Икономика

Парламентът започна на второ четене Закона за туризма

БЪЛГАРИЯ

който мина на първо четене през януари. Текстовете, приети миналия петък, предвиждат държавата да осигурява финансово и да реализира национална реклама на туристическия продукт. Парламентът реши държавата да осъществява политиката си в туризма, като съдейства за развитието му като отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение. Тя трябва да създава нормативна база за развитието му в съответствие с международните норми, а също и да създава условия за развитие на културния туризъм. В задълженията на държавата освен това беше включено да управлява и контролира качеството в туризма и междудържавното сътрудничество. По предложение на Стефан Данаилов (“Коалиция за България”) и група народни представители като туристически обекти се определят и културните, фестивалните и конгресните центрове и институти. Музеите, галериите, културните маршрути и пейзажи, историческите и етнографските селища и центрове, както и обектите на културно-историческото наследство ще се включат в списъка на туристическите обекти.

Монополът на “Български пощи” ЕАД върху резервирания сектор от универсалната пощенска услуга (изпращането на писма с осигурено ежедневно обслужване на всички селища) ще бъде удължен. Това е записано в актуализираната секторна политика на правителството в областта на пощите, приета от кабинета в четвъртък. Според сегашния Закон за пощенските услуги монополът на “Български пощи” изтича на 1 януари 2003 г. Макар и в актуализираната секторна политика да не е уточнен новият срок на монопола, възможно е той да бъде края на 2006 г., обясниха от Министерството на транспорта и съобщенията. “Български пощи” предстои да бъде дадена на концесия, като кандидат-концесионерите са холандските, израелските и канадските пощи. Така, ако срокът на монопола на дружеството наистина бъде изместен, от това на практика ще се облагодетелства някоя от трите частни компании. От друга страна, за момента в Министерството на транспорта и съобщенията няма никакви индикации, че някой частен инвеститор има намерение да конкурира “Български пощи” в основната є дейност.

за насърчаване на заетостта до края на тази година. С това ще се занимават 47 специално обучени инспектори. Това съобщи директорът на дирекция “Контрол върху трудовата заетост” в ГИТ инж. Венцислава Мирчева. За програми за заетост бюджетът е отделил 111 млн. лв., голяма част от които вече са раздадени. Инспекцията по труда е установила нарушения в Разградско и Видинско. Обикновено санкциите са в размер, двойно по-голям от сумата, с която е злоупотребено. Хиляда лева е глобата за работодател, който отказва да наеме на работа безработен с намалена трудоспособност, насочен от бюрото по труда. Санкцията за фирми, които извършват посредническа дейност без разрешение, е 5000 лв., а при повторно нарушение - 10 000 лв. Между 500 и 5000 лв. е глобата за чужденец, започнал работа без разрешение от Агенцията по заетостта, 20 000 лв. трябва да брои фирмата, която го е наела, припомни изпълнителният директор на ГИТ инж. Тотю Младенов.

след като в петък двата законопроекта минаха на първо четене през пленарната зала. Вносители на първия законопроект са група депутати от опозицията начело с лидера на СДС Надежда Михайлова, а на втория - депутатите от мнозинството начело с Валери Димитров и Иван Искров. Приемането на закон за банковата несъстоятелност е ангажимент по двегодишното споразумение на правителството с МВФ. Той трябваше да бъде приет до края на март, но заради многото засегнати интереси беше забавен. Негласно срещу закона е юридическото лоби в парламента, тъй като с него съдът ще бъде лишен от възможността да контролира синдиците в затворените банки. И двата проекта предвиждат контролът върху тях да бъде възложен на Фонда за гарантиране на влоговете. Той ще определя заплатите на синдиците, ще следи отблизо действията им по осребряване на имуществото и ще може да ги сменя при сигнали за злоупотреби. Практиката през последните пет години даде безброй примери на синдически своеволия, от които фалиралите банки бяха допълнително източвани във вреда на техните кредитори. Една от идеите в законопроекта е синдиците да бъдат задължени да представят парична гаранция за своето управление в размер, равен на тримесечното си възнаграждение. Председателят на парламентарната икономическа комисия Валери Димитров припомни, че след банковата криза се е стигнало до лошо управление на активите на фалиралите банки и до вторично източване на банките. Според него не са основателни критиките, че проектът накърнява правомощията на съда и с това се нарушава конституцията. “Законът не посяга на правораздавателната функция на съда. Съдът не е активна администрация и съдиите, които освобождават синдиците, не разполагат със специализиран контролен апарат”, заяви Валери Димитров.

акостиращи на български пристанища с цел да се повиши безопасността на търговското корабоплаване, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет в четвъртък. Новите норми са включени в проект на закон за промяна на Кодекса на търговското мореплаване, приет от кабинета. Друга промяна в кодекса е, че занапред той ще важи и за търговското корабоплаване по вътрешните речни пътища. Прецизират се и се завишават и санкциите за неспазване на кодекса. Така за собственик, който допусне корабът му да плава в нарушение на изискванията за безопасност и опазване на околната среда, глобата ще е от 100 до 10 000 лв. Процентът на българските кораби, които са били задържани на чужди пристанища през 2001 г. по различни причини, е 7.9. За 2000 г. този процент е 8.5, а за 1999 - 12.4%. За корабите на страните, членки на евросъюза, процентът на задържаните плавателни средства е 3.9, добави зам.-министърът на транспорта и съобщенията Красимира Мартинова.

“Топливо” няма да разпределя дивидент за миналата година. Това стана ясно след общо събрание на дружеството на 14 май. Акционерите гласуваха цялата нетна печалба в размер на 4.547 млн. лв. да остане във фонд “Резервен”. Председател на съвета на директорите на дружеството остава Бедо Доганян, а изпълнителен директор - Щилиян Стоянов. Акционерите добавиха към предмета на дейност на фирмата и “доставка, съхранение и търговия с течни горива и нефтопродукти”. Това се дължи на увеличения дял на търговията с течни горива в общия обем на приходи на компанията, уточняват оттам. Мажоритарен собственик на “Топливо” с 86% от акциите е “Синергон холдинг” (бивш “Петрол холдинг груп”). Държавата притежава 9.61% от капитала, а останалите са на дребни акционери. Инвестициите в дружеството за последната година са на стойност 8.812 млн. лв. По-голямата част от тях - над 7 млн. лв., са вложени в технологичното оборудване на нафтобазата в Малашевци; 1.5 млн. лв. са инвестирани в нови бутилки за газ. “Топливо” разполага с два завода за пълнене на бутилки с втечнен газ пропан-бутан - в Бургас и в Кремиковци.

и възможност за продължаването му за още една година. Съгласно договора минималната работна заплата за отрасъла ще бъде равна на минималната работна заплата за страната, умножена с коефициент 1.4. Сравнено с предишния КТД, чието действие приключи на 31 март т.г., в новия договор значително са разширени клаузите, свързани със социалното партньорство - взаимоотношенията между работодателите и работниците са много по-прецизно регламентирани. Новият КТД запазва всички досегашни социални придобивки за работещите в отрасъла с оглед специфичните условия на труд. Колективният договор значително е обновен в частта му за здравословните и безопасни условия на труд.

предвижда одобрен от правителството проект на спогодба за социално осигуряване между България и Гърция като основа за водене на преговори. Необходимостта от тази спогодба е породена от нарасналия през последните години брой на българи, които работят в Гърция. Техните социални права трябва да бъдат защитени, като им се гарантира ползването на права от осигурителните системи на двете държави. Проектът на спогодбата е разработен въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право, като принципа на приложимото законодателство, принципа на еднакво третиране на гражданите, на запазване на придобити права, събиране на осигурителни периоди и разпределение на плащанията, като са покрити почти всички осигурителни рискове. Спогодбата ще се отнася за всички осигурени лица, които се подчиняват или са били подчинени на правните разпоредби на една от договарящите се страни или и на двете договарящи се страни и се разпростира върху териториите на двете страни.

за защита на работническите вземания при нестъстоятелност или ликвидация на дружествата, обяви вицепремиерът и социален министър Лидия Шулева на семинар с представители на Международната организация на труда и социалните партньори. По всяка вероятност фондът ще започне да събира средства от средата на 2003 г. Идеята е новите вноски да се събират от работодатели и работници за сметка на осигуровките за фонд “Безработица”. “Това няма да увеличи общата осигурителна тежест”, обеща министър Шулева. Не е изключено държавата също да участва с пари във фонда, за да гарантира неговата сигурност и стабилност. Очаква се той да започне да плаща на пострадали работници шест месеца или една година, след като започне да трупа средства. Според плановете той ще покрива две или три неизплатени заплати заедно със социалните плащания. “Ще започнем поетапно плащане и постепенно ще разширяваме обхвата на работниците, срока и видовете плащания”, поясни Лидия Шулева. Новият фонд е допълнителна гаранция за вземанията на персонала от предприятията, обявени в несъстоятелност или ликвидация. Той няма да отмени правото на работниците да търсят парите си и по Търговския закон, според който те са на четвърто място в списъка на кредиторите.

“Български морски флот” закупи активите на корабния завод на търг срещу 35.5 млн. лв. преди месец и половина, но заради жалбите на другия участник в търга “Еврометал” - Перник, не успя да влезе във владение. Според запознати оттеглянето на жалбите от страна на пернишкото дружество е станало след лек натиск от страна на Министерството на икономиката. След прекратяването на всички съдебни спорове ще започне процедурата по въвод във владение на БМФ. Очаква се това да стане до 10 дни.

СВЕТЪТ

Руският премиер Михаил Касянов обяви, че до два месеца страната му ще възстанови нормалното за нея количество на изнасян суров петрол, с което на практика ще прекрати договореността с картела ОПЕК. Касянов направи изявлението си след среща с руските фирми производители, на която е било констатирано, че “приближава окончателното стабилизиране” на международните пазари. От началото на годината Русия, която според различна информация е първият или вторият износител на петрол в света, ограничи със 150 000 барела дневно износа си, което е нейният принос към международните усилия в подкрепа на цените на суровината.

Международният валутен фонд отложи с една година плащане на 130 млн. долара от Аржентина, съобщи говорител на Министерството на икономиката на латиноамериканската държава. Според Reuters засега става въпрос само за предложение на мениджмънта на фонда, което почти сигурно ще бъде одобрено от борда на директорите. Действията на МВФ показват, че взаимоотношенията между финансовата институция и латиноамериканската държава се подобряват, след като подобни сигнали дойдоха и от правителството на САЩ, най-големият акционер във фонда. За Аржентина е изключително важно да си осигури подкрепата на МВФ, която би отворила пътя към международни кредити и помощи. През седмицата аржентинският Конгрес прие промени във важния закон за банкрутите, очаква се и напредък по спорните въпроси за финансирането на провинциите и регулирането на банковия сектор. В близките дни се очаква в Аржентина да пристигнат две технически мисии, които предхождат евентуалната визита на екип, който да договори ново споразумение с МВФ.

Германският машиностроителен профсъюз IG Metall прекрати 10-дневните си стачни действия, в които взеха участие над 100 000 работници, след като се договори с работодателите за 4-процентно увеличение на заплатите. Новият колективен договор ще е в сила до края на 2003 г., а през юни следващата година ще има ново увеличение на възнагражденията с 3.1%. Предвижда се фирми с финансови затруднения да могат да не спазват споразумението за кратки периоди. Опасенията на мнозина икономисти са, че примерът на машиностроителите може да бъде последван и от други синдикати, като в момента преговори за заплатите водят профсъюзи от строителството и услугите. Някои дори прогнозират, че по-високите заплати могат да доведат до съкращение на работните места и по-висока инфлация, което да затрудни икономическото възстановяване на страната.

заяви председателя на борда на директорите на “Райфайзенбанк груп” Валтер Ротенщайнер. Групата отчете 22% ръст на активите си за 2001 г., с което те достигнаха 44.6 млрд. евро. Възвращаемостта на капитала е 13.3%, което е с 1.1% по-малко от възвращаемостта за 2000 г. Според изявление на банката голям потенциал за развитие в Централна и Източна Европа има банкирането на дребно заради все още слабото развитие на пазара. В България банката развива дейността си чрез своето дъщерно дружество “Райфайзенбанк” (България).


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал

Снимка на седмицата

Снимка на седмицата

КапиталНО

КапиталНО