COVID-19 и новите рискове пред лечебните заведения за болнична помощ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

COVID-19 и новите рискове пред лечебните заведения за болнична помощ

COVID-19 и новите рискове пред лечебните заведения за болнична помощ

Около епидемията все по-често ще възникват трудни за решаване юридически казуси

адвокат Мария Шаркова
3255 прочитания

© Капитал


Визитка

Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в адвокатско дружество "Шаркова и партньори". Екипът на дружеството има дългогодишен опит в консултирането на лечебни заведения, неправителствени организации и пациенти и води успешно дела в сферата на здравеопазването. Адвокат Шаркова е специализирала в САЩ и е работила като стажант в Правната програма на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта. В областта на медицинското право има множество краткосрочни обучения в Холандия, Испания и други европейски държави, а отскоро придобива правото на обучител за платформата на Съвета на Европа HELP.

Специалистите, работещи в сферата на здравеопазването, вече свикнаха, че в последните 9 месеца си лягат при действието на една заповед на министъра на здравеопазването и се събуждат при действието на друга. Понякога току-що сме успели да вникнем във всички правила, техните изключения и изключенията на тях самите, и вече се оказва, че е било напразно усилие - вече имаме ново четиво. В болниците е като на бойно поле по всеобщо мнение на медицинските специалисти, които работят там - свръхнатовареност, надвишен капацитет, завишен риск за здравето и живота, намалели до краен предел сили.

Едва ли някой има време да спре и да се замисли върху новите рискове, които COVID-19 донесе за лечебните заведения. Наред с всички трудности, които мениджърите на болниците и медицинските специалисти се сблъскват ежедневно, все по-често възникват и ще възникват трудни за решаване юридически казуси.

Алгоритми, алгоритми, алгоритми

Както Законът за здравето, така и действащата съдебна практика изискват от медицинските специалисти да прилагат утвърдени от науката и практиката методи при лечение на пациенти. В условията на нововъзникнало заболяване обаче методите за лечение непрекъснато се променят. Дори е възможно някои методи, които са се прилагали доскоро, в един момент да се приемат като неправилни. Това е така, защото различните методи за лечение в медицината се утвърждават след провеждане на научни изследвания и клинични изпитвания, след внимателно събиране и анализиране на данни по предварително разработени протоколи и подлежат на непрекъснати промени.

В същото време при възникнала претенция от страна на пациент или негов наследник правилността на действията на лекарите ще се преценява именно въз основата на приетите от науката и практиката правила за поведение. Съществува заблуда, че когато има приет алгоритъм за поведение на болнично или национално ниво, той може да бъде използван срещу медицинските специалисти, които са пропуснали да извършат предписано от алгоритъма действие или са извършили нещо, което не е разписано от него. Съществува и друга заблуда, че алгоритмите за поведение пречат на лекарите да практикуват медицина, защото ги лишават от възможност да прилагат индивидуален подход спрямо пациента.

Препоръките и ръководствата за поведение при лечение на COVID-19 са изключително важни. Съвременните тенденции в медицинската наука все повече изискват използването на "медицина, базирана на доказателства", която се дефинира като съвестно, ясно и разумно приложение на най-добрите съвременни доказателства при вземането на решения относно грижите за всеки отделен пациент. Това означава, че действията на медицинските специалисти следва да се основават на съответните данни, които са извлечени от достоверни източници на медицинска информация. Тяхната научна достоверност се оценява по определена скала, а изведените от тях препоръки се оценяват относно своята доказаност на базата на анализ на основополагащите ги научни публикации по определена четирибуквена скала. Сред най-достоверните източници се посочват метаанализите и систематичните прегледи на различни клинични проучвания или научни изследвания, а сред по-слабо достоверните са неаналитичните публикации и описанията на отделни клинични случаи.

Липсата на алгоритъм за поведение в конкретно лечебно заведение по никакъв начин не отменя обстоятелството, че са събрани научни доказателства, свързани с прилагането на даден метод за лечение. В този смисъл липсата на конкретни правила, протоколи за действие, може да се приеме единствено като неполагане на дължимата грижа да се осигури качествено, достатъчно и базирано на доказателства лечение, но не и като някакво оправдание за медицинския специалист.

В тази ситуация,

За да се намали рискът от възникване на юридическа отговорност в тежест на лечебните заведения, е важно да се отбележи следното:

1. Задължението на медицинските специалисти да оказват медицинска помощ, като използват утвърдени от науката и практиката методи, не означава, че те са длъжни да изчакат постигането на консенсус по даден въпрос, който се обсъжда сред медицинската научна общност, за да лекуват пациентите. Това не е възможно, тъй като болестите имат склонност да прогресират, ако не бъдат лекувани. В тези случаи е необходимо да се избере метод, който към момента на лечението на конкретен пациент е включен в съответните достоверни източници като подходящ.

2. В случай че към дадения момент има няколко възможни метода за поведение, медицинският специалист би следвало да отчете ползите и рисковете от всеки от тях в зависимост от състоянието на пациента (противопоказания; наличие на придружаващи заболявания; по-неинвазивен; такъв с по-малко на брой описани нежелани реакции). Разбира се, във всеки конкретен случай следва да се анализира и доколко е възможно да бъде приложен даден метод - какви условия са създадени за прилагането му и дали е обективно възможно реализирането на това лечение (обезпеченост с апаратура, с лекарствени продукти, с необходимите човешки ресурси и други).

3. Да се има предвид, че някои методи са експериментални. За такива съдебната практика приема методи, които в момента се проучват, разработват и се изпитва ефективността им. Сред тях са клиничните изпитвания на лекарствени продукти или медицински изделия, извършвани по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, респективно по реда на Закона за медицинските изделия, както и научните изследвания по смисъла на чл. 197 в Закона за здравето. В последния случай е важно да се обърне внимание, че трябва да се спазват изискванията на чл. 197 и сл. от ЗЗ, включително по отношение на информираното съгласие.

4. Да се разшири обемът на информация, която се предоставя на пациента, включително по отношение на съществуващите рискове от прилагане на методи за лечение на COVID-19 и свързани с тях рискове.

Кое нарушение да избера

Лятното спокойствие на управляващите и разсейването с "нови" конституции остави решаването на сериозните въпроси с наближаващото COVID цунами за есента. Така изведнъж, с рязкото нарастване на случаите, се оказа (съвсем очаквано), че болниците се претовариха и капацитетът им за лечение на пациенти с усложнения от COVID се изчерпа. В опит да разреши възникналата здравна криза министърът на здравеопазването издаде заповед, с която задължи всички лечебни заведения за болнична помощ да разкрият легла за лечение на пациенти с коронавирус. По този начин болниците бяха поставени в ситуация да изберат дали да нарушат изискванията на медицинските стандарти, които сам министърът е приел, или да не спазят неговата заповед.

Опасността пред лечебните заведения от възникване на юридическа отговорност в този случай е реална и сериозна. Представете си, че управлявате специализирана болница по очни болести, в която нямате необходимите за лечение на пациент с инфекциозно заболяване условия като апаратура, специално обучен персонал и необходими звена, но въпреки това сте длъжен да нарушите всички действащи правила, за да изпълните заповедта на министъра. Нещо повече - в Закона за здравето е предвидено, че всеки пациент има право на качествено и достатъчно лечение, което трябва да е безопасно. Лекуването на пациент при неизпълнение на предвидени изисквания в нормативни актове е противоправно, а това създава огромни рискове за болниците.

Какво да правим?

1. Препоръчително е информацията за конкретните липсващи условия за лечение на пациенти с коронавирус да бъде публично оповестена на министъра на здравеопазването от съответното лечебно заведение.

2. Пациентите следва да бъдат уведомени за обстоятелството, че лечебното заведение не разполага с пълния обем от изискваните по закон условия за лечение на пациенти с инфекциозно заболяване и че това може да окаже влияние върху лечението на пациентите въпреки всички усилия и полагане на дължима грижа, което да се удостовери в информираното съгласие.

Спешният пациент, за когото няма място

В условията на претоварена здравна система лечебните заведения ще се сблъскват с все повече случаи на спешни пациенти, на които не може да се окаже адекватна медицинска помощ поради липса на медицински специалисти, апаратура и легла. Законът за здравето задължава всяко лечебно заведение да окаже спешна медицинска помощ на пациент, който се нуждае от нея, и отказът от оказването й създава огромен риск за лечебното заведение. В същото време невъзможността, изразяваща се в липса на апаратура (например респиратори), липсата на медицински персонал (например реаниматор) или липсата на легла (например с източник на кислород) при достигнат максимален капацитет за прием представлява обективна невъзможност за оказване на медицинска помощ.

Какво да правим?

1. Необходимо е да се осигурят условия за оказване на спешна медицинска помощ до осигуряване на транспорт на пациента в друго лечебно заведение.

2. Докато се осигури транспорт и приемащо лечебно заведение, не може да бъде отказвана медицинска помощ, като законът задължава да се извършват "възможният обем" медицински дейности.

3. Да се настоява пред МЗ за приемането на ясен и точен алгоритъм за триаж на пациентите при недостиг на ресурси, който да не бъде дискриминационен и да е изработен на базата на обективни и етични критерии.

Застрахован ли съм

Задължителните застраховки за професионална отговорност на медицинските специалисти вероятно носят някакво спокойствие в описаните (и видими с просто око) хаос и претоварване на здравната система. Под страх от административнонаказателна отговорност всяко лечебно заведение е длъжно да застрахова персонала си за вредите, които могат да настъпят от неизпълнение на професионалните им задължения.

В условията на преструктуриране на дейността на лечебните заведения обаче се създава риск от активиране на изключващи покритието клаузи или възражения за неизпълнение на застрахователния договор (или общите условия). Например в Наредбата за задължителното застраховане на лица, упражняващи медицинска професия, се предвижда, че минималните годишни застрахователни суми (лимити на отговорност) за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие се определят в зависимост от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например за лекарите, извършващи дейност по специалности професионална медицина или физикална и рехабилитационна медицина, застрахователният лимит е по-нисък от този на лекарите, работещи като реаниматори. Следователно изпълнението на по-рискови от гледна точка на наредбата дейности по медицинска специалност от лице с друга специалност може да доведе до отпадане на отговорността на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение. Освен това изпълнението на дейности, неприсъщи за дадена специалност и при липсата на проведено обучение за извършване на дадена рискова дейност, също може да е изключващо отговорността на застрахователя обстоятелство.

Какво да направим?

1. Необходим е детайлен преглед на сключените застраховки "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия" и анализ на клаузите на договора за застраховка и общите условия, при които е сключен.

2. Необходимо е да се обсъди със застрахователя дали в конкретния случай и при съществуващата реорганизация на работата е необходимо (и дали е възможно) да се промени застрахователният договор и да се издаде добавък към полицата, включващ променените условия.

Описаните рискове са най-често срещаните в практиката проблеми на лечебните заведения в създалите се условия, но те не ги изчерпват. Липсата на адекватна организация все повече ще поставя медицинските специалисти и лечебните заведения не само в трудни житейски ситуации, но и ще създава рискове от правен аспект.

През 2002 г. в Русия е извършен жесток терористичен акт с множество жертви. Години по-късно по делото "Финогенов и други срещу Русия" Европейският съд за правата на човека ще отсъди, че планът за евакуация и оказване на медицинска помощ на десетките пострадали е бил недостатъчно обмислен, опорочен, като не е имало ясен план за организацията по прием на пострадали жертви в лечебните заведения.

С този пример не бих искала да сравнявам епидемията с терористичен акт, напротив. След като ЕСПЧ приема, че при наличието на толкова тежък, внезапно възникнал и непредвидим акт на насилие държавата има задължение да състави възможно най-ясен и консистентен план за действие, то с още по-голямо основание е длъжна да направи това при наличието на епидемия, която се развива от месеци, за чието разпространение има достатъчно данни и модели на развитие. В още едно свое решение ЕСПЧ подчертава, че държавите нарушават правото на живот, когато на пациента не е оказана спешна медицинска помощ поради наличието на системен или структурен недостатък във функционирането на болничните услуги. Необходимо условие е властите да са знаели или да е трябвало да знаят за този риск, но да не са предприели необходимите мерки, за да ограничат или коригират тези системни проблеми.

Иновации и добри практики в здравния сектор

На 27 ноември ще се проведе първата част от конференцията "Иновации и добри практики в здравния сектор". Събитието се организира за седма поредна година от "Капитал", но този път ще бъде в изцяло онлайн формат. Основна тема на дискусията ще бъде дигиталната трансформация на българското здравеопазване особено важна, когато пациенти, и лекари, и фармацевти, и цялата система има нужда от бързи, високотехнологични, ефективни и безопасни решения. Разговорът за иновациите в лечението на социалнозначими заболявания ще бъде проведен през първото тримесечие на 2021 г. Повече информация може да откриете на сайта на събитието, където има форма за безплатна регистрация.

Визитка

Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в адвокатско дружество "Шаркова и партньори". Екипът на дружеството има дългогодишен опит в консултирането на лечебни заведения, неправителствени организации и пациенти и води успешно дела в сферата на здравеопазването. Адвокат Шаркова е специализирала в САЩ и е работила като стажант в Правната програма на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта. В областта на медицинското право има множество краткосрочни обучения в Холандия, Испания и други европейски държави, а отскоро придобива правото на обучител за платформата на Съвета на Европа HELP.

Специалистите, работещи в сферата на здравеопазването, вече свикнаха, че в последните 9 месеца си лягат при действието на една заповед на министъра на здравеопазването и се събуждат при действието на друга. Понякога току-що сме успели да вникнем във всички правила, техните изключения и изключенията на тях самите, и вече се оказва, че е било напразно усилие - вече имаме ново четиво. В болниците е като на бойно поле по всеобщо мнение на медицинските специалисти, които работят там - свръхнатовареност, надвишен капацитет, завишен риск за здравето и живота, намалели до краен предел сили.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.