КС: Закриването на спецправосъдието не е противоконституционно

Отменено беше единствено квотното преназначаване на спецсъдиите и спецпрокурорите, ВСС ще трябва да реши въпроса до 28 юли

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурата не е противоконституционно - това приема Конституционният съд по делото, образувано по искане на главния прокурор Иван Гешев. От атакуваните близо 60 текста в промените в закона КС отмени единствено въведените квоти за преназначаване на спецсъдиите и спецпрокурорите в други съдилища и прокуратури.

На практика днешното решение на КС окончателно дава ход на реформата по закриването на спецправосъдието. ВСС ще трябва да поднови спряната процедура по преназначаване, да я проведе по общия ред на закона и тя да приключи до 28 юли, тъй като от тази дата специализираните органи престават да съществуват.

Конституцията не определя какви специализирани съдилища да се създават в страната, този въпрос е оставен за решаване от Народното събрание по целесъобразност. Парламентът може както да създаде със закон специализирани съдилища и съответстващи им прокуратури, ако прецени това за необходимо, така и да ги закрие - отново със закон, съобразно съществуващите социални и икономически потребности, се казва в решението на КС. Това се отнася и за промяната на подсъдността на престъпленията, които до момента са гледани от спецсъдилищата, както и за механизма за прехвърляне на висящите дела на общите съдилища, с което всъщност се гарантира законосъобразното им приключване при спазване на принципа за неизменност на съдебния състав.

Проблемът с квотите за преназначаване

Проблем КС вижда единствено при въвеждането на квоти при преназначаването на магистратите от закриваните специализирани съдилища и прокуратури на съдебната власт, което представлява изземване на правомощията на ВСС. Законодателната власт не може да определя как точно ВСС да преназначава магистратите, тъй като това представлява недопустима намеса в чужда сфера. Всички въпроси, свързани с кариерата на съдиите, прокурорите и следователите, се решават от ВСС, което е една от гаранциите за независимостта на съдебната власт, казва КС.

Законът предвиди, че ВСС е длъжен да преназначи магистратите от закритите звена в други съдилища и прокуратури, равни по степен на закриваните, но при отчитане на степента на натовареност на съответното звено. Освен това според отменените текстове в един съд се преназначават до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от съдиите от закрития Апелативен специализиран наказателен съд, съответно в една прокуратура се преназначават до една трета от прокурорите от закритата Специализирана прокуратура, съответно от закритата Апелативна специализирана прокуратура. Аналогично е изискването за преназначаване на следователите в съответна следствена служба.

Въвеждането на квоти беше обяснено с принципната неприемливост за прехвърляне на един съд, съответно прокуратура в друго такова звено. Срещу тях се противопоставиха основно съдиите от спецсъдилищата, които искат да останат в София и да бъдат преназначени в Софийския градски съд, съответно в Софийския апелативен съд.

Отмяната на текстовете за квотно преназначаване на спецмагистратите не е проблем за провеждане на процедурата, защото в Закона за съдебната власт има общ текст (чл.194), който казва как се процедира с преназначаването на несменяемите магистрати при закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи - доколкото закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурата не е прецедент. В тези случаи, казва законът, съответната колегия на Висшия съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите от закритите звена. Законът не казва по какви критерии се преценява в какви съдилища и прокуратури да се разкрият новите места, но самият ВСС е приел правила за преназначаване по реда на чл. 194 ЗСВ, според които новите места се отварят в еднакви по степен органи на съдебната власт с висока или свръхвисока степен на натовареност, по възможност от същия апелативен район, а ако там няма високонатоварени съдилища или прокуратури, места се разкриват в същите по степен съдилища в други апелативни райони, като се гледа да са възможно най-близко. Когато кандидатите са повече от разкритите длъжности, ВСС взема предвид комплексната оценка от атестирането, юридическия стаж и личните им мотиви.

Няма спор, че Софийският градски съд (СГС) и Софийският апелативен съд (САпС) са високо натоварени съдилища, но в случая става въпрос само за наказателни съдии, така че преценката би била любопитна. Същевременно в случая не става въпрос за голям брой съдии - 10 са съдиите от Апелативния специализиран съд, които трябва да бъдат преназначени, а всички те са поискали да идат в САпС. Съдиите от Специализирания наказателен съд, които трябва да бъдат преназначени, са 21 души, само малка част от тях са поискали преназначаване в друг съд, различен от СГС.

Все още няма коментари
Нов коментар