Съдът налага на обвиняемите да бранят финансовите интереси на прокуратурата

Дори и при оправдателна присъда незаконно обвиненият може да не получи пълно обезщетение за разноските по защитата

Емилия Недева е правозащитен адвокат с богата практика по наказателни дела и дела в ЕСПЧ. Експерт в неправителствената организация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека", базирана в Пловдив
Емилия Недева е правозащитен адвокат с богата практика по наказателни дела и дела в ЕСПЧ. Експерт в неправителствената организация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека", базирана в Пловдив    ©  Капитал
Емилия Недева е правозащитен адвокат с богата практика по наказателни дела и дела в ЕСПЧ. Експерт в неправителствената организация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека", базирана в Пловдив
Емилия Недева е правозащитен адвокат с богата практика по наказателни дела и дела в ЕСПЧ. Експерт в неправителствената организация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека", базирана в Пловдив    ©  Капитал

Покрай законодателните безумия в края на отминалата година едно тълкувателно решение на ВКС съвсем незаслужено остана без обществено внимание. А то засяга финансово всички лица, които са оправдани по обвинения в извършване на престъпление и са пожелали да реализират конституционното си право на обезщетение за причинените им вреди от незаконното обвинение.

С Тълкувателно решение от 11 декември 2018 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ОСГК на ВКС), постановено по тълкувателно дело №1/2017 г., се прие, че когато гражданин е бил обвинен от прокуратурата, а впоследствие съдът е постановил оправдателна присъда или пък наказателното дело е било прекратено, оневиненият обвиняем (респ. подсъдим) може да търси обезщетение по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), включително и за платения от него адвокатски хонорар по наказателното дело, само че съдът има право да преценява дали да му се възстанови цялата платена на адвоката сума или само част от нея. Според върховните съдии, когато си е ангажирал защитник, незаконно обвиненият е трябвало да положи дължимата грижа при уговарянето на хонорара с адвоката, като съобрази вида и тежестта на обвинението, интензитета на приложената процесуална принуда и очакваните усилия и труд, които адвокатът предстои да положи при осъществяването на защитата. Ако не е сторил това с грижата на добър стопанин, то платеното от него може да остане за негова сметка (в по-голям или в по-малък размер), в зависимост от личната субективна преценка на съда за обема на извършената от адвоката работа и фактическата и правна сложност на делото.

Конюнктурно решение

Решението на ОСГК на ВКС изглежда конюнктурно, което може би има логично обяснение. Подобни решения могат да се очакват дотогава, докато обезщетенията по ЗОДОВ се заплащат от бюджета на съдебната власт. За обезщетенията по оправдателни присъди се ангажира прокуратурата чрез нейния собствен бюджет, който обаче е част от бюджета на съдебната власт. Не е тайна, че прокуратурата в последните години се опитва с всички средства да промени съдебната практика към намаляване на обезщетенията по ЗОДОВ и резултатите от тези усилия са видни от значително редуцираните напоследък обезщетения, присъждани от съдилищата за претърпените неимуществени вреди от обвиняемите и задържаните. С коментираното тълкувателно решение стремежът към редуциране на обезщетенията се разпростира и в сферата на имуществените вреди, които до момента се възстановяваха в пълния, доказан по делото, размер.

От години защитавам тезата, че държавата трябва да обособи отделен фонд за обезщетяване на вредите, причинени от органи на съдебната власт, за да се осигури истинска справедливост при тяхното определяне. Ако това не се направи, рискът обезщетенията, присъждани за незаконно обвинение, да придобият символични измерения е огромен, а това ще увеличи броя на жалбите до Европейския съд по правата на човека, основани на нарушаване правото на справедлив съдебен процес и правото на собственост.

Адвокатският хонорар на специален режим

На практика ВКС създаде специфичен режим за (не)възстановяване на направените от оправданите лица разходи за адвокатска защита. За всеки оправдан подсъдим заплатеният адвокатски хонорар представлява имуществена вреда, която произтича от повдигнатото обвинение. Гражданинът не би направил разход за адвокатска защита, ако не е бил принуден да се защитава срещу едно необосновано, немотивирано и в крайна сметка незаконно обвинение. Преди постановяването на тълкувателното решение, когато по делото за присъждане на обезщетение от незаконно обвинение гражданинът докажеше, че в наказателния процес реално е заплатил адвокатски хонорар, за пълния размер на този хонорар биваше осъдена прокуратурата, повдигнала незаконното обвинение. Така режимът за възстановяване на платения адвокатски хонорар не беше по-различен от режима за възстановяване на всички други имуществени разходи – разходи за пътуване, загуби от неполучено трудово възнаграждение и др.

С приемането на тълкувателното решение по т.д. №1/2017 г. разходите, направени от гражданите за тяхната защита, се поставят в режим, различен от този, който се прилага за всички останали имуществени вреди. Така например, ако пострадалият от ПТП избере екип за операция и направи разходи за него, вместо да го оперира дежурният екип в спешния център, ако си заплати за придружител в стаята или предпочете да отиде в чужбина и да получи по-скъпа, но според него по-адекватна медицинска помощ, тези разходи ще му бъдат присъдени, когато заведе дело срещу причинителя на ПТП или застрахователя. В тези случаи съдът няма да преценява дали положените от медицинските екипи специализирани грижи са прекалено скъпи и дали гражданинът е положил достатъчно усилия да получи по-евтина или направо безплатна медицинска помощ. Съдът в приведения пример няма да оценява и поведението на гражданина – дали той е положил грижи, за да спести разходи за лечение. Когато се лекува, пострадалият не мисли колко ще плати застрахователят или лицето, което му е причинило увреждането в един бъдещ процес. По същата логика и когато организира защитата си срещу предприетото от прокуратурата наказателно преследване обвиняемият не е длъжен да мисли с колко би се намалил бюджетът на прокуратурата при един бъдещ процес по ЗОДОВ, ако тя е повдигнала срещу него незаконно обвинение.

Няма общ стандарт за "разумен размер" на възнаграждението

В мотивите на тълкувателното решение се въвежда критерий за преценка с оглед на "разумния и обичаен размер на дължимото възнаграждение". Това са категории, които нито имат легално определение, нито са единни по съдържание за различните граждани. Гражданите нямат и задължение да се придържат към неясно определения в тълкувателното решение стандарт. "Разумността" на възнаграждението за адвокат е функция от характера на обвинението, от залога на обвиняемия, броя на свидетелите и съдебните заседания, както и от множество други фактори. Не на последно място понятието "разумен размер" на адвокатското възнаграждение е свързано и със стандарта на живот на обвиняемия и неговите лични житейски приоритети. Колко е разумният размер на адвокатската защита, за да не бъде един човек несправедливо осъден и изпратен в затвора, се преценява само от обвиняемия и от неговия защитник. Повдигането на обвинение за престъпление, което обвиняемият не е извършил, го кара да търси според своя критерий най-опитния и квалифициран адвокат, за да преодолее безправието. Законът не е въвел механизъм за интервенция от страна на съда в свободната воля на страните, намерила израз в сключения договор за правна защита и съдействие с адвокат. Такава форма на интервенция при свободното договаряне сега се създава по тълкувателен път, което е недопустимо.

Неотменим е правният принцип, че всеки е длъжен да възмезди вредите, които е причинил. Израз на този принцип е обективната отговорност на държавата, в частност на прокуратурата, ако не е положила нужната грижа да повдигне обосновани обвинения и да ги докаже пред съда. Недопустимо е върху гражданина да се прехвърли финансовата тежест за това, че е платил на адвокат, с помощта на който е постигнал най-добрия резултат в наказателното дело – оправдателна присъда или прекратяване на производството. От една страна, гражданинът е признат за невинен или от него са снети обвиненията чрез прекратяване на наказателното производство. От друга страна обаче, в очите на съда, разглеждащ иска му по ЗОДОВ, той е виновен – вече не за престъпление, а за това, че, заплащайки на адвоката си договореното възнаграждение, не е положил грижа за финансовия интерес на прокуратурата. И като наказание задето е оправдан, понася имотна вреда, като не му се възстановяват всички разходи, които е направил заради незаконното обвинение от прокуратурата. Претърпените неимуществени вреди се оценяват от съда по справедливост, гласи чл. 52 от ЗЗД. Доколко този принцип се провежда в практиката съобразно духа на закона е съвсем различна тема. Достатъчно е да се отбележи, че присъдените обезщетения по дела срещу прокуратурата за причинени в наказателното производство неимуществени вреди стремглаво се движат надолу през последните години. Обезщетения от по 100 000 лева като по оповестеното наскоро решение по дело на бившия здравен министър Божидар Нанев са вече казуистика и далечен отзвук от поизоставени съдебни стандарти, в които "справедливото" по дефиниция обезщетение получаваше наистина справедлив финансов израз.

Равносметка

Към момента балансът за оправдания българин е такъв: ако не е министър, магистрат, кмет, обвиняем по дело с висок обществен интерес, обезщетението за претърпените от него неимуществени вреди няма да е адекватно на действителната вреда. Този странен на пръв прочит извод произтича от практика на ВКС, според която претърпените от съдия, прокурор, министър, полицай, данъчен инспектор, митничар или кмет болки и страдания са по-интензивни и подлежат на по-високо обезщетение в сравнение с претърпените от обикновените граждани.

След ТР №1/2017 г. и възстановяването на направените от оправданото лице имуществени разходи за защита ще се извършва частично по усмотрение на съда – с аргумента, че гражданинът не е предвидил и ограничил сам тези вреди, когато е сключил договор за адвокатска защита. Вследствие на това субективната преценка на съда започва да доминира над обективните критерии за определяне на обезщетение и превръща принципа за пълно възстановяване на претърпените вреди в едно пожелание, което не намира отражение в съдебната практика.

Внимателният прочит на това тълкувателно решение неизбежно налага аналогия с неприетото предложение на председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова за изменение на чл. 52 от ЗЗД в следната насока: към общия принцип за определяне на обезщетенията за неимуществени вреди по справедливост да се добави разпоредба, че обезщетенията при ПТП се определят в размери, посочени в Кодекса за застраховането (т.е. Кодексът за застраховането да изключи принципа на справедливостта). Сега ВКС постанови в тълкувателно решение, че всички други имуществени вреди ще се възстановяват според действително направените и пряко свързани с увреждането размери, а само платеният адвокатски хонорар за защита в наказателното производство ще се редуцира според субективната представа на решаващия съд доколко е договорен в разумен и обичаен размер.

С въведения принцип за преценка дали разходите за защита са в "разумен и обичаен" размер висшите магистрати слагат началото на разнопосочна практика, тъй като адвокатските възнаграждения може да се преценяват като обичайни или разумни по различен начин в различните региони, както и спрямо различни по опит, практика, квалификация и възможности адвокати. Обичайните възнаграждения в София или Варна не са такива, каквито са във Видин или Кърджали. А това повдига въпроса за равенството на българските граждани пред съда – по кой от стандартите за обичай и разумност ще се преценяват техните имуществени вреди.

Утвърждаването на приетата с ТР №1/2017 г. практика противоречи на чл. 1 от Допълнителния протокол към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, предвиждащ защитата на собствеността. Такава практика ще превърне ЗОДОВ в неефикасно вътрешноправно средство за защита срещу нарушени права по Конвенцията, което ще увеличи броя на делата, стигащи до съда в Страсбург, тъй като гражданите няма да получават справедливо обезщетение чрез вътрешноправните способи.

За да реши частично проблемите на прокуратурата за дължимите от нея обезщетения, Гражданската колегия на ВКС е възприела подход, който нарушава презумпцията за невиновност, размества положението на жертвата и нарушителя, дава бонус на увреждащия и допълнително вреди на вече увредения. Тълкувателното решение е в колизия с едно от основните начала на конституцията. Основният закон има пряко приложение и не е допустимо по тълкувателен път да се ограничава изведеният в чл. 7 от Конституцията принцип за пълна отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани.

От гледна точка на това решение най-добре би било обвиняемият да не си ангажира защитник – тогава няма да претърпи "прекомерни вреди от платения хонорар". От друга страна обаче, ако не си ангажира добър защитник, обвиняемият може да не се защити пълноценно – и тогава ще претърпи невъзстановими вреди от осъждането за престъпление, което не е извършил.

Как ли би разрешил за себе си тази дилема един обвиняем съдия?

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


5 коментара
 • 1
  hammurabi avatar :-|
  hammurabi

  Всеки гледа проблема от собствената си камбанария. Затова е нормално адвокатите да искат свърхобезщетения - това е част от хонорара им. Какво обаче може да се случи (соча произволен случай, уверявам ви, че много адвокати имат по-богато въображение):
  1. Извършена е кражба, обявена е в бюлетина на МВР, фактите около кражбата са известни, има и медийни публикации.
  2. На мен ми става известна тази информация, след няколко дни намирам начин да се похваля за извършената "от мен" кражба. Тази информация стига до полицейски служители. Привикват ме, дърпам се като мома при снемането на обяснения, но лека-полека поддавам и си "признавам" всичко. За капак съм казал на жена ми да потвърди моето "признание" за кражбата. Разпитали са я като свидетел, разяснили са й, че може да не дава показания срещу мен, защото съм й съпруг, но тя дава казва на разпитващия, че ще даде показания.
  3. Привлечен съм като обвиняем. Ангажирал съм си защитник, мой приятел, който знае за какво става въпрос. Хонорарът е ОГРОМЕН. Докъдето ви стига въображението, та и отгоре.
  4. Повдигнато ми е обвинение с обвинителен акт, осъждат ме на първа инстанция.
  5. Към края на съдебното следствие пред въззивния съд искам да бъде разпитана повторно съпругата ми, тя се явява пред съда. Пред съда тя има два варианта: а. при първия вариант тя заявява, че няма да дава показания срещу мен; съдът я заличава като свидетел и вече не може да ползва показанията й; съдът ме оправдава, защото обвинението увисва само на собственото ми признание; б. втори вариант, по-сигурен - съпругата ми дава показания пред съда, казва, че е лъжесвидетелствала и се отказва от лъжливите си показания, така срещу нея не може да бъде образувано дело за лъжесвителстване.
  6. Този етюд мога до го изиграя дори в доста по-късен момент - след осъждането ми и влизането на присъдата в сила; искам възобновяване на делото с всичките му усложнения и т.н. Целта ми е обезщетението.
  7. С адвоката ми си разделяме ОГРОМНИЯ хонорар, получен от съда след делото с обезщетението, плюс дори още нещо, тъй може и да съм престоял в ареста, да съм изтърпял част от наказанието, продължителността на делото, медийните публикации и т.н.
  Извод: той съдът затова е арбитър, за да има обща мяра, а не само за едната страна!

 • 2
  enterfornone avatar :-|
  enterfornone

  ^^
  Що за глупости?
  Това ли е най-доброто което можа да се измисли в защита на откровено незаконното решение?
  По-правилен би бил въпросът:
  Не мога ли аз например пък да искам прокуратурата да ми назначи в делото срещу мен младши прокурор от Малко Търново и ако загубя делото и ме осъдят, да откажа да платя разноските по делото, защото този срещу мен е много "скъп"?
  Нали състезателният процес трябва да е равен? Кой ще оцени пък разходите на държавата дали не са "прекомерни"?

 • 3
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  ... "разумен и обичаен"... Откъде мога да знам дали хонорарът, който ми иска адвокатът, е "разумен и обичаен", ако за пръв път си имам работа със съдебната система? И ако, не дай си боже, попадна неочаквано в ареста, ще имам ли време да правя проучвания за адвокатските услуги, или панически ще приема услугите на първия възможен адвокат. И защо трябва да мисля за финансовите затруднения на прокуратурата - не е ли редно прокуратурата да работи професионално и да не повдига необосновани обвинения, нали прокурорите получават за това заплати, при това немалки?!

 • kdo52372883

  Браво на автора, това решение наистина потъна между редовете, покрай другото (за конфискацията). Значи, какво излиза! Понеже #сотиратурата редовно обвинява хора незаконно, аз трябва да си наема евтин (и недобър) адвокат, за да им помогна да ме осъдят! Алтернативно, ако си наема скъп адвокат, който да им помогне да се осе*ат в съдена зала (както често става), после нямам право да ги съдя за справедливо обезщетение!

  Е, поздравления, другари съдии. Види се, че за вас бюджетът на #сотиратурата е по-важен от правата на гражданите. То аслъ #Сотирът купува на секретарките си смартфони за хиляди левове всяка година (от същия тоя бюджет) - но за гражданите, не, пари не даваме!

  Очаквам преди края на мандата си Цацаров да "убеди" правния корифей Данаил Кирилов да отмени ЗОДОВ. Или най-малкото да го пренапише, така щото ПРБ да бъде изключена от обхвата му. Ами така де, да действаме с размах! Като не можем да научим подчинениети си прокурори, завършили с тройка в Симеоново, да пишат грамотни обвинения. Като не можем това, по-просто е да отменим ЗОДОВ, нали така?

  Уелкъм ту Узбекистан. Какъв ЕС, какви човешки права, какви 5 лева. Очаквайте скоро бум на делата в Страсбург. Жалко само, дето там отнемат по 10 години. Тъкмо после парите ще излизат от държавния, вместо от прокурорския, бюджет. Което е в крайна сметка и "целта", нали.

 • 5
  fcb40592818 avatar :-|
  fcb40592818

  Има си вече държавна защита срещу подобни огромни хонорари. Подобен закон е изключително ориентиран единствено и само към интересите на прокуратурата.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал