Отрицателната селекция на управляващите елити

Опортюнизъм, зависимости, корупция и некомпетентност е ключовата формула за издигане на ръководни позиции

Какистокрацията е управление на най-неквалифицираните и най-безскрупулните представители на обществото. Терминът произхожда от гръцките думи kakistos - най-лош, и kratos - управлявам. В Google понятието често е илюстрирано с един от най-известните филмови злодеи - Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".
Какистокрацията е управление на най-неквалифицираните и най-безскрупулните представители на обществото. Терминът произхожда от гръцките думи kakistos - най-лош, и kratos - управлявам. В Google понятието често е илюстрирано с един от най-известните филмови злодеи - Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".
Какистокрацията е управление на най-неквалифицираните и най-безскрупулните представители на обществото. Терминът произхожда от гръцките думи kakistos - най-лош, и kratos - управлявам. В Google понятието често е илюстрирано с един от най-известните филмови злодеи - Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".
Какистокрацията е управление на най-неквалифицираните и най-безскрупулните представители на обществото. Терминът произхожда от гръцките думи kakistos - най-лош, и kratos - управлявам. В Google понятието често е илюстрирано с един от най-известните филмови злодеи - Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".
Д-р Атанас Славов е конституционалист, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и съветник на бившия министър на правосъдието Христо Иванов (2014-2015 г.)
Този отрицателен подбор гарантира функционирането и възпроизводството на олигархично-кастовата система.

Една от емблематичните за българската дисидентска литература книги – романът "Лице" на Блага Димитрова, разкрива механизма за възпроизводство на интелектуалния и административния елит в тоталитарното общество. Колкото по-компрометиращи моменти има в биографията си човек, толкова по-големи възможности получава за издигане в системата. Опортюнизъм, зависимости, корупция, некомпетентност - ключова формула на успеха се оказва амбицията "с петното напред". Романът е една от "арестуваните" книги през комунизма, но три десетилетия по-късно в някои от своите прозрения е все още актуален.

Механизмите на кариерно израстване на различните нива на държавните структури и днес функционират така, че на ключови позиции да бъдат назначавани лица със зависимости, липса на основни компетенции, проблеми с интегритета. Този отрицателен подбор гарантира няколко важни за функционирането на олигархично-кастовата система елемента: контрол върху ключови нива на институциите и процесите в тях; отблъскване на всички потенциално по-добри, достойни и доказано независими кандидати за съответната позиция; криза на доверието в самите институции и уповаване на паралелни връзки, мрежи; възпроизводство на формите на зависимост; налагане на силно персонализирана и по същество авторитарна власт на лидера над формално ръководни или представителни кадри. Самото понятие за институции и правни процедури се изпразва от съдържание, защото е заменено от волята на лидера.

Това състояние на институциите е функция на различни фактори, някои от които са обективни, а други са продукт на целенасочено усилие: късите социални дистанции и недостатъчно развитата обществена система ("всички сме братовчеди"); незавършилият процес на модернизация, ограниченият социален плурализъм и конкуренция ("Партията/ "нашият другар" ще се погрижи"); силната централизация на всички основни управленски системи и ресурси ("Бойко дава, Бойко взема"); елиминирането на политически и социално-икономическите алтернативи за големи групи граждани ("Който дрънка, е за вънка") и др.

Входовете за алтернативни политически актьори са блокирани чрез относително високата изборна бариера и високите партийни субсидии.

В зависимост от институциите, в които се проявява механизмът на обратната селекция, ефектите върху обществото са различни. Така например в парламента има устойчиво влошаване на общото ниво на политическите представители. Отвъд процесите на естествено обновление на политическия елит в състава на последните парламенти доминират като цяло анонимни, с ниско средно ниво, недобре подготвени и непредставителни за отделни общности и професии "законодатели". Тези парламентарни анонимници, които са се озовали на неподозирани за тях политически и социални позиции, са най-сигурната основа на едно силно контролирано и зависимо законодателно събрание, което гласува по команда.

Това състояние води до пълно обезсмисляне на основните функции на парламента – по политически контрол и законодателстване. За осъществяването на първата е необходима определена степен на автономност, независимост и инициативност – качества, които липсват не само на отделни представители, но и на цели политически сили. За втората функция компетентността и визията са ключови. Липсата обаче на признати и изтъкнати професионалисти в конкретни сфери води и до цялостна пасивност на депутатите, освен ако не броим открито лобистките законопроекти или правителствените, внесени формално като "депутатски", за да се заобиколят процедурите за обществено консултиране и предварителна оценка на въздействието.

Не е никак случаен фактът, че в последния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка Европейската комисия открито формулира проблема: "...последните събития в Народното събрание отново привлякоха вниманието към въздействието от непредвидимия процес на вземане на законодателни решения. През юли пакет от проекти за предложения за изменения в Закона за съдебната власт беше включен в дневния ред на Народното събрание от народни представители без обществен дебат или консултация със заинтересованите страни."

С внесените законопроекти реално се засяга незавсимостта на съдебната власт, създава се извънредно съдилище, което е противоконституционно. Но явно това е политическата воля на управляващото сиво-кафяво мнозинство. Негативните ефекти от лошото законодателство са толкова значими, че трудно могат да бъдат измерени в цялост. В същото време всеки, който дръзне да се противопостави на партийното ръководство, бързо губи благоволението на лидера, което означава най-често и край на политическата му кариера.

Светкавичната смяна на председателя на НС през изминалата седмица след внезапната поява на премиера в сградата на парламента разкрива истинските механизми за вземане на решения: цялата управляваща партия и нейните представители са функция на произволната воля на нейния лидер. Новият председател не се отличава с особени качества освен едно ключово – послушание към волята на лидера. Какво тук значат конституционните принципи на разделение на властите, правова държава, парламентарно управление, институционална йерархия.

Самите партии функционират като клиентелистки мрежи и институционализирана форма на политическа корупция. В този формат всеки, който е независим, достатъчно образован и добър професионалист, трудно би оцелял освен с цената на ежедневни копромиси. Входовете за алтернативни политически актьори са блокирани чрез относително високата изборна бариера и високите партийни субсидии.

Отрицателната селекция на ключови позиции в съдебната власт – Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към ВСС, председатели на съдилища – действа крайно демобилизиращо за почтените професионалисти. Системата, от която се очаква да е олицетворение на справедливостта и гарант за свободата в обществото, е обезличена и подчинена във важни свои структури от олигархично-кастовите интереси. Изборът на личности без доказани качества – професионални и морални, без да са известни сред професионалната общност и обществото като добри магистрати, без доказана независимост, е сигурна гаранция за имплозия на самата система и нейното подчиняване на външни интереси. Дори процедурите за публично изслушване на кандидатите за висши длъжности в съдебната власт не гарантират реална проверка на качествата, визията и интегритета на кандидатите.

Ефектите на прилагането на различни системи за номиниране и избор могат да бъдат видени при сравняване на избора на членове на ВСС от съдийската и от парламентарната квота. След осъществените конституционни и законодателни промени, позволили прекия избор от професионалната квота според принципа "един съдия - един глас", бяха избрани за членове на съдийската колегия утвърдени магистрати, ползващи се с добро име и признанието на професионалната общност. В контраст с този избор в парламента изборът беше резултат от предварителни скрити междупартийни договорки. Зависими политици избират зависими членове на органа за "самоуправление" на съдебната власт – ВСС. Крайният ефект е налице – съдебната реформа е по същество блокирана.

При избора и назначаването на административни ръководители в съдебната власт отрицателната селекция се разкрива с пълна сила. Ключовите назначения на председател на ВАС и на главен прокурор през годините са емблематични за политическо влияние и промотирането на личности със съмнения за зависимости и проблеми с интегритета. От недопустимата за една правова държава реплика по отношение на избора на Сотир Цацаров за главен прокурор ("Ти си го избра") и неприемливите срещи с представител на червените политико-олигархични кръгове, включващ и опит за ограничаване на опозиционни медии ("Цум гейт"), до възпрепятстващата правосъдието намеса, документирана в записите по "Янева гейт" и открити публични заплахи към собственик на опозиционни медии от последните дни – всичко това са следствия от целенасочената негативна селекция за ръководни позиции в институции на съдебната власт.

Изборът на председател на ВАС - както в случая с Георги Колев, така и с новоизбрания Георги Чолаков, илюстрира за пореден път възможностите за формално използване на конституционните и законовите процедури за прокарване на удобен за управляващите и уязвим по отношение на стандартите за независимост и интегритет кандидат. Колкото по-малко безспорен е изборът, толкова по-сговорчив към интересите на властта би бил съответният председател. От неговата кооперативност може да зависи решението по ключови управленски политики (отмяна на административни актове), както и разпределянето на значими публични ресурси (обществени поръчки, концесии, приватизация).

В същото време гражданите и бизнесът се лишават от една от основните гаранции срещу произвола на властта – административното правосъдие. Накрая кръгът се затваря – пазителят на статуквото милиционер – председател на ВАС, известен с манипулирането на случайното разпределение на делата, е награден със златен почетен знак от ВСС за добра служба и изключителни заслуги за развитието на административното правосъдие.

В определени случаи цинизмът на представители на олигархично-кастовата система се проявява директно. Кандидатът за председател на Административен съд – Бургас, известен със своята твърде спорна професионална биография и със сериозни съмнения за неговия интегритет, е плагиатствал съществена част от представената концепция за управление на съда. Явно в някои магистратски съдии това се счита за нормално, особено ако в близкото минало си заобикалял закона, за да се сдобиеш със скъпоструващ имот на първа линия до морето.

Случаят с избора на приближената до властта Владимира Янева за председател на СГС, криминалните услуги, които тя и екипът ѝ вършат на нейните политически и бизнес покровители, вкл. злоупотребите с разрешенията за СРС, само илюстрират симбиозата между управляващи елити, магистрати на отговорни позиции и представители на олигархичните мрежи.

Подобен разказ има и за членовете на контролни и регулаторни органи – от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (случаят "Златанов") до Комисията за финансов надзор (Мавродиев). "За вярна служба под знамената" някои от лицата получават и последващи кариерни бонуси – някои отиват посланици в средноазиатски братски страни (Филчев), други стават директори на държавни дружества или банки (Мавродиев), трети намират блажен пристан в Конституционния съд или във ВСС. Съществуващата система на привилегии е достатъчно развита, за да обслужи и най-претенциозните клиенти.

Това не са случайни събития, нито е теория на конспирацията – това е железният модел на възпроизводство на една олигархично-кастова система: в управлението и администрацията, в партийната политика, в съдебната власт, в бизнеса... Както знаем още от Аристотел, олигархията е именно форма на управление – трайна, патологична и различна от демокрацията.

Ценностите и качествата, които се култивират и възпроизвеждат сред заемащите управленски позиции в българското общество, са обратното на ценностите, принципите и стандартите в едно свободно и демократично общество. Както казва Алексис дьо Токвил - "свободата не може да оцелее без морал, а моралът без вяра". Въпросът е дали състоянието на устойчив дефицит на плурализъм, интегритет и конкуренция не е засегнало по фатален начин и морала, и вярата...

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  fyb1439887506471923 avatar :-|

  Браво!
  Дано такива хора да влязат в следващия парламент, за да се вдигне поне малко нивото на изказванията от трибуната, че този парламент ми прилича повече на битпазар. Караници на уличен жаргон, скандали на битово ниво и т.н.
  Желаем живот и здраве и добри срещи на следващите избори... заедно с ПП Зелените и ДЕОС, за да не ме измъчват гузни мисли след тях.

 • 2
  dabeda avatar :-P
  Da be.. da..

  До коментар [#1] от "ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов";:

  Затва мноо ора продаат де кво имат, наследство, дето не моат да опазят от измамници и сиган- и беж към Терминала... и далеч през девет земи в десета - че ламята Праска е затиснала обикновения чиляк таа дето му излиа джигеря през гърлото.. Само селофийските крадократи моат да дишат - ама само тия, дето си иат прасенце...
  Гроздан Караджоф.. напр.

 • 3
  blagocvetanov avatar :-|
  Благовест Цветанов

  На теория не би трябвало да е така. На практика по цял свят е така.

 • 4
  damianrm1 avatar :-|
  damianrm1

  Това е така, ясно е. Обаче-какво е решението? Освен да гласуваме за по-читава партия на избори-друго?
  Според мен ще да е - да искаме да станем германска провинция ... :-)

 • 5
  dabeda avatar :-|
  Da be.. da..

  До коментар [#4] от "damianrm1":

  Едно решение винаги е било заплаха и действие да се влезе в парламента със сопи и гьостерици и да се счупи чутурата на тия, дето пеят къдесивярнатилюбофнародна, докато електората си брои стотинките след:
  - Пешо Танка
  - Виденов
  - ДПС
  - таксиджиите веднъж го направиха - и могат пак..
  - 2013 Боко и цените на енергията
  - Курешкарски задния вход и Прас 2014..
  - продължение следва..

  Един път като им се случи - дълго време ше им се дръпва пикнята преди да си помислят за лапкане и схеми за реализация..

  -Когато родната полиция разбере, че е крайно време да спре да пази Белия автобус и да преследва видни крадократи,
  -съдебната система вдигне скоростите и качеството - за всеки, не само за крадократите.
  -специално прокурорите се избират като шерифи, а Главния им е само административен организатор,
  - има процедури за бламиране и отзоваване на депутати, съдии и прокурори, кметове и т.н.
  - всяка фирма доставя отчети и декларации. Колко от вас са чели отчет от общината си/кмета за какво са били ползвани данъците, платени от нас?

  - какво още може да се добави? Коментирайте.

 • 6
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  Силно се надявам Да, България с качествените хора, които е събрала, да стигне до управлението максимално скоро. Въпрос на национално самосъхранение е.

 • 7
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#3] от "Благовест Цветанов":

  И аз така си мислех. После разбрах, че в Швеция си имат постоянен журналистически съвет в парламента, които директно информират обществото за процесите в парламента, комисиите и т.н.

 • 8
  fbr45306322 avatar :-(
  MyTwoCents

  Уф сещам се и за оня дупедад дето му било дълг да внесе закона и въпросното заобикаляне на процедурите по обществено обсъждане и оценка на въздействие на проектите на мС.

 • 9
  svoboden avatar :-|
  svoboden

  Доста некомпетентно в стил “всички са маскари”. В България всеки може да се кандидатира за народен представител. След като авторът е компетентенте, почтен, талантлив не виждам как хората няма масово да гласуват за него и той да защитава интересите им качествено и успешно!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал