Unsplash
Unsplash    ©  André François McKenzie

Добър момент ли е да започнем бизнес с криптоактиви

Какви са юридическите рамки за развиване на криптодейности към днешна дата и в обозримото бъдеще

Unsplash    ©  André François McKenzie
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Авторът Цветелина Колева е старши адвокат в адвокатско дружество "Димитров, Петров и ко.". Специализира в областта на криптовалутите, мерки срещу изпирането на пари, разрешаване на спорове, преструктуриране и несъстоятелност.

Между несигурността и еуфорията

Глобалната криптовълна неминуемо се усеща и в България - много сънародници с иновативно мислене и бизнес нюх се насочиха с устрем и оптимизъм към тази terra incognita на криптосвета. Въпреки настойчивите спекулации, че се касае за "балон", който всеки момент ще се спука, по всичко личи, че тази област тепърва ще навлиза все повече в икономическия и социалния живот. Това от своя страна поражда резонния въпрос добра инвестиция ли е да започна криптобизнес в настоящия момент.

Макар от финансова гледна точка отговорът да крие много неизвестни, юридически бъдещето изглежда малко по-ясно. Към днешна дата нито в България, нито в Европейския съюз съществуват особено стриктни регулации на бизнеса с криптоактиви. Предвижда се обаче приемането на множество нормативни правила до няколко години. Тези обстоятелства създават особено благоприятна почва за стартиране на криптодейност. Ако бизнес моделът бъде успешно разработен в близко бъдеще и едновременно с това се проследяват актуалните тенденции в законодателните инициативи, това би поставило участника на пазара поне една крачка напред пред конкурентите му. Той ще знае какво да очаква и как да съобрази дейността си с настъпващите промени, без да се окаже неприятно изненадан от законовите ограничения.

Другояче казано, трябва да знае какви са юридическите рамки за развиване на криптодейности към днешна дата и в обозримото бъдеще.

Ограниченията днес са минимални

Към момента законът поставя изисквания единствено към лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие (крипточейнджбюра) и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги (т.нар. custodians). Те имат определени задължения по прилагане на мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма - следва да идентифицират своите клиенти, да изискват, анализират и съхраняват информация за самоличността им и сделките с тях. Първата категория лица следва също така да се регистрират в специален регистър, воден от Национална агенция по приходите.

Макар горните изисквания да не са леки, те не са и непосилни за изпълнение, особено при наличието на съвременни софтуерни решения за KYC (Know Your Customer) проверки и анализ на рискове. При добре обучени служители и прецизно разработени системи против прането на пари въпросните дейности могат да се осъществяват без прекомерна административна тежест.

Облакът на тежката регулация е надвиснал над Европа

Какво обаче ни очаква в близкото бъдеще?

За съжаление на част от заинтересованите лица краткият отговор е: "хиляди правила, изисквания и санкции". Понастоящем в институциите на ЕС се обсъждат проекти на нормативни актове в няколко насоки:

Правила за пазарите на криптоактиви

С проект на Регламент от 2020 г. (Предложение за Регламент относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937) ЕС цели да въведе редица изисквания към всички лица, които развиват търговска дейност чрез предоставяне на услуги с криптоактиви. Целта на регламента е да обхване всякакви видове услуги, извършвани от всякакви лица (стига да се касае до търговска дейност, а не за лично ползване на криптоактивите). Динамичната криптосреда извиква на бял свят много нови видове активи и операции с тях - невъзможно е всички те да бъдат обхванати от нормативната рамка чрез конкретно посочване. Поради това е възприет общ описателен подход, заимстван от насоките на FATF (Financial Action Task Force - международна работна група, която се занимава с разработване на стратегии срещу прането на пари - бел. ред.) - дефиницията за криптоактив го окачествява като всяко отражение на стойност в дигитален вид.

Тази широка дефиниция е израз на стремежа да се парира успешно всеки опит за заобикаляне на регламента чрез създаване на технология, която на пръв поглед не се вписва в законовите понятия. Регламентът ще бъде технологично неутрален, тоест регулирането на дадена дейност не се влияе от софтуера или вложената технология, а от функционалната същност на предоставяните услуги. В този смисъл, регулацията следва да е приложима както към най-разпространените видове активи - виртуалните валути като Bitcoin, Ethereum, Tether, така, и към други, които добиват все по-широка популярност, като NFT (non-fungible tokens или незаменими активи), stablecoins (платежни токени, обезпечени с активи) и други.

С проекторегламента се предвиждат редица изисквания за емитирането на криптоактиви, като много от правилата са твърде сходни на вече действащите по отношение на традиционните финансови пазари - публикуване на проспект, предоставяне на информация до инвеститорите и на компетентните органи, поддържане на резерви, защита на потребителите. Предвидени са и изисквания за лицата, управляващи дружеството (включително доказателство за достатъчен опит в областта на криптодейностите), за да се предотврати предоставянето на услуги от определени мащаби от лица, които нямат нужните компетенции. Всички тези правила целят да гарантират прозрачност на пазара и да осуетят умишлените измами, както и въвличането в рискови дейности на неинформирани потребители. Отговорността за неспазване на изискванията е строга, като санкциите могат да достигнат 15 000 000 евро, или 15% от общия годишен оборот на дружеството, предоставящо услугите.

Освен емитирането други дейности с криптоактиви, обхванати от регламента, са:

  • попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни;
  • управление на платформа за търговия с криптоактиви;
  • обмен на криптоактиви срещу фиатна валута, представляваща законно платежно средство;
  • обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;
  • изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни;
  • пласиране на криптоактиви;
  • получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на трети страни;
  • предоставяне на консултации, свързани с криптоактиви.

В горното изброяване отново прозира целта да се обхванат възможно най-широк кръг дейности. За тях и лицата, които ще ги осъществяват, също са налице редица изисквания, подобни на приложимите към емитирането. Разбира се, подробните правила за публикуване на проспекти няма да се отнасят и за другите видове услуги, но изискванията за информираност на потребителите и компетентните органи, за поддържане на резерви и за лицата, управляващи дружеството, отново са налице.

Всички изброени по-горе услуги ще могат да се предоставят само от юридически лица, чието седалище се намира в държава членка и които са лицензирани като доставчици на услуги за криптоактиви от компетентния орган на държавата членка. Всяка държава сама ще определя компетентните органи, които ще издават и отнемат лицензи, като на този етап няма яснота кои ще са тези органи. Издаденият в една държава членка лиценз ще важи за целия ЕС, тоест доставчикът ще може да предоставя услугите, за които е лицензиран, във всяка друга държава членка.

По отношение на предоставяните услуги, свързани с криптоактиви, се прилагат правилата за защита на потребителите. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да оповестяват своите политики за ценообразуване, да разработят процедура за разглеждане на жалби и да разполагат със стабилна политика за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

За да бъде лицензиран един доставчик на услуги, свързани с криптоактиви, той следва да отговаря на редица условия. Доставчикът следва да представи на компетентния орган описание на механизма за вътрешен контрол, процедурата за оценка на риска и плана за непрекъснатост на дейността; описание на информационните системи и мерките за сигурност; описание на процедурите за вътрешен контрол и за предотвратяване на злоупотреби, както и на политиките, приложими в дейността на дружеството.

Мерките срещу прането на пари - още по-всеобхватни

С предложение за Регламент за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2021 г. ЕС си поставя за цел да уеднакви правната рамка против прането на пари във всички държави членки. Ако в момента тази материя се регламентира от директиви, като на всяка държава е предоставена известна свобода за начина на имплементиране на европейските норми, то с регламента тази дискреция ще бъде премахната. Предвижда се и създаване на общ европейски регулаторен орган, който да следи за спазване на изискванията в тази сфера.

Всяка дейност с криптоактиви ще бъде съпътствана от задължения за прилагане на мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Анонимността - основно преимущество на криптосвета пред "реалния" финансов сектор, вече ще остане отвъд границата на закона, ако лицето желае да ползва някоя от регулираните услуги. С други думи, макар и разгледаните по-горе правила за пазарите с криптоактиви да не се отнасят до потребителите на тези услуги, те също ще бъдат засегнати от дългата ръка на закона. Свободното ползване на предоставяните услуги с криптоактиви ще бъде под условие лицето да предостави лични идентификационни данни и документи. Анонимното търгуване ще остане само в сферата на peer-to-peer отношенията и само по изключение (при еднократни сделки на стойност под 1000 евро) ще е възможно при предоставянето на регулирани услуги.

"Риск печели - риск губи" или "Стани богат"?

Описаните проектоправила по всяка вероятност ще станат действащо право в рамките на две до три години. Още по-сигурно е, че много от играчите на пазара ще се опитат да ги заобиколят или изцяло ще ги пренебрегнат, поемайки редица имуществени и репутационни рискове. Някои участници ще преустановят предоставянето на услуги в тази сфера, демотивирани от множеството ограничения. Ще останат обаче тези, които не се плашат от предизвикателствата и които са готови открито да демонстрират, че не само разбират от този бизнес, но и разполагат с ресурсите да го развиват в печеливша, конкурентоспособна и отговорна насока. Именно за тях бъдещето крие необятни възможности - както в реалния, така и в дигиталния свят.

Все още няма коментари
Нов коментар