Най-накрая тръгват пари по Плана за възстановяване: 260 млн.лв за машини, оборудване и софтуер за фирми

Процедурата за технологична модернизация е първата от пакета от над 1.3 млрд. лв при Министерството на иновациите и растежа

Производството на платки е една от дейностите в т.нар. високотехнологичен сектор, където попадат още лекарствата, филми, далекосъобщения и научно-развойна дейност
Производството на платки е една от дейностите в т.нар. високотехнологичен сектор, където попадат още лекарствата, филми, далекосъобщения и научно-развойна дейност
Производството на платки е една от дейностите в т.нар. високотехнологичен сектор, където попадат още лекарствата, филми, далекосъобщения и научно-развойна дейност    ©  Надежда Чипева
Производството на платки е една от дейностите в т.нар. високотехнологичен сектор, където попадат още лекарствата, филми, далекосъобщения и научно-развойна дейност    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • 260 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени по първата схема за финансиране на МСП, която е обявена за обществено обсъждане
  • Разпределението на средствата ще става пропорционално за различните категории предприятия
  • Разходите са за дейности, свързани с придобиването на нови технологии

Малките и средни предприятия в България скоро ще получат достъп до първите пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Процедура за "Технологична модернизация" на стойност 260 млн. лева е първата, която Министерство на иновациите и растежа (МИР) пуска от пакета от фондове за общо 1.3 млрд.лв.

По тази процедура предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси, за да достигнат разширяване на производствения капацитет или да разнообразят предлаганите продукти или услуги. Целта е повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Старт на процедурата по обществено обсъждане беше даден в петък, а предложения и коментари ще могат да се изпращат до 11 юли включително. Управляващ орган на програмата ще бъде същият, който ръководи и европейската "Иновации и конкурентоспособност"(ОПИК).

Според публикуваното от МИР съобщение процедурата ще бъде отворена за кандидатстване още в края на този месец, както и ще бъде организирана информационна кампания за разясняване на условията по нея от ГД "ЕФК" на управляващия орган.

Кой ще може да кандидатства

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 млн. лв. от Европейския съюз като според публикувания проект на условията за кандидатстване, тези средства ще бъдат разпределени пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи приоритетни сектори - съответно национални и регионални.

Потенциални бенефициенти по програмата могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 година, които са реализирали общ оборот за 2019, 2020 и 2021 година от поне 210 хил. лв за микро предприятия, 750 хил. лв за малки и 3 млн. лв за средни предприятия.

Отделно има изискване за нетни приходи от продажби (оборот) за 2021 г. - за микро предприятия най-малко 70 хил. лв, за малки 250 хил. лв и 1 млн. лв. за средни предприятия.

По отношение на основната си икономическа дейност МСП, които могат да кандидатстват са разпределени в двата приоритетни сектора - национален и регионален. В националните попадат високотехнологичните и средно към високотехнологични производства и високотехнологични услуги с интензивно използване на знания.

Към регионалния приоритетен сектор са обособени икономически дейности от сектор С на класификатора на икономическите дейности, сред които "Производство на хранителни продукти", "Производство на напитки", "Производство на тъкани" и издателската дейност, като пълен списък на допустимите сектори може да бъде видян в публикуваните условия за кандидатстване, които са още в проектна фаза и може да претърпят промени до окончателното им одобрение.

Как са разпределени средствата

От общият бюджет на процедура "Технологична модернизация" са разпределени 26 млн. лв. за микро предприятия, 65 млн. лв за малки и 39 млн. лв. за средни предприятия по националните приоритетни икономически сектори. По същия начин е разпределението и за регионалните приоритетни икономически сектори.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на индивидуален проект е в размер на 50 хил. лв., а максималният варира в съответствие с категорията на предприятието, както следва - 200 хил. лв. за микро, 350 хил. лв. за малко и 600 хил. лв за средно предприятие.

Помощта не трябва да надхвърля 50% за всички категории предприятия и по двата допустими режима за финансиране - регионална инвестиционна помощ и минимална помощ. Изключенията са за предприятия, които са в Югозападен район. Там за микро и средни предприятия интензитетът в София-град и област Перник е 40%, а в област Кюстендил е 45%. За средните предприятия пък в столицата и Перник е 30%, а в Кюстендил 35%

Кои са допустимите дейности и разходи

Според публикувания пакет документи за обществено обсъждане, допустими за реализация ще бъдат дейности, които са свързани с придобиване на нови технологии като всеки отделен новопридобит актив ще трябва да доведе до цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет.

Допустими са разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ разходи за придобиване на специализиран софтуер, разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

Планът

Общият бюджет на програма "Икономическа трансформация" на ПВУ е 2.9 млрд. лв., които са разпределени в три основни фонда.

  • Фонд 1 "Растеж и иновации" с бюджет от 1,5 млрд. лв, по който е и направлението за обявената процедура за "Технологична модернизация"
  • Фонд 2 "Зелен преход и кръгова икономика" с бюджет от 1,3 млрд. Лв.
  • Фонд 3 "Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация с бюджет от малко на 117 млн. лв.


Предвидени са и 33,5 млн. лв. за организация и управление за схемите за безвъзмездна помощ.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) Текстът е развит и със съдействието на Теодора Рускова-Дарунска, експерт европроекти във "Вутови" ООД.

Все още няма коментари
Нов коментар