Еврофинансиране за бизнеса през 2023 г.

Първите схеми за подкрепа ще бъдат за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление и подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Компаниите ще могат да получат финансиране за разработване на иновации по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"
Компаниите ще могат да получат финансиране за разработване на иновации по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"
Компаниите ще могат да получат финансиране за разработване на иновации по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"    ©  Надежда Чипева
Компаниите ще могат да получат финансиране за разработване на иновации по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"    ©  Надежда Чипева
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
  • Тази година е ключова за частния сектор от гледна точка на възможностите за развитие и повишаване на конкурентоспособността с помощта на европейските програми.
  • Компаниите ще могат да се възползват от 100 млн. лв. за подобряване условията на труд.
  • Предварителната оценка на шансовете на кандидата е в основата на успешно финансирания проект.

Пламен Пенчев, мениджър проекти, "Приорити консултинг", член на БАКЕП
Темата накратко
  • Тази година е ключова за частния сектор от гледна точка на възможностите за развитие и повишаване на конкурентоспособността с помощта на европейските програми.
  • Компаниите ще могат да се възползват от 100 млн. лв. за подобряване условията на труд.
  • Предварителната оценка на шансовете на кандидата е в основата на успешно финансирания проект.

Пламен Пенчев, мениджър проекти, "Приорити консултинг", член на БАКЕП

След дълг етап на съгласуване от страна на Европейската комисия през тази година предстои да бъдат обявени първите процедури от новия програмен период за страната (2021 - 2027 г.). Успоредно с това ще продължи и финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В резултат на това само по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) през 2023 г. ще бъдат отворени 10 процедури в подкрепа на частния сектор. Фокусът ще бъде върху мерките за дигитализация на бизнес процесите, стимулиране на иновациите и зелените производствени практики. Интерес за българските предприятия предизвикват и част от мерките, предвидени в Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР). Всичко това прави 2023 г. ключова за частния сектор в България от гледна точка на възможностите за развитие и повишаване на конкурентоспособността си с помощта на европейските програми.

Финансиране за зелени политики и бизнес практики

Започваме с очакваната да бъде обявена всеки момент мярка "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията" по линия на ПВУ. Процедурата има за цел да подпомогне предприятията чрез финансиране за изграждане възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават). Мярката е насочена само към слънчева фотоволтаична енергия за собствени нужди и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение (батерии). Ще могат да кандидатстват както микро-, малки и средни предприятия (МСП), така и такива с до 499 или 1500 заети от почти всички сектори. Одобрените кандидати ще получат финансиране в диапазона между 100 хил. и 1 млн. лв., но не повече от 50% от заявените разходи по проекта. Срокът за подготовка и подаване на проектите ще бъде 3 месеца.

За втората половина на март е планирана мярка "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията". Процедурата ще бъде насочена единствено към предприятия от сектор C - "Преработваща промишленост". Ще се финансират разходи за закупуване на машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от изброените четири кръгови модели:

1. Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъцив производствените процеси;

2. Намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти;
3. Ограничаване използванетона опаковки от пластмаса ипластмасови продукти;

4. Производство на устойчиви продукти.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 хил. лв., а максималният размер може да достигне до 1 млн. лв. Финансирането ще е до 50% от разходите по проекта, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията. Очакванията са, че официалният прием ще започне до края на март и ще бъде с продължителност 3 месеца.

Насърчаване на иновациите в бизнеса

Първата обявена целева процедура в това направление ще бъде "Разработване на иновации в предприятията", финансирана по Оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП). Мярката има за цел да предостави фокусирана финансова подкрепа на българските компании за разработване на иновации в една от следните пет тематични области:

1. Информатика и ИКТ;

2. Мехатроника и микроелектроника; 3. Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

5. Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Допустими кандидати ще бъдат съществуващи МСП и големи предприятия. Предвиденият бюджет на процедурата е 127 млн. лв., като финансирането за одобрените кандидати ще бъде в размер до 60% от разходите по проекта, но не повече от 500 хил. лв. Допустими ще бъдат разходи за възнаграждение на персонала, закупуване на инструменти и оборудване, както и външни услуги, необходими за разработване на иновационния продукт или услуга. Приемът се очаква да започне през втората половина на март и да продължи до септември.

За април е предвидено да бъде открита процедурата "Внедряване на иновации в предприятията" с бюджет 293 млн. лв. Както подсказва името на програмата, основната цел е да се подпомогнат предприятията да повишат иновационната си дейност чрез внедряване на пазара на вече разработени иновативни продукти и услуги. Част от новите решения може да са разработени от самите предприятия, а други - да бъдат заимствани и пригодени. Задължително ще бъде подкрепените иновации да попадат отново в една от посочените пет тематичните области. Ще могат да кандидатстват съществуващи МСП и такива със средна пазарна капитализация. Одобрените кандидати ще получат финансиране до 45% от разходите за машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани с производството и пускането на пазара на конкретен иновационен продукт или услуга.

Подкрепа за човешките ресурси

Мярка "Адаптирана работна среда" със заделен бюджет 100 млн. лв. е структурирана да подпомогне българските работодатели да въведат ефективни мерки за подобряване условията на труд и адаптирането им към промените в работната среда. Ще се финансира закупуването на лични предпазни средства и осигуряването на социални придобивки за служителите (включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка). Всеки проект трябва задължително да включва и дейност по разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Ще могат да кандидатстват съществуващи предприятия от почти всички сектори на икономиката. Интензитетътна помощта за МСП (до 250 души персонал) ще бъде до 100% от допустимите разходи по проекта. За големи предприятия е предвидено 80% финансиране, но не повече от 391 хил. лв. Очаква се официалният прием да бъде през март и да продължи два месеца.

Какво трябва да знаете, преди да кандидатствате

При избора на подходяща процедура за кандидатстване фирмите трябва да подходят много отговорно и да съобразят няколко основни фактора. На първо място - времевата рамка на проекта. В повечето случаи от обявяване на приема по дадена програма до момента, в който одобреният кандидат купи даден актив, минават минимум шест месеца. На практика това прави кандидатстването по европейски програми неподходящо, ако дадено предприятие има спешна нужда закупуване на ново оборудване.

От друга страна, важно е потенциалните кандидати да са запознати и с така наречения паричен поток на проекта. Възможни са варианти с получаване на финансиране на няколко транша по време на изпълнението на проекта (авансово, междинно и финално плащане). Но има и процедури, където финансирането се получава едва след приключване на проекта и бенефициентът вече е направил всички разходи със собствени средства. Затова предварително изготвен финансов план е от ключово значение при взимането на решение за кандидатстване, а впоследствие и за безпроблемното изпълнение на проекта.

Предварителната оценка на шансовете на кандидата е в основата на успешно финансирания проект. На практика при повечето процедури общият брой на кандидатите значително надхвърля този на компаниите, за които ще бъдат отпуснати средства. В условията на огромна конкуренция немалко предприятията, отговарящи на всички условия, остават извън одобрените за финансиране. Повечето европейски програми позволяват да се направи пълна иточна предварителна калкулация на точките, които би получил даден участник. Това е абсолютно възможно и препоръчително благодарение на обективни критерии, заложени в методологията за оценка. Затова най-добрият подход е предприятията да се възползват от възможностите за предварителен анализ и да вземат информирано и обосновано решение дали да инвестират време и средства, за да кандидатстват.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Все още няма коментари
Нов коментар