Конституционният съд върна въпросите за съдебната реформа на парламента

Съдът се произнесе по две дела, свързани с реформата на прокуратурата, като отказа да решава законодателните проблеми на Народното събрание

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

През изминалата седмица Конституционният съд (КС) се произнесе по две дела, свързани по някакъв начин с (може би) предстоящата и належаща реформа на прокуратурата, а резултатът може да се обобщи накратко така: политиците не бива да очакват от КС да решава законодателни проблеми или да им подава удобни аргументи, с които да (пред)решава политически проблеми. От друга страна обаче, и КС избяга от възможността да развие и задълбочи практиката си по "надзора за законност", осъществяван от прокуратурата, както отбелязват в отделно становище двама от конституционните съдии - Соня Янкулова и Янаки Стоилов. Такава възможност КС получи благодарение на искането на МС от есента на м.г., изготвено от правосъдния министър Крум Зарков, което обаче съдът отхвърли с доста общи мотиви.

Всичко това има отношение към съдебната реформа, която е важна за всеки гражданин. Последното определение на КС не оставя място за измъкване от заложените параметри на механизма за разследване на главния прокурор, а това е един от основните политически проблеми за решаване от новия парламент, което освен това се очаква и от европейските ни партньори - ЕК и Съвета на Европа. Същевременно, вижда се, че по надзора за законност ще има много спорове, но решението на КС и становището към него на двама съдии, дават обосновка, че прокуратурата е ограничена в правомощията си извън наказателното преследване и натам трябва да вървят промените в закона. Всичко това в крайна сметка е изискване и по плана за възстановяване, и за Шенген, и в наблюдението на Съвета на Европа за изпълнение на решенията на Съда в Страсбург.

През изминалата седмица Конституционният съд (КС) се произнесе по две дела, свързани по някакъв начин с (може би) предстоящата и належаща реформа на прокуратурата, а резултатът може да се обобщи накратко така: политиците не бива да очакват от КС да решава законодателни проблеми или да им подава удобни аргументи, с които да (пред)решава политически проблеми. От друга страна обаче, и КС избяга от възможността да развие и задълбочи практиката си по "надзора за законност", осъществяван от прокуратурата, както отбелязват в отделно становище двама от конституционните съдии - Соня Янкулова и Янаки Стоилов. Такава възможност КС получи благодарение на искането на МС от есента на м.г., изготвено от правосъдния министър Крум Зарков, което обаче съдът отхвърли с доста общи мотиви.

Всичко това има отношение към съдебната реформа, която е важна за всеки гражданин. Последното определение на КС не оставя място за измъкване от заложените параметри на механизма за разследване на главния прокурор, а това е един от основните политически проблеми за решаване от новия парламент, което освен това се очаква и от европейските ни партньори - ЕК и Съвета на Европа. Същевременно, вижда се, че по надзора за законност ще има много спорове, но решението на КС и становището към него на двама съдии, дават обосновка, че прокуратурата е ограничена в правомощията си извън наказателното преследване и натам трябва да вървят промените в закона. Всичко това в крайна сметка е изискване и по плана за възстановяване, и за Шенген, и в наблюдението на Съвета на Европа за изпълнение на решенията на Съда в Страсбург.

Това беше и първото дело, по което се произнесе КС през седмицата. Във вторник съдът отхвърли искането на Министерския съвет да бъдат обявени за противоконституционни части от два текста в Закона за съдебната власт, даващи на прокуратурата възможност да възлага проверки и ревизии за незаконосъобразни действия, различни от престъпление, както и да предприемат превантивни марки, за да предотвратят закононарушения, които не са престъпления. Преди това, през ноември КС отклони първата част на искането - за тълкуване на обхвата на правомощието на главния прокурор да възлага на прокурорите проверки "във всички сфери на управление и на всички административни нива", включително за пътната маркировка, цените на лекарствата, разрешителните за оръжие и др.

В четвъртък пък КС отклони като недопустимо искането на депутати от ГЕРБ да изтълкува доколко отделните звена в съдебната система са независими едно от друго - съд, прокуратура и следствие, с оглед на това дали може да се възложи на следовател (ръководителят на Националната следствена служба) да разследва главния прокурор, а не на съдия, назначен ад хок за прокурор, както се предлага в законопроектите на Крум Зарков и на "Демократична България". Това искане ГЕРБ направи в рамките на предишния парламент след като саботира законопроекта на Зарков, а председателят на правната комисия Радомир Чолаков (ГЕРБ) открито лобира за законопроекта на "Възраждане", в който се предлага разследването на главния прокурор и заместниците му да се извършва от шефа на следствието, като за целта следствието се извади от шапката на прокуратурата. В момента ръководителят на следствието Борислав Сарафов, е и заместник-главен прокурор, назначаван от ВСС по предложение на главния и под негово ръководство. В определението си от четвъртък КС заяви, че многократно в своята практика е тълкувал въпросите на независимостта на съдебната власт и разделението на властите и че независимостта на магистратите - съдии, прокурори и следователи, не се определя от мястото на структурата в рамките на съдебната власт, а от гаранциите, че магистратът се подчинява самона закона, свободно може да изгражда своето вътрешно убеждение, несменяемост, функционален имунитет и т.н.

За независимостта на следствието и разследването на главния прокурор

В крайна сметка, въпросът с механизма за разследване на главния прокурор изглежда вече предрешен, доколкото от ГЕРБ последно направиха заявка, че ще подкрепят "закона на Крум Зарков". Двете най-големи парламентарни групи в 49-тото Народно събрание - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, се споразумяха, че парламентът приоритетно ще разгледа законите, свързани с началото на съдебна реформа, а първата точка в дневния ред са промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които предвиждат главният прокурор и заместниците му да бъде разследвани от съдия с ранг на върховен, ад хок назначен за прокурор. Това прави закона на "Възраждане" неактуален, още повече, че в началото на март Комитетът на министрите към Съвета на Европа ясно заяви в решение по изпълнението на делото "Колеви срещу България" подкрепа за законопроекта на Зарков. Нещо повече, в същото решение Комитетът на министрите изрично обяви, че предложеният в 48-ото Народно събрание алтернативен механизъм за разследване на главния прокурор в законопроект за "Възраждане", който предвижда директорът на следствието да бъде назначаван временно за разследващ главния прокурор и заместниците му, "не дава никакви гаранции за практическа и институционална независимост" на такова разследване.

В този смисъл, подкрепата за закона на "Възраждане" и предложения от тях механизъм вече няма никакви аргументи. Иначе и двата законопроекта - на Министерския съвет и на "Възраждане", които бяха гласувани на първо четене в предишното Народно събрание, бяха внесени и в настоящия парламент още в началото, на практика това са първите внесени законопроекти.

За надзора за законност

По-различно стои въпросът с прокурорските правомощия по надзора за законност, доколкото неговата същност и обхват продължават да са обект на много спорове, включително и в рамките на коментираните законопроекти, тъй като тази тема също е важна част от реформата на прокуратурата. По нея обаче КС на практика отказа да се включи в дискусията. Това по същество заявяват и двамата конституционни съдии - Соня Янкулова и Янаки Стоилов, в становището си към решението на КС от вторник, с което се отхвърля искането на МС по делото за прокурорските правомощия. Според тях, въпросът за това как прокуратурата следи за спазване на законността продължава да предизвиква проблеми в практиката, а решението на Конституционния съд не спомага за изясняването на този въпрос. КС имаше "възможност да конкретизира, развие и задълбочи" досегашната си практика по надзора за законност, осъществяван от прокуратурата, казват те. "Вярно е, че Конституционният съд преценява съответствието на закона с Конституцията, а не оценява как той се прилага, но в изпълнение на това свое правомощие той не бива да се абстрахира изцяло от резултата на съвкупното действие на нормативната уредба, особено във връзка с институционалното наследство, относимо към предмета на настоящото дело", пишат двамата в становището си. По същество те подкрепят диспозитива на решението - че атакуваните текстове от Закона за съдебната власт, които позволяват прокуратурата да нарежда ревизии за установяване не незаконни действия и да прилага предварителни мерки срещу извършването на закононарушения, включително и когато не са престъпления, не са противоконституционни, но не са съгласни с мотивите на мнозинството. Според мотивите на мнозинството, тези правомощия на прокуратурата не са противоконституционни, защото законът предвижда, че всички правомощия на прокуратурата са й дадени за "изпълнение на предвидените в закона функции" по спазване на законността и те могат да ги използват само в този контекст..

Според Соня Янкулова и Янаки Стоилов правомощията на прокуратурата по надзора за законност са почти същите като тези по Закона за прокуратурата, действал до 1991г. "Незначителната промяна на законовата уредба в годините след 1991 г. заедно с исторически насложените професионални стереотипи обясняват защо редица действия на прокуратурата напомнят практиката на общия надзор за законност, въпреки че Конституцията на Република България не предвижда такъв", казват те. Само че законът от времето на социализма ясно разграничава правомощията на прокуратурата за изпълнение на функцията й по общ надзор от тези, необходими за изпълнение на другите й функции по наказателното преследване, а сегашният закон не прави това. "Проблемът при действащата законова уредба не е, че прокурорите могат да възлагат извършване на проверки и ревизии, а в това, че уредбата не е диференцирана с оглед на характера на различните производства, които тези способи обслужват", така че прокурорът по своя преценка може да използва и правомощия, които по своята същност са сходни с общия надзор.

В наказателното производство прокурорът трябва и може да разполага с целия набор от правомощия и средства за установяване и доказване на всяко престъпление. При оспорване на административен акт обаче неговата задача е да аргументира твърдяно несъответствие между този акт и закона, което се постига с правен анализ и тогава е ограничен в избора на средства (способи). По-специално прокурорът, за да оспори един административен акт, няма нужда да възлага извършване на ревизия, защото чрез нея той няма как да установи неговата незаконосъобразност, дават пример те.

В този смисъл двамата съдии смятат, че принципно оспорените пред КС правомощия сами по себе си не противоречат на Конституцията, но могат да се прилагат само при съобразено с Конституцията тълкуване, т.е. само до наказателното преследване. Според тях именно подобна теза е трябвало да съдържа тълкуванието на КС. Вместо това, с мотивите към решението не само се легализират прокурорски практики по прилагането на закона, но и сесъздава потенциален натиск върху Конституцията, казват двамата съдии.

Трудността идва от това, че оспорените законови текстове съдържат правомощия на прокуратурата, които не са специфицирани с оглед на различните производства, в които тя участва, казват съдиите Янкулова и Стоилов. Поради това тези проблеми в уредбата не могат да се решат с "изваждане" на отделни думи или фрази от закона, а с ясно разграничаване на правомощията на прокуратурата с оглед нейната функция и способи за осъществяването й. "По тази причина ние споделяме диспозитива на решението, но не и неговите мотиви. Според нас те не допринасят за правилно разбиране и насочване на дейността на прокуратурата в духа на Конституцията.", заключават Янкулова и Стоилов.

В крайна сметка и решението, и становището хвърлят топката в полето но законодателя, макар и по различен начин, а това това би следвало да е логиката и на политическите действия.

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 2
  • + 3

  Моля да уточнявате, че т.нар. "реформа на прокуратурата" се изчерпва единствено е само до смяна на личността на гл.прокурор.
  Прокуратурата на РБ е институция, утвърдена с Димитровската конституция от 1947 г по модела на съветската от 1938 г и оттогава досега запазва както структурата си, така и функциите.
  В този ред на мисли как ще се казва гл.прокурор (Христос Иванов например) няма никакво значение за неадекватния за XXI в советсщо-български модел.
  Стига "реформата" да не е замислена като СДС - стани да седна.
  Както видимо е.

  Нередност?
 • 2
  epk1515013158546444 avatar :-|
  Венцеслав Ралев
  • + 3

  Нали много искаш да се върнат времената на соца, сега какво критикуваш Димитровската конституция?

  Нередност?
Нов коментар