Закон за защита на корупцията и за репресия на неудобните

Александър Кашъмов

Закон за защита на корупцията и за репресия на неудобните

Антикорупционният закон е проблемен за приложение и неефективен спрямо основните си цели

15706 прочитания

Александър Кашъмов

© Антон Попов


Адвокат Александър Кашъмов е ръководител на правния екип на фондация Програма Достъп до информация, участник в множество работни групи по изготвяне на закони в областта на достъпа до информация, правата на човека, защита на личните данни, наказателния процес, специални разузнавателни средства и др.

Приетият окончателно преди празниците Закон за борба срещу корупцията и за отнемане на назаконно придобитото имущество основателно предизвиква сериозни опасения, но, за съжаление не сред корумпираните. Законът не постига основната си цел за превенция на корупцията, нещо повече, той се превръща в закон за защита на корупцията. Създава се един свръховластен орган, който ще се излъчва от политическото мнозинство, а ще осъществява репресия върху конституционно регламентирани държавни институции.

"Програма достъп до информация" (ПДИ) от 21 години се бори за свободата на гражданите да следят държавата без да се налага да доказват своя интерес от това, чрез упражняване на правото на достъп до информация, както и свободата им да не бъдат следени от държавата без основателна законна причина. Един антикорупционен закон би могъл да допринесе за утвърждаване на тези ценности, които са двете страни на една и съща монета. По тази причина ПДИ с готовност откликна на поканата на Министерството на правосъдието (МП) да участва в процеса на изготвяне на проекта. Редица наши предложения бяха възприети от МП, правителството и парламента. Окончателното гласуваните текстове на закона, обаче, не са просто далеч от задоволителни. Те създават опасност от държавен произвол, засягане на основни права на гражданите и липса на противодействие на корупцията.

Най-общо основанията за безпокойство могат да се формулират в следните коментари:

1. В закона бяха обединени разпоредбите от няколко до момента налични други закони1, без да бъде придадена добавена стойност по отношение на превенцията и противодействието на корупцията. С това се обезсмисли законодателното усилие и се разфокусира съществуващата дейност на държавните органи, ангажирани в противодействие на корупцията.

2. Понятията са неясно и противоречиво дефинирани. Така например липсва практически разлика между понятията "корупция" и "конфликт на интереси". Липсва въобще дефиниция на понятието "корупционно поведение", но за сметка на това се предвижда новосъздадената антикорупционна комисия да използва специални разузнавателни средства (СРС), за да събира тайно информация, свързана с такова (неясно какво) поведение, както и да предприема процедури по конфискация на имущество - дори в случаите, когато това е насочено срещу лица, които никога не са заемали публични длъжности. От правно-техническа гледна точка до момента като че ли не е произвеждан такъв закон, в който определенията на основни понятия да са разпръснати – едни в началото, други в средата, трети – в края на нормативния акт. Прилагането на един такъв хаотичен продукт на законотворчеството ще бъде сериозно предизвикателство за държавните служители и юристите.

3. Не се осъществява една от основните цели на закона, зададена в мотивите на вносителя – да се реши проблемът с многото некоординирано функциониращи структури в сферата на борбата с корупцията. До момента декларациите на висшите служители се събираха и публикуваха от Сметната палата, на обикновените държавни служители се събираха и се/не се публикуваха от органа по назначаване, ДАНС се занимаваше със събиране на информация чрез СРС, БОРКОР – с анализ на корупционната среда, КПУКИ (Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси) – с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, прокуратурата – с разследване и повдигане на обвинения за престъпленията, свързани с корупция. Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) пък се занимава с отнемане на т.нар. незаконно придобито (чрез престъпления или други закононарушения) имущество, която дейност не винаги е свързана с борбата с корупцията.

Механичното обединяване на всички тези съществуващи в момента структури в една, и то под шапката на незапознатата с борбата с корупцията КОНПИ, няма да реши проблемите с липсата на координация. Тази липса можеше да бъде преодоляна само чрез органичното, а не пришито, сглобяване на частите в една балансирано конструирана институция с акцент върху превенцията на корупцията.

4. Правомощията на новосъздадената антикорупционна комисия не съответстват на върховния закон. Поставянето на президент, народни представители, конституционни съдии и представители на други предвидени в Конституцията държавни органи (например Сметната палата, омбудсмана) под репресивните правомощия на една излъчвана от политическото мнозиство институция поставя въпроси за съответствие с Конституцията. Възможността някоя от конституираните с Конституцията независими едни от други власти да бъде ограничавана от друга власт, може да бъде приета единствено в основния закон по предвидения за това законодателен ред, което в случая дори не е обсъждано.

5. Основната зададена в мотивите на вносителя цел – превенцията на корупцията, не е постигната със закона. С него не се подобрява съществено нито една от предвидените и до момента мерки за превенция на корупцията. Не се увеличава, например, срокът на забраната за извършване на определени дейности след напускане на съответната публична длъжност, не се подобрява режимът на публичност на декларациите на държавните служители за конфликт на интереси, не се създава етичен кодекс на висшите служители в сферата на изпълнителната власт, нито задължение да бъде публикуван, не се създава ясно задължение за всички органи на изпълнителната власт да осъществяват периодично (ежегодно) цялостна оценка на корупционния риск в институцията, основана на констатираните през годината случаи. Такава периодична оценка може да послужи като основа за промяна в нормативната уредба, етичните кодекси, управлението на човешките ресурси и обученията в администрацията и по този начин да се придаде системност на антикорупционните усилия.

6. Цялостната конструкция на закона бе изградена без да е основана на анализ на изпълнението на съществуващото от 17 години антикорупционно законодателство, в това число, но не само, докладите на КПУКИ и БОРКОР, докладите на Министерския съвет, практиката на Върховния административен съд по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), анализите и докладите на неправителствени организации и др. Нито един от тези документи не бе взет предвид, въпреки призивите за това в работните групи и по време на общественото обсъждане.

7. Сериозна крачка назад в превенцията на корупцията е ограничаването на предмета на закона само до висшите държавни служители. Не съществува такова нещо като изолирана само по високите етажи на властта корупция. Нарушението на държавния служител, който се занимава с обществените поръчки, върви ръка за ръка с протекцията от страна на неговия ръководител – кмет, министър. Със закона се премахва досега съществуващият единен контрол върху конфликта на интереси и се предоставя на ръководителя (в редица случаи – местния или централен феодал) да решава по случаите, отнасящи се до държавните служители. Това са същите ръководители, заради които и до днес не се публикува голям брой от декларациите на държавните служители за конфликт на интереси.2 Държавата абдикира от задължението си да противодейства на корупцията в администрацията на изпълнителната власт.

8. Огромна крачка назад представлява допуснатото лишаване на подателите на сигнали от съществуващата до момента защита по ЗПУКИ и Административнопроцесуалния кодекс (АПК). За разлика от подателите на сигнали за други нередности или престъпления (АПК, НПК) подателите на сигнали за корупция ще бъдат изложени на атаки от лицата с власт, срещу които тези сигнали са подадени. Това е в нарушение на Конвенцията на ООН против корупцията и на чл.10 от ЕКПЧ, по който България е нееднократно осъждана (например по делото Маринова и други срещу България, 2016 г.). С премахването на тази защита законът се превръща в закон за защита на корупцията.

9. В закона се предвижда събиране на чувствителна информация за хората от страна на антикорупционната комисия с помощта на "оперативно-издирвателни средства" и СРС. Без да притежава разследващи функции, комисията по този начин ще получава непропорционално голям достъп до лични данни, включително относно комуникациите между хората. С това се нарушава законодателството на ЕС за защита на личните данни и чл.8 от ЕКПЧ, за което България е вече неколкократно осъждана.

10. В закона се предвижда конфискацията на незаконно придобито имущество да върви ръка за ръка с превенцията и противодействието на корупцията. Това, на първо място, е размиване на понятията, тъй като едно е корупция, а друго – забогатяване от например кражба, грабеж, убийство. Размиването на понятията е вредно за правосъзнанието на гражданите, които избират органите на власт в правовата и демократична държава и трябва да могат да узнаят те каква дейност осъществяват, как и с какви резултати. Ако не може да разграничи подкуп и убийство, как гражданинът да си състави мнение за резултатите от дейността на органите на власт. На следващо място, размиването на понятията води до объркване и разфокусиране в работата на новосъздадената комисия, което е залог за бъдещи ниски резултати в превенцията на корупцията. На последно място, съсредоточаването на репресивна власт в ръцете на един и същ орган на власт, който освен това не е предвиден в Конституцията, но може да атакува конституционно установени органи на власт, създава условия за беззаконие, хаос, репресии, институционални войни и неефективна работа на институциите. Достатъчно е да припомним, че една от най-видимите акции в началото на декември 2017 г. на КОНПИ - вероятният лидер в бъдещата антикорупционна комисия, е атаката към няколко независими медии, сред които "Капитал" и "Дневник" чрез замразяване на имущество на собственика им.

Това са само част от концептуалните възражения срещу закона, но много повече би могло да се каже за уредбата на конкретните механизми за проверки, налагане на санкции и образуване на производство за конфискация. Дори само тези възражения обосновават неободимостта този закон да бъде сериозно отново огледан и преработен.

------------1 Закон за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и др.2 Вж. проучване на ПДИ на активната прозрачност. През 2017 г. благодарение на усилията на КПУКИ процентът на публикуване се увеличи. Това вероятно ще се промени в обратна посока след влизане в сила на изменението, според което антикорупционната комисия вече няма да отговаря за изпълнение на законовите задължения по места.

Адвокат Александър Кашъмов е ръководител на правния екип на фондация Програма Достъп до информация, участник в множество работни групи по изготвяне на закони в областта на достъпа до информация, правата на човека, защита на личните данни, наказателния процес, специални разузнавателни средства и др.

Приетият окончателно преди празниците Закон за борба срещу корупцията и за отнемане на назаконно придобитото имущество основателно предизвиква сериозни опасения, но, за съжаление не сред корумпираните. Законът не постига основната си цел за превенция на корупцията, нещо повече, той се превръща в закон за защита на корупцията. Създава се един свръховластен орган, който ще се излъчва от политическото мнозинство, а ще осъществява репресия върху конституционно регламентирани държавни институции.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Адв. Кашъмов е направил забележителен и унищожителен анализ на тая торба с правни и антиправни норми, наречена гербава антикорупция.
  Чес тито Рождество Христово.

 • 2
  kotovad avatar :-|
  А.Стоянова

  Статията на адвокат А. Кашъмов е свързана с оценка на приетия от ГЕРБ "Антикорупционен закон, като ПРОБЛЕМЕН за приложение и НЕЕФЕКТИВЕН спрямо основните си цели". Показателно е, че авторът има опит като ръководил и участник в защита на правата на гражданите. Мнението му е, че "окончателно гласуваните текстове на закона, не са просто далеч от задоволителни. Те създават опасност от държавен произвол, засягане на основни права на гражданите и липса на противодействие на корупцията". Г-н Кашъмов е формулирал "основанията за безпокойство" в 10 броя коментари. Ще цитирам № 9: "В закона се предвижда събиране на чувствителна информация за хората от страна на антикорупционната комисия с помощта на "оперативно - издирвателни средства и СРС. Без да притежава разследващи функции, комисията по този начин ще получава непропорционално голям достъп до лични данни, включително относно комуникациите между хората. С това се нарушава законодателството на ЕС за защита на личните данни и чл.8 от ЕКПЧ, за което България е вече неколкократно осъждана".
  В заключение, авторът изброява още неща, но счита, че "ДОРИ само горните възражения обосновават необходимостта този закон да бъде сериозно отново огледан и преработен".


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал