Камарата на ЧСИ: изплащаните от държавата 90 лв. за издръжка за деца са крайно недостатъчни

В писмо до правителството и парламента се иска и промяна на тромавата процедура, която оставя стотици деца без издръжка

Камарата на ЧСИ: изплащаните от държавата 90 лв. за издръжка за деца са крайно недостатъчни
Камарата на ЧСИ: изплащаните от държавата 90 лв. за издръжка за деца са крайно недостатъчни
   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) алармира в петък правителството и Народното събрание, че деца остават без издръжка заради тромава уредба, а размерът на издръжката, която държавата изплаща вместо неизправния задължен родител, е изключително нисък. В проекта на закона за държавния бюджет за 2022 г., който беше приет на първо четене, е заложен максимален размер на издръжката, изплащана от държавата, на 90 лв. месечно. Този размер всъщност не е променян от 2009 г., а той е крайно недостатъчен и не е в състояние да осигури екзистенцминимума за едно дете.

Затова камарата се обърна с писмо до правителството и Народното събрание, с което настоява за адекватни и бързи законодателни мерки.

Предлагаме позиция по темата на Сийка Анадолиева, член на Съвета на Камарата на ЧСИ.

Камарата на частните съдебни изпълнители предлага на правителството и Народното събрание промени в Закона за държавния бюджет преди гласуването му на второ четене, както и промени и в Наредбата за определяне на реда за заплащане от държавата на присъдена издръжка.

Съгласно тези нормативни актове, когато дадено лице дължи издръжка на непълнолетно дете, но не плаща тази издръжка, а същевременно няма доходи и имущество, то тогава държавата изплаща издръжката - за сметка на неизправния длъжник, в размера, определен в съдебното решение, но не по-голям от този, определен ежегодно със Закона за държавния бюджет.

Чл. 152 от Семейния кодекс

(1) Държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

(2) Изплащането по ал. 1 се дължи, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.

(6) Неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва.

Присъжданите от съда в последните години издръжки са в пъти по-високи от максималния размер на издръжката, изплащана от държавата, който не е променян от 2009 г.

Съгласно чл. 65 от приетия на първо четене Закон за бюджета за 2022 г. максималният размер на присъдената издръжка по чл. 152, ал.1 от Семейния кодекс, която е предвидено да се заплаща от държавата, е в размер на 90 лв., което е крайно недостатъчно, за да осигури нормалния живот за едно дете. Тази сума е значително по-ниска от минимално определения размер на издръжката съгласно чл. 142 от кодекса, а именно 1/4 от минималната работна заплата за страната, за която се предвижда да бъде увеличена на 710 лв.

Като професионалисти, занимаващи се ежедневно със събиране на вземания за издръжка и познаващи добре проблемите в тази сфера, предлагаме на правителството и Народното събрание да се увеличи размерът на изплащаната от държавата издръжка, за да се осигурят необходимите средства, които да гарантират нормален живот и развитие на едно дете, и то не по-малко от минимално определения размер на издръжката по чл. 142 от Семейния кодекс.

Другото ни предложение е да се направят промени в Наредбата за определяне на реда за заплащане от държавата на присъдена издръжка, която в сегашния си вид е изключително тромава и оставя стотици деца без издръжка. Промените са изключително наложителни, за да могат сумите бързо и лесно да достигат до правоимащите лица и ЧСИ да могат да съдействат в максимална степен на гражданите. Спрямо длъжниците, които имат официални доходи и имущество, ЧСИ успяват да си свършат работата и ежегодно събират милиони левове в полза на майките и децата. Не така стои въпросът обаче в случаите, когато се констатира липса на доходи и имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение, и дължимата издръжка не може да бъде събрана от длъжника.

В момента Наредбата предвижда на всеки 6 месеца да се извършва пълно проучване на имуществото на длъжника. Всяко забавяне при съставянето на констативните протоколи, които удостоверяват липсата на имущество и доходи на съответния длъжник, води до спиране плащането на издръжката. В някои случаи се стига до пропускане на този срок поради обстоятелства, които не зависят от конкретния съдебен изпълнител - обследването на имущественото състояние на дължащия издръжка родител е свързано с множество справки и информация от различни органи, институции и юридически лица, които в повечето случаи не пристигат едновременно, а понякога се бавят със седмици, дори месеци.

Така стотици деца остават без средства за издръжка за дълго време, а социалните функции на държавата в тази връзка изобщо не се постигат.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал