Новите извънредни правила

Най-важните промени в Закона за извънредното положение, обнародвани днес в Държавен вестник

Първият спешен ремонт в закона за извънредното положение вече е обнародван в Държавен вестник. Промените са много и в разнообразни насоки, те засягат както уредбата на мораториума върху някои процесуални и давностни срокове и удължаването на други, така и нови правомощия на органите на изпълнителната власт, промяна в уредбата на защитата на длъжниците само до договори за кредит и лизинг, законово закрепване на възможността за провеждане на онлайн заседания на колективните органи на власт, съдилищата и КЗК.

Друга важна част от промените е разширяването на размера на държавната финансова помощ за работодатели с цел запазване на заетостта и гарантиране на доходите на работниците и служителите. (Всичко за тази промяна в схемата, придобила популярност като 60/40, вижте тук)

Предлагаме ви кратък обзор на най-важните промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Сроковете

Една от най-съществените промени в закона, която потенциално засяга практически всички, е тази, свързана с наложения мораториум върху някои процесуални, давностни и други срокове, както и удължаването на сроковете, които изтичат по време на извънредното положение.

В закона остава правилото, че, считано от 13 март до отмяната на извънредното положение, спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Сега обаче изключенията от това правило са изброени изчерпателно в списък приложение към закона - общо в 44 позиции по видове дела и производства. В този списък на практика влизат делата, които Съдийската колегия на ВСС прие, че по изключение ще се гледат по време на извънредното положение:

  • наказателни дела, свързани с различни мерки в съдебното и досъдебното производство, разпит пред съдия на обвиняем и свидетел, дела по искания за ползване на специални разузнавателни средства и т.н., включително дела за престъпления по чл. 355 от Наказателния кодекс за нарушаване на карантина и др.;
  • граждански дела за упражняване на родителски права само за привременни мерки; по искания за незабавна защита срещу домашно насилие; разрешения за теглене на суми от детски влогове; обезпечителни производства делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; дела за обезпечаване на доказателства и др.;
  • административни дела, сред които дела по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и др.

По нов начин е формулирано и спирането на давностните срокове - само тези, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

Съществена редакция претърпя и уредбата за удължаването на срокове, които изтичат по време на извънредното положение. Принципно уредбата остава същата: удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

  • сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти. Това правило за удължаване на законовите срокове не важи за сроковете, които се спират, докато трае кризата - процесуалните и давностните срокове, както и сроковете за подаване на декларации за имущество и интереси на хората от властта;
  • действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Извън това обаче с промените се въвеждат и някои важни изключения. Правилото за удължаване с един месец след края на кризата на срокове, които изтичат, докато трае извънредното положение, не важи за: производствата по възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по закона за еврофондовете, производствата по принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Закона за горите, по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, по Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията.

Лицата, засегнати от промените в уредбата по спирането и удължаването на сроковете, спрямо които тези срокове продължават да текат или съответно няма да се удължават, получават 7-дневен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник", за да реагират със съответни действия.

Защита при забава на плащания по кредити и лизингови договори

Очаквано парламентът гласува нова редакция на чл. 6 от закона, след като почти веднага след обнародването му юристи и представители на бизнеса предупредиха, че той на практика насърчава неплащането на задължения и може да блокира целия граждански оборот. В досегашната си редакция текстът гласеше, че до края на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Така написан, текстът на практика важи за всички задължения за граждани и фирми, включително и към фиска, предупредиха юристи.

Новата редакция вече дава защита само при забава за плащане на задължения по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции, както и по договори за лизинг. В тези случаи не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да се изземват вещи на това основание. Изрично се казва, че това важи включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, което означава, че тук влизат случаите, когато такива задължения са прехвърлени на колекторски фирми, коментираха депутати по време на обсъжданията на закона.

Единствено от БСП възразиха, че новата редакция не обхваща случаите на забавени плащания на монополните доставчици на услуги, което означава, че остава не само начисляването на лихви за забава, но и опцията в такива случаи на неплатежоспособния гражданин например да му бъде спряно електричеството.

За наематели и ползватели на държавни и общински имоти

Това е съвсем нова опция, която дава право на правителството, министрите, териториалните органи на изпълнителната власт и на общинските съвети да приемат решения (съответно заповеди) за намаляване на наема и таксите за ползване на държавни и общински имоти, за наематели и ползватели - граждани и фирми, които са ограничили или преустановили трудовата или търговската си дейност поради ограниченията на извънредното положение. Включително наемателите и ползвателите могат изцяло да бъдат освободени от плащането на вноските до края на извънредното положение.

Ако искате да получавате правния бюлетин на мейла си, направете безплатен абонамент тук:

Искам да получавам бюлетина Легал Компас

Колективните органи на власт, съдилища и КЗК да могат да заседават дистанционно

Законово бе закрепена възможността за срока на извънредното положение колективните държавни и местни органи на власт, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, да могат да провеждат заседания от разстояние, "като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване", както и да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

Някои такива органи вече въведоха такава практика, включително и Висшият съдебен съвет и колегиите му, а Конституционният съд даже прие и обнародва съответни промени в правилника си още преди приемането на промените в закона.

Откритите съдебни заседания, както и заседанията на Комисията за защита на конкуренцията също могат да се провеждат дистанционно, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно в производството пред КЗК. Законът изисква протоколът от тези заседания да се изготвя и да се публикува незабавно, а записът от заседанието да се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.

На 16 март председателят на КЗК Юлия Ненкова спря всички заседания на комисията за неопределено време с цел "спазване на препоръките за социална дистанция" във връзка с обявеното извънредно положение и противоепидемичните мерки в заповедта на здравния министър. Две седмици по-късно последва и съобщение на сайта на КЗК, което на практика замрази обществените поръчки до второ нареждане. То бе мотивирано с това, че законът за извънредното положение спира сроковете за обжалване на решенията на комисията и на актове пред комисията. Това обаче е друга промяна в закона. Със сегашните промени в закона - във връзка със сроковете, както и за заседанията от разстояние, на практика се задвижва КЗК и се отпушват обществените поръчки.

И други промени

Актовете на министъра на здравеопазването, с които въвеждат временни мерки и ограничения, подлежат на предварително изпълнение, т.е. обжалването им не спира изпълнението.

Туроператорите, които трябва възстановят предварително платена сума за отменено поради извънредното положение пътуване, могат да предложат на пътуващите ваучер за същата сума. Ако не са постигне съгласие, туроператорът има срок от 1 месец да върне парите.

Трудови договори по чл. 114а, ал.1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по време на извънредното положение могат да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Такъв договор може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата. Такъв договор се сключва за нормално работно време от 8 часа, но може да се уговаря за 4 или 6 часа. Възнаграждението се изплаща в деня на изтичане на срока на договора срещу разписка, която е неразделна част от договора, а когато той е по-дълъг от месец - ежемесечно, но не по-късно от 5-о число на следващия месец.

Принудителното изпълнение по ДОПК не може да се насочва върху трудовото възнаграждение или обезщетение, пенсия или стипендия в общ размер до минималната работна заплата месечно, която от 1 януари т.г. е 610 лв. До момента размерът на несеквестируемия доход от труд по този текст от ДОПК беше 250 лв.

Съдебна ваканция през лятото на тази година няма да има.