Една предизвестена смърт, или защо "късата верига" винаги ще дава накъсо?
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Една предизвестена смърт, или защо "късата верига" винаги ще дава накъсо?

Една предизвестена смърт, или защо "късата верига" винаги ще дава накъсо?

Постановлението за приоритетно зареждане на търговските вериги с български храни страда от очевидна незаконосъобразност

© Цветелина Белутова


За авторите

Елена Тодорова и Галина Петкова са адвокати в Schoenherr

В средата на април приемането на правителственото постановление, задължаващо търговските вериги да осигурят привилегировано излагане на български регионални хранителни стоки, предизвика силни възражения и остро противопоставяне от страна на големите търговски вериги. Малко след това напрежението спадна, а търговците обявиха, че ще изпълняват ангажиментите си по Постановление № 70 от 14 април 2020г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини (ПМС №70), обнародвано на 21 април.

Въпреки всичко обаче ПМС №70, състоящо се само от два члена с общо 7 алинеи плюс заключителни разпоредби, е очевидно незаконосъобразно, което поставя под въпрос неговото съществуване и ефект и дава сериозни основания за оспорването му без ограничение във времето.

Постановлението е прието при грубо нарушение на Закона за нормативните актове

ПМС №70 е подзаконов нормативен административен акт - то съдържа административноправни норми със задължителен характер. Адресатите му не са изрично определени, но могат да бъдат индивидуализирани чрез тълкуване на критериите за "верига магазини", въведени в чл. 1. Това са "търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, и които разполагат с обекти в повече от три административни области на територията на страната".

От тези адресати се изисква многократно да съобразяват дейността си с постановлението, докато трае неговото действие, което към момента е ограничено до края на настоящата година. През това време обаче адресатите на постановлението трябва да се съобразяват с него постоянно, непрекъснато, с периодично повтарящи се действия - поддържане на наличност посредством периодични доставки, периодични плащания и периодични действия по поддръжка на щандове и др.

Проблемът е, че за приемането на нормативни актове Законът за нормативните актове (ЗНА) определя конкретен ред, който в случая не е спазен при приемането на ПМС №70. Нарушени са принципите на обоснованост, откритост, съгласуваност и стабилност на нормотворческия процес. Проектът за постановление не беше предмет на обществени консултации с граждани и юридически лица. Министерството на земеделието, храните и горите е допуснало опорочаване на процедурата като не е публикувало проекта в Портала за обществени консултации, ведно със съответните мотиви, доклада и предварителната частична оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. В процеса на приемане на постановлението липсваше каквато и да е публичност за постъпилите предложения за разпоредби, техните автори, както и официална обосновка за неприетите предложения. Тази справка също трябваше да присъства на Портала за обществени консултации.

Неизпълнението на тези императивни изисквания на ЗНА представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и обуславя незаконосъобразността на ПМС №70.

Съгласно чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени пред съда от гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от оспорвания нормативен акт, или за които той поражда задължения. Оспорването не е ограничено във времето. Ако съдът потвърди незаконосъобразността на нормативния акт, лицата, чийто права и интереси са били засегнати, могат да търсят обезщетение по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Обезщетенията се изплащат от държавния бюджет, тоест от данъкоплатците.

Държавата се намесва в договорни отношения между частни субекти

Постановлението има за цел да уреди предимство на регионалните производители на храни чрез една "къса верига" на доставките между тях и търговците на храни. Като основание за приемане на ПМС № 70 в заключителните му разпоредби се сочи чл. 6, т. 2 от ЗНА във връзка със закона за извънредното положение. Цитираният текст от ЗНА гласи, че Министерският съвет издава постановления, когато урежда неуредени от законите обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност.

В конкретния случай обаче нито става дума за неуредени от законите обществени отношения, нито предлаганата с постановлението уредба е съобразно законите. Засягат се отношения между частни субекти. Отношения, които се уреждат на принципа на свободата на договаряне, прогласена от Закона за задълженията и договорите. Всяка намеса на държавата в опит да наложи санкционирани с глоби императивни мерки за регулация на договорни отношения между частно правни субекти граничи с административен произвол. Постановлението противоречи на свободата и автономията на договаряне при търговията с храни, с него се нарушават основни пазарни принципи и се утежняват взаимоотношенията между търговци и доставчици. Наложените санкции, обнародвани на 24 април 2020г. с допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (което бе прието с преходни разпоредби към законопроект за промени в Закона за търговския регистър!) са неоправдано високи, с оглед степента на "обществената опасност", от която ни предпазват и страдат от същите пороци на процеса на приемането им, като тези изброени по-горе.

Българският законодател често е бил критикуван за неясна формулирани законови текстове, но рядко се е стигало дотам адресатите на нормативен акт да не могат да бъдат определени, поради липса на яснота на разпоредбите в акта. Постановлението нахвърля критерии, според които всяка верига магазини от рода направи-си-сам или всяка верига магазини за бяла и черна техника директно стават негови адресати, ако предлагат минерална вода, безалкохолни напитки или сладолед например, а това на практика не е рядкост. Контролът върху изпълнението на ПМС №70 е вменен на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), но за нея ще е изключително сложно да проведе този контрол законосъобразно, предвид абсолютно невъзможните за реализация текстове.

Последователност при нормотворческата мисъл?

Не толкова отдавна (януари 2019 г.) Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви становище по проект за промени в Закона за защита на потребителите, в който се съдържаше предложение за максимална надценка на стоки от първа необходимост, в мотивите към него бе включено и уточнението от "български производители". В становището си КЗК изрично посочи: "В случай че идеята на приложението на предложената регулация е да се стимулира продажбата на българските продукти, трябва да се отбележи, че подобен подход би представлявал ограничение на конкуренцията, тъй като създава географски бариери за свободното движение на стоки и услуги, като една от четирите основни свободи на вътрешния пазар и поставя някои участници на пазара в привилегировано положение спрямо други - в случая би поставил доставчиците на български стоки в привилегировано положение спрямо чуждестранните." В мотивите си КЗК изрично реферира и към европейското законодателство (включително Договора за функционирането на Европейския съюз), което България е задължена да прилага.

По аналогия мотивите на КЗК от януари 2019 г. са еквивалентно приложими към ПМС №70 - очевидно отново едни производители са в привилегировано положение спрямо други. От тази гледна точка изпълняването на това постановление от търговците на практика би ги поставило в ситуация, в която те съдействат за "ограничаване" на конкуренцията. Това от своя страна е нарушение, за което законът предвижда санкция в размер до 10 % от оборота на предприятието за предходната година.

Съвсем отделен е въпросът доколко търговците са задължени да спазват постановление, което противоречи на по-горестоящ нормативен акт, какъвто е Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК). Според АПК и ЗНА, ако постановление противоречи на нормативен акт от по-висока степен (в случая противоречи на специалния Закон за защита на конкуренцията), правораздавателните органи са длъжни да прилагат по-високият по степен акт.

От друга страна, национални мерки, които дават предимство на търговията с местни продукти, се считат за мерки, еквивалентни на количествените ограничения по смисъла на чл. 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно практиката на Съда на ЕС. Най-известният такъв казус е ЕК срещу Ирландия (делото "Buy Irish!" или "Купувайте ирландско!). По това дело Съдът на ЕС реши, че след като съществува кампания, ориентирана към насърчаването на избора на местни/локални продукти, нейната цел всъщност е да ограничи пазара на неместните стоки, т.е. това е мярка за количествено ограничение. Според трайната практика на Съда на ЕС при противоречие между национални актове с нисък ранг и основни общностни нормативни актове, съдилищата са задължени да прилагат акта от по-висок ранг, какъвто и ДФЕС.

Колко е къса паметта на засегнатите?

Не толкова, колкото се очаква. ПМС №70 напомня един неслучил се през 2016 година проект на български закон (бел.ред. за промяна в Закона за храните, който не успя да мине през процедурата по нотификация на ЕК), който беше създаден по примера на един вече недействащ румънски закон, приет от северната ни съседка през 2015 г.

Оттогава насам в статута на България като правова държава и държава - членка на ЕС, няма промяна. Ситуацията на извънредно положение не означава извънредна възможност за неспазване на закона и създаване на незаконосъобразни административни актове. Аргументите, с които ЕК спря българския проект за закон през 2016 и суспендира румънския, са действащи и към днешна дата. Пренебрегването им, което дефакто се случи с приемането на постановлението, означава на практика сигурна глоба за България, ще се плаща от българските данъкоплатците, в това число и от регионалните производители. А следващите избори чукат на вратата.

За авторите

Елена Тодорова и Галина Петкова са адвокати в Schoenherr

В средата на април приемането на правителственото постановление, задължаващо търговските вериги да осигурят привилегировано излагане на български регионални хранителни стоки, предизвика силни възражения и остро противопоставяне от страна на големите търговски вериги. Малко след това напрежението спадна, а търговците обявиха, че ще изпълняват ангажиментите си по Постановление № 70 от 14 април 2020г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини (ПМС №70), обнародвано на 21 април.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  chitatelsz avatar :-|
  Читател

  Българските храни трябва да бъдат ликвидирани. Ще се изхранваме само с внос. Точка. (според посланието на горните)

 • 2
  dcp32655205 avatar :-|
  dcp32655205

  И защо давате трибуна на адвокатите на търговския картел? Естествено, че ще донесат вода от девет кладенеца за да защитят интересите на своите работодатели/клиенти. Как пък веднъж не дадохте думата и на другите заинтересовани субекти - производители, потребители, държавата и пр. Или на адвокатите им. 100% лобиране за международните картели и монополи.

 • 3
  dcp32655205 avatar :-|
  dcp32655205

  Било намеса в търговски отношения, добре тогава - да ги гонят до дупка за картел и да им праснат един данък оборот, щом много знаят.
  Аз бих преразгледал изобщо понятието "пресни храни". Да береш зеленчуците зелени и да доузряват в газ не ми прилича на пресни, това е заблуждаване на потребителите. Да ги отглеждаш без почва на УВ-лампи - също. Следва да се въведат по-строги стандарти за начин на отглеждане, бране, вкусови качества и съдържание на полезни вещества, а боклуците, които продават, да се обявяват с големи букви като имитиращи продукти, безполезни/вредни за вашето здраве.

 • 4
  dabeda avatar :-|
  Da be.. da..

  Адвокати... Един лукав от тях... се приближил до Исус и го попитал - Редно ли е да се плаща на кесаря.... Той отговорил
  Божието - богу, кесарю-кесаревото... По-късно платили на Юда едни..

  ..Марк Твен е бил също така лукав - като му поискали долар за погребението на един от тия - дал 10 и казал да погребат 10 от тях...

  Начи щели да докладват как им пречат да внасят стока, за която веригите от Германия са на нашия пазар? В дойчланд евтиния , двойни субсидии и гарантиран пазар на местните - в БГ аборигени, никви гаранции, сума ти неустойки, отстъпки за веригата, процент за дисплей, промоции и т.н... И тва са българи, учили и практикували в фатерланд преди да ги направят меринджеи в Кауфланд... Как пук един преди предложенията сега не прикани местните да му доставят зеленчук...

  Погледнете малко на югозапад от Алмерия... Огромни оранжерии с площта на обл. СФ.. Там работат тия, преминали с лодка Средиземноморието... Вода се внася с танкери, за пластмасови домати. Същото е в Турция, Гърция, само дето не знам къде са оранжериите....

  Веригите трябва да са затворени през уикенда - ако са над 100 м2.. Така е в Германия... Норвегия... Холандия, Дания... и др. ... защото местните са разбрали, че и на другите трябва да се дава да дишат..

  Запомнете да пазарувате в кварталната бакалница.. Тя най-много да стане 200 квадрата... и то ако има клиенти!

 • 5
  dcp32655205 avatar :-|
  dcp32655205

  А това помним ли го:

  "Мениджърът все пак признава, че в поверената му търговска верига се продават храни, които той никога не би дал на децата си"

  Обаче на чуждите деца нема проблем да ги продаваме ...

 • 6
  olga_kokoshkina avatar :-|
  olga_kokoshkina

  Един и същи трол вие на умряло един и същи стар и изтъркан репертоар по темата под всяка статия и във всеки сайт. Толкова загрижени за господстващото положение на "чуждите вериги", обаче нито дума за руския монополист Лукойл, който за разлика от веригите (където има естествена конкуренция) е ЕДИН ЕДИНСТВЕН производител и разпространител в нашата държава; и също за разлика от тях все още не е платил НИТО ЕДНА СТОТИНКА ДАНЪЦИ откакто присъства в България. Няма да видим руските слуги в интернет да реват срещу този истински монополист.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.