Новият брой: Магистрален грабеж

Отговарят ли кандидатите за главен архитект на критериите на общината*

Публично представяне на главен архитект на София

Отговарят ли кандидатите за главен архитект на критериите на общината*

Впечатления от конкурса за наследник на Петър Диков

7997 прочитания

Публично представяне на главен архитект на София

© Анелия Николова


Арх. Илиян Николов e бил проектант в Главпроект (1978 - 1990), собственик на архитектурното студио "Николов и Николов - архитекти" (от 1990), началник на Управление "Архитектура и градоустройство по времето на Стоян Янев (1996 – 2000, когато сегашните дейности на Главен архитект на София, съгласно ЗУТ, бяха все още поделени с Началника на УАГ, съгласно ЗТСУ), председател на Софийския клон на КАБ (1995), Зам.-председател на УС на САБ (2000 – 2003). 

​Публикуваме мнението на арх. Николов с негово позволение. В следващите дни ще публикуваме и други мнения, изпратени до редакцията нa "Капитал". 

Сложната отговорност на Главния архитект съдържа в себе си ръководство и контрол на дейностите по възлагане и одобряване на устройственото планиране и разрешаване на инвестиционното изграждане на общинската територия, както и административното ръководство на структурата, създадена да обслужва тези дейности (сега НАГ, преди ДАГ, УАГ). В настоящия исторически момент обществената нагласа очаква не само поемане на тази присъща отговорност, а и надграждането ѝ чрез смели реформи, преодоляващи получилите се негативни напластявания.

Следователно, очертани са три основни очаквани характеристики на профила на новия главен архитект : 1. Достигната висока степен на професионализъм в областта на устройственото планиране, 2. Формирано високо ниво на административни умения, 3. Изградена реалистична и убедителна реформаторска програма, подкрепена от безупречна лична репутация. 

(Да припомня, че за разбиране на ситуацията следва добре да бъде познавана нормативната рамка, в която протича дейността на Главния архитект, за да бъде ясно - коя точно част от реформаторската енергия следва да бъде очаквано генерирана от него, и коя - извън него).

Кой от кандидатите е постигнал висока степен на професионализъм в областта на устройственото планиране

Днес, все още не е изживяно разбирането, че градоустройството, а и териториалното устройство представлявали просто едно специфично надграждане на общата специалност "архитектура". Изминали са едва седем години от появата на първите магистри-урбанисти с българско образование и тази специалност все още не е заела място си в българския професионален живот. 

Но това не следва да дава основание да бъде умаловажавано разбирането за важността на разликата между "наличие" и "отсъствие" на подобна специализация у кандидата. 

Засега по-значителен опит в устройственото планиране у български специалист е могъл да бъде натрупан главно практически – чрез работа или в Националния център по териториално развитие (НЦТР ЕАД или в по-старите му наименования - където беше формирал своя опит арх. П. Диков) или в ОП Софпроект – ОГП (или в по-старите ИПП "Софпроект" или в Градоустройствената дирекция на КНИПИАТ "Главпроект"), или в частна компания работеща в областта на устройственото планиране (като Булплан ООД, например), или чрез работа, а защо не и с

образование в тази област, в чужбина.

При цялата разлика, която следва да бъде направена между градоустройство и териториално устройство (без да може тя да бъде точно прокарана в персоналния опит на отделните кандидати, поради липса на подробна информация при представянето), може да бъде отбелязано, че относително най-голям опит в това отношение имат колегите, които произлизат от средата на Софпроект – арх. Бакалов, с опита му в Генплан като ръководител на разработването на две секторни теми от предварителния проект на общия устроствен план – "подземни пространства" и "туризъм", арх. Моев, също с опита му от работата в Генплана и последвалите градоустройствени

разработки като частен партньор на Общината и арх. Кадинов, с опита му от работата потранспортно-комуникационния план и жилищни структури и последвалата специализация на тема "метроцентрове" (но всичко това случвало се твърде отдавна). 

По тази точка мисля, че Столичната община е формулирала твърде широко т.н. "Минимални специфични изисквания" към кандидатите – наличието, просто на "професионален опит" – каквото и да означава това.

Кой от кандидатите е формирал високо ниво на административни умения

Откроява се група кандидати, които са натрупали по-значителни административни умения от работа си именно в общинската администрация: арх. Калинов - директор на дирекция в НАГ, а преди това главен архитект на Банкя и от ДНСК, арх. Тунтев - последователно главен архитект на Петрич, Якоруда, Симитли и за кратко Благоевград, арх. Здравков – главен архитект на Червен бряг, а преди това и от Община Плевен и арх. Шишков – главен архитект на район Триадица, а преди това главен архитект на Банкя.

Други кандидати имат по-специфичен административен опит - арх. Бакалов като Председател на УС на САБ, а арх. Кадинов като ръководител на катедрата по "Обществени сгради" в АФ на УАСГ. Тук следва да изключа тези кандидати, които изглежда Столична община (която е задоволена и от тригодишно заемане на неустановена административна или управленска длъжност) е приела, че имат административен опит само в качеството им на управители на собствените им фирми (поне доколкото става ясно от представянето).

Каква реформаторска програма предлагат кандидатите

В процеса на формулиране на намеренията за реформи (повечето – не особено оригинални), са обособяват няколко предложения, които по броя на кандидатите, които ги подкрепят, биха могли да бъдат подредени така:

 
Развитие на цифровизацията, създаване на дигитален архив, въвеждане на електронни услуги, превръщане на София в "смарт град" с виртуален инфо-център за инвестиции, с портал за клиенти и вътрешно-ведомствен портал, със сайт с качени предложенията на всички заинтересовани от текущи проектиКалинов, Здравков, Добрев, Кадинов, Пърпов, Р.Несторов
Развитие на експертните съвети, създаване на нов тип консултативни съвети, обмисляне на единен експертен съвет на ниво заместник кметове, въвеждане на звено за градско пространствено планиране с постоянен експертен съвет, ползващ банка експертиКалинов, Здравков, Кадинов, Бакалов, Яръмлъков, Моев
Превръщане на София в зелен град, въвеждане на добрите практики за тази целКалинов, Здравков, Добрев, Кадинов, Бакалов, Р.Несторов
Създаване на звено за анализи, оценки, прогнози, развитие и транспорт, както и мониторингЗдравков, Добрев, Пърпов, Яръмлъков
Осъществяване на устройственото планиране с участието на гражданите, създаване на постоянен граждански форум, развиване на диалога с гражданите, въвеждане на механизъм за обсъждане на идеитеКалинов, Кадинов, Пърпов, Моев
Създаване на звено за опазване на културното наследствоКалинов, Здравков, Добрев, Бакалов
Уеднаквяване на дейността на районите и на тяхната документация, усъвършенстване на координацията с главния архитект и НАГКалинов, Здравков, Шишков
Създаване на експертна комисия за обемно-пространствено и фасадно решение, изискване за разработване на общи силуетни плановеКалинов, Добрев
Оптимизиране на заданията за проектиране, въвеждане на критерии за изпълнение на обществените поръчки за проектиране, оптимизиране на провеждането на конкурсиКалинов, Шишков

От редицата други споменати идеи бих отбелязал тази на арх. Тунтев – да бъде премахнат "монопола на териториален принцип", като главният архитект прехвърли свои правомощия на районните главни архитекти и те да поемат дейности и извън своите райони, както и тази на арх. Кадинов – своевременно да бъде организиран международен конкурс за бъдещото устройствено развитие на София.

Прави впечатления, че група кандидати са по-активни в реформаторските си предложения, по които сякаш се установява единомислие – това са арх. арх. Калинов, Здравков, Добрев и Кадинов.

Деликатният въпрос за репутацията на кандидатите

Моят дискомфорт по този въпрос е предизвикан на първо място от личността на арх. Бакалов – компрометиран от дейността му на Председател на УС на САБ. Въпреки необходимостта от аргументация, едва ли точно тук е мястото да развивам тази теза. Само последният факт на определяне на представителя на САБ в Конкурсната комисия, от страна на УС, но без никакво усилие за отдалечаване на "председателстващия кандидат" Бакалов от такава спорна процедура е достатъчно красноречив.

На второ място, притесненията ми са свързани с личността на арх. Калинов, само поради факта на многогодишна му обвързаност със статуквото, от което сега всички очакват разграничаване. Казвам това със съжаление, защото той, според мен, е най-подготвеният кандидат. 

На базата на всичко казано по-горе, на този етап, все пак ще се поддам на изкушението да изразя следното:

- Няма кандидат, който да доминира едновременно във всичките посочени от мен "критерии" - Не бих заложил на "визионерството" на арх. Кадинов или арх. Добрев. Мисля, че и те се самозаблуждават в очакването си да преживеят професионално удовлетворение, ако действително се заемат с дейностите на Главен архитект на София. Те тежат на собственитеси места и не ги усещам успешни в лоното на различната специфична дейност, към която са се насочили и за която, всъщност, въобще не са подготвени.

- Не бих заложил и на по-опитните в тези дейности арх. Шишков, арх. Тунтев, като тук бих прибавил и арх. Моев и арх. Пърпов, защото мисля, че точно този опит ще им пречи да се проявят като убедителни реформатори, каквито и досега не са демонстрирали, че могат да бъдат.

* Заглавието и подзаглавието са на редакцията

Арх. Илиян Николов e бил проектант в Главпроект (1978 - 1990), собственик на архитектурното студио "Николов и Николов - архитекти" (от 1990), началник на Управление "Архитектура и градоустройство по времето на Стоян Янев (1996 – 2000, когато сегашните дейности на Главен архитект на София, съгласно ЗУТ, бяха все още поделени с Началника на УАГ, съгласно ЗТСУ), председател на Софийския клон на КАБ (1995), Зам.-председател на УС на САБ (2000 – 2003). 

​Публикуваме мнението на арх. Николов с негово позволение. В следващите дни ще публикуваме и други мнения, изпратени до редакцията нa "Капитал". 

Сложната отговорност на Главния архитект съдържа в себе си ръководство и контрол на дейностите по възлагане и одобряване на устройственото планиране и разрешаване на инвестиционното изграждане на общинската територия, както и административното ръководство на структурата, създадена да обслужва тези дейности (сега НАГ, преди ДАГ, УАГ). В настоящия исторически момент обществената нагласа очаква не само поемане на тази присъща отговорност, а и надграждането ѝ чрез смели реформи, преодоляващи получилите се негативни напластявания.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    skb56354932 avatar :-|
    Brunelleschi

    Ако трябва да сме честни е хубаво, че Илиян Николов не се е кандидатирал и той. С мнението му може би до голяма степен сме съгласни. Но Сан Стефано плаза е пример за как не-се-прави. От една страна, идвайки на мястото на историческа сграда (да кажем, че не носят вина проектантите, тя е колективна), от друга с постмодерната си дисхармонична естетика и от трета с начина, по който сградата не се вписва. Хубави приказки си говорим, но се чудя дали зад едни и същи фрази, които използваме имаме предвид едни и същи неща.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход