Възможности за финансиране на зелени проекти по програма LIFE

Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 – 4 млн. евро за проект

Приемът на предложения в сферата за опазване на околната среда ще започне на 17 май и ще приключи в средата на ноември

11063 прочитания

Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 – 4 млн. евро за проект

© Reuters


Марина Банушева, Ню Ай, член на БАКЕП

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) официално потвърди началото на процедурите по програма LIFE за 2022 г. Приемът на проекти в сферата на опазване на околната среда ще започне на 17 май и ще приключи в средата на ноември. LIFE е един от основните финансови инструменти на Европейския съюз за околна среда и действия по въпроси, свързани с климата. От 1992 г. програмата е допринесла значително за прилагането, актуализирането и развитието на европейската политика и законодателство чрез обезпечаване на безвъзмездни средства за реализацията на над 4500 проекта.


Благодарим Ви, че чететете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

За да видите статията, влезте в профила си или се регистрирайте.

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Марина Банушева, Ню Ай, член на БАКЕП

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) официално потвърди началото на процедурите по програма LIFE за 2022 г. Приемът на проекти в сферата на опазване на околната среда ще започне на 17 май и ще приключи в средата на ноември. LIFE е един от основните финансови инструменти на Европейския съюз за околна среда и действия по въпроси, свързани с климата. От 1992 г. програмата е допринесла значително за прилагането, актуализирането и развитието на европейската политика и законодателство чрез обезпечаване на безвъзмездни средства за реализацията на над 4500 проекта.

Двете ключови направления в предишния програмен период - "Околна среда" и "Действия за климата", сега са обособени в четири подпрограми със самостоятелен бюджет, като така се предоставя по-голяма и по-концентрирана подкрепа за бизнеса и публичния сектор.

  • Подпрограма "Природа и биологично разнообразие": финансират се дейности и решения за опазване и възстановяване на местообитания и животински видове, като се дава пълна свобода на мерките - от управление на защитени територии и подобряване на законодателството до директни действия за подпомагане благоденствието на конкретна местност или вид.
  • Подпрограма "Кръгова икономика и качество на живот": насърчават се инициативи за намаляване потреблението на природни ресурси и генерирането на отпадъци, както и благоприятстване на прехода към кръгова, енергийно ефективна и устойчива икономика. Подпрограмата консолидира широк обхват от допустими дейности в общо 7 екологични направления - отпадъци, вода, почви, шум, въздух, химикали и Баухаус.

  • Подпрограма "Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях": търсят се както решения за намаляване на парниковите и озоноразрушаващи емисии и стимулиране на възобновяемата енергия и енергоспестяващите решения и технологии, така и способи за повишаване на устойчивостта и адаптационния капацитет на обществото и икономиката към климатичните промени и въздействия.
  • Подпрограма "Преход към чиста енергия": подкрепя се разработване и ускоряване на въвеждането на технологии, услуги, бизнес концепции, модели и др., които да имат пряк принос към провеждането на справедлива енергийна трансформация.

Общият бюджет на програмата е увеличен с 60% в сравнение с предишния период, в контекста на прехода към климатична неутралност и постигане на целите, заложени в Европейския зелен пакт. За екологични инициативи са предвидени около 3.5 млрд. евро, а за действия относно климата - 1.9 млрд. евро.

Някои от най-важните специфики наLIFEвсегашнияпрограмен период:

  • По-балансирана подкрепа, насочена както към иновативни подходи и решения, така и към такива, утвърдили се като най-добри практики на европейско ниво
  • Опростен процес по кандидатстване, поставящ минимална административна тежест пред бенефициентите
  • Повече гъвкавост при проектния подбор и изпълнение, както и предоставяне на структурирано съдействие на потенциалните кандидати чрез възможност за директни консултации, провеждане на регулярни разяснителни уебинари, разработване и разпространение на помощни материали и презентации, поддържане на платформа, улесняваща установяването на международни партньорства и др.

Макар и традиционно възприемана като инструмент за осъществяване на инициативи в обществена полза от публични органи, неправителствени организации, университети и др., LIFE поставя аналогичен фокус и върху т.нар. close-to-market проекти, в центъра на които стоят бизнесът и неговите зелени продукти, технологии, услуги и процеси, предназначени за пазара. Решенията, които биват подкрепяни, следва да притежават относително висока степен на технологична - например да са валидирани в симулирана среда, и бизнес зрялост, така че в рамките на проекта или скоро след приключването му, да могат да бъдат внедрени в промишлен или търговски мащаб.

Важно е да се отбележи, че предлаганите действия могат да бъдат както иновативни - идеи и решения, които са нови в сравнение с най-съвременните технологии на ниво държава членка и/или сектор, така и утвърдени в практиката (best practice) т.е. актуални от технологична перспектива решения, техники, методи и подходи с доказана ефективност. Същевременно особено внимание се обръща и на потенциала на разработената технология да бъде надградена, приложена в сходни условия и контекст ("репликиране") и/или други индустрии ("трансфер").

Кой може да кандидатства

Юридически лица (публични и частни) без ограничение за категорията (вкл. стартъпи и големи предприятия), асоциации, международни организации и др. Бенефициентите следва да разполагат с оперативен, технически и финансов капацитет, за да посрещнат адекватно нуждите и изискванията, произтичащи от изпълнението на проекта. Може да се кандидатства самостоятелно или в партньорство. Всяко сътрудничество, особено международно и интердисциплинарно, се насърчава с цел засилване на връзките между държавите членки, бизнеса и индустриите в Европейския съюз.

Безвъзмездна помощ и допустими разходи

Допустимите по проекта разходи включват: възнаграждения за персонал, закупуване на оборудване, материали и консумативи, външни услуги, разходи за пътуване, непреки разходи и др. Безвъзмездната помощ е до 60% от проектния бюджет, който варира спрямо различните подпрограми, но е средно между 2 и 4 млн. евро за проект.

Краен срок за подаване на проектни предложения

Крайният срок за кандидатстване е 4 октомври 2022 г., с изключение на поканата "Преход към чиста енергия", чийто краен срок е 16 ноември 2022 г. Подаването на проектите се осъществява електронно през портала на Европейската комисия.

Перспективи и предизвикателства

Интересът към програмата продължава да расте, а българските компании са все по-подготвени да посрещнат специфичните изисквания, за което свидетелстват и немалкият брой одобрени проекти през последните няколко години.

Въпреки това налице са определени ограничителни тенденции и предизвикателства, които постоянстват: слаба информираност, недостатъчен информационен ресурс на български език, липса на опит по отношение на неопосреденото кандидатстване (т.е. не към съответното министерство, а директно към Европейската комисия и/или прилежащите й агенции), неоползотворен потенциал за взаимодействие с помощни структури, в това число и Националното звено за контакт (НЗК), отговорно за изпълнението и популяризирането на програмата LIFE на национално ниво, и др.

Зелената сделка на ЕС - всичко, което трябва да знаете
Какви са европейските зелени политики и регулации, кой е засегнат, какви схеми за финансиране има и какви са сроковете за постигане на целите