Какъв трябва да е главният прокурор според закона

Само сериозен анализ на законовите изисквания за този пост ще покаже трябва ли ни такъв кандидат като Иван Гешев

Двете комисии към Прокурорската комисия на Висшия съдебен съвет - по атестациите и конкурсите и по професионална етика дадоха изцяло положителни становища за единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Според тях той притежава необходимите за този пост професионални и нравствени качества. И двата доклада са лишени от аналитичност и конкретика
Двете комисии към Прокурорската комисия на Висшия съдебен съвет - по атестациите и конкурсите и по професионална етика дадоха изцяло положителни становища за единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Според тях той притежава необходимите за този пост професионални и нравствени качества. И двата доклада са лишени от аналитичност и конкретика    ©  Анелия Николова
Двете комисии към Прокурорската комисия на Висшия съдебен съвет - по атестациите и конкурсите и по професионална етика дадоха изцяло положителни становища за единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Според тях той притежава необходимите за този пост професионални и нравствени качества. И двата доклада са лишени от аналитичност и конкретика
Двете комисии към Прокурорската комисия на Висшия съдебен съвет - по атестациите и конкурсите и по професионална етика дадоха изцяло положителни становища за единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Според тях той притежава необходимите за този пост професионални и нравствени качества. И двата доклада са лишени от аналитичност и конкретика    ©  Анелия Николова
Биляна Гяурова-Вегертседер е изпълнителен директор на Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Текстът е публикуван на сайта на БИПИ, препечатваме го с незначителни корекции

Четири специфични изисквания към кандидатите за позициите на т.нар. "трима големи" са въведени в чл. 170 от Закона за съдебната власт. Доколко изискванията към председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор трябва да са идентични, е отделен въпрос, чийто адресат е парламентът. Самите изисквания са във висока степен абстрактно формулирани, но показват, че за да заеме едно лице някоя от тези ключови позиции, неговите компетенции не трябва да се ограничават само до тясната му специализация. Това е особено важно за позицията на главен прокурор, защото той е самостоятелен орган в съдебната система. Отделно, има и значително по-широки правомощия, дадени му от Конституцията и закона, поради което неговата работа има значение не само за осъществяването на наказателната политика в страната, но и за развитието на правото и утвърждаване на държавността изобщо.

1. Способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт

Българските магистрати имат Кодекс за етично поведение, където сред основните етични принципи са независимост, безпристрастност, вежливост, толерантност, почтеност, прозрачност, благоприличие и др. В кодекса има и отделна част за административните ръководители, какъвто по същество се явява и главният прокурор. Стандартите към тях са завишени, като е посочено, че те не трябва да се поддават на натиск и внушения "от всякакъв характер" и трябва да са гаранти за утвърждаване независимостта на магистратите при вземането на решения, а също и при спазване принципа на случайното разпределение на преписките и делата.

Налагането на висок етичен стандарт предпоставя познаване на същностните характеристики на всяка професия в рамките на съдебната система, както и разбиране за значението на разделението на властите. По отношение на прокуратурата това означава дистанциране от политически процеси и влияния; ограничаване и насърчаване дейността на прокуратурата в рамките на приоритетите и правомощията й по закона и Конституцията. В тази връзка безпрецедентната подкрепа за единствения кандидат създава етични притеснения, особено по отношение на нейната автентичност, защото произхожда в голяма степен от органи, "подчинени" на номинирания, а извън тях – и на такива от изпълнителната власт.

В етичните стандарти попада и поведението пред публика и медийните изяви. Главният прокурор не притежава монопол върху истината и справедливостта, защото знае, че съдът е този, който решава въпросите за фактите, правото и наказването в един процес. Кандидатът за главен прокурор със своите публични изяви не е показал това.

Високият етичен стандарт включва и спазването на човешките права. В работата на прокуратурата най-важна е презумпцията за невиновност, защото прокуратурата е репресивната страна в един процес и притежава сериозни възможности за намеса в живота на даден човек. Затова и главният прокурор трябва да работи, като зачита достойнството на хората, дори когато са заподозрени в извършване на престъпление. Делата не следва да се решават през медиите, да не се правят излишни внушения, като предварително се посочват виновните и така се манипулира общественото мнение. Ръководенето от закона, особено по отношение презумпцията за невиновност трябва да бъде водещо за прокуратурата.

2. Висока професионална компетентност: да притежава задълбочени познания в областта на правото, богат практически опит в съответната област на правото, ръководни и административни умения, изявени аналитични способности

"Измерването" на тези качества се изразява, на първо място, в разбирането в дълбочина на основните принципи и понятия в съответната правна област. По отношение на прокуратурата това би следвало да означава - ясна визия за бъдещето на прокуратурата и за необходимите промени през следващите поне седем години, защото реформата е процес, развиващ се във времето.

Яснота и по отношение на ролята и мястото на прокуратурата и функциите й като страна в процеса. Наказателното производство не приключва с ареста на потенциален заподозрян, а започва с него и мярката за неотклонение "задържане под стража" не е способ за събиране на доказателства, а временна мярка за принуда, която не е задължителна, взима се само при наличие на определени предпоставки и има за цел единствено да осигури личното участие на обвиненото лице в процеса.

Професионалната компетентност минава и през разбирането и налагането ролята на прокуратурата като "господар на досъдебното производство" според действителното й съдържание – чрез ефективен и непосредствен контрол върху работата на разследващите органи, насочена към събиране на достатъчни и годни доказателства и представяне пред съда на обосновани обвинителни тези. В случая, граденото кариерно развитие и израстване на кандидата изглеждат по-скоро програмирани и не се доближават до качествата и уменията, които трябва да има главния прокурор.

Извън тези специфични познания, главният прокурор би следвало да познава в детайли устройството и управлението на съдебната система и на отделните звена в нея, при разбиране и съобразяване на различията и принципите на взаимодействие между тях. В тази връзка главният прокурор не следва да разчита на "хармонични отношения" с останалите институции, вкл. съда, а на добре свършена работа и категорични доказателства, събрани по правилата и според закона, които да убедят съда и обществото в правилността на тезата на обвинението.

Външните проявления на тази компетентност минават през публикации, становища, анализи, писмени или устни мнения по определени правни въпроси. Тук е много важен и езикът на изразяване на дадената личност, който трябва да бъде ясен, разбираем, компетентен, авторитетен и, мотивиран. Това несъмнено е въпрос и на натрупан опит, а в конкретния случай непрекъснатото позоваване на опит на конкретния кандидат като административен ръководител очевидно не държи сметка за факта, че той е такъв от средата на 2016 г.

3. Изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и с принос за утвърждаването на правовата държава

Изявената независимост е качество, относимо по-скоро към съда. В контекста на личността на главния прокурор то би трябвало да се изразява в необвързаност и липса на ангажираност към политици и партии. В началото на 2019 г. от БИПИ направихме национално-представително изследване сред гражданите във връзка с предстоящия избор на главен прокурор. Един от въпросите, които зададохме беше свързан с най-важното качество, което трябва да притежава следващият главен прокурор. Над 65% от гражданите отговарят, че това трябва да е политическата независимост. На тази висока позиция независимостта представлява обвързаност само със закона и фактите, и недопускане на каквито и да било други съображения било то на отделни обществени групи и/или на политици.

Върховенството на правото не трябва да бъде само шум. То означава недопускане на незаконно поведение по конкретни дела. В тази връзка главният прокурор следва да се чувства на мястото си в съдебната система поне толкова, колкото сред служби от изпълнителната власт като ГДБОП, ДАНС, Национална полиция, НАП, "Митници" и др. Част от длъжностната характеристика на полицията и другите разследващи е да работят за прокуратурата. Те са нейните ръце и очи. Това обаче не са взаимоотношения на равнопоставеност, а на надзор и изпълнение.

Налагането на законността и решителността трябва да бъдат обвързани и с това, което произтича от самата етимология на думата прокуратура – с грижа – както за държавния интерес, така и за всеки отделен гражданин и неговите права.

4. Да притежава развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност

Може би най-важното в тази последна точка е умението за търсене и носене на отговорност. В по-широк контекст тук следва да се обърне внимание на това какво представлява прокурорската институция и в частност фигурата на главния прокурор – правомощия, задължения, отчетност. Защото носенето и търсенето на отговорност са директно обвързани с отчитането на свършена или несвършена работа. И докато за редовите прокурори това се случва по вертикала, заради йерархичната структура на прокуратурата, то за главния прокурор това не е много ясно. Все още няма ясен механизъм за повдигане на отговорност и предсрочното му освобождаване.

Уменията за работа в екип по отношение на главния прокурор се пречупват през наличието на коректив. Ако такъв няма, ще настъпи авторитаризъм.

Между изискванията на чл. 170 от ЗСВ и това, което наблюдаваме като поведение на единствения кандидат за поста, има сериозно разминаване.

Част от процедурата за избор на главен прокурор е приемането на докладите на Комисията по професионална етика и Комисията по атестациите и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС за притежаваните нравствени и професионални качества от кандидата за главен прокурор. За съжаление, и в двата доклада, изготвени по повод на предстоящия избор на нов главен прокурор, липсва аналитичност и конкретика, като изключим обективните данни за заеманите от кандидата длъжности.

Събитията в хода на кампанията за избора, организираната сериозна подкрепа, която е в разрез с професионалния манталитет и етика, липсата на адекватна реакция по казуси, които касаят и съдии, не кореспондират на декларираното намерение за изграждане на "хармонични отношения". Ако изходим от сегашната позиция на кандидата, явно ни се показва моделът на работа наложен в спорната специализирана прокуратура. Всичко това обаче прави много труден отговора на въпроса – искат ли държавата и обществото този модел за следващите седем години и това ли е най-подходящата кандидатура за главен прокурор, посочена като единствена?

Още от Капитал