Подготвят се големи промени в материята за несъстоятелността

Министерството на правосъдието публикува за обсъждане проект за промени в Търговския закон, с който предлага реформа на всички етапи на производството по несъстоятелност

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

"Дългата продължителност на производствата по несъстоятелност, ниската им ефективност, високите разноски за производството и обстоятелството, че кредиторите рядко се удовлетворяват изцяло при осребряването са проблеми, които неотложно трябва да се разрешат." Това се казва в мотивите към мащабния законопроект за промени в материята за несъстоятелността в Търговския закон, публикувани на обществено обсъждане от Министерството на правосъдието в петък. Заявката за назрялата необходимост от реформа в търговската несъстоятелност бе направена по време на преговорите за коалиция през ноември м.г., но експертно по тях се работи от много дълго време.

Основните акценти в промените са няколко:

 • Реформа на производството по стабилизация, като се съобразява и европейската директива 2019/1023 от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения, с което бе изменена Директивата за преструктурирането и несъстоятелността (Директива 2017/1132). Директивата трябваше да бъде транспонирана у нас до лятото на м.г.
 • Въвеждане на възможност за обявяване на несъстоятелност от определена категория физически лица - предприемачи, лица, работещи като занаятчии, свободна професия или на друго основание осъществяващи стопанска дейност на свой риск и за своя сметка.
 • Комплекс от норми, насочени към създаване на условия за бързина и ефективност на производството - чрез нова уредба на сроковете в него, процедурни възможности за обединяване на производства, опция за осигуряване на разноските чрез предварително осребряване на актив на длъжника и разширяване на кръга от лица, които могат да предплатят разноските, и др.
 • Намаляват се на една четвърт от цената на иска съдебните такси по отменителните искове за защита на масата на несъстоятелността - за обявяване на недействителност на сделки и действия на длъжника, като същевременно се удължава срокът за предявяване на тези искове - от едногодишен на двегодишен от откриване на производството.
 • Ново правило срещу "избор" на съд по несъстоятелност, според което компетентният съд ще се определя според седалището на длъжника, вписано не по-късно от 6 месеца преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. С това се цели предотвратяването на злоупотреби от недобросъвестни длъжници, които променят седалището си, за да си осигурят предпочитан от тях съд.
 • Усъвършенстване на уредбата на дейността на синдиците. Завишават се критериите към лицата, които могат да бъдат синдици, като те трябва да имат минимум 5-годишен стаж по специалността и да не са представлявали длъжника или кредиторите по конкретно производство през последните три години преди встъпването си в длъжност. Създават се правила за защита правата на синдика в производството по освобождаването му поради виновно поведение, налагането на глоба или заличаването му от списъка на синдиците. Отменя се фигурата на помощник-синдика.
 • Като мярка за повишаване на ефективността на процеса по осребряване на имуществото се предвижда възможност за извършването на продажба на имуществото от масата на несъстоятелността (като цяло, на обособена част или на отделни права и активи) чрез електронен публичен търг. За целта ще бъде използвана електронната платформа за явно наддаване, уредена в ГПК, като основен способ на осребряване по делата по несъстоятелност, което освен всичко друго ще увеличи възможността за постигане на оптимална цена. Тази опция обаче ще бъде задействана след 1 януари 2025 г.

Несъстоятелност на физически лица предприемачи

Безспорно едно от основните нововъведения в проекта е предложението за създаване на нова глава "Несъстоятелност на предприемача", с която за първи път у нас се предлага правна уредба на производството по несъстоятелност за физически лица, които са предприемачи. Според определението в проекта предприемач "е всяко физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин".

Проектът съдържа някои специални правила за производството по несъстоятелност на предприемача, като извън това ще се прилагат разпоредбите за едноличните търговци. "Сходствата в начина на упражняване на дейността от лицата търговци и предприемачи - за тяхна сметка, на техен риск и отговорност, с цел получаване на доходи или печалба предполага да бъдат използвани вече утвърдените правни институти на несъстоятелността и стабилизацията за търговците. Особено близко е сходството между дейността на предприемача и тази на едноличния търговец, при което физическото лице организира своята дейност, без личното му имущество да е обособено от имуществото на неговото предприятие. Систематично уредбата на несъстоятелността на предприемачите следва да намери своето място в Търговския закон, чрез въвеждане на правила за субсидиарно прилагане на действащите разпоредби и специални правила, където са необходими", се казва в мотивите към проекта.

Проектът предвижда, че неплатежоспособен е предприемач, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до сделка, свързана с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или професия. Освен това - доколкото не могат да бъдат разграничени личните задължения на предприемача, същите се считат за свързани с упражняваната от него стопанска дейност, занаят или професия. Компетентен съд в производството по несъстоятелност е окръжният съд по мястото на регистрация на предприемача, вписано не по-късно от 6 месеца преди момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, а в случай че предприемачът няма място на регистрация - по неговия постоянен адрес.

Проектът предвижда, че новите правила за фалит на предприемачите влизат в сила от 1 януари 2025 г., а не от обнародването на закона, както останалите разпоредби.

Опрощаване на задълженията на едноличен търговец и физическо лице предприемач

Проектът за първи път урежда и възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице - едноличен търговец или предприемач, когато производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността, се казва в мотивите.

Проектът предвижда, че едноличен търговец или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на масата на несъстоятелността, може да получи пълно опрощаване на неизплатените задължения, когато:

 • е прекратил упражняването на търговската дейност, стопанската дейност, занаята или професията, с която са свързани задълженията;
 • е погасил разноските в производството по несъстоятелност;
 • е погасил поне 1/3 от задълженията, при условие че същите не надхвърлят стойността на неговия несеквестируем доход по чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс за срок от три години след датата на откриване на производството по несъстоятелност, при спазване на реда на вземанията по чл. 722, ал. 1;
 • не е извършил действия или сделки от момента на откриване на производството по несъстоятелност, които увреждат интересите на кредиторите;
 • е изтекъл срок от три години от датата на прекратяване на производството по несъстоятелност с влязъл в сила съдебен акт.

Като последица от това предвидените в закона ограничения и забрани за упражняване на търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия отпадат от датата на настъпване на опрощаването на задълженията. Опрощаването на задълженията на предприемача настъпва по силата на закона при наличието на всички предпоставки, считано от деня на най-късно настъпилата от тях.

Усъвършенстване на производството по стабилизация

Предлага се нова редакция на чл. 761 ТЗ, според която целта на производството по стабилизация е "да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за преструктуриране на предприятието, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца". Към момента текстът гласи, че споразумението между търговеца и кредиторите му е за начина на изпълнение на задълженията, а не за преструктуриране и продължаване на дейността.

Преструктурирането на предприятието може да включва промяна на състава, условията и структурата на активите и пасивите като сделки и действия на разпореждане и управление с активи, с търговското предприятие или обособена част от него, промяна на органите на управление и други подходящи мерки.

Законопроектът предвижда довереното лице - специалист по преструктуриране, който да осъществява надзор или да поеме частичен контрол върху дейността - да бъде предлагано от длъжника, като същевременно се преуреждат правилата за назначаването и правомощията му. Отпада институтът на надзорния орган, чиито функции се поемат от довереното лице, с което се намаляват разходите за длъжника и се увеличава неговата самостоятелност.

Въвеждат се ясни правила за изготвяне на план за стабилизация, като се допълва и преурежда съдържанието на молбата за откриване на производството и плана. Предвижда се, че министърът на правосъдието и министърът на икономиката съвместно утвърждават практически указания за изготвяне на план за стабилизация, които се публикуват в официалните интернет страници на Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Създава се механизъм за приемане на плана и без съгласието на всички засегнати кредитори. Отпада изискването за плана да са гласували кредиторите, които притежават повече от три четвърти от вземанията и се въвежда институтът на принудително налагане на плана за стабилизация, като съдът може да го утвърди и без да е налице необходимото мнозинство от гласовете на кредиторите съгласно чл. 789, ал. 3, но при наличие на всички останали предпоставки, както и на редица други условия.

1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  ss avatar :-P
  SS
  • + 1

  Първо да се пробва на четворната коалицийка ...

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал