Право на отговор: Съдебният инспекторат не се бори с корупцията в съдебната система
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Право на отговор: Съдебният инспекторат не се бори с корупцията в съдебната система

Теодора Точкова

Право на отговор: Съдебният инспекторат не се бори с корупцията в съдебната система

Неприемливо е да се обсъждат публично мотивите на решение на държавен орган

3829 прочитания

Теодора Точкова

© Надежда Чипева


В редакцията на "Капитал" беше получено право на отговор от Теодора Точкова, главен инспектор към Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Повод е публикацията "Невидимият регистър на съдебния инспекторат".

Правото на отговор не опровергава нито изложената фактология в публикацията (с изключение на една дата, която не е от особено значение), нито основните изводи - а именно че ИВСС е получила европейско финансиране, за да изгради регистър, който седем месеца преди края на проекта не е изграден и дори няма обявена поръчка за изграждането му, а в същото време е усвоила средства, които са пряко свързани с изграждането на този несъществуващ регистър.

Преди публикацията "Невидимият регистър на съдебния инспекторат" "Капитал" потърси за интервю Теодора Точкова, но тя отклони поканата с обяснението, че е твърде заета. Ето правото й на отговор, което публикуваме 1:1: В материал от 15.05.2020г. за работата на Инспектората към ВСС и лично към моята работа като главен инспектор съзирам тенденциозност и опит да се внуши на обществото, че институцията е неефективна, че в опитите си да реализира проект по ОПДУ, по който е бенефициент върши закононарушения и че софтуерния продукт, който се очаква да бъде създаден по проекта, няма да се реализира.

В този смисъл изразявам категоричното си несъгласие с начина, по който е представена дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет като цяло, включително по проект № BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2017 г. с наименование "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт" в статията на журналиста Р. Босев, озаглавена "Невидимият регистър на съдебния инспекторат" и подзаглавие "Как Инспекторатът към ВСС направи всичко възможно, за да не може да преследва ефективно корумпирани магистрати", публикувана в електронното издание на вестника на 15.05.2020 г.

В статията за дейността на Инспектората са изложени голословни твърдения, а информацията за проекта е поднесена откъслечно и невярно. Именно затова бих искала да се възползвам от правото си на отговор от мое име и от името на Инспектората към ВСС, за да не остават читателите с погрешни впечатления и да не се уронва злоумишлено авторитета на институцията.

В материала неоснователно се внушава, че Инспекторатът не е успял "да изнесе нито една успешна битка срещу корупцията", без да се отчита, че институцията изобщо не извършва, не "произвежда" проверки за корупция, нито разследва корупционни прояви, тъй като според законодателството на България подобно правомощие имат единствено органите на МВР, следствените органи, КПКОНПИ и Прокуратурата на Република България. Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 8 от Закона за съдебната власт Инспекторатът извършва проверки за интегритет по отношение на съдиите, прокурорите и следователите и проверки на имуществените им декларации, а не разследва корупционни престъпления.

Трябва да е ясно, че по тези проверки Инспекторатът не е решаващ орган, като в случай, че установи, че са налице достатъчно данни за извършено нарушение от магистрат по смисъла на чл. 175к ЗСВ, съгласно чл. 175о ал. 2 ЗСВ отправя предложение за налагане на дисциплинарно наказание до съответната колегия на ВСС. За периода от януари 2017г. до декември 2019г. ИВСС е отправил 6 предложения за образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания по отношение на магистрати.

Наред с това Инспекторатът няма задачата да установява действителното имуществено състояние на магистратите, нито да установява как същото е придобито. Предмет на проверка на имуществените им декларации е съответствието на декларираните обстоятелства за имущество с вписаните, обявени или удостоверени обстоятелства в съответните публични регистри. Действителното имуществено състояние на съдиите, прокурорите и следователите се установява от НАП и КПКОНПИ, които ИВСС уведомява, за да извършат проверка в случай на констатирано от Инспектората несъответствие в декларациите им, надхвърлящо 10 000лв. респ. надхвърлящо 20 000лв. / чл. 175ж ал. 4, чл. 175з ал. 3 и 4 ЗСВ/.

Конкретно в посочената публикация се излагат твърдения, че "през 2017 г. ИВСС получава европейско финансиране, с което можеше да се обзаведе със силно оръжие за борба с корупцията - модерен софтуер за анализ на имуществото на всички съдии, прокурори и следователи. Проектът не само се проваля - такъв регистър няма". По повод това мнение на автора и така произнесената "присъда " са необходими някои уточнения:

На първо място, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет действително е бенефициент по проект с наименование "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт", финансиран по ОПДУ. Партньор при изпълнението му е Висшият съдебен съвет. По проекта са предвидени седем дейности, като дейност 1 е "Разработване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване конфликт на интереси и имуществени декларации" (ЕПРЕД), а дейност 2 е "Разработване на електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасяния на горната инстанция по тях" (ЕПРО). Отговорна институция за разработка на първия от регистрите е ИВСС, а за втория - ВСС.

За изпълнението на проекта между ИВСС и ВСС е сключено споразумение за партньорство от 05.07.2017 г. Според споразумението разработването на двата регистъра следваше да бъде възложено от бенефициента по проекта - ИВСС в една обществена поръчка. Такава поръчка беше възложена още през 2018 г., респ. на 18.12.2018 г. беше сключен договор с избрания изпълнител. На 16.07.2019 г., а не, както неточно се сочи в статията на 15. 08. 2019г., договорът беше прекратен, поради неизпълнение на етап 1 от него и с цел недопускане на неправилно разходване на средства на ЕС. По повод избора на изпълнител, в статията се правят недопустими внушения, че по процедурата за избор на изпълнител са допуснати нарушения като двама от участниците са декласирани от комисията на възложителя и е избран единствения останал участник. Двамата участници са отстранени законосъобразно от процедурата, при наличието на съответните предпоставки, тъй като не са отговаряли на поставените критерии за подбор - факт, отчетен и приет и от УО на ОПДУ.

Манипулативно и неточно са поднесени фактите и във връзка с наложените финансови корекции по проекта. Неприемливо е да се обсъждат публично мотивите на решение на Управляващия орган на ОПДУ за налагане на финансова корекция, респ. обсъждането на съдебно решение, което не е влязло в сила, тъй като така се създават впечатления за незаконосъобразност в действията на възложителя, преди да има окончателно произнасяне на съда.

На следващо място, е необходимо да се уточни, че през м. октомври 2019г. Инспекторатът обяви нова обществена поръчка за разработване на регистъра на декларациите, по която не се яви нито един кандидат. Поради това с решение на възложителя от 08.11.2019 г. процедурата за възлагане на обществената поръчка беше прекратена. Регистърът за отводите обаче не "е отпаднал някъде по пътя", както смело, без да се разполага с необходимата информация се заявява в журналистическия материал. Напротив, с оглед на това, че предмет на разработка по проекта са два различни регистъра, които следва да се интегрират с различни информационни системи, несвързани помежду си и поддържани от различни отговорни институции, беше преценено, че разработването на двата регистъра следва да се възложи чрез две отделни обществени поръчки. Затова между ИВСС и ВСС беше подписано допълнително споразумение за изменение на Споразумението за партньорство по Проекта, с което ИВСС се задължи да възложи по реда на ЗОП разработването на регистъра на декларациите, а ВСС - на този на отводите.

Необходимо е също да се посочи, че третата обществена поръчка за разработване на регистъра на декларациите, беше обявена през м. декември 2019 г., но не както неправилно се внушава в материала, че решението за откриването й е публикувано късно въпреки "предходния опит с липсата на кандидати". Беше открита тогава поради обстоятелството, че се изчакваше решение на УО на ОПДУ за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 31.12.2020 г. И тази процедура беше прекратена, тъй като единствената представена оферта не отговаряше на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Непредубеденият поглед по отношение на обявените и прекратени три процедури по ЗОП по проекта би довел до други изводи, не тези, които насажда автора, а други- именно, че Инспекторатът полага всички усилия, въпреки обективните пречки, да приключи успешно проекта.

Предстои обявяване на нови процедури за възлагане на обществени поръчки за разработването на регистрите, като Инспекторатът ще продължи да работи активно за реализиране на регистъра на декларациите, въпреки мнението на автора на статията, че "такъв регистър едва ли ще има".

Наред с изложеното, предвид направения в материала опит да се въздейства върху общественото мнение като му се наложи, че ИВСС е извършил нарушения при изпълнението на проекта, по който е бенефициент, намирам за задължително да поясня, че по всички останали дейности по проекта е налице изпълнение.

Изпълнени са дейност 3 "Разработване на вътрешни правила за извършване на проверки за почтеност (интегритет) на магистратите" и дейност 4 "Разработване на вътрешни правила за извършване на проверка на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи ". Преди сключването на договора по ОПДУ, поради предстоящото влизане в сила на глава девета, раздели Iа и Iб ЗСВ, считано от 01. 01. 2017г. е пристъпено към предварително стартиране на двете дейности. Правилата са разработени в периода месец 11-12.2016 г., а са приети през месец януари 2017 г. Следва да се подчертае, че предварителното изпълнение на дейности 3 и 4 преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ е допуснато от УО на ОПДУ, а разходите за приетите от ИВСС вътрешни правила са верифицирани.

Изпълнена изцяло по проекта през 2019 г. е и дейност 6 "Закупуване на компютърно оборудване и друг хардуер".

Всички изпълнени дейности са осъществени в рамките на утвърдения бюджет по проекта, като общо реално изплатените суми са в размер на 201 338.25 лева. Останалите дейности, които предстои да бъдат извършени са предвидени в рамките на финансирането по проекта.

Въпреки обема и сложността на проекта, поставените изисквания към регистъра на декларациите с проектното предложение и договора, подписан с УО на ОПДУ, Инспекторатът още изпълнява проекта и всяко съмнение в нередности по изпълнението му уронва престижа на институцията.

В заключение, обидно е в края на статията да се правят неподходящи сравнения между процедурата за софтуера на декларациите и доставката на автомобили, с цел да се внуши незаконосъобразност в работата на Инспектората към ВСС. Освен от софтуер, чрез който да се автоматизира проверката на имуществените декларации, Инспекторатът без съмнение има нужда и от сигурни и надеждни автомобили, тъй като ако не е ясно на автора на материала- основното правомощие на контролния орган е да извършва проверки на място в органите на съдебната власт както в София, така и в цялата страна, като смяната на наличните над 10 годишни автомобили беше наложителна. Бих искала информацията за Инспектората към ВСС, която занапред ще подготвяте за своите читатели да бъде вярна и обективно поднесена. Не искам да мисля, че с посочената публикация, в която изразявате тенденциозно отношение към работата ми като главен инспектор, целите да увредите и доброто име на институцията. Затова настоявам да публикувате настоящото право на отговор, защото незаслуженото дискредитиране на Инспектората към ВСС не е от полза за преодоляване на негативните прояви на магистратите и подобряване на правораздаването, каквито са очакванията на българските граждани.

В редакцията на "Капитал" беше получено право на отговор от Теодора Точкова, главен инспектор към Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Повод е публикацията "Невидимият регистър на съдебния инспекторат".

Правото на отговор не опровергава нито изложената фактология в публикацията (с изключение на една дата, която не е от особено значение), нито основните изводи - а именно че ИВСС е получила европейско финансиране, за да изгради регистър, който седем месеца преди края на проекта не е изграден и дори няма обявена поръчка за изграждането му, а в същото време е усвоила средства, които са пряко свързани с изграждането на този несъществуващ регистър.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

4 коментара
 • 1
  demokoko18 avatar :-|
  demokoko18

  Необходимо е да се уточни, че ползването на 10годишни автомобили е недопустимо. Манипулативно и неточно би било да се твърди, че автомобили произведени около 2009 година са сигурни и надеждни.

  Сега, без съмнение, институцията си върши добре работата за придвижване из София и страната.

 • 2
  guentertreitel avatar :-|
  guentertreitel

  До коментар [#1] от "demokoko18":

  То в статията не пише, че не трябва да имат нови и сигурни автомобили, а че са успели да проведат успешна поръчка за купуването на такива, като пак са декласирали единият от двмата кандидати, защото колата му е един мм по-къса, а условието е било да имат поставки за чашки отпреди и отзад, което няма нищо общо със сигурността

  Като цяло тезите на инспекторката не само не оборват статията, а още повече уронват престижа на ИВСС

 • 3
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Скучаейки, се насилих да изгазя докрай съжденията на г-жа Точкова. С порой приказки всъщност тя е сложила точката на безсмислието Инспекторат на ВСС.

  За милата й грижа за автопарка по-добре да не беше отваряла дума, като гледам на фотографията от какви дърти лимузини излиза...
  Не се е родил български чиновник, чиято първа задача да не е да се уреди с държавна/общинска лимузина или есюви. С фул екстри, натюрлих...

  Затвърждава ми се и убеждението, че БГ чиновниците задължително и първосигнално на неудобни въпроси отвръщат единствено с неудобни отговори. При това чудовищно пространни.

  А това спестява усилията на журналистите да дескредитират властта, защото, отвръщайки им, властта сама си слага примката.

 • 4
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  Да беше споменала госпожата за нещо, което са свършили. Останах с впечатлението, че единствените успешни дейности на Инспектората, са две покупки - на компютри и на автомобили. Не мога да не си спомня обаче наглостта, с която публикуваха личните данни на съдия Мирослава Тодорова.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Някои са по-равни от другите

Някои са по-равни от другите

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.