МВР: Днес без утре

МВР: Днес без утре

Класификаторът за длъжностите в МВР продължава да е пълен със "специалисти", нямащи нищо общо с полицейските функции

32766 прочитания

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


*Милен Шопов е адвокат и съветник в МВР по време на последното служебно правителство

Измина достатъчно време, за да можем да кажем със сигурност, че реформата в МВР не се случва. Става въпрос за истинска, необходима и вече неотложна реформа за реинтегриране на ключовата система в сектора за обществен ред и сигурност, която се разпада пред очите ни. Досега са налице само заявки и няколко малки стъпки, по-тежките от които – в погрешна посока.

Решенията в дванайсет и пет

Каквато и да е конкретната сфера на дейност, предмет на анализ, първият извод неизменно е един и същ - грешните насоки се залагат още в самото начало. И до настоящия момент никой не е определил колко служители на МВР действително са необходими, независимо дали става въпрос за полицаи, пожарникари, спасители, администрация и т.н. А когато се говори за реформиране, пренареждане, рестартиране, ключов и пръв по време въпрос е именно този.

За преодоляването на несъвършенствата (меко казано) в закона "Йовчев" бяха предприети редица изменения. Обявени като приоритетни, те не включваха връщането на редица работещи и неслучайно премахнати алтернативи по отменения закон. Последният, сам по себе си също недотам съвършен, се прилагаше на прилично ниво и от неговото равнище можеше да се надгражда. И най-вече – заложените от предишното управление бомби със закъснител останаха необезвредени. На техните взривове сме свидетели вече десет месеца. За пример може да бъде посочен непрекъснато нарастващият дефицит по бюджета на ведомството, закономерен резултат от допълнителните разходи, заложени в Закона за МВР (ЗМВР), за които бюджетно осигуряване не беше предвидено. Допълват го възникналите поради целенасочено проведената от ексминистър Йовчев кампания за масово пенсиониране на служители задължения на МВР за изплащане на обезщетения.

Погрешната посока

Зададена още в началото на настоящия управленски мандат, макар и от друго ръководство на вътрешното министерство, неправилната посока на неосъществяващата се реформа не е променена и до настоящия момент. Измененията в нормативната уредба доведоха до възникването на нова категория служители в МВР. Досега във ведомството работеха държавни служители по ЗМВР и лица, работещи на определени длъжности по трудово правоотношение (т.нар. ЛРТП). От 1 април 2015 г. обаче в МВР се предвижда да има и държавни служители по Закона за държавния служител (ЗДС), а не по ЗМВР, т.е. държавни служители със статут, идентичен със статута на служителите в други ведомства. Като резултат от това нововъведение в МВР ще има държавни служители по ЗМВР, държавни служители по ЗДС и лица, работещи по трудово правоотношение.
При подобно решение обаче разпределянето на служителите трябва да се съобрази с функционалното разпределение на дейностите между отделните звена в системата и между съответните нива и длъжности вътре в самите тях. Тоест концепцията за структурата и функционалността следва да предхожда тази за разпределението на хората. Нищо от посоченото не се случва в МВР понастоящем – нито е изработена и възприета концепция за функционалността на службите, нито за структурата им, която да е съобразена с функциите, нито пък такава, която да държи сметка за адекватното използване на човешките ресурси в системата. И това е твърде лесно за онагледяване. Законът казва кои са полицейските органи, като изброява конкретни структури и предвижда изискване служителите в тях да осъществяват определени дейности. В утвърдения през февруари тази година, при действието на сегашния ЗМВР и в рамките на настоящия управленски мандат, Класификатор за длъжностите в МВР обаче е пълно със "специалисти", а и с началници на групи, сектори и отдели, които са част от звена, нямащи нищо общо с ключовите дейности на МВР и най-вече – с полицейските функции, осъществявани от полицейските органи. И понеже реално липсва какъвто и да било законов или по какъвто и да било начин обоснован принцип за определяне на това кои длъжности, с какви мотиви и поради какви причини следва да бъдат определени като такива, заемани по служебно правоотношение по ЗМВР, съответно по ЗДС, съществуващите нормативни пропуски предстои да се мултиплицират.

Съгласно Кодекса за социалното осигуряване (КСО) съвсем скоро ще се наложи на министъра на вътрешните работи да внесе в Министерския съвет своето мотивирано предложение за диференциране на длъжностите в МВР на такива по ЗМВР и по ЗДС. При липсата на концептуални и принципни положения, съобразно които да се направи такава тежка, сложна и задължително много добре обоснована диференциация, твърде вероятно е да се окажем отново в безпринципната ситуация да третираме като служители по ЗМВР хора, които нямат нищо общо с полицейската работа. А разделителната линия всъщност е някъде там.

Временно за постоянно

Един наистина абсурден резултат от случващите се промени е възможността на идентични като характер и съдържание на функционалните задължения длъжности да се окажат назначени нов държавен служител по ЗДС, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г., и заварен на длъжността отпреди промените държавен служител по ЗМВР. Защото, ако дадена длъжност бъде определена като такава за заемане по реда на ЗДС, назначеният на нея отпреди това служител със статут по ЗМВР ще запази и работата, и статута си. И то до прекратяването на служебното му правоотношение в системата, т.е. до пенсия. А тя ще е при старите условия, със стария статут, привилегии, обезщетения, зачитане на категорията труд и при прилагане на възможността за ранно пенсиониране, само защото служителят е постъпил на работа в МВР например на 31 март 2015 г. От своя страна, колегата му, който седи на бюрото срещу неговото и работи абсолютно същата работа, но е станал част от системата на МВР само с един ден по-късно, ще изпълнява същата длъжност, но при съвършено различните условия на ЗДС.

Да, това са преходни норми – нормативни решения, предназначени да регулират отношенията в рамките на периода от време, в течение на който служителите, оказали се в заварено положение, ще работят в МВР. Само че този преходен период ще продължи поне 20 години. Време, за което обосновано можем да предполагаме, че ще се приемат още няколко несъвършени закона за МВР. В този смисъл промяната, наричана реформа, не решава проблеми, а създава нови. И е нетрайна, объркваща и демотивираща служителите. Всеки момент предстои правоотношенията по ЗМВР на огромен брой служители да бъдат трансформирани в такива по ЗДС.

Неяснотата и несигурността, свързана с новия статут, а и с последиците на отпадането на статута на служителите по ЗМВР, вече водят до масово напускане на млади и перспективни кадри. И ако в един момент, както вече усилено се говори, се достигне до отмяна на текста от закона, който регулира описаното по-горе запазване на статута на служителите при заварено положение като такива по ЗМВР, около 5000 души във всички структури на ведомството ще се окажат с различен от сегашния си статут и без яснота относно последиците при прекратяване на правоотношенията им – особено свързаните с възрастта за пенсиониране и с дължимите обезщетения по ЗМВР.

Едновременно с това, т.нар. пенсионна реформа на министър Ивайло Калфин не държи изобщо сметка за спецификите на работата в сектора. Позната като "52 и 10", тази реформа в социалната политика на държавата предвижда, че ако редови служител на МВР постъпи в системата на 22-годишна възраст, навършвайки 49 години ще има необходимия за пенсия по ЗМВР стаж от 27 години, минимум 2/3 от които в системата. Реформата предвижда обаче пенсиониране при достигане на възраст 52 години и 10 месеца (без да коментира стажа), която възраст освен това расте всяка година с още два месеца. Съответно този служител не би могъл да се пенсионира, преди да навърши 54-годишна възраст, в течение на което време ще трябва да изпълнява идентични полицейски функции, бидейки професионално "амортизиран" и все по-малко отговарящ на обективните критерии за осъществяване на специфичната полицейска работа.

Адекватните алтернативи

Определянето на статута на служителите в МВР, независимо от това дали законодателят ще възприеме сегашното решение (да се прилагат и ЗМВР, и ЗДС), или ще потърси приемане на качествено нов ЗМВР, в който да разграничава служителите по статут, трябва да се осъществи не по структури, а според функционалните характеристики на длъжностите. Със статут като досегашния следва да са само служителите, които непосредствено осъществяват полицейски функции, както и техните преки ръководители – до началник-група включително. Техният труд следва да се зачита при пенсиониране за такъв от първа категория, да подлежат на ранно пенсиониране, както и да получават облагите, свързани с това. Става въпрос за служителите, които пряко и непосредствено упражняват полицейски правомощия или конкретно осъществяват специфични полицейски дейности. Всички останали служители следва да бъдат определени като администрация, трудът им да се зачита за такъв от трета категория, с късно (нормално) пенсиониране при условията на КСО, с различно социално осигуряване и с възможност за по-дълга кариера във времето. Без ясното разграничаване на полицаи и администратори, включително ръководители, девоенизацията в системата остава само формална, каквато винаги е била.

Важно е също така на служителите да се дава възможност за кариерно развитие, както по вертикала, така и по хоризонтала, включително когато служител достигне евентуална пределна възраст за заемане на специфична длъжност. Не може да се очаква от полицаите от охранителните звена да са на улицата цели 30 години. В тази хипотеза не би трябвало да се абсолютизира дори и премахването на пенсионирането поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по инициатива на работодателя, но само ако ведомството осигурява на тези служители възможност за хоризонтално продължаване на кариерата в административните звена чрез регулярни конкурси за длъжности в администрацията, предназначени за опитни служители на МВР, а не за първоначално постъпване в системата.

И ако проблемът отчасти е финансов, неговото разрешаване също преминава през истинска реформа в МВР. Тя следва да има за свой резултат оперативно действащи и модерни като визия служби за обществен ред и сигурност, изцяло обезпечени с техника и средства, създадени в изпълнение на детайлно разписана и обоснована концепция, гарантираща включително липсата на излишни разходи и недопускането на непредвиден преразход. Структурите на тези служби от своя страна следва детайлно да реализират възприетата концепция, да са специфични, достатъчни и с конкретни правомощия за осъществяване, които да не се припокриват излишно с тези на други органи, звена и ведомства. И в тези структури да са заети само и единствено хора, годни да изпълняват особените задължения на служителите в този ключов за всяка страна сектор.  

*Милен Шопов е адвокат и съветник в МВР по време на последното служебно правителство

Измина достатъчно време, за да можем да кажем със сигурност, че реформата в МВР не се случва. Става въпрос за истинска, необходима и вече неотложна реформа за реинтегриране на ключовата система в сектора за обществен ред и сигурност, която се разпада пред очите ни. Досега са налице само заявки и няколко малки стъпки, по-тежките от които – в погрешна посока.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


15 коментара
 • 1
  rzo42472966 avatar :-|
  Танас

  Чиновниците в МВР да им дадат по един анекс към основния договор и ако не е съгласен да си обира крушите от там както е практиката в частния сектор да не са свещени крави като в Индия.

 • 2
  qdk12501326 avatar :-|
  qdk12501326

  Закривай безсмислената "институция".

  Аз си мисля, че без чегнета ще е същото.Те и сега не се борят с престъпността, а само ни **ават нас обикновените граждани, които на всичкото отгоре внасяме данъци за заплатите им.

 • 3
  ivalina_shu avatar :-|
  ivalina_shu

  Няма лесно решение - представете си един кадърен служител, който започва като полицай и работи 15-20 години като такъв. Защото е квалифициран той участва в конкурси и израства на по-високи длъжности и така изведнъж попада в администрацията, губейки възможността да изпълни условията за ранно пенсиониране като полицейски орган по чл. 69 от КСО. Кой ще иска да става ръководен служител, ако това му носи такива изменения в статута - без 20 заплати и пенсия на 65 години?!?

 • 4
  ivalina_shu avatar :-|
  ivalina_shu

  http://www.ex-lege.info/index.php?id=401581

  Преди повече от 10 години имаше реформа в АДВФК /сега АДФИ/ - трудовите договори на служителите бяха прекратени и същите бяха назначени като държавни служители на заеманите до момента от тях длъжности. Смени се само вида на правоотношението - от трудово в служебно. Тогава съдебната практика реши, че това са различни правоотношения. Сега ще се случи нещо подобно - за да се прекратят служебните правоотношения на държавните служители от администрацията в МВР, трябва да се спази сегашния закон т.е. да е съпроводено с изплащане на полагащите се обезщетения по чл. 234, ал.1 от ЗМВР според прослужените години. Това ще е скъпа реформа. Ако нещата се запазят в сегашния им вид, почти същите обезщетения ще се платят плавно и няма да натоварят извънредно бюджета.

 • 5
  dimdim avatar :-|
  Дим Дим

  До коментар [#1] от "Танас": За какъв договор говориш при държавни служители? Държавния служител се назначава на длъжност със заповед на някой висш чиновник те нямат трудови договори.
  За жалост инженерния метода на "проба - грешка" в МВР е заклинил само на "грешка". Създават се закони "Франкнщайн" без да се мисли за последиците. Без да претендирам, че съм експерт в областта се сещам за нещо, което автора на статията е пропуснал в анализа си. Например: "чантаджия" назначен по ЗДСл, не минава предвидените в ЗМВР психологични и физически изследвания. На теория ще е възможно склададжията, съхраняващ оръжието на полицаите да страда от психическо заболяване. Нека специалистите в сектор сигурност да преценят дали това е ОК или не.

 • nxo44693674

  Прекалено щадяща статия. Очевидно министърът на МВР е ваше протеже, на медията. Как не коментирате например полицейския произвол, колко хора пострадаха при МВР, особено когато Борисов е на власт, било като премиер, било като кмет, било като глав. сек.? Какво сте се размекнали на тема "малко проблеми има, но ще се оправят нещата". Не, проблемите са огромни - първо, защото в системата работят мутри, които по казармено-пагонен рефлекс са опасни за плащащия им заплатите данъкоплатец, биейки го, джобейки го (какви са тези "рутинни проверки") и извършвайки геноцид над младите българи в държава с катастрофирала демография. Вашата медия доказва за пореден път, че е про-борисова и про-мутренска.

 • 7
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  До коментар [#3] от "ivalina_shu":

  Ръководните длъжности в МВР не трябва да се приравняват на чиновнически длъжности. Особено тия които са с ненормирано работно време.

 • 8
  info111 avatar :-|
  info111

  МВР струва на бюджета на най-бедната държава в ЕС над 1 милиард на година, а 100 милиона на година се дават само за подлслушвния и следене.
  Простият въпрос е, И КАКВА РАБОТА МОЖЕ ДА СЕ СВЪРШИ С 1 МИЛИАРД НА ГОДИНА И КАКВО СА ЧУЛИ И РАЗБРАЛИ ЗА 100 МИЛИОНА ВСЯКА ГОДИНА, И КАКВО ОТ ТОВА? Какви ползи са постигнати за данъкоплатеца, за българския народ от похарчването на тези му пари!
  Няма българин, (а и в ЕС) който да не вижда ежедневно, ден след ден, всеки ден навсякъде около себе си в България истинския отговор на този въпрос!
  Дали фактът, че и други критично важни институции и органи в държавата тотално провалят държавата и народът е наистина легитимно и приемливо оправдание и обяснение всеки сам може да прецени!
  За самопрокламираите са като големи и велики експерти в тази и другите системи в България и каква е тяхата оценка даже и няма да споменавам.

 • 9
  info111 avatar :-|
  info111

  Любен Гоцев и Ахмед Доган си имат държава, доят е като крава и я клатят както им падне. Сделката е следната: хероин от Турция срещу синтетична дрога в т.ч. амфетамини и екстази за турския пазар като платежно средство бартер. Дори и само един човек да глаува за ДПС, те ще имат поне 4% в ЦИК, фалшификацията се прави, защото без дрога няма политика, това е така понеже приходите на политиците са 60/40 дрога/корупция.
  Доган държи контактите със старите офицери за свръзка на ДС със „сивите вълци” , които са терористи и търговци на хероин. Сега можете да си обясните сами, взривяването на 3ти вагон майки с деца от терористичната мрежа на Доган, заради което лежи в пазарджишкия затвор.
  Мисля, че този проблем не можем да го решим сами, защото сме инфантилно и страхливо общество. Трябва ЕС да се намеси със своите служби, защото Доган ще се превърне в заплаха, трафикант и саботьор на усилията на ЕС в борбата с дрогата и борбата на ОЛАФ със злоупотребите на фондовете му.
  Разработка: Майор Драгунов и агент Виктор ШГУ на ДС

  Всичко казано по-долу от Велислава Дърева е абсолютната истина.
  Нито ще има ремонт на кабинета, нито предсрочни избори
  Мафията си напазарува полицаи и политици
  Зад аферата "Куйович" изплува кръгът на Любен Гоцев, казва Велислава Дърева

  агент Виктор: Искам само да допълня, че Румен Петков също е в играта неговата роля е да накаже служителите разкрили аферата, а комисията "Куйович" има за цел да потули случая, както и да унищожи всички читави документи уличаващи мафията и правителството.

  Велислава Дърева в. Стандарт

  фото георги николов

  - Г-жо Дърева, какви са настроенията в БСП, ще има ли ремонт на кабинета?
  - Трудно ми е да открия каквито и да е намерения за ремонт на правителството. Затова мисля, че няма да се случат смени на министри, поне в близко време. Властта е затънала в доста проблеми, някои от които се прави, че не забелязва, от други се дистанцира, а трети са изключително скандални. Върху тези неща е акцентирано вниманието на управляващите.
  - Тоест управляващите нямат време да се занимават с промени в правителството?
  - Да, нямат време от проблеми. Ремонтът на кабинета е изключително сложно действие за управляващата коалиция, няма как да се извърши еднолично.
  Каквото и да иска единият коалиционен партньор, трябва да се съгласят и другите двама лидери. Така че - по-скоро няма да има промени. Отделен въпрос е, че в обществото има недоволство към отделни министри - на бедствията, на здравеопазването, социалната политика, покрай снежната блокада, негативи натрупа и транспортното министерство.
  - Групирахте в три категории проблемите на властта - кои са тези, които тя се прави, че не забелязва?
  - Първото и най-драстично, което наблюдавахме веднага след Нова година, това бе блокираната от снега държава. За пореден път се оказа, че никой не носи отговорност, че живеем в страната на невинните управници Най-ужасяващото нещо бе случаят със затрупаната под козирката във Варна студентка. Няма виновни, в продължение на 48 часа никой дори не си направи труда да разчисти срутеното и да извади момичето. А кой е допуснал да се натрупа толкова сняг, че козирката да падне? И как е направена тя, с чие разрешение и под чий контрол е построена така калпаво? Ако това бе станало в работен ден, всичко щеше да бъде почистено светкавично, защото иначе банките ще загубят клиенти и пари. Не с презумпцията, че може да има загинал човек, а заради бизнеса.
  - В което по принцип няма нищо лошо, нали?
  - Няма, но показва, че в държавата ни всеки прави нещо само когато има интерес - личен, партиен, фирмен, без значение. Няма виновни за Варна, за "Алабин", за "Индиго", за Лим... Това е един и същи случай - навсякъде в страната има изтърбушени сгради, надграждани, слагат се безумни козирки, лъскави стъкла и алуминий... Ако стане едно земетресение, половин България ще се срути. Безскрупулна работа.
  - Това обаче пак е резултат на управлението, властта трябва да въведе правила и да упражнява контрол?
  - Да, естествено. Но очевидно и да има някъде правила на хартия, никой не ги спазва и няма кой да контролира. Това е огромният ни проблем, не дали един министър ще седне в стола на някой друг. Много по-вълнуващо от ремонта на кабинета е повсеместното чувство за безнаказаност.
  Липсва моралност в държавата Всяко чудо е за три дни, и ние, журналистите, сме виновни за това, защото скачаме на следващия скандал.
  - Много скандали ни сервират, затова. Кои са в групата на скандалните проблеми на властта?
  - Случаят "Куйович" най-вече. СКАНДАЛНО Е, ЧЕ ИМА НЯКАКВО ОПЕРАТИВНО ДЕЙСТВИЕ, КАКТО ГО НАРИЧАТ, и МВР ИЗДАВА ПАСПОРТ И ЩОФЬОРСКА КНИЖКА НА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК. ЗАЩОТО ТОЙ ИМАЛ БЛАГОРОДНОТО НАМЕРЕНИЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА ЗАЛАВЯНЕТО НА 4 тона ХЕРОИН. СЛЕД ОКЕТО ТОЙ, РАЗБИРА СЕ, НЕ ПОМАГА, А ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАНИМАВА СЪС СВОЯ БИЗНЕС, ТОЕСТ НАРКОТРАФИК И ПРОИЗВОДСТВО НА АМФЕТАМИНИ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ. ТОВА Е СКАНДАЛ, ЗАЩОТО СЕ ВЪРШИ ОТ ВИСШИ ОФИЦЕРИ ОТ МВР, НАРУШАВА СЕ ЗАКОНЪТ. В КРАЙНА СМЕТКА СЕ ОКАЗА, ЧЕ ТОЗИ Куйович, КОЙТО ОТ ГОДИНИ НАРЕД ОТКРИВА ЦЕХЧЕТА ЗА ДРОГА ИЗ СТРАНАТА НИ, Е СВЪРЗАН С БИВШ ГЕНЕРАЛ ОТ МВР - Ангел Стойчев, ексшеф на 8-мо управление в София до 1989 г. Един от арестуваните при акцията за залавянето на сърбина е синът на ген. Стойчев, дъщеря му пък живяла с прословутия Фатик, след убийството му живеела с въпросния Куйович. Да не говорим, че всеки интелигентен читател на вестници веднага свързва Ангел Стойчев с кръга "Монтерей". Той е собственик на този ресторант, а негов шофьор, докато е началник на 8-мо РПУ, е бил Румен Гайтански - Вълка. Основно действащо лице в "Монтерей" е ген. Любен Гоцев, сред приближените са Софиянски, Маджо... За какво говорим изобщо? Това е мафиотска мрежа от най-чист вид. Парите нямат цвят, това трябва да разбере българинът. АКО НЯКЪДЕ ИМА КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА У НАС, ТОВА Е ПРИ ТЕЗИ МАФИОТСКИ ИНТЕРЕСИ.
  Това, че бе поискано да се направи парламентарна комисия по случая "Куйович", е добро решение.
  - Никой не вярва, че като се направи парламентарна комисия, ще се разкрие нещо.
  - Така е. Но бе създадена и новата агенция по сигурност - ДАНС. Прав беше Бойко Борисов още като главен секретар на МВР, като казваше, че

  =============================

  ВСЯКА ПРЕСТЪПНА ГРУПИРОВКА СИ ИМА КЪРТИЦА ВЪВ ВСЯКО РПУ на МВР. ТАКА Е - ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СИ ИМАТ СВОИ ХОРА В ПОЛИЦИЯТА, ИМАТ СИ ЗАЮИТНИЦИТЕ, ИМАТ СИ СОБСТВЕНИ ПОЛИТИЦИ... ТОВА Е МАФИЯТА - ТАКА СЕ РОДИ ПЕТАТА ВЛАСТ У НАС. ТЯ Е ОТРОВНА КОМБИНАЦИЯ ОТ ПАРИ, ПОЛИТИКА, ПРЕСТЪПНОСТ И "ПРАВОСЪДИЕ".

  =============================


  - Не ни управлява тройна коалиция, а петата власт?
  - 18 години е така - управлява ни тази тайна власт, която става все по-явна. Първо тя купуваше политици, после партии, сега избиратели и избирателни комисии. Това е развитието на петата власт. 18 години никой не може да й отнеме властта. Защото парите искат власт за себе си, политиците искат пари, за да имат повече власт - кръговрат. Преливат си пари, власт и влияние 18 години.
  - Това не е ли основание за предсрочни избори - да се сменят хората от кръговрата пари-власт?
  - Петата власт е навсякъде, битката с нея ще бъде много трудна. Това не е като да издадеш паспорт на Куйович, а висши полицаи да ходят от телевизия на телевизия като цветарки. Излекуването на обществото не може да стане със смяната на едно правителство с друго. Битката с мафията е доста по-сложна, отколкото да щурмуваш парламента. Говорим за 10 януари - щурмът е проста работа, да свалиш едно правителство е дреболия. Хиляди кабинети да сменим, тайната пета власт си стои, това е моделът на управление.
  - Явната власт обаче се стреми да оцелее всякак, включително и чрез законопроекти, които да предотвратят стачките. Има ли опасност правителството да падне заради протести?
  - За съжаление у нас всеки граждански протест е употребяван за политически интереси. Стачките в 99% от случаите нямат и не постигат синдикални цели. Предложеният неотдавна проектозакон за стачките бе предизвикан, според мен, от желанието да се спре със злоупотребата им за политически интереси. Но пътят към ада е постлан с добри намерения, както е известно.
  Що се отнася до бъдещите стачки - няма да доведат до предсрочни избори, защото никой не иска да има такива. Нито от управляващите партии, нито от опозицията. Бойко Борисов може да иска предсрочен вот през пет минути, но и на него му трябва още време.
  - Управляващите нямат време да си ремонтират правителството, на опозицията й трябва още време да вземе властта...
  - Такава е истината. Никой не иска избори сега, не им е дошло времето. Управляващите ще изкарат мандата си докрай.
  - И ще ги избираме по нов избирателен закон, който СДС и БСП ще пишат заедно? Нормализация на политическите отношения ли е срещата на Пламен Юруков и Сергей Станишев, стъпка в общата битка срещу петата власт?
  - Малка стъпчица в тази битка. Трябваше да минат 11 години от подписването на документа за национално съгласие на 4 февруари 1997 г., за да проумеят най-после двете партии, че могат да разговарят помежду си. Много е важно да бъде предотвратена покупко-продажбата за следващите избори. Най-накрая политиците и партиите разбраха, че някой ги подменя, при това с тяхното съучастие. На част от политическия елит му омръзна да слуша фразата на Бай Ганьо "всички са маскари". Някои не искат да са маскари.
  Няма значение дали това е в името на страната или от чувство за самосъхранение, ефектът от промяната ще е за всички българи.

  Юлиана ОНЧЕВА

  ---------------------

  Интервю - в. СЕГА

  Любен Гоцев: МВР може да се "хигиенизира с бой"

  Срещу мен има 2 разработки в службите.. Ще съдя Иван Костов - да докаже в съда кой, кога и къде е създал мафията
  Наделина Анева...

  http://www.segabg.com/article.php?id=7480


  "..Медийният цирк който разигра Борисов с това , че каза на 21.02.2013г. че Доган е поръчал атентат срещу него беше добре замислен ход който целеше да накара хората да мислят, че те са врагове . Да ама не , защото ако бяха наистина такива веднага след като взе властта Борисов щеше да спре захранването със свежи капиталеи на обръчите от фирми на Доган от контрабанда. Освен това за целият предишен мандат нямаше арестуван нито един човек участвал във властта свързан с ДПС по какъвто и да е начин , замислете се само имаше от всички други партии – случайно нали от ДПС нямаше? Зрелищните акции на МВР показвани по телевизията бяха режисирани от Цветанов и целяха да отклоняват общественото мнение в посока различна от деиствителността, като хората които бяха снимани и унижавани бяха или политически опоненти на ГЕРБ или криминални структури които не желаят да работят заедно с управляващите т.е. да делят парите от престъпленията си с тях . Случаят с "Мишо Бирата" е показателен, но само малка част от схемите на Борисов за покровителство на " правилни" бизнесмени именно , за да не се изнесат в публичното пространство подобни на този и много по- скандални факти Бойко Борисов в настоящето действа директно в комбина с Ахмед Доган . За какво става дума на 08. 06.2013г. в Италия, в град Неапол в един известен хотел се е състояла тайна среща между най-верният съветник на Борисов ( не Ц. Ц. ) , а бившият шеф на 6-то главно управление на ДС Д.И.( гестапото),ген. Любен Гоцев и самият Доган, срещата е била там, за да не се привлича общественото внимание.

  Основната тема на разговорът е била уреждането на политическото и физизическо съхраняване на Борисов в българският обществен живот . Или по -ясно казано Бойко Борисов бидейки застрашен от заканите за ревизия на неговото правителство си е дал сметката , че без той да участва по някакъв начин в управлението рейтинът му прогресивно ще пада , защото непрекъснато ще излизат нови и нови факти за дейността му като министър – председател. Точно заради това тези три знакови фигури са избистрили поредният таен сценарии на който ние сме свидетели от 14. 06.2013г. Споразумението до, което са стигнали е Делян Пеевски да бъде назначен за шеф на ДАНС , за да има голям обществен натиск върху БСП поради публичният му образ , това от своя страна да доведе до политическа дестабилизация и отклоняване на общественото мнение от злоупотребите на бившия министър – председател и паралелно разцепление в БСП. Настоящата ситуация е плод именно на тази сложна схема , или Пеевски да бъде шеф на ДАНС и правителството да бъде сериозно разклатено от общественото недоволство или кабинета Орешарски да падне и да се стигне до предсрочни избори ( целта на Борисов ) и съответно всички негови злоупотреби да бъдат забравени и той да се върне на власт . И в двата случая той е най- печеливш, защото каквото и да се случи Б. Б. няма да бъде реално разследван. Това, което всъщност направи Ахмед Доган с натиска върху Орешарски да назначи Пеевски е, че по този начин се отблагодари на Б.Б. за това че през целият период на своето правителство той не възпря по-никакъв начин схемите на сокола..."

  Медиапул

 • 10
  info111 avatar :-|
  info111

  Чухте ли, разбрахте ли, прочетохте ли признанията и спомените на Тодор Славко за баща му и дядо му, и как след преврата на 10 ноември 1989 г. лично "почтените" Андрей Луканов, Петър Младенов и куп други комунистически велможи са ходили при Тодор Живков и директно са го заплашвали и предупраждавали да не говори и да си държи езика зад зъбите за външнотърговските дружества, а и изобщо занапред, с оглед на това, което има да става и са панирали тези в и за България?
  Кой и как, от какви позиции може дори и теоретично да заплашва един - дори и бивш - ръководител на държава по подобен безпрецедентно нагъл начин, освен откровени мафиоти, освен мафия и босовете й?

  (Впрочем има ли все още някой да си спомня, че при първото му управление и Бойко Борисов, и главният прокурор тогава Борис Велчев направиха отделни и съвместни официални изявления и обещания, че ЩЕ РАЗСЛЕДВАТ ОТНОВО ОГРОМНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КРАЖБИ И ДАЛАВЕРИ В ПРОСЛОВУТИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, чиито дела и огромни купища с документи и доказтелства събираха прахта от години и нищо реално не бе направено по тях, И КАКВО ОТ ТЕХНИТЕ ОБЕЩАНИЯ ВСЪЩНОСТ ТЕ СПАЗИХА?)


  И си спомнете, кои точно бяха тези лица - руски възпитници - президент и премиер, спомнете си кои бяха на Луканов министърът на външните работи, на МВР...
  После си припомнете онова знаменито разширено съвещание на личния състав на МВР след 10 ноември, когато Любен Гоцев, Атанас Семерджиев и други генерали директно представят директивите пред МВР занапред и колко възмутени и гневни ще са българските граждани, ако разберат истината а МВР, и дори и за БРОЯ НА ХОРАТА НА ВЕДОМОСТ В МВР!?!
  И след това направете паралела 25 години по-късно!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал