Ключът към математиката

Резултатите от теста PISA 2015 отново показват, че системата на обучение в България има нужда от рестарт. Възможни пътища към него обаче вече има

Пътят към масовото въвеждане на програми като JUMP Math понякога се оказва труден.
Пътят към масовото въвеждане на програми като JUMP Math понякога се оказва труден.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Пътят към масовото въвеждане на програми като JUMP Math понякога се оказва труден.
Пътят към масовото въвеждане на програми като JUMP Math понякога се оказва труден.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Във вторник Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи резултатите от тазгодишното издание на международния тест PISA, който измерва уменията на 15-годишните ученици по четивна грамотност, математика и природни науки. Резултатите на българските ученици се качват незначително през последните няколко години и страната е на последно място сред държавите от ЕС по четивна грамотност, на предпоследно по математика и на едно от последните по природни науки. Публикуваме текста на Йоана Маринова, изпълнителен директор на Института за прогресивно образование, който обръща внимание на големия проблем с постиженията по математика и въвежда в български училища алтернативната методика за преподаване на математика JUMP Math.

Уменията и познанията по математика в наши дни са на практика незаменими. От личното финансово планиране до готвенето, математиката се намира навсякъде. Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за уменията на възрастните показва, че нивото на математическата грамотност е определящо от гледна точка на доходи и житейски пътища. Нещо повече - хората, които притежават добри математически умения, виждат себе си като "действащи лица, а не като обекти на политическите процеси и са по-склонни да се доверяват на околните".

Математиката е и ключова за икономическото развитие на България. Работодателите отдавна споделят, че липсата на квалифицирани кадри налага ограничения върху инвестициите и разширяването на бизнеса. Това прави развиването на адекватни математически умения особено важно за способността на България да прояви своя пълен потенциал на световно равнище.

Какво показват числата

Ако съдим по тенденцията в образователните постижения, измерени от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), проблемите, създадени от некачествено образование по математика, само ще се задълбочават. PISA е глобално изследване, разработено от ОИСР, което се провежда на всеки три години и измерва "доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са усвоили основни знания и умения, за да са подготвени за съвременното общество на познанието". Тестът проверява и способността на учениците да прилагат наученото в нов контекст във и извън класната стая.

През 2012 г. България е на последно място сред страните от Европейския съюз и се класира на 48-мо място сред 64 държави от цял свят, участващи в PISA. Експертите, които провеждат проучването, отчитат най-незадоволителни резултати при задачите за решаване на проблеми. Това е истинският тест за една успешна образователна система, защото само така може да се установи способността на учениците да прилагат в реалния живот това, което са научили - нещо, което би трябвало да е смисълът на образованието.

Уменията за решаване на проблеми са пряко свързани със способността на човек да намира решения на комплексни въпроси, да бъде креативен, да разсъждава и да бъде ефективен. Това е базата за успеха в много професии - от инженерните науки и програмирането до дизайна и медицината. В тази област българските ученици демонстрират едни от най-ниските резултати в света.

От представените във вторник резултати от PISA 2015 е видно, че разликата в успеха на българските ученици е незначителна. Средният резултат по математика се е вдигнал от 439 точки през 2012 г. до 441. За сравнение - средният резултат на 35-те държави, които принадлежат към ОИСР, е 490. 15-годишните ни се класират на 46-то място сред 70 участващи държави. Имаме едни от най-ниските резултати в Европа, като само Румъния, Албания и Черна гора са на по-ниско ниво. От шестте възможни нива на математически умения, мнозинството от учениците в България стига до ниво 2, като 6 е най-високото. Ниво 2 се счита за базово ниво за умения, които се изискват, за да участваш в обществото. Българските ученици не могат да прилагат теоретичните знания в практиката и могат да се справят само със задачи, които не изискват аналитично мислене.

Това може да е изненадващо на фона на резултатите на българските ученици от математически олимпиади. В тази област България се е придвижила от 37-мо място през 2014 г. до 18-то през 2016 г., което нарежда страната ни сред първите 20 в световен мащаб. Много държави използват резултатите от математическите състезания като средство за оценка на качеството на образователната си система, но те са показателни само за една малка част от училищата и учениците. Като имаме предвид, че по-малко от 10% от всички училища изпращат участници в олимпиадите и тези деца представляват до 5% от всички ученици в даден випуск, техните резултати категорично не дават реалната представителна картина за състоянието на обучението по математика в страната ни.

За да разберем как се стига до ниските резултати на PISA, трябва да вникнем в състоянието на началното образование. Миналата седмица Министерството на образованието и науката оповести резултатите от ТIMSS - авторитетно международно изследване на уменията на ученици от 4-ти и 8-ми клас по математика и природни науки. На пръв поглед резултатите на нашите ученици изглеждат добри – четвъртокласниците ни имат среден резултат от 524 точки по математика при средно за изследването 500 точки. Но резултатите силно варират - между 373 и 649 точки, като 8% от четвъртокласниците нямат минималните знания за този образователен етап. Според Яна Ноел от Института за прогресивно образование в сегашната система не се насърчава разбирането на материала в дълбочина. "Сравнително лесно е да си отличник в периода от 1-ви до 4-ти клас, когато се работи със сравнително лесен материал, който дори може да бъде и наизустен. С рязкото въвеждане на по-сложни и абстрактни понятия след 5-ти клас, при липсата на усет и разбиране за математиката, умения, основани на собствен опит, и задълбоченост на познанията, не е учудващо, че учениците започват да изостават в сравнение с връстниците си от други държави", смята тя.

Възможното решение

Институтът за прогресивно образование прие като своя водеща програма въвеждането на алтернативната методика за преподаване на математика JUMP Math. C подкрепата на фондация "Америка за България" правим JUMP Math достъпна програма в училища в цялата страна с цел да се подобрят резултатите по математика на всички деца. Методиката е създадена от Джон Майтън и се основава на съвременните научни изследвания, които показват, че децата учат математика най-добре, когато предметът им се поднася като отворен и подлежащ на изследване, а не под формата на запаметяване. Системата се използва масово в Канада, САЩ, Испания и Великобритания.

JUMP Math предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване и разнообразие от подходи в преподаването. JUMP Math не променя учебното съдържание, нито класно-урочната форма на обучение. Променя начините и стъпките на обяснение, отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и математиката. Конкретният метод на JUMP Math е уникален, но образователната философия, на която почива, е сходна с тази на един от най-успешните и неясно защо забравени български експерименти в обучението по математика и информатика от края на XX век – "Проблемната група за образование" или т.нар. "Сендовска система".

В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. По този начин се дава шанс да се превъзмогнат и отстранят причините, довели до ниските резултати на тестовете - най-вече липсата на увереност в себе си. Тази психологическа настройка обикновено се проявява под формата на тревожност към математиката като поле за изява. Нашият подход поставя учениците в центъра на обучителното преживяване и не подценява тяхната индивидуалност и емоции. Чрез създаването на пространство за учене от грешките, при които няма последствия, JUMP Math показва на учениците, че ако сгрешат, това е възможност, а не проблем. Изгражда среда без наказания, която насърчава учениците да изследват, а не да прикриват това, което не знаят.

Предварителните резултати от изследване, проведено от Нов български университет с ученици, които учат по JUMP Math в България, отчитат, че те имат по-голяма положителна нагласа към ползата от математиката в бъдеще и са значително по-убедени, че нещата, които изучават по математика, ще са им нужни. Учениците по JUMP Math имат и повече вяра във възможностите си да се справят с математиката, отколкото останалите.

Окуражаващи са и резултатите от пилотното сравнително изследване на Института за прогресивно образование. То сравнява една система за обучение по математика с друга и показва, че JUMP Math води до по-голямо равенство в постиженията, когато по системата се работи с деца от различен етнически произход, които не владеят особено добре български език. Това е голямо предимство като имаме предвид, че резултатите на TIMSS отчитат голяма разлика между нивото на постиженията на децата с майчин език български и останалите.

Също така, TIMSS показва че разликата в постиженията по математика между българските деца с много възможности в семейството и тези с малко е близо сто точки. За сравнение, държавите, които заемат челните места в PISA, като Финландия, демонстрират много малки вариации в резултатите на учениците. Това доказва, че високите постижения са възможни за всички деца. Неравенствата в образованието, свързани със социално-икономическия статус, могат да оставят своя траен и болезнен отпечатък, но JUMP Math разкрива потенциала, който всяко дете притежава.

И колко важно е да се случи

Пътят към масовото въвеждане на програми като JUMP Math понякога се оказва труден. Една от причините е, че развиването у децата на мислене, основано на изследването, е комплексна и деликатна задача, която изисква и от учителите да имат същата нагласа. Като цяло, настоящата система за подготовка и подкрепа на преподаватели у нас не насърчава учителите да мислят и работят по този начин. Ето защо Институтът за прогресивно образование започна изграждането на "Училище за учители", което да осигури адекватна подготовка и професионална подкрепа на учителите, които вече работят в класните стаи.

Друга важна инициатива в тази област е MaSciL на Българската академия на науките или "Математика и природни науки за цял живот". Целта на проекта е да съдейства за широко разпространение на изследователския подход в образованието в началните и средните училища.

За да бъде успешна една нова система, тя се нуждае от въвличането на цялата образователна екосистема, която да върви в една и съща посока - от университетските преподаватели, които подготвят учители, през родителите до издателите на учебници. Важно е да се включи и частният бизнес. Защото зад цифрите и статистическите данни стоят действителни човешки животи и бъдещето на нашите деца. Не става въпрос единствено за по-високи резултати на PISA, а за това да се даде възможност на всяко дете да усети красотата на математиката, както и на обществото ни да се възползва от математическия потенциал на учениците и от всичко, което това би донесло на нашата икономика и развитие.

Още от Капитал