По-малко европейци живеят в риск от бедност

Броят на уязвимите граждани се е понижил през последните пет години

През последните пет години процентът на хората, изложени на риск от бедност в Европа, се е понижил. Но няколко държави се движат в разрез с тази тенденция и съществуват големи различия между отделните страни.

Хората са изложени на риск от бедност, когато доходите им са значително по-ниски в сравнение с доходите на населението като цяло. Европейският съюз счита, че човек попада в тази група, когато доходите, с които разполага, са под 60% от средните за страната. Важно е да се отбележи, че това е относителна мярка и прагът й варира в различните страни. Рискът от бедност не ни говори за абсолютна бедност, т.е. за липса на доходи за задоволяване на основните нужди.

Някои социални групи са по-уязвими към бедност. По данни на Евростат почти 48% от незаетите граждани в ЕС са под риск. Самотните родители са най-уязвими: през 2018 г. почти половината (46%) от хората в домакинства с едно лице и зависими деца бяха класифицирани като застрашени от бедност или социално изключване.

Тенденциите през годините

С течение на времето се оформя ясна тенденция - делът на хората, живеещи в риск от бедност, намалява в почти всички европейски страни през последните пет години. Има само шест държави, които се отклоняват от нея. Това са предимно богати държави в Северна и Западна Европа, където рискът от бедност е сравнително нисък, но леко се е повишил. Най-много са се увеличили хората, живеещи в риск от 2013 г. насам, в Люксембург.

Въпреки че Източна и Южна Европа са най-податливи към бедност на континента, двата региона се развиват в различни посоки. В Източна Европа рискът намалява значително през последните години, особено в Унгария, България и Полша. В много части на Испания той се е увеличил.

Местни модели

Съществуват ясни регионални модели на бедност на Стария континент. Повечето хора, които са застрашени, са в Южна и Източна Европа. Най-тежко засегнати са южните части на Италия.

Три от регионите с най-голяма уязвимост се намират в Италия. Повече от половината население на Кампания и Сицилия живее под риск и печели приблизително 10 хил. евро или по-малко на година. В другия край на скалата са гражданите на Чехия, където по-малко от един на всеки 10 души в Прага живее в бедност.

Разликата между богатите и бедните региони е индикатор за регионално неравенство и е доста значителна в много страни. Най-големите разлики са в Италия и Испания. Двете държави имат значителни различия от типа север - юг. В Италия над четири пъти повече граждани живеят в риск от бедност в Южна Сицилия и Кампания, отколкото в северната провинция Южен Тирол.

Графиката показва разликата между различните региони на една и съща държава. Тя включва само страни с налични регионални данни за пет или повече средно големи региона.

Статията е публикувана в рамките на проекта EDJNET, в който "Капитал" е партньор.