Български компании могат да получат до 4.5 млн. евро за проекти за нисковъглеродни технологии

Европейският иновационен фонд обяви втора покана към бизнеса

Безвъзмездната помощ е до 60% от общите капиталови разходи
Безвъзмездната помощ е до 60% от общите капиталови разходи
Безвъзмездната помощ е до 60% от общите капиталови разходи    ©  Reuters
Безвъзмездната помощ е до 60% от общите капиталови разходи    ©  Reuters
Марина Банушева, Ню Ай, член на БАКЕП

Европейският иновационен фонд отвори втората - "малка" (small-scale), покана за кандидатстване за финансиране. Това е един от най-мащабните инструменти за финансиране на нисковъглеродни технологии в европейски план. По тази процедура, обявена през март, ще бъдат подкрепени проекти с висока степен на зрялост (техническа и финансова), насочени към внедряването на иновативни технологични решения и практики с цел засилване на декарбонизацията в Европейския съюз и подпомагане на прехода към чиста енергия.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са юридически лица - публични и частни, без ограничение за категорията: стартъпи, малки, средни и големи предприятия, сдружения, международни организации и др. Дружествата е нужно да имат оперативен, технически и финансов капацитет, за да посрещнат адекватно нуждите и изискванията за изпълнението на проекта.

В зависимост от спецификата на всяка инвестиция кандидатстването може да се осъществи самостоятелно (само една организация бенефициент) или в партньорство - няколко организации, които споделят експертизата си и работят в сътрудничество за целите на проекта.

Кои дейности подлежат на финансиране?

Иновационният фонд подкрепя широк обхват от дейности, разпределени в различни подкатегории, най-общо:

  • Технологии за възобновяема енергия: вятърна, слънчева и геотермална енергия, хидро-/океанска енергия, възобновяемо отопление/охлаждане, биоелектричество, биогорива;
  • Улавяне, съхранение и оползотворяване на въглерод;
  • Иновации в енергийно и въглеродно интензивни индустрии: цимент и вар, химикали, стъкло, керамика и строителни материали, водород, желязо и стомана, цветни метали, целулоза и хартия, рафинерии;
  • Съхранение на енергия: "в рамките на деня" (intra-day electricity storage) или друг вид съхранение.

Какъв тип разходи са допустими?

Допустими за финансиране са капиталови разходи: строителство, инфраструктура и оборудване, закупуване на земя, придобиване на нематериални активи и др. В контраст с повечето европейски програми няма ограничения за размер или процентно съотношение на отделните типове разходи.

Безвъзмездната помощ е до 60% от общите капиталови разходи. Те могат да бъдат между 2.5 млн. евро и 7.5 млн. евро на проект.

На какви критерии следва да отговаря проектът, за да бъде успешен?

Финалният подбор на проектите от Финансиращия орган (Европейска изпълнителна агенция за климатична инфраструктура и околна среда (CINEA)) става на конкурентен принцип въз основа на комплексен набор от критерии като:

  • Иновативност: оценява се доколко предложеното технологично решение се разграничава позитивно от вече съществуващото на пазара, както и степента на иновация по скалата "инкрементална (поетапна, несъществена) - радикална (изцяло променяща процеси/модели на функциониране)";
  • Потенциал за предотвратяване/намаляване на парникови емисии: оценява се прогнозираното количество въглероден диоксид (или неговият еквивалент за други парникови газове), които ще се спестят, уловят и/или оползотворят в рамките на проекта;
  • Потенциал за доразвиване, увеличаване на мащаба и приложното поле (в същата или други индустрии) на избраната технологията;
  • Зрялост, ресурсна и финансова ефективност на проектното решение.

Каква степен на подготовка е необходимаза кандидатстване?

Техническата готовност за изпълнението на проекта е ключов момент от подборния процес. Важно е да се знае, че още на етап кандидатстване дружествата следва да разполагат със завършено предпроектно проучване (feasibility study) и бизнес план, които представляват задължителни приложения към проекта и подлежат на оценка.

Докато предпроектното проучване има за цел да установи и документира доколко реализация на проекта е оправдана от технологична гледна точка, взимайки предвид фактори като зрялост, ефективност, екологичен отпечатък, взаимодействие и синхроничност на процесите и др., то бизнес планът се фокусира върху перспективността и рентабилността на проекта в средносрочен и дългосрочен план, както и в позиционирането му спрямо действащите фактори на пазарната среда.

Подкрепа за усъвършенстване на неуспешни проекти

Иновационният фонд е една от най-комплексните програми за финансиране, изискваща добра подготовка и всеобхватно проучване на предложената технология и/или метод, които да гарантират успеха на инвестицията. Поради сложността и времеемкостта на процеса Европейската комисия е предвидила допълнителен инструмент - Project Development Assistance (PDA), от който кандидатите, чийто проект е неуспешен, но има значителен потенциал, могат да се възползват и да получат безвъзмездна помощ за подобряване на проекта в онези аспекти, които са оценени като недостатъчно развити.

Краен срок за подаване на проектни предложения

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2022 г. Подаването на проектите става електронно през портала на Европейската комисия. Успешните проекти ще бъдат обявени през февруари 2023 г., а сключването на договори за безвъзмездна помощ се очаква да се случи през май догодина.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)