За прозрачността и договорите на "Топлофикация"
23 Нови
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

За прозрачността и договорите на "Топлофикация"

За прозрачността и договорите на "Топлофикация"

1480 прочитания

Уважаема редакция,

По повод ваша статия от последния брой на в. Капитал, озаглавена "Нов скандал със столичното парно", ръководството на фирма "Ню енерджи вижън "- АД се чуства задължено да внесе яснота по повдигнати въпроси в статията.

Фирма "Ню енерджи вижън" е регистрирана през 2004г. съгласно действащото законодателство на Р.България. Засега в страната ни няма поставено законово изискване с предприемачество да се занимават само "добре известни някому лица". Не е доказано, сащо така, че добрите идеи за бизнес са запазена територия само за изявяващи се като медийни звезди консултанти или чиновници.

Водени от тези си виждания, след съдебната си регистрация "Ню Енерджи Вижън"-АД внесе предложение в "Топлофикация София"-АД за споразумение във връзка с изграждането на мощност за комбинирано производство на топлинна и електроенергия. Предложението е подготвено като резултат на проведени по наша инициатива срещи през м. юни 2004 между представители на НПО Сатурн, ФГУП "Гиремед" - гр.Москва, МИЕ и "Топлофикация София"-АД.

Предложението на "Ню Енерджи Вижън"-АД е в пряка връзка с:

- Енергийната харта на Европейския съюз от 1998г, в която е заложено приоритетно развитие на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в страните от съюза, като е предвидено електропроизводството по този метод да нарастне от 10% на 40% до 2020г;

- Приетите поправки на 26 януари 2004г. от Европейския парламент относно Директивата за насърчаване на комбинираното производство на топло и електроенергия. Тази директива е ключов елемент в стратегията на ЕС за енергийна ефективност и енергоспестяване и цели повишаване на енергийните доставки.

- Протоколите от Киото, подписани през 1998г. и 2001г., за намаляване на вредните емисии на парникови газове с 8% до 2020г.

- Приетата директива за България "Директива за насърчаване на комбинираното производство на електро и топло енергия 16164/03", базирана на "Директива 2004/8/ ЕС" на европейския парламент.

Предложението ни в своята същност е насочено към подобряване КПД при производство на енергия, което води до снижаване на производствената себестойност на топлоенергията, респективно, до намаляване сметките за парно на населението.

Дейността на фирмата е насочена изцяло към прилагане на съвременни методи за производство на електро и топло енергия и продажбата й на държавните и общински дружества по цени, утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Обръщаме внимание, че финансовият модел и ценообразуване са изработени изцяло по наложените общи критерии от ДКЕВР и като краен резултат цената е с близо 25% по-ниска от сегашните производствени цени на топлофикация.

Ефектът от прилагане на когенерацията като метод на производство е доказан по безспорен начин от практиката във всички големи градове на развитите държави. Що се отнася до гаранциите за изпълнение, ние считаме, че една ясно обоснована позиция, както от научните среди, така и от производителите на такива технологии, са достатъчна гаранция за ефективност, а оттам и за интереса на инвеститорите. Ако става въпрос за гаранции, касаещи техническото изпълнение на проекта, всеки който желае би могъл да се запознае на място с тях, като посети гр. Москва и разгледа изградените мощности от НПО Сатурн там.

В предложението на фирмата ни е упоменато изрично, че финансирането на проекта е изцяло с частен и привлечен капитал, като по никакъв начин "Топлофикация София" АД, съответно Община София и МИЕ, не носят инвестиционни и финансови ангажименти към проекта. Единствен ангажимент на топлофикационното дружество е да предостави срещу заплащане по пазарни цени на право на строеж за бъдещата производствена мощност. Достатъчно е човек да познава Закона за обществените поръчки, за да констатира, че в случаите като този не се изисква по никакъв начин да се провежда търг или конкурс, защото няма предпоставки за застрашаване на обществен интерес.

Все пак, едва ли има съмнение, че инвестиция от порядъка на 30 – 40 млн. евро ще остане незабелязана от органите, които са длъжни по закон да упражняват контрол както върху движението на такива парични потоци, така и върху самото изграждане на производствените мощности.

По цял свят принципно, когато се прилага формулата "независим производител", се изработват общи правила за изграждане на мощностите и само фирмите, отговарящи на критериите, получават правото (лиценз) да изградят заявената мощност. Както може да се предполага, няма изискване фирмата да е известна предварително на един или друг конкретен " енергетик".

Невярно е разпространяваното твърдение, изказано и пред журналистите от в.Капитал, че държавата и общината поемат необосновани пазарни рискове. Напротив, в договора са заложени клаузи, които защитават изцяло държавния интерес и едва ли някой може да си помисли, че един публичен договор, разглеждан внимателно от юристи и финансисти от няколко различни държавни институции, ще бъде направен и приет така, че интересите на държавата да останат незащитени.

Що се отнася до взетото решение от Ръководството на Столична община и на СОС, ние считаме, че то е изцяло в подкрепа на мерките, които предстои да бъдат взети за подобряване на цените за потребление на топлоенергия на територията на град София или задържане на тяхното ниво предвид непрекъснато нарастващите цени на енергоносителите. Също така решението кореспондира и с чл. 19, ал. 4 Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

За желаещите да навлезат в подробности ще разясним, че на основание чл. 19, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.) към заявлението трябва да бъдат приложени следните документи:

1. копие от съдебното решение за регистрация на заявителя;

2. оригинал на удостоверението за актуално състояние от съда по регистрацията на заявителя;

3. копие от удостоверението за данъчна регистрация на заявителя и регистрация по БУЛСТАТ;

4. декларации за това, че:

а) заявителят не е в производство по несъстоятелност;

б) на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 ЗЕ е изтекъл;

в) са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;

5. годишните финансови отчети на заявителя за последните 3 години, а когато юридическото лице е новоучредено – доказателства за паричен ресурс. Ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, заявителят представя и одиторския доклад;

6. данни за източниците за финансиране на строителството и доказателства за наличието на тези източници;

7. данни за процентното участие на съдружниците или акционерите на заявителя и съответните копия от документи (дружествен договор, съдебни решения или препис от книгата на акционерите и др.), доказващи тези данни;

8. данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност. Ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност и от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху новоучреденото дружество;

9. идеен проект и/или технически проект и/или работен проект за изграждане на енергийния обект;

10. инвестиционен анализ и финансов модел, съдържащи прогнозните цени на енергията и/или на услугата;

11. проекти на договори със срок, по-дълъг от една година за изкупуване на енергия, ако се предвиждат такива, по заявления за лицензии за производство на електрическа и/или топлинна енергия;

12. бизнесплан, в който да са посочени без ограничение: броя години, за които е съставен, като годината на издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени инвестиции до представяне на бизнесплана; прогнозни: структура на капитала, приходи и разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби, цени;

13. писмена декларация от заявителя, съгласувана със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите/Басейнова дирекция, че е изпълнил изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проектите;

14. описание на територията, на която се иска лицензия за пренос на топлинна енергия и заверени копия от утвърдените устройствени схеми и планове на населеното място;

15. документ за внесена такса за разглеждане на заявлението в размер на 1000 лева преведени по сметката на ДКЕР.

Забележка: Представените за одобряване финансови модели и договори по т. 10 и 11 трябва да отговарят на следните условия:

1. Предвидените в договорите цени не могат да надвишават пазарните им стойности за сроковете на договорите;

2. Предвидената ценова структура не може да създава тежести в нарушение интересите на потребителите (необосновано високи стойности на цените, надвишаващи изискванията за погасяване на кредитите);

3. Поетите от страните рискове да не създават условия за нарушаване интересите на потребителите;

Енергийните предприятия представят варианти на финансовите модели, съдържащи възможните икономически и финансови последици с прогнози за отражението им върху цените, в случаите на отклонения от допусканията по основните модели (прогнозни товари, цени на горива, инфлация и пр.)

Както е видно, документите и изискванията са достатъчно на брой и отговорни, за да не се оставя в ръцете на засегнати конкуренти чрез медийни прояви да формират енергийната политика и практика на държавата.

Обръщаме внимание, че съгласно т. 11 на наредбата за получаване на лиценз, фирмата трябва да представи пред ДКЕВР проект на договор за изкупуване на топлоенергията, който с нищо не предпоставя изграждането на мощността, ако кандидатът не отговаря на другите изисквания.

"Ню Енерджи Вижън"- АД е предоставила необходимите документи от горепосочения списък още преди една година на всички компетентни органи и е жалко, ако някой, смятащ се за отговорен фактор, не се е запознал с тях.

В днешния ден това, което има значение в случая, е опитът на ръководството на общината и общинските съветници да дадат възможност да се тръгне ускорено към подобряване живота на столичани чрез създаване предпоставки за намаляване непосилните за много хора сметки за парно. Необходими са действия, и то незабавно.

При тези условия неразбираема за нас е позицията на ведомството на министър Овчаров, което под предлог съобразяване с предполагаеми интереси на неизвестнен бъдещ купувач на "Топлофикация-София"-АД умишлено пречи на намеренията на новото ръководство на дружеството, както, впрочем, е пречил и Валентин Димитров през годините на необезпокояваното си властване в Топлофикация. Изкушаваме се да предположим, че зад блокиращата позиция на МИЕ се крие нечие опасение, че ако бъдат създадени от "Ню Енерджи Вижън"- АД когенерационни мощности, хората ще разберат колко много са загубили от умишленото разтакаване на инвеститорите, а тогава някой ще трябва да даде обяснение на обществото защо се е постъпвало така.

Нима на всички не е ясно, че не частният монополист, заменящ държавен, както стана с енергоразпределителните дружества, а реалната конкуренцията в производството и търговията ще донесе желаните от потребителите резултати. Ярък пример за това, как се променят цените за хората, е развитието на телекомуникациите.Знаем какви бяха цените на услугите, когато имаше само един мобилен оператор, и какви са сега, когато мобилните оператори са няколко. Впрочем, нека не бързаме със заключенията. Предстои да се изясни дали наистина всички искаме по-поносими цени за парното на столичани, или единственият интерес за някои е да се обезсили "Топлофикация-София"-АД по позната от миналото формула, за да стане евтина хапка за "избран и известен инвеститор".

По отношение пазарните позиции на "Топлофикация София"-АД ние считаме, че с предложението на "Ню Енерджи Вижън"-АД, което е съобразено изцяло с нуждите на района, не се създават никакви причини за безпокойство, че мощностите на общинското дружество ще останат ненатоварени. Напротив, пазарните позиции на "Топлофикация-София"-АД ще се заздравят и никой, дори един бъдещ приватизатор,не би имал интерес да се откаже от подобен договор.

По- притеснително би било, ако държавата в лицето на МИЕ наложи на контролираното от нея дружество да откаже да изкупува предоставената от "Ню Енерджи Вижън"-АД по-евтина топлоенергия и по този начин пропусне да формира по-ниски цени за крайния потребител. Тогава би следвало да бъде зададен въпрос на министър Овчаров кое налага да се защитава статуквото, предпоставящо високи цени за парно, при положение, че има възможност да се формират и по-ниски. И значи ли това, че чрез защитата на по-високи цени косвено се запазват действащи механизми в енергетиката, от които лесно се преминава към оправдаване злоупотребите на предишния директор на "Топлофикация София"-АД.

Бихме желали да изясним и някои въпроси във връзка с изказването на г-н Румен Овчаров "че е недопустимо да се реализира толкова важен за столицата проект, без да е обявен международен конкурс за избор на изпълнител", и че " Министерството е против такива проекти да се финализират преди приватизацията на фирмата, те би трябвало да се решават от новия собственик на "Топлофикация"".

Известно ли е на МИЕ, че през цялото време от 1998г. досега в "Топлофикация София"-АД текат преговори с различни водещи в бранша фирми за изграждане на подобни мощности. Справки по този въпрос са давани нееднократно в министерството. Ние питаме г-н Овчаров това не е ли един своеобразен международен конкурс и значи ли, че нито една фирма от тези, които са преговаряли, не отговаря на критериите за независим производител, или ако отговаря, защо досега не е дадена от МИЕ зелена светлина на нито една от тях да реализира проект. Не е ли запознат г-н Овчаров с доклада за топлоизточниците в "Топлофикация София"-АД и за мерките, които се препоръчват за подобряване на състоянието. За масовия потребител ще поясним, че състоянието на топлоизточниците в "Топлофикация София" АД е оценено в разработката: Master Plans for Rehabilitation of Sofia and Pernik District heating Systems", изготвена от Ekono Energy-Финландия. Съгласно тази разработка възможните варианти за осигуряване на необходимите средства са: чрез реализация на структурата "Независим производител на енергия" - т.нар. IPP (Independent Power Producer), създаванее на "Смесена фирма" т, нар. JV (Joint Venture) или привличане на крупни инвестиции от паричния и капиталов пазар, при спазване на определени условия, но без необходимост от държавни, банкови и общински гаранции (nоn recourse loan).

В тази насока от 1998г. досега в дружество "Топлофикация-София"-АД са проведени редица обсъждания, срещи и преговори с повече от 20 водещи фирми, имащи опит при изграждането и експлоатацията на съвременни когенериращи мощности, а така също с мощни банкови и финансови институции. Задължително условие винаги е било фирмите не само да имат опит и дейност при доставката и изграждането на парогазови инсталации, но и финансови връзки за привличане на крупни инвестиции.

( за любителите на детайли в МИЕ ще припомним, че към отделните топлоизточници в последните години инвестициони намерения са проявени от следните фирми:

Към ТЕЦ "София" : - Siemens, National Power, Mitsubishi Corporation, Kanematsu, Marubeni, Mitsui&CO, Metier Planctom, RWE Plus u Horizon Energy Development;

Към ТЕЦ "София изток": - Mitsubishi Corporation, Kanematsu, Mitsui&Co, Marubeni, Metier Plancton, RWE Plus, Internation Water, Moravska Energetika, AEM spa u Horizon Energy Development;

Към ОЦ "Земляне": - Power Gren, New Energy Vision, Va Tech Hydro, Northland Power, Prometheus Gas, Turbomach, Commerzbank, Centrax, Siemens, I.C.S.-Bulgaria и Енсол-България.

Към ОЦ "Люлин"- Rolls-Royce Power Venture, Va Tech Hydro, Siemens, Mytilineos, Citibank, EEI Ltd, Tridet u Енсол -България.

В настоящият момент особено актуални са следните предложения на:

A,Horizon Energy Development за ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София изток"

Приоритетно проектът е за ТЕЦ "София" и при успех ще продължи в ТЕЦ "София изток". Новата централа с мощност 110 MWe и 110 MWt на стойност 80 млн.€ .

Б. Va Tech Hydro за изграждане на инсталации в ОЦ "Земляне" и ОЦ "Люлин".

Предлага се схема, при която собственик и инвеститор е българската страна, а финансирането се осигурява от Австрийската агенция за кредитно застраховане. Осигурените средства, за реализация на проекта, в размер на 130 млн.€, се предвижда да бъдат погасени от производство на енергия и редукция на емисии от CО2. Новата централа е с мощност 50 MWe и 70 MWt.

B,Turbomach за изграждане на паро-газови инсталации в ОЦ "Земляне" и ОЦ"Люлин ",

Предложена е структура за реализация на проекта IРР.

Новата централа с мощност 50 MWe и 10 MWt на базата на турбини Titan.

Г. Разработка на New Energy Vision за ОЦ "Земляне".

Разработката е изготвена от ФГУП "Гиремед" - гр.Москва и ОАО "Сатурн".

Предвижда се реализацията на разработката да се осъществи чрез структурата IPP. Топлоелектрическата централа с мощност 24 М We и 72 MWt е на базата на 4 модула. Предварителната информация за размера на инвестицията е около 30-35 млн.€.

Д. Разработка на Mytilineos за изграждане нa инсталация на площадката на ОЦ "Люлин".

Предвижда се реализацията на разработката да се осъществи чрез структурата IPP. Разработката е за централа с електрическа мощност 118 MWe и топлинна мощност 70. Предварителната информация за размера на инвестицията е около 120 млн.€.

Е. Разработка на EEI (European Energy Investments) за инсталация в ОЦ"Люлин ". European Energy Investments представя в актуализиран вариант разработката на Rolls-Royce Power Venture от 2001 г, за централа с мощности 95 MWe и 100MWt.

Предложението е за изграждане на нова инсталация по структурата на IPP.

Прогнозната стойност на инвестицията е 80 млн.€.

Ж. Разработка ка "Риск инженеринг" АД за площадката на ВОЦ "Овча купелII"

Реализацията на разработката ще се осъществи по структурата IPP.

Новата инсталация се предвижда да бъде с мощност 9 МWe и 10 MWt.

Предвижда се инвестицията да бъде в порядъка на 10 млн.€." )

От изброяването на всичко по-горе е ясно, че интересът към когенерационни мощности е значителен, но някой досега е блокирал процеса. Изкушаваме се да зададем въпроса дали това не е свързано с подготовката на приватизация от "известен в енегетиката субект". В този ред на мисли бихме могли да зададем въпроса, защо след предложението на "Ню Енерджи Вижън"-АД някой се разбърза толкова много с приватизацията на "Топлофикация София"- АД. Дали към това бързане няма отношение и фактът, че след смяната на предишния директор дълговете на дружеството вече са намалели значително и по всичко личи, че то може да бъде печелившо. Значи ли, че ни се обещава след приватизацията да имаме накрая онзи нов частен монополист , независимо от това кой е той, и ще чакаме той да изиграе пиесата с концесията за софийската вода. Не е ли по-добре за жителите на столицата да се създаде конкурентна среда за производство на топлоенергия, а държавата да си запази правото да регулира цените и чрез "Топлофикация София"-АД да купува от този, който й предложи най ниски цени, продавайки така топлоенергията на крайния потребител на поносими цени. А какво ще каже за това избирателят.

И в заключение искаме да попитаме : Не звучи ли малко пресилено твърдението на г-н Овчаров, че Газпром иска да купи Топлофикация и че така проблемите ще бъдат решени.

Естествено е Руската страна да защитава икономическите си интереси независимо дали това ще стане при доставката на газ или при реализацията на готовата продукция – топлоенергията. Естествено в това няма нищо странно и лошо всяка една страна независимо как се нарича тя, ще се придържа към здравата икономическа логика

Едва ли някой може да си помисли, че новият собственик с идването си ще започне да подарява топлоенергията на столичани. Според нас цената на топлоенергията ще продължи да се формира по същата методика, която действа за всички еднакво, и понижаването на цените би могло да дойде единствено от внедряването на съвременни технологии за производство и по-добра поддръжка на топлопреносната мрежа. "Ню Енерджи Вижън"-АД има само волята да бъде полезна в тази насока. Да бъде полезна за себе си, като стане полезна за потребителите на топлоенергия в София. Това е. И е толкова просто, че ще е трудно да се изопачи и да му се пречи.

"Капитал" остава на позицията, че подобни решения, свързани с държавни или общински дружества (при това монополисти), трябва да се вземат състезателно и прозрачно, а съответните им принципали публично да доказват, че общественият интерес е защитен. Общината засега не е направила това.


1 коментар
 • 1
  Avatar :-|
  МЮЛЕР - до компетентните органи

  "Заместник-министърът на икономиката и енергетика Анна Янева каза, че парите от топлофикационната далавера много трудно можело да бъдат върнати на потребителите." МАФИЯТА отново е задействала системата за замосъхранение и защита! Анна Янева заблуждава целенасочено Българския Народ защото най малкото може да бъде направено следното. 1. Незабавни следствени действия по установяване на всички длъжностни и други лица в системата на "Топлофикация", отклонили чрез злоупотреба парични средства в лични сметки и джобове; 2. Повдигане на обвинения към физически и юридически лица, съпроводено със съответните искове за възстановяване обратно сумата на отклонените парични следства; 3. Търсене на СОЛИДАРНА имуществена отговорност от колективните органи /бордове, управителни съвети и прочие / за нанесените вреди на потребителите в резултат на непрофесионалните и некопмпетентви решения и розпореждане със средства не по предназначение;Тук комисията Кушлев има достатъчно работа поне за отчитане пред ЕС.; 4. Отбив от цената на парното и топлата вода за абонатите, а не поредното УВЕЛИЧЕНИЕ, както бе сторено преди време; 5. Комисията Шушулов да вземе незабавно РЕШЕНИЕ за сваляне на цените за парно и топла вода и привеждането им в съотвествие със разходите и норма на печалбоа средно за европейските цени, а не по 200 - 300%. Другото е умишлено въеждане ЗАБЛУЖДЕНИЕ на обществото с цел пълна РЕАЛИЗАЦИЯ на престъплението.


  P.S."Ню Енерджи Вижън"-АД , най добре да си замълчи, няма кой да и вярва! Те още си вярват, като продължават да залагат на принципа - лов на балъци!


  Мюлер! – Експерт в борбата с корупцията и организираната престъпност!
  09.08.2006г. гр.София!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK