Конституционният съд направи "услуга" за политиците от всички цветове

Из особеното мнение на конституционните съдии Румен Ненков и Георги Ангелов към решението за Истанбулската конвенция

Конституционните съдии Румен Ненков (вляво) и Георги Ангелов
Конституционните съдии Румен Ненков (вляво) и Георги Ангелов
Конституционните съдии Румен Ненков (вляво) и Георги Ангелов
Конституционните съдии Румен Ненков (вляво) и Георги Ангелов
Общо четирима конституционни съдии от 12-членния състав на Конституционния съд (КС) в петък гласуваха против решението на мнозинството, което обяви Истанбулската конвенция (Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и противодействие на насилието над жените и домашното насилие) за противоречаща на конституцията. Румен Ненков и Георги Ангелов са двама от тези четирима съдии, които подписаха общо особено мнение, другите двама - Константин Пенчев и Филип Димитров, се мотивираха поотделно. "Капитал" предлага части от особеното мнение на Ненков и Ангелов, което не просто дава становище по проблема, но и прави анализ на решението на мнозинството в юридически и политически контекст.
Юридическото понятие "пол" не може да има друго съдържание освен социално.

В мотивите на постановеното решение преднамерено се ползва чуждоезична терминология, за да се насочи вниманието към достъпни предимно на английски език публикации, отразяващи политиката на Съвета на Европа по мерките, насочени срещу дискриминацията в случаите на нестандартна сексуална ориентация и биологично обусловена полова неопределеност, както и така наречената "джендър идеология" във връзка с поддържаната от отделни нейни представители идея за полово самоопределение (т.е. самоидентифициране) на отделния индивид. По този начин вместо проверката за конституционност да се съсредоточи върху истинското съдържание на Конвенцията, на читателя се внушава, че международният договор има и някакво друго, съзнателно прикрито съдържание и дълбоко законспирирани цели, които са извън принципно обявената от него задача за противопоставяне на насилието над намиращи се в състояние на повишен риск обществени групи. Според нас обаче съображения, които са основани на политика и идеология, надхвърлят предмета на дължимия по настоящето дело правен анализ. Смущаващ е фактът, че Конституционният съд встъпва в неподходящата за неговото положение роля на политически и идеологически съдник. Също така питаме дали от постановеното решение следва конституционна несъвместимост и съответна неизпълнимост по отношение на българската държава на определена категория актове на първата, най-масовата правозащитна междудържавна организация на демократична Европа.

Постановеното с гласовете на мнозинството съдии решение използва с явно негативна конотация израза "социален пол". Не приемаме такъв подход, основан на предварително внушена обществена нагласа, защото е несъвместим с основните принципи на правото. Юридическото понятие "пол" не може да има друго съдържание освен социално, защото самото право регулира единствено обществени (социални) отношения, но е безсилно пред природата. Това е валидно за всички случаи на придаване на правно значение на разграничението между човешките индивиди по пол, включително и когато основният фактор "биология" се свързва с общественото мнение, както конкретно е подходила Конвенцията, или с личностната самооценка, към която международният договор няма никакво отношение.

Дори при най-добросъвестен прочит на мотивите на постановеното решение не може да бъде открита ясна и недвусмислена констатация, че определена разпоредба на Конвенцията е несъвместима с определен принцип или конкретно предписание на Конституцията на Република България. Има само едно изключение. Мнозинството съдии са приели, че чл. 4§3 на Конвенцията противоречи на принципа на правовата държава по следните причини: първо, защото при липсата на изрично определение на понятието "идентичност, основана на пола" (в мотивите цитатът освен на български език е допълнен с извадка от английския и френския текст) ще доведе до непреодолими трудности при прилагането на международния акт и, второ, защото налага на българската държава да създаде "...процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния...". Според нас и двете тези са необосновани. Понятието "пол" по смисъла и за нуждите на Конвенцията е дефинирано съвсем ясно и недвусмислено в нейния чл. 3, буква "в". То не само не съдържа отрицание на разделението на хората на мъже и жени, а напротив – изрично го признава. Без да отрича биологичната природа на човека, определението се основава на обществената оценка, макар и динамична във времето, за мъжки и женски роли, прояви, действия, поведения и пр. Става дума за една истина, за едно явление, което винаги е било характерен елемент и на българската народопсихология. От чл. 4§3 на Конвенцията не произтича никаква обвързаност за държавата нормативно да признае някакъв нов пол, различен от мъжкия и женския, а единствено задължението да противостои на различните форми на насилие над жените и домашното насилие, както и да сътрудничи с международната общност в това отношение.

С оглед на действителния смисъл и съдържание на клаузите на Конвенцията разсъжденията на мнозинството съдии, изградени върху нововъведеното от тях в българския език, досега непознато за нас понятие за "половата бинарност" като основа, върху която традиционно се изгражда човешкото общество, а във връзка с това и тезата им, че "...биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол...", са неотносими към конкретната проверка за конституционност. Повод за тревога е, че мотивите на Конституционния съд могат да се ползват като ръководни принципи и извън предмета на конкретното дело. Затова при липсата на конституционно определение изразяваме несъгласие с тясното и схоластичното разбиране за разделението на хората по пол като базирано единствено и само върху външно изразените първични и вторични полови белези. Както навсякъде по света, и у нас в България също се раждат хора с неопределена, неясно изразена биологична принадлежност, които не носят отговорност за това, което природата им е отредила. Във връзка с тази обективно съществуваща реалност актуални са въпросите дали такива хора подлежат на защита срещу дискриминация по полов признак, към кой от двата пола следва да бъдат причислени и кой да има решаващата дума за това. Проблематиката в това отношение е твърде сложна, за да може да бъде решена с две-три изолирани и твърде повърхностни констатации.

Във връзка с горното решението предизвиква у нас още въпроси, които надяваме се да останат реторични. Първо, дали мнозинството би се съгласило, че биологично обективно съществуващите индивиди с неопределени или смесени полови белези ("интерсексуални" – хермафродити, кастрати) за разлика от включените в статистически доминиращото мнозинство с ясно изразена сексуалност не разполагат със защита срещу дискриминация по признака "пол". Второ, дали същото се отнася и за лицата, чийто социален или психологически профил е различен от съответния профил на хората от мнозинството. Верните отговори на поставените въпроси не могат да бъдат достигнати, без да бъде съобразявана и най-обикновената човечност, наречена в Преамбюла на Конституцията със също привнесената в българския език дума "хуманизъм" като обозначение на една от най-висшите конституционни ценности.

Не можем да спестим и въпроса дали мнозинството би се отказало от заключението си за конституционна несъвместимост, ако в превода на български език беше използвана друга дума или израз вместо думата "пол", която се съдържа и в чл. 6, ал. 1 от Конституцията. Здравият разум трудно може да приеме, че решението на Конституционния съд, най-високопоставения блюстител на правата и законните интереси на гражданите, вместо върху непредубеден, обективен и точен анализ по същество на съдържанието на многостранния международен договор се е основало главно върху превода на един правен термин, установен на два чужди езика.

Общественият дебат по повод ратификацията на Конвенцията за противодействие и предотвратяване на насилието над жените и домашното насилие се разви като нечестен, манипулативен политически проект за привличане на електорат на фона на показна защита на традиционния морал и националните традиции на българина. Отначало се поддържаше тезата, че Конвенцията е ненужна и излишна, после стана вредна и опасна, защото лансирала идеята за "трети пол". Дори беше предложен референдум, който без всякакво съмнение щеше да премине под знака на разисквания дали предварително обърканият гласоподавател е "за" или "против" хомосексуализма, еднополовите бракове, гей парадите и т.н. Сега всичко приключва с обявяването на конституционна несъвместимост, т.е. хората трябва да са спокойни за своето бъдеще. Според нас обаче това спокойствие може да се окаже измамно и преходно.

Решението на Конституционния съд представлява "услуга" за политиците от всички цветове – предотвратява възможен конфликт в управляващата коалиция и съвпада с позицията на по-голямата част от парламентарната и извънпарламентарната опозиция. Съответно е и на обществената нагласа в момента. Времето обаче ще е съдник дали то въплъщава онази безпристрастност, гражданска смелост и доблест, които са присъщи на независимото правосъдие. Съмняваме се, че конституционна юрисдикция в друга демократична европейска държава би приела, че истината може да е несъвместима с основния закон на страната, че борбата срещу различните форми на насилие може да бъде противопоставена на конституционните изисквания. Може би Конвенцията за противодействие и предотвратяване на насилието над жените и домашното насилие е несъвършена, може би тя няма да бъде онзи ефективен международен инструмент, каквито са очакванията на нейните създатели, но в противопоставянето на българските политици и държавни институции има една негативна символика, която определено сочи на отдалечаване от идеала за "чиста и свята република". Можем само да предполагаме какви са истинските причини за отказа да се наредим до мнозинството цивилизовани и демократични европейски държави в търсенето на лек срещу насилието като най-тежка форма на унижаване на човешкото достойнство. Във връзка с това отбелязваме само като пример, че още в Резолюцията на Общото събрание на ООН от 10 юни 2000 г. относно действията и инициативите за прилагане на Пекинската декларация и съответната платформа за действие многократно е употребена английската дума "gender", с която днес единствено по съображения за постигане на политическа изгода, но без каквото и да е основание се плаши българското общество. Твърде жалко е, че самоизолирането на България от международната общност, което произтича от решението на Конституционния съд, става, когато бруталната агресия се е превърнала в част от нашето ежедневие в домовете, по улиците, в обществения транспорт, на стадионите, в училищата, в парковете и т.н.

* Със значителни съкращения

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


13 коментара
 • 1
  sokrat41 avatar :-|
  sokrat41

  КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД
  ДЕМОНСТРИРА
  СВЕТОВНО ЗНАЧИМА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ
  Има СОЦИАЛЕН пол, дами и господа конституционни съдии.
  Какво значи това?
  Това значи, дами и господа конституционни съдии, че всеки от Вас като ИНДИВИД притежава БИОЛОГИЧЕСКИ /природен/ ПОЛ на МЪЖ или на ЖЕНА.
  И дотук с биологията, дами и господа конституционни съдии.
  Защо ли?
  Защото всеки /всяка/ от Вас е СЪПРУГ или СЪПРУГА, БАЩА или МАЙКА, СИН или ДЪЩЕРЯ, ДЯДО или БАБА, чичо, стрина и прочие. Тези Ваши СОЦИАЛНИ роли, дами и господа, имат за ПРЕДпоставка Вашият БИОЛОГИЧЕН пол, но са вече ПОНЯТИЯ, с които се работи в сферата на философията, социологията и правото.
  Именно с тези понятия се изразява по съвкупност това, което се нарича СОЦИАЛЕН пол, ЗАЩОТО в тези Ваши определения Вие присъствувате НЕ като БИОЛОГИЧЕСКИ индивиди, а като СОЦИАЛНИ личности.
  Отчайваща е липсата на дълбинна правна култура в лицето на видни юристи. Мнозина от Вас може би дори НЕ са изучавали ФИЛОСОФИЯ на ПРАВОТО, макар че този том от „ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ“ е теоретическият фундамент на цялата правна система на Германия.
  Чест имам, дами и господа конституционни съдии!

 • 2
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Никаква изненада: отново обичайното неолиберално концентриране върху потъпканите права на малцинственото. Този път в КС.

  От елините насам демокрация означава съобразяване и изпълняване на волята на мнозинството - добра, лоша: каквато е. Но неолибералите използват понятието "демокрация" единствено и само когато им "връзва". Затова в случая то отсъства.

  И прелюбопитна е логиката да се публикува "разгромяващото" съждение на уважаемите г-да от малцинството, без да се дадат, ако не самите мотиви на мнозинството съдии, които се громят, то поне линк към тях. Та гражданинът - ако пожелае да се потопи в сложната материя - да може сам да съпостави двете тези и да направи заключение. Не, тук се сервира сдъвкато това, което трябва да се погълне.

  Както и да е.
  С усилията на мнозинството българи Истанбулската необратимо изтече в канализацията. Накъдето с общи усилия я бутаме неспирно от февруари до днес.

 • 4
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#1] от "sokrat41":

  Сократе, да не си дошъл директно от Джемини? В държавната правна рамка на една демокрация ИМА само такива закони, каквито мнозинството реши да има. ТИ можеш да си измисляш всякакви полове и сексуалности насън, но в конституцията фигурира само една от тях. КС се води по нея. И взе единственото логично решение. У лево.

 • 6
  fyb1439887506471923 avatar :-|

  До коментар [#3] от "Георги Георгиев":

  Маняче едно развито и демократично общество се разпознава по това, че защитава малцинствата и неравнопоставените ( било то инвалиди, луди, обратни и т.н. ) в него.
  А едно неразвито и дивашко общество мачка и се гаври с малцинствата и неравнопоставените.
  Прочети за забравените деца на Чаушеско и добре помисли върху това.

 • 7
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#6] от "ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов";:

  Ето колко очевидно признаваш, че тази конвенция, предназначена да защити жените, щяла да защитава и обратните. Мен не ми е работа да се занимавам с тях, но и няма да позволя да се конситуират юридически.

  Благодаря за жаргона, не смятам да отвръщам. Маняците са по Бургас, между другото.

 • 8
  ivaylo_jp avatar :-|
  Ивайло Драгомиров

  Философия на правото се изучава отдавна у БГ. Поне аз като юрист съм държал изпит преди 20-на и повече години...но това няма значение. Конституционните съдии са взели единственото възможно решение по един измислен казус. Извън контекста на юридическия спор мога само да кажа,че България още не е готова за духовното гниене / колкото и в напреднал стадий да е то/...Да, опитите ще продължават...Но съпротивата също...и така до .."Откровения". Бог с нас!

 • red.mary

  Е много стана ниско нивото на "Капитал". Обидно е да се чете такъв памфлет с претенции. Смилов -"конституционалиста" ли го писа?
  НПО- с 2 до 3 души осигурени в екипите си /с българска филология или социология, или археология - бакалаври/, си повярваха, че могат да се произнасят по всяка материя. Да вадят значения от речници (!!!) и да се излагат с "тълкувания" на правен документ, какъвто е международния договор - т.е. ИК. Резил. До там и че някакви активисти на заплата критикуват професори от СУ по обща теория на правото и съдии като Таня Райковска, Кети Маркова и други. Вие в ред ли сте?
  Значи, ако някога съм имала някакви колебания, вче нямам и никога, ама никога няма да гласувам за партията, около която гравитират въпросните невежи и правно неграмотни "експерти". С такава въпиюща неграмотност, но с претенции няма да надхвърлите 2.96 % НИКОГА.

 • 10
  kun1479198724510947 avatar :-|
  Ivo Di

  Един проблем по-малко.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал