Какво да правим с образованието в България

Какви са политическите приоритети в образованието

Такива, каквито ги виждат двете основни сили - "Продължаваме промяната - Демократична България" и ГЕРБ

   ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Реформите в образованието и адаптирането му към модерния свят, икономика и технологии изискват на първо място политическа воля и управленска визия - при това такава, която може да надскочи партийните различия.

"Капитал" зададе на двете водещи сили - "Продължаваме промяната - Демократична България" и ГЕРБ, около които евентуално би могло да се формира правителство, няколко въпроса за техните приоритети и виждания за сектора на образованието в следващите години. Ето и отговорите им.

Реформите в образованието и адаптирането му към модерния свят, икономика и технологии изискват на първо място политическа воля и управленска визия - при това такава, която може да надскочи партийните различия.

"Капитал" зададе на двете водещи сили - "Продължаваме промяната - Демократична България" и ГЕРБ, около които евентуално би могло да се формира правителство, няколко въпроса за техните приоритети и виждания за сектора на образованието в следващите години. Ето и отговорите им.

"Продължаваме промяната - Демократична България"

Кои са трите големи и неотложни приоритета в сферата научилищнотои на висшето образование?

Училищното образование:

 • Намаляване на фактологията в учебниците и осигуряване на повече време за осмисляне на материала от учениците и за упражнения, за да се развият умения за критично мислене, изразяване на собствено мнение, участие в дебати, работа в екип.
 • Актуализиране на заплатите в образователната система и активна работа за повишаване авторитета на учителите и за подобряване на тяхното взаимодействие с родителите. За целта предвиждаме да създадем Етичен кодекс за взаимодействието между учители и родители, който да бъде приет след обществено обсъждане.
 • Развитие на дигиталните образователни ресурси и обогатяване на палитрата от извънкласни дейности с цел повишаване на интереса към ученето и постепенно преминаване към персонализирано обучение, съобразено с възможностите, интересите и талантите на децата.


Висше образование:

 • Подобряване на системите за акредитация на висшите училища и атестиране на преподавателите като път към повишаване на качеството на висшето образование в България.
 • Активизиране на връзките висше образование - бизнес и висше образование - училище. Това ще подпомогне осъвременяването на учебните програми, ще осигури по-добро професионално ориентиране и по-успешна реализация на младежите, както и по-ефективно задоволяване на потребностите на бизнеса от специалисти.
 • Осъвременяване на материалната база и насърчаване на включването на университетите в международни образователни и научни мрежи и сътрудничества.


Какъв % от БВП според вас трябва да се отделя за образование?

За предучилищно и училищно образование трябва да се стремим към 5% от БВП, а за висше образование - към 1%, но средствата трябва да се увеличават паралелно с повишаване на качеството на образованието.

Бихте ли предприели ударна реформа в образователните планове в училищата и съответно - в съдържанието на учебните материали? В каква посока?

Плановете и програмите не трябва да се променят ударно, защото това би създало хаос и напрежение в системата. Промените трябва да се градират, за да бъдат максимално ефективни и да бъдат приети от учителите и родителите като полезни за развитието и реализацията на децата. Учебните материали могат и трябва да се подобрят в кратки срокове, като се разтоварят от фактологията и се осигури повече време за осмисляне на материала и упражнения, за да се развият умения за критично мислене, изразяване на собствено мнение, участие в дебати, работа в екип.

Как би трябвало да изглежда системата на училищното образование в България в края на ваш мандат? Кои конкретни цели бихте си поставили?

Учители и ученици, които отиват в училище с удоволствие, защото там им е интересно, полезно и приятно да работят заедно.

Конкретните цели са да научим децата да мислят, да се изразяват правилно, да умеят да работят в екип и да постигат успехи, без да имат нужда от частни уроци.

Системата за учене през целия живот почти не съществува в България, а предвид предизвикателствата в икономиката и пазара на труда, тя е изключително необходима. От къде бихте започнали?

От финансови стимули за университетите, които съвместно с фирмите да създадат най-необходимите и адекватни програми за допълнителна квалификация и преквалификация.
ГЕРБ

Кои са трите големи и неотложни приоритета в сферата на училищното и на висшето образование?

За училищното образование:

 • Промяна в учебните програми. Да започнем обсъждането на цялостна, концептуална промяна за преминаване към рамкови учебни програми, структурирани върху компетентности и даващи възможност за адаптирането на съдържанието към училищата и учениците. Тъй като една такава промяна ще изисква години, паралелно, бързо и по-смело трябва да се съкрати фактология и теми от сегашните програми, така че да се освободи време за упражнения, затвърждаване на знания и формиране на умения.
 • Да продължим по-решително реформата в оценяването - от изпитване на знания към мерене на умения. Ако изпитваме за фактология, това ще преподават учителите, а учениците ще наизустяват. Българските ученици се справят доста добре на международните тестове, които оценяват знания и лошо на PISA, която мери функционалност на знания (умения и интелигентност). Основните причина за това е системата ни за оценяване
 • Да променим кода на системата - от система, базирана на тясно-инструктираща нормативна уредба, доминираща култура на стандартизация, контрол на съответствието и вяра в документа, към система, която се развива от енергията на креативни учители и иновативни училища. За целта образователните стандарти трябва да се преработят така, че задават цели и принципи, а не конкретни процедури, и да оставят на образователните институции повече свобода за методите за постигане им.


За висшето образование:

 • Да стимулираме висшите училища за постоянно осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми. Тези промени трябва да са базирани на разработването на динамични и по-широки компетентностни профили, повече хибридни специалности и по-интегрални програми, насърчаване на иновативните методи на преподаване, акцент върху формирането на умения и мотивация за постоянно учене.
 • Да стимулираме свързаност между висшите училища под формата на консорциуми и мрежи от съвместни програми. Да регламентираме концепцията за споделени ресурси - общи преподаватели и катедри, материална база и научна инфраструктура.
 • Да променим методиката на акредитационната оценка, така че Националната агенция за оценяване и акредитация да оценява ефективност на дейности и политики, а не формално разписани правила.


Какъв % от БВП според вас трябва да се отделя за образование?

Средствата за образование трябва да са минимум 5 на сто от БВП, от които 1 на сто за висше образование. Друг много важен бюджетен индикатор за устойчиво развитие на системата е заплатите на учителите да се поддържат на ниво над 125% от средната заплата в страната, а на преподавателите във висшите училища- над 150%.

Бихте ли предприели ударна реформа в образователните планове в училищата и съответно - в съдържанието на учебните материали? В каква посока?

Да. Това трябва да са два паралелни процеса. Единият процес е на концептуални промени. Опитът и от другите страни показва, че една такава цялостна промяна може да отнеми над 5 години. Затова е необходим втория процес - на бързи промени в сегашните програми. Този процес изисква по-смело орязване на фактология (знания, които не са свързани задължително с формиране на умения) и облекчаване на съдържание. Той не е свързан с преждевременно отпечатване на нови учебници и оптимизираните програми могат да се въведат веднага. Във всички случаи не трябва да се губят време и ресурси (за печатане на нови ученици) за въвеждане на нови програми, които само разместват теми и съдържание между класове.

Как би трябвало да изглежда системата на училищното образование в България в края на ваш мандат? Кои конкретни цели бихте си поставили?

Като жива система, която се развива благодарение на мотивирани и креативни учители. Учители, които биват оценявани за усилията и резултатите им от работата с учениците, а не от попълнени документи. С доминираща култура за образователни иновации. С рамкови учебни програми, базирани на компетентности и даващи по-голяма свобода на учителите. С оценяване, стимулиращо развитието на интелигентност, постоянното учене и четенето от различни източници. С изградена култура и финансово-осигурени политики за приобщаващо образование. С модернизирани кабинети, класни стаи, училищни дворове и спортни площадки. С училища на едносменен режим.

Системата за учене през целия живот почти не съществува в България, а предвид предизвикателствата в икономиката и пазара на труда, тя е изключително необходима. От къде бихте започнали?

С промяна в Закона за висшето образование, която да разреши финансирано от държавата придобиване на втора и следваща образователно-квалификационни степен, ако тя е по специалност или професионално направленио с (очакван) недостиг на пазара на труда.