Седмичен бюлетин за правни новини

Започна изборът на членове на ВСС от професионалната квота; ВАС окончателно обяви, че решението на МС за български списък "Магнитски" е нищожно; Гешев атакува пред КС текста за атестирането в университетите

С Общото събрание на следователите в събота започна едномесечният маратон по избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Следователите проведоха изслушване на тримата кандидати за едно място от тяхната квота в съвета - Бойко Атанасов, Наталия Стаменова и Петко Петков (на снимката отляво надясно). Гласуването е на 11 юли
С Общото събрание на следователите в събота започна едномесечният маратон по избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Следователите проведоха изслушване на тримата кандидати за едно място от тяхната квота в съвета - Бойко Атанасов, Наталия Стаменова и Петко Петков (на снимката отляво надясно). Гласуването е на 11 юли
С Общото събрание на следователите в събота започна едномесечният маратон по избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Следователите проведоха изслушване на тримата кандидати за едно място от тяхната квота в съвета - Бойко Атанасов, Наталия Стаменова и Петко Петков (на снимката отляво надясно). Гласуването е на 11 юли    ©  ВСС
С Общото събрание на следователите в събота започна едномесечният маратон по избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Следователите проведоха изслушване на тримата кандидати за едно място от тяхната квота в съвета - Бойко Атанасов, Наталия Стаменова и Петко Петков (на снимката отляво надясно). Гласуването е на 11 юли    ©  ВСС
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

С общо събрание на следователите започна изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, който ще продължи повече от месец. В събота бяха изслушани тримата кандидати за едно място от квотата на следователите - Бойко Атанасов от следствения отдел в Софийската градска прокуратура и Наталия Стаменова и Петко Петков от Националната следствена служба. Гласуването е следващата събота, 11 юли, като общо 435 следователи имат право да участват. На 18 и 25 юни ще се проведе общото събрание на съдиите за избор на шестима членове на ВСС, а прокурорското общо събрание е свикано за 2 и 9 юли.

//ТОП 3

ВАС окончателно обяви, че решението на МС за български списък по закона "Магнитски" е нищожно

Решението на служебното правителство за създаване на български разширен списък по закона "Магнитски" е нищожно, защото е издадено при липса на компетентност - липсва конкретна правна норма, която да овласти Министерския съвет да издаде такова решение, а липсата на материална компетентност винаги води до нищожност на издадения акт. Това приемат поотделно два различни петчленни състава на Върховния административен съд (ВАС), които потвърдиха решенията на тричленните състави по две от общо над 60 дела, образувани заради наложените санкции по американския глобален закон. Първите две окончателни решения са по жалби на Ирена Кръстева (решението тук) и по жалба на "Интернюз 98" ООД със съдружници Елена Динева и Нове интернал" ЕООД (решението тук) срещу три точки от решение № 441/04.06.2021 г. на Министерския съвет - за създаване на работна група, която да изготви и поддържа списъка, той да бъде публикуван на сайтовете на МФ и НАП, а държавните органи и дружества да прекратят отношенята си с тях. Останалите текстове от решението съдът приема за вътрешнослужебни.

Обявяването на решенията стана в контекста и на скандала с изтеклия вариант на законопроект за български закон "Магнитски", който никой не припозна. Междувременно в Брюксел главният прокурор Гешев заяви, цитиран от Клуб Z, че закон "Магнитски", подобен на американския, трябва първо да бъде приет на ниво ЕС, след което да бъде транспониран в националните законодателства. Още по темата тук.

ВКС с тълкувателно решение: Договор, сключен от дееспособно лице в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си, е унищожаем,а не нищожен

Договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си, е унищожаем на основание чл.31, ал. 1 ЗЗД, а не нищожен. Това се казва в ново Тълкувателно решение №5/2020 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС на въпрос унищожаем или нищожен е договорът, сключен с лице, трайно неспособно да разбира и ръководи действията си, което обаче не е било запретено. Практическият ефект от решението е, че унищожение на такъв договор може да се иска в тригодишен срок, като унищожение не може да се иска след смъртта на лицето, освен ако преди смъртта е било поискано поставянето му под запрещение или ако доказателството за недееспособността произлиза от същия договор. Десет върховни съдии са останали на особено мнение - според тях дали договорът е нищожен или унищожаем зависи от това дали неспособността на лицето да разбира и ръководи действията си е трайна или е временна и преходна.

Главният прокурор атакува пред Конституционния съд текста за атестирането в университетите

Главният прокурор Иван Гешев атакува пред Конституционния съд разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2022 г., с която допълнителното финансиране от 20 млн. лева за висшите училища за повишаване на заплатите се обвързва с нови, неуредени в закона критерии за атестиране на академичния състав. Висшите училища се задължават да въведат критерии за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, утвърдена от Министерския съвет, в противен случай няма да получат финансиране от държавата. Според Гешев това противоречи на академичната автономия на висшите училища и на принципа на правовата държава (искането вижте тук). За докладчик по делото е определен Красимир Влахов.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Валя Гигова: Законът за колекторите има сериозни недостатъци >> Законопроектът поставя няколко концептуални проблема, най-същественият от които е, че на практика отваря път за двойствен режим при несъдебното събиране на вземания. Длъжниците трябва да имат една и съща форма на закрила, независимо от произхода на вземането. Проектът за нова мегаагенция по вписването трябва да се преработи, казва още зам.-председателката на Висшия адвокатски съвет. Няма никаква причина да се фиксира в закона размерът на лихвата за забава.

Как се предоговаря инфлационната клауза в договора и какво се прави, ако я няма >> Промяната може да се случи по взаимно съгласие, едностранно - ако такава клауза е включена в договора, или пък в хипотези, предвидени в някои закони. Индексирането на цената по договори за обществени поръчки става все по-актуално, затова група депутати от управляващите предлагат промени в Закона за обществените поръчки. Коментар на адв. Донка Стоянова

Правото като инструмент за подобряване на качеството на медицинската помощ >> Действащото законодателство в България не урежда задълбочено проблема за качествената медицинска помощ. Липсва единно понятие за качество, както и единен подход при дефинирането му и въвеждането на критерии за качествена медицинска помощ по отделни специалности, коментират две адвокатки, специализирали в областта на медицинското право - Мария Шаркова и Величка Костадинова.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

МВР затваря вратичка в закона за нежелана миграция. Под паравана на търговски представители у нас са влизали хора с рисков профил, доколкото законът позволява продължително пребиваване на до трима представители на една чужда фирма с регистрирано представителство в България. С промените се ограничава броят на търговските представители на една фирма до двама и се въвежда изискване за по-висок оборот - минимум 500 000 лв. за последните 2 години >> Сега

ВКС разясни отговорността на ЧСИ за вреди от неналожен запор, довел до продажба на вещта. Частните съдебни изпълнители дължат обезщетение за всички вреди, причинени от техни незаконосъобразни действия или бездействия при изпълнение на дейността им, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, сочи тричленен състав на ВКС в решение за развитие на правото. Това е сумата, която кредиторът би получил при реализиране на принудително изпълнение, определена на базата на реалната пазарна цена на вещите към момента на настъпване на вредите >> Лекс.бг

Още 70 000 престъпления завинаги ще останат ненаказани. Според доклада за дейността на прокуратурата през 2021 г. са прекратени по давност 69 226 разследвания. Увеличението спрямо предишните две години е впечатляващо, тъй като през 2020 г. са прекратени 42 565, а година по-рано - 49 195 разследвания >> Сега

//СЪДЕБНИ

МВР обнародва правила за ред и отговорност при използване на физическа сила и помощни средства

Промени в Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на МВР и в Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия, обнародвани в брой 41 на Държавен вестник от 3 юни т.г., конкретизират реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на МВР, като се дава и ясно разграничаване на отговорността в тези случаи. Промените предвиждат, че при провеждане на мероприятия решението за използване на физическа сила и/или помощни средства се взема от ръководителя на мероприятието по опазване на обществения ред или отговорника на оперативния район или сектор. При спонтанно възникнало мероприятие решението за използването се взема от старшия на наряда или най-старшия по длъжност служител от пристигналите на място служители с полицейски правомощия до пристигане на служител на СДВР/ОДМВР, на когото са делегирани правомощия по непосредственото ръководство на силите и средствата. За всяко взето решение за използване на физическа сила и/или помощни средства ръководителите на оперативни райони или сектори незабавно докладват на определения в плана ръководител на полицейските сили. Полицейските служители могат по собствена преценка да прилагат правомощията си единствено при нападение срещу граждани и полицаи, както и нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал