Практическите въпроси, които повдигат промените в уредбата на командировките

Електронната заповед за командироване е положителна промяна, но има разминаване в уредбата и неяснота защо не е предвидена и за пътувания в чужбина

Shutterstock    ©  Shutterstock
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг" с повече от 15-годишен опит в сферата на търговското, финансовото и трудовото право. В адвокатското съдружие тя ръководи трудовоправната и финансовата практика.

Ина Нанкова е консултант в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг" с опит в сферата на търговското, облигационното и трудовото право. Консултирала е клиенти по корпоративни и граждански въпроси, включително във връзка с трудови спорове.

На 24 март т.г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в уредбата на командироването на работниците и служителите както на територията на страната, така и в чужбина. Промените в двете наредби - Наредбата за командировките в страната и в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, влязоха в сила 3 дни след обнародването.

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг" с повече от 15-годишен опит в сферата на търговското, финансовото и трудовото право. В адвокатското съдружие тя ръководи трудовоправната и финансовата практика.

Ина Нанкова е консултант в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг" с опит в сферата на търговското, облигационното и трудовото право. Консултирала е клиенти по корпоративни и граждански въпроси, включително във връзка с трудови спорове.

На 24 март т.г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в уредбата на командироването на работниците и служителите както на територията на страната, така и в чужбина. Промените в двете наредби - Наредбата за командировките в страната и в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, влязоха в сила 3 дни след обнародването.

Като цяло промените трябва да бъдат приветствани, тъй като те видимо са един опит да се следят съвременните тенденции, въпреки че определени практически въпроси по приложението на промените са оставени без отговори. Следва да се отбележи и фактът, че командировките в чужбина до голяма степен са уредени в практиката от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, която урежда преобладаващата част от командировките в рамките на Европейския съюз, във всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и в Конфедерация Швейцария, с оглед на което наредбата за командировките в чужбина има по-ограничено приложение.

Промените засягат редица аспекти, сред които:

 • увеличаване на минималните размери на дневните пари при командироване в страната и чужбина;
 • възможност заповедта за командироване в страната да бъде издадена като електронен документ;
 • отпадане на изискването за заверяване, датиране и подпечатване на писмената заповед за командироване в страната;
 • промяна в отчитането на горивото при командировка в страната с лично моторно превозно средство.

Увеличаване на минималните размери на командировъчните пари при командироване в страната

Размерът на дневните пари, които се заплащат на командирования, се увеличава двойно - от 20 лв. на 40 лв. при нощуване в мястото на командироването. При командироване без пренощуване дневните пари ще бъдат в размер на 20 лв. (вместо досегашните 10 лв.). Не се заплащат дневни/квартирни пари, когато се ползва служебно целодневна безплатна храна, съответно безплатна нощувка, в мястото на командировката.

Възможност заповедта за командироване в страната да бъде издадена като електронен документ

Една от основните промени в Наредбата за командировките в страната се състои в предвидената от законодателя възможност заповедта за командироване да бъде издадена и като електронен документ. Следва да се обърне внимание, че законодателят не е уредил взаимодействието между Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя ("Наредба за електронната комуникация") и Наредбата за командировките в страната. Съгласно първата наредба електронната заповед следва да бъде издадена и връчена при спазване на всички (доста тежки) технологични изисквания за комуникацията със служители по електронен път. Освен всичко друго те изискват ползване на квалифициран електронен подпис от работодателя и връчване на всяко уведомление между страните чрез услуга за електронна препоръчана поща. Въпросът за разминаването между двете наредби най-вероятно ще се реши в практиката, но, изглежда, е възможно да се твърди, че Наредбата за командировките в страната урежда един специален случай, при който може да не се спазват изискванията на наредбата за електронната комуникация.

Тезата за превес на Наредбата за командировките в страната се подкрепя и от факта, че уредбата в Наредбата за електронната комуникация, която действа от 2018 г., т.е. преди влизане в сила на промените, позволяваше издаване и връчване на електронни заповеди. С оглед на това следва да се допусне, че новите разпоредби целят да въведат нещо ново, а именно специален, облекчен ред за връчване. Независимо от това за избягване на съмнения до появата на практика, която да разреши въпроса, може би е препоръчително да се следва старият, консервативен начин на връчване според Наредбата за електронната комуникация.

Интересно е, че в Наредбата за командировките в чужбина липсва подобна изрична уредба на възможност заповедта за командироване да бъде издадена и като електронен документ. Това поставя въпроса дали в тези случаи е възможно да се приложи Наредбата за командировките в страната по аналогия, или следва да се счете, че законодателят изрично е показал за кои случаи приема за допустима електронната заповед и за кои не, макар и обективни аргументи за различно третиране да са трудни за обосноваване.

Отпадане на изискването за заверяване, датиране и подпечатване на писмената заповед за командироване в страната

Друга промяна е отпадането на изричното задължение заповедта за командироване да се заверява с подпис, дата и печат от упълномощено служебно лице в мястото на командироването. Tази промяна на практика касае единствено случая, когато заповедта е издадена на хартия. Законодателят е предоставил възможност на работодателя по своя преценка да предвиди изрично в заповедта за командироване, че е необходима заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

С приетите промени отпада също и изискването заповедта за командироване в чужбина да съдържа печат на предприятието, като това изискване остава валидно единствено за ведомствата (бюджетните предприятия).

Промяна в отчитането на горивото при командировка в страната с личен превоз

При пътуване на командирования с лично моторно превозно средство подлежат на изплащане пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво за комбиниран режим на движение, като тук вече е включено както градско, така и извънградското движение.

Увеличаване на минималните размери на дневните пари при командировки в чужбина

Прието е увеличаване на минималните размери на дневните пари при командировки в чужбина, както и определяне във всички случаи на размерите на дневните пари в евро, независимо от валутата на дестинацията. Дадена е и възможност за изплащане на квартирни пари по фактически размери без ограничения в размера на сумата.

3 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  kvt10319485 avatar :-?
  kvt10319485

  Въпрос до авторите от E&Y:

  Как ще коментирате съществената промяна на чл. 6, ал.1, т. 3 в Наредбата за команд-те в страната, за която не виждма да сте писали?
  Промененият текст във втората част на изречението - "и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места" е мното различен от предишната редакция само за лица на граждански договори.

  Нередност?
 • 2
  rebeka.kleytman avatar :-|
  Rebeka Kleytman
  • + 1

  До коментар [#1] от "kvt10319485":

  Здравейте, благодаря за въпроса. За мен тази промяна е най-вече пояснителна и доста по-добре синхронизирана с предходните точки! От практическа гледна колко често се командироват лица на граждански договори? С оглед на това, промяната адресира въпроси, които са с по-голяма приложимост.

  Нередност?
 • 3
  kvt10319485 avatar :-?
  kvt10319485
  • + 1

  Благодаря Ви за отговора!
  Аз не мисля така, старият текст беше по-точен и ясен, новият текст води до проблем с тълкуване на пътуванията на търговци и сервизни инженери до клиенти, които са в различни от местоработата градове и села. Изпратил съм искане до МТСП и МФ за тълкуване, да видим те какво мислят по моето разбиране на текста.

  Нередност?
Нов коментар