Съд сезира прокуратурата за узурпация на власт от главния съдебен инспектор Точкова

Инспекторите от ИВСС заедно с Точкова загубиха възможност да искат кариерните бонуси, които ГЕРБ и ДПС гласуваха специално за тях

Теодора Точкова
Теодора Точкова    ©  Надежда Чипева
Теодора Точкова
Теодора Точкова    ©  Надежда Чипева

Главният инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова заема незаконно тази длъжност вече година и половина, което не просто прави актовете ѝ незаконни, но и сочи към престъпление против управлението. Това по същество приема съдията от Софийския районен съд Мирослав Петров в решение от 8 декември, с което се отменя акт, издаден от Точкова, с мотив, че тя вече не може да упражнява властта на главен инспектор на ИВСС. Съдията сочи, че ще сезира прокуратурата за незаконно упражняване на правомощия от страна на Точкова.

Решението на СРС, за което първо написа lex.bg, подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - София-град, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му. Същественото е, че то идва само два дни след публикация на "Капитал" за друго съдебно дело, образувано по аналогична жалба на съдията от Софийския районен съд (СРС) Петко Петков срещу наложена му глоба за забавяне на декларацията му с 12 дни. В жалбата си съдия Петков излага абсолютно същите аргументи за липса на компетентност на главния съдебен инспектор Теодора Точкова поради изтекъл мандат. Той даже прави искане до съдията по делото да сезира Общото събрание на ВКС с предложение да сезира Конституционния съд (КС) с питане може ли изрично или мълчаливо да се удължава изтеклия конституционен мандат на Точкова и може ли тя да упражнява властнически правомощия след изтичането на мандата си.

Тезата, че Точкова, а и инспекторите от ИВСС, вече година и половина изпълняват функциите си без никакво основание, защото мандатът им е изтекъл, с което се прекратяват и правомощията им, не е нова. Сега обаче публично се поставя не само въпросът, че те са получавали заплати и допълнителни възнаграждения без основание, които трябва да върнат. Поставя се и въпросът за привилегиите, които получават.

Нещо повече, съдии коментираха пред "Капитал", че заради самоволното удължаване на мандатите им Точкова и инспекторите в ИВСС не само са загубили правото да ползват кариерните бонуси, които в 44-ото Народно събрание ГЕРБ и ДПС гласува специално за тях, но дори нямат право да искат възстановяване на предишните си длъжности в съдебната система, защото и двете възможности са обвързани с направено от тях искане в 14- дневен срок от изтичане на мандата (или предсрочното ме прекратяване).

СРС: Мандатът е предвиден в обществен интерес независимо от правния нихилизъм на парламента

От 9 април 2020 г. Теодора Точкова не е главен съдебен инспектор, тъй като мандатът ѝ е изтекъл на тази дата. Това приема Софийският районен съд с решението си от 8 декември, с което отменя наказателно постановление, подписано от Точкова, с мотив, че тя няма компетентност да го издаде.

Решението е по жалба на бившия съдия Методи Лалов, сега столичен общински съветник от "Демократична България", срещу наложената му глоба от 400 лв. за неподадена последваща декларация за имущество и интереси, каквато дължи в срок от една година след напускането на съдебната система. Съдът изобщо не се занимава с преценка по същество дали в случая Лалов е извършил нарушение или не, а само констатира факта, че към момента на налагане на глобата - 29 март т.г., Точкова не е имала качеството на главен инспектор.

Поведението на Теодора Точкова в един продължителен период граничи с недопустима узурпация на властнически правомощия от фигурата на главния инспектор на ИВСС и противоречи на мандатността като основен принцип за функционирането на публичните власти, тяхното разделение и държавността, се казва в мотивите на съда. В заключение съдът изрично отбелязва, че не би могъл да се превърне в безмълвен констататор на наличните по делото данни за наличие на престъпление против управлението по чл. 274, ал. 1 НК (самоволно изпълнение на правомощия, с които не разполага), поради което ще сезира Софийската районна прокуратура, а тя да прецени дали има престъпление в случая.

Съдът не приема аргументите на защитата на Точкова, че тя продължава законно да заема длъжността си защото "липсва акт, въз основа на който избраната за главен инспектор на ИВСС, г-жа Теодора Точкова да е освободена от заеманата длъжност".

Конституционно установен мандат не може да бъде продължен, правомощията на инспекторите при ИВСС се прекратяват с неговото изтичане, без да е необходим изричен акт на Народното събрание, казва съдът и допълва, че не е известно предходният главен инспектор на ИВСС Анна Караиванова да е била освободена с нарочен акт на парламента.

"[Мандатът] е предвиден в обществен интерес, защитава демокрацията и устоите на правовата държава, предотвратява трансформацията на държавната власт в диктатура и не на последно място представлява своеобразна гаранция за независимост на държавния орган при осъществяване на предоставените му функции. Доводи за противното не могат да се изведат и от демонстрирания правен нихилизъм от върховния законодателен орган в страната, който е абдикирал в продължителен период от време от вменените му с Конституцията задължения за рекрутиране на състава на ИВСС и чиято пасивност предизвиква конституционна криза, досежно невъзможността посоченият държавен орган да функционира в съответствие със закона."

ВСС и Инспекторатът запазиха мълчание

Чрез пресцентъра на Инспектората на ВСС "Капитал" поиска официален коментар на проблема от госпожа Точкова или от институцията. До момента такъв не е получен.

Потърсихме и коментар от ВСС. Получихме отговор, че представляващият съвета Боян Магдалинчев "няма възможност да направи коментар, тъй като е ангажиран със заседанието на Комисията по професионална етика - Съдийска колегия, на което предстои да бъде обсъден доклада относно притежаваните нравствените качества от Галина Захарова - заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, и кандидат за председател на ВКС. Заседанието е насрочено за 15.00 ч. и ще се излъчва онлайн чрез интернет сайта на ВСС." Ако и когато г-н Магдалинчев се освободи и предостави коменетар на "Капитал", своевременно ще го публикуваме към текста.

Тепърва ВСС - може би в друг състав - ще се сблъска с този проблем. Законът за съдебната власт предвижда, че главният инспектор и инспекторите в инспектората имат право да бъдат възстановени в съдебната система на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора, при условие че при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване поради оставка, те са подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата. В случая този срок е изпуснат безвъзвратно. Ако молбата не бъде уважена, те се възстановяват на предишната си или равна по степен длъжност. В случая този срок е изпуснат.