстват и немалкият брой одобрени проекти през последните няколко години.

Въпреки това налице са определени ограничителни тенденции и предизвикателства, които постоянстват: слаба информираност, недостатъчен информационен ресурс на български език, липса на опит по отношение на неопосреденото кандидатстване (т.е. не към съответното министерство, а директно към Европейската комисия и/или прилежащите й агенции), неоползотворен потенциал за взаимодействие с помощни структури, в това число и Националното звено за контакт (НЗК), отговорно за изпълнението и популяризирането на програмата LIFE на национално ниво, и др.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Все още няма коментари
Нов коментар