Съдии срещу отнемането на книжката и спирането на колата заради неплатени глоби

Пленумът на Върховния административен съд в единодушно становище за противоконституционност на правомощието на полицията да санкционира длъжниците

   ©  Главна дирекция - национална полиция
   ©  Главна дирекция - национална полиция

Правомощието на МВР да отнема шофьорската книжка и да спира колата от движение заради неплатени глоби е противоконституционно. Няма правна логика в една такава конструкция, се заявява в становище на Пленума на Върховния административен съд (ВАС), гласувано единодушно.

Становището е адресирано до Конституционния съд (КС) в рамките на делото, образувано там по искане на омбудсмана срещу два текста от Закона за движението по пътищата, които позволяват на МВР да спира колата и да отнема книжката на шофьори с неплатени глоби.

Задочен диалог между властите

Всъщност оспорените текстове от Закона за движението по пътищата (чл. 171, т. 1, б. "д" и т. 2, б. "к" ЗДВ) не са нови - в сегашния си вид те съществуват близо пет години, но станаха особено актуални през лятото на м.г., когато МВР въведе като масова практика проверки на границата за неплатени глоби и спиране на пътуващите до изплащането им. Това стана повод омбудсманът да се обърне към КС, а междувременно бяха заведени и дела във ВАС срещу конкретни действия по граничните пунктове.

През ноември м. г. състав на ВАС с определение изрично нареди на МВР безусловно да прекрати проверките за неплатени глоби на границата с Гърция и спиране на граждани от пътуване, с мотив, че тези действия са в нарушение на правото на ЕС и на конституцията. Нещо повече, Гранична полиция няма такова правомощие по закон да проверява за неплатени глоби за пътни нарушения, а само органите на пътната полиция, се казва в определението.

Първата реакция на МВР беше да обяви, че определението на съда важи само за границата с Гърция, защото са атакувани само действия на ГКПП Кулата и ГКПП Илинден. След това, въпреки ясното становище на ВАС и въпреки висящото дело пред КС, където се оспорва генерално правомощието на полицията да отнема книжки и да спира коли заради неплатени глоби, МВР се опита да узакони и възможността Гранична полиция да извършва проверки на границите за неплатени пътни глоби и невръчени фишове и актове. В средата на февруари т.г. на правителствения портал за обществени консултации беше публикуван проект за промени в Правилника за устройството и дейността на МВР, в който изрично се даваше такова правомощие на Гранична полиция.

В този смисъл приетото днес становище на Пленума на ВАС е продължение на един задочен спор между МВР и съда по темата. Междувременно в КС постъпи и становище от ВКС, с което се подкрепя тезата за противоконституцонност на тези правомощия на МВР. Това становище обаче не е от Пленума на съда, а изготвено еднолично от съдия Борислав Белазелков.

Какво казва ВАС

Шофирането с неплатена глоба не застрашава безопасността по пътищата и не може да води до санкции, се казва в становището на висшите съдии.

С отнемането на книжката и спирането на колата не се постига "осигуряване на безопасността на движението по пътищата", нито "преустановяване на административните нарушения", каквато е целта на санкциите по закона. В този случай единствената цел и резултат от подобни мерки е обезпечаването на събираемостта на глобите. Само че целта на Закона за движението по пътищата е да се опазят живота и здравето на участниците в движението, а събираемостта на глобите се гарантира с мерките по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Законът предвижда, че неплатената глоба се събира по реда на принудителното изпълнение. "Всяка лична принуда срещу длъжник по парично вземане е недопустима. Както е известно дори "лихви върху глоби не се дължат", се казва в становището на Пленума на ВАС.

Именно с тези аргументи съдиите от ВАС правят извода, че "липсва правна логика" в една конструкция, при която заради неплащането на глоба се отнема свидетелството за управление и се спира колата, като при това се твърди, че това се прави за "осигуряване на безопасността на движението по пътищата". Действително тези мерки може да се оправдани, когато с тях се цели предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по закона и отстраняване на вредните последици от тях, но не и като санкция за неплащане на глоба. Това е съществената разлика между всички останали хипотези в закона, при които се налагат тези мерки - когато шофьорът не отговаря на медицинските или психологическите изисквания на закона, управлява пиян, без застраховка "Гражданска отговорност", навлиза в забранена за движение зона, колата е неизправна, не отговаря на изискванията и др.

"Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната и правото на свободно придвижване на нейната територия", се казва още в становището.

Това несъответствие между налаганите санкции за неплатена глоба и целта, която се преследва с тях, води и до същностно противоречие в реда, по който се налага тази мярка. Законът предвижда, че отнетата книжка или свидетелството за регистрация на колата се връщат, ако до два часа от съставянето на акта глобата бъде платена, като в този случай не са издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка - или: налага е санкция без издаване на мотивирана заповед, при това за нещо, което не е административно нарушение.

Когато дадени мерки противоречат на целите на закона, това води до произвол, се казва в становището на ВАС. Не се прави разграничение дали длъжникът не е плати глобата, защото обективно не разполага с възможност за това или съзнателно осуетява или забавя плащането. В първия случай такава мярка би могла дори да навреди на изпълнението като например лиши длъжника от трудово възнаграждение, от доходи от извършваната от него стопанска дейност, както и от възможност да се грижи за своето семейство и близки, може да засегне правата на съпруга недлъжник или трето лице.

Усещане за безнаказаност

КС трябва да се произнесе по делото на 23 март, което би следвало да е окончателна развръзка на този казус.

Същевременно обаче, той показва сериозни управленски дефицити, които няма да бъдат преодолени с решението на КС, каквото и да е то. Действително, не е работа на МВР да събира парите от глобите. Ангажиментът му е налагането на наказанието. Но, от друга страна, към момента няма публични данни, от които да се види къде точно е проблемът с несъбраните глоби - колко от актовете са връчени, но не са платени и колко не са връчени. Ако става въпрос за неспособност на МВР, при целия му ресурс, да издири нарушителя и да му връчи наказателното постановление, това е сериозен проблем. Ако публичната власт не може да събере наложените глоби след това е друг въпрос. И в двата случая обаче последицата е усещане за безнаказаност, за което вина няма съдът, а органите на изпълнителната власт.

По друго дело пред КС Пленумът на ВАС гласува и становище за противоконституционност на §8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност, атакуван от Търговската колегия на Върховния касационен съд, но не подкрепи искането в останалата му част срещу §§ 5, 6 и 7.