Европейските програми за директно финансиране през 2022 г.

По какви схеми ще могат да кандидатстват държавите и бизнесът в следващите години?

Рекордното финансиране от бюджета на ЕС за 2022 прави годината ключова за възстановяването на икономиките след ковид, както и за прехода им към зелена и цифрова трансформация. За постигане на тези цели, бизнесът, публичният и неправителственият сектор ще могат да се възползват от огромен брой програми през 2022 г. директно към ЕС.

Тук ще видите първата част от тях:

Механизмът за свързване на Европа (CEF) подкрепя целите на ЕС в транспорта, енергетиката и цифровите технологии, като дава възможност или ускорява инвестициите в проекти от общ интерес и подпомага междуграничното сътрудничество.

Цифровите приоритети включват осигуряване на гигабитова свързаност за социално-икономически двигатели като болници, училища и изследователски центрове, безжична свързаност с местните общности и др. Маргрете Вестагер, комисарят за дигитализацията, споделя: "Инвестирането в трансгранична свързаност ще продължи да играе ключова роля в трансформацията на Европа и нейната конкурентоспособност. Подобряването на мрежите и инфраструктурата ще гарантира на гражданите и бизнеса на Европа достъп до нови работни места, конкуренция на нови пазари и укрепване на дейността."

В транспортния сектор CEF е посветен на осъществяването на TEN-T (трансевропейската транспортна мрежа) и подкрепа на инвестициите в трансгранични връзки, липсващи връзки, както и да насърчи устойчивостта и дигитализацията.

Енергийната част от бюджета следва да бъде посветена на прехода към чиста енергия и по-свързана, по-интелигентна и дигитализирана енергийна система на ЕС. По-голямата част от средствата трябва да се разпределят за трансгранични проекти.

Бюджетът за 2021 - 2027 възлиза на 21.4 милиарда евро за транспорт (от които 10 милиарда евро ще бъдат отпуснати от кохезионните фондове); 5.2 милиарда евро за енергия; 1.8 милиарда евро за цифрови технологии.

Към момента обявени за следните покани: предложения за насърчаване на регионалното сътрудничество за устойчива синя икономика (краен срок 12 януари); CEF Transport (до 19 януари); Подготвителни проучвания за трансгранични проекти за възобновяеми източници (до 1 февруари); Иновационен фонд втора мащабна покана за проекти (до 3 март); CISE система за предупреждение за инциденти (до 7 април) и др.

Кандидатства се тук.

Digital Europe е новата европейска програма, фокусирана върху изграждането на стратегическия цифров капацитет на ЕС и улесняването на широкото внедряване на цифрови технологии. Тя ще финансира инвестиции в технологии, но също и широката им употреба сред гражданите, бизнеса и публичната администрация, включително чрез развиване на дигитални умения.

Ключовите области за работната програма 2021-2022 включват изкуствен интелект (AI), киберсигурност, усъвършенствани изчисления, инфраструктура за данни, управление и обработка, както и тяхното внедряване и най-добро използване за критични сектори като енергия и околна среда, производство, селско стопанство и здравеопазване.

Бюджет: 2021 - 2027 7.5 милиарда евро. Процент на съфинансиране: до 100%

На 17 ноември 2021 г. Европейската комисия стартира първия набор от покани за представяне на предложения с фокус върху цифровите технологии, киберсигурността и центровете за цифрови иновации и приложения. Предвижда се 415 милиона евро да бъдат инвестирани в инфраструктурата на европейски "облак", други 43 милиона евро безвъзмездни средства ще се инвестират за укрепване на киберсигурността в здравния сектор.

Отворени за кандидатстване ще бъдат специализирани магистърски програми и образователни програми в ключови области, включително AI, данни, киберсигурност, квантови и високопроизводителни изчисления; Анализ на напреднали дигитални умения: Подготвителни действия за пространството за данни за умения: създаване на общо, универсално европейско пространство за данни и осигуряване на безопасен достъп до и съхранение на големи масиви от данни чрез енергийно ефективни облачни структури. Повече информация и кандидатстване тук.
"Еразъм+" ще продължи да обхваща училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и обучението за възрастни, младежта и спорта. Ще се разширят възможностите за студенти във висше или професионално образование да имат опит извън Европа. "Еразъм+" също трябва да подобри обхвата и включването чрез нови формати като виртуален обмен и по-кратки периоди на обучение в чужбина.

Комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел каза: "През 2022 г. "Еразъм+" отбелязва 35 години на успешно предоставяне на възможности на хората да учат и получават опит в обучение в чужбина. Искаме да дадем възможност на по-голям брой хора да вземат участие и да се възползват от това, което "Еразъм+" може да предложи. Ние също така ще празнуваме през 2022 г. Европейската година на младежта и "Еразъм+" ще играе централна роля."

Бюджетът за 2021- 2027 възлиза 26 млрд. евро,от които 3.9 млрд. евро за 2022 г.

Наръчник по програмата може да намерите тук, а кандидатстването е тук.

Програмата "Творческа Европа" се фокусира върху сътрудничеството в областта на:

 • Култура (включително културното наследство и Европейските столици на културата)
 • Медии (посветена на аудио-визуалната индустрия)
 • Междусекторни (дейности като международен обмен на опит и взаимно обучение в аудио-визуални и други културни и творчески сектори).

Финансирането включва проекти за сътрудничество, мрежи, платформи, мобилност за художници и културни специалисти и разработване на политики.

Секторна подкрепа: подкрепа за музика, издателство, културно наследство и архитектура, както и други сектори.

Специални действия: културни награди на ЕС, Европейски столици на културата, Знак за европейско наследство, подкрепа за млади висококачествени художници и широк обхват на услугите на гражданите.

Бюджет: 2021 - 2027: 2.4 млрд евро. Проценти на съфинансиране: 80% за малки проекти за сътрудничество; 60% съфинансиране за сътрудничество със среден обхват (нова категория); 50% за големи проекти за сътрудничество.

Наръчник и кандидатстване тук.

EU4Health е отговорът на ЕС на COVID-19, който оказа голямо влияние върху медицинския и здравния персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Финансирането е за страни от ЕС, здравни организации и неправителствени организации с цел:

 • засилване на готовността на ЕС за големи трансгранични заплахи за здравето
 • осигуряване на резерви от медицински материали за кризи
 • резерв от здравен персонал и експерти, които могат да бъдат мобилизирани за реагиране на кризи в целия ЕС
 • засилено наблюдение на заплахите за здравето
 • укрепване на здравните системи, така че да могат да се справят с епидемии, както и с дългосрочни предизвикателства чрез стимулиране
 • превенция на заболявания и насърчаване на здравето при застаряващото население
 • цифрова трансформация на здравните системи
 • достъп до здравни грижи за уязвими групи и др.

Бюджет: 2021 - 2027: 5.1 млрд. евро

Отворените програми към момента за грантове включват: Безвъзмездни средства за действие в подкрепа на прилагането на най-добри практики за справяне с предизвикателствата на психичното здраве по време на COVID-19; подкрепа на действия за подобряване на достъпа до ваксинация срещу човешки папиломен вирус; "Капацитет и картографиране на капацитета за лечение на рак в ЕС" - мрежа от всеобхватни онкологични центрове, с краен срок 25 януари 2022 г.

Безвъзмездни средства за действие в подкрепа на акредитация и сертифициране на схеми за осигуряване на качество за програми за скрининг на рак на гърдата, колоректален рак и рак на маточната шийка с краен срок 17 февруари 2022 г.

Повече информация и кандидатстване тук.
LIFE+ е финансов инструмент на ЕС, подкрепящ проекти за действия в областта на околната среда, опазването на природата и климата в целия ЕС. Бюджет: МФР 2021 - 2027 г.: 5.432 милиарда евро

Предвиждат се максимални проценти на съфинансиране:

 • до 60% за (i) стратегически проекти за природата по подпрограма "Природа и биоразнообразие", (ii) стратегически интегрирани проекти по подпрограмите "Кръгова икономика и качество на живот", смекчаване и адаптиране на изменението на климата и чиста енергия "Преход", (iii) проекти за техническа помощ и (iv) стандартни проекти за действие;
 • до 75% за проекти, финансирани по подпрограма "Природа и биоразнообразие", по-специално тези, които засягат приоритетни местообитания или видове за прилагане на Директива 92/43/ЕИО на Съвета или видовете птици, считани за приоритетни за финансиране, когато необходими за постигане на целта за опазване;
 • до 70% за субекти с нестопанска цел, които участват в разработването, прилагането и прилагането на законодателството и политиката на ЕС и които са предимно активни в областта на околната среда или действията в областта на климата;
 • до 75-95% за проекти за техническа помощ за изграждане на капацитет в подкрепа на дейности на онези държави-членки с ниско ефективно участие в програмата LIFE.

За 2022 г. се предвиждат:

 • Подпрограми за стандартни проекти за действие (SAP) за кръгова икономика и качество на живот, природа и биоразнообразие, смекчаване на изменението на климата и адаптиране: с краен срок 4 октомври 2022 г.
 • Подпрограма за безвъзмездни средства за действие LIFE за преход към чиста енергия: 16 ноември 2022 г Стратегически интегрирани проекти (SIP) и стратегически проекти за природата (SNAP):
 • Подготовка за техническа помощ за SIP и SNAP: 8 септември 2022 г Специфични споразумения за оперативни безвъзмездни средства (SGA OG) за юридически лица с нестопанска цел: 21 септември 2022 г.

Повече информация и кандидатстване тук.

Horizon Europe е най-голямата програма в света за научни изследвания и иновации. "Хоризонт Европа" заменя "Хоризонт 2020". Тя се състои от 3 стълба: отлична наука; глобалните предизвикателства и европейската индустриална конкурентоспособност; иновативна Европа. Междусекторен елемент също има за цел разширяване на участието и укрепване на Европейското изследователско пространство.

Вторият и третият стълб са най-достижими за българската действителност. Вторият стълб има фокус: здравеопазване; култура, творчество и приобщаващо общество; гражданска сигурност за обществото; цифрови, промишлени и космически; климатична енергия и мобилност; хранителна биоикономика; природни ресурси, селско стопанство и околна среда). Третият стълб включва за първи път раздел за европейските иновационни екосистеми, целящ рационализиране на международни, национални и местни програми за иновации за стимулиране на иновациите в областите на обществените услуги и за предоставяне на пазарни възможности на европейските иноватори. По-специално инструментите за обществените поръчки за иновации (PPI) и Обсерваторията на иновациите в публичния сектор биха могли да бъдат от значение за местните власти.

Бюджет за 2021 - 2027: 90.1 млрд. евро NGEU: 5.4 милрд евро.

Планираните обяви за набиране на проекти за 2022г. може да намерите тук, а кандидатстването се осъществява тук.

1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал