Новият комплексен онкологичен и радиохирургичен център в болница "Сърце и Мозък", Плевен, е без аналог на Балканите

Новият комплексен онкологичен и радиохирургичен център в болница "Сърце и Мозък", Плевен, е без аналог на Балканите
Новият комплексен онкологичен и радиохирургичен център в болница "Сърце и Мозък", Плевен, е без аналог на Балканите
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Медицинската онкология се развива с много бързи темпове. Тя прилага резултатите от съвременните клинични и научни постижения и позволява въвеждането на иновативни терапевтични подходи, носещи значително предимство в борбата с онкологичните заболявания.В ерата на прецизната медицина, диагностиката и лечението на злокачествените заболявания се определят на база индивидуалните характеристики на отделния пациент. Ракът вече се разглежда като генетично заболяване. Уникалният генетичен профил на всеки тумор прави генетичния анализ ключов и незаменим при избора на подход в онкологичната диагностика и терапия. Идентифицирането на промените в молекулните механизми при възникването и развитието на рака позволява персонализиран подход и има огромно клинично значение.Въвеждането на съвременни методи за генетични изследвания, като например масовото паралелно секвениране, известно още като секвениране от следващо поколение (next generation sequencing, NGS), позволи значителен напредък във възможностите ни за генетично профилиране на раковите клетки за нуждите на диагностиката и терапията. Тези методи позволяват натрупването на големи по обем масиви от данни, въз основа на които да бъдат идентифицирани нови биомаркери - генетични варианти и мутации, които да служат като диагностични индикатори и/или молекулни таргети (терапевтични цели), спрямо които да се разработят терапевтични средства. Генетичните изследвания способстват и за по-добро разбиране на механизмите на възникване на лекарствена резистентност и токсичност. Така става възможно индивидуализиране и прецизиране на лечението с цел подобряване на терапевтичните резултати. Този съвременен подход, съобразен с най-новите световни тенденции в онкологията, е част от ежедневната клинична практика в болница "Сърце и Мозък", в която специално за нуждите на онкологията изградихме съвременна генетична лаборатория.

Медицинската онкология се развива с много бързи темпове. Тя прилага резултатите от съвременните клинични и научни постижения и позволява въвеждането на иновативни терапевтични подходи, носещи значително предимство в борбата с онкологичните заболявания.В ерата на прецизната медицина, диагностиката и лечението на злокачествените заболявания се определят на база индивидуалните характеристики на отделния пациент. Ракът вече се разглежда като генетично заболяване. Уникалният генетичен профил на всеки тумор прави генетичния анализ ключов и незаменим при избора на подход в онкологичната диагностика и терапия. Идентифицирането на промените в молекулните механизми при възникването и развитието на рака позволява персонализиран подход и има огромно клинично значение.Въвеждането на съвременни методи за генетични изследвания, като например масовото паралелно секвениране, известно още като секвениране от следващо поколение (next generation sequencing, NGS), позволи значителен напредък във възможностите ни за генетично профилиране на раковите клетки за нуждите на диагностиката и терапията. Тези методи позволяват натрупването на големи по обем масиви от данни, въз основа на които да бъдат идентифицирани нови биомаркери - генетични варианти и мутации, които да служат като диагностични индикатори и/или молекулни таргети (терапевтични цели), спрямо които да се разработят терапевтични средства. Генетичните изследвания способстват и за по-добро разбиране на механизмите на възникване на лекарствена резистентност и токсичност. Така става възможно индивидуализиране и прецизиране на лечението с цел подобряване на терапевтичните резултати. Този съвременен подход, съобразен с най-новите световни тенденции в онкологията, е част от ежедневната клинична практика в болница "Сърце и Мозък", в която специално за нуждите на онкологията изградихме съвременна генетична лаборатория.

ПРОФИЛ: Доц. Д-р Наталия Чилингирова, дм, е началник на клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Сърце и Мозък" в Плевен. Завършва медицина в МУ - София, като част от следването си провежда в Клиниката по медицинска онкология в университетската болница в Цюрих (Швейцария). Работи като стажант лекар. Тя е доброволец в клиниките по медицинска онкология към СБАЛО - София, и КОЦ - Ст. Загора. След дипломирането си специализира в СБАЛО - София, и в университетска клиника във Виена (Австрия). Завършва редица обучения в реномирани световни научни центрове като MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) в Ню Йорк. Член е на ESMO, ASCO, Образователна академия по онкология и други. От 2011 г. е в управителния съвет на клуб "Млад онколог". Преподава онкология на български и чуждестранни студенти по медицина. Член е на научната лаборатория по прецизна медицина и генетика към Центъра по компетентност на МУ - Плевен. Автор е на над 45 научни труда в български и международни сборници и списания. Редактор и съавтор на първия в България учебник по онкология за студенти и лекари.

Какво е съвременното лечение на онкологичните заболявания?

Комплексно. За съжаление голяма част от пациентите с онкологични заболявания в България се диагностицират в напреднал стадий на заболяването, когато локалните методи на лечение не биха помогнали в такава степен, както системната терапия. Целта на клиниката по медицинска онкология в нашата болница е да предложи на пациентите най-съвременно прецизно лечение на солидни тумори по утвърдени международни стандарти, но и много повече:

1. Равен достъп до качествени медицински грижи както по време на диагнозата и активното лечение, така и в периода на проследяване; мерки за подобряване качеството на живот и психологична помощ и подкрепа за всеки пациент.
2. Разработените от интердисциплинарния ни екип индивидуално адаптирани стъпки в грижата за хора с редки онкологични заболявания, хора с генетично предразположение към онкологични заболявания и други специални клинични случаи целят подбор на възможно най-добър, индивидуално ориентиран терапевтичен план. 3. Възможността да участваме в научни изследвания и клинични проучвания, които са от ключово значение за онкологията и в борбата с рака, ни позволява да превърнем най-новите научни открития в иновативни терапевтични възможности за пациентите, да приложим нови диагностични инструменти, персонализирано лечение и подобрим качеството на живот. Разработването и въвеждането на нови терапии също се основава на клинични изпитвания - така тези две ключови стратегии, прилагани успоредно и безкомпромисно, са в основата на нашата работа и затвърждават водещата ни позиция на един модерен онкологичен център в ерата на персонализираната медицина, в частност на персонализираната онкология.

4. Като част от Българския Кардиологичен Институт, дългогодишен лидер в борбата със сърдечно-съдовите заболявания, въведохме и развиваме кардиоонкологичен подход - мултидисциплинарно разработен план за онкопациенти със сърдечно-съдови заболявания за оценка на риска и превенция на сърдечно-съдови усложнения по време на терапията. Нашият интердисциплинарен екип, в който работят специалисти кардиолози с дългогодишен опит, прилага специфични, адаптирани превантивни диагностични методи за проследяване на тези пациенти по време на лечението и след него.

Редица водещи специалисти от различни ключови европейски онкологични центрове бяха поканени от специално създадената комисия за борба с рака. Вие сте първият български експерт, участвал в публично изслушване на комисията в европарламента. Какви са целите на плана на ЕК за борба с рака?

Европейският план за борба с рака е основен стълб на стратегията за по-силен Европейски (здравен) съюз. Той набелязва необходимите действия и структурни подобрения в онкологичната грижа. В основата му е план за устойчиво развитие и въвеждане на дигитализация, иновации и интегративен подход в битката с рака. Всяка страна членка трябва да въведе национален план за борба с рака, в чиято основа е събиране и анализ на данните за честотата и социалната и икономическата значимост на заболяването, идентифициране и ефективен контрол на рисковите фактори, анализ на текущия капацитет и ефективност на здравната система, въвеждане на мерки за превенция и ранен скрининг и стратегии за терапевтично поведение. Популяризирането на темата за онкологичните заболявания и подаването на точна медицинска информация са от съществено значение за подобряване здравната култура, а оттам и общественото здраве.Убедени сме, че най-добрата стратегия за борба с рака е именно фокусиране върху превенция и скрининг, както и мултидисциплинарен терапевтичен подход. За постигането на реални резултати е необходимо планиране и синхронизиране на предоставяните здравни услуги. Ето защо най-добра грижа за онкологичните пациенти може да се предостави именно в онкологични центрове, където на едно място са събрани множество специалисти за провеждане на пълния курс на лечение (хирурзи, лъчетерапевти и медицински онколози, кардиолози и др.) и се предлага комплексен подход в лечението.

ПРОФИЛ: Д-р Румен Лазаров, дм, е началник на отделението по лъчелечение в УМБАЛ "Сърце и Мозък" в Плевен. Той има повече от тридесетгодишен опит в областта на лъчетерапията и радиохирургията. Участва активно при въвеждането на компютър-томографското стадиране и планиране на туморите и провежда първата радиохирургична интервенция в нашата страна. Има богат преподавателски опит.

В университетската болница "Сърце и Мозък", Плевен, отвори врати единствен по рода си комплексен онкологичен и радиохирургичен център. Пациентите вече се диагностицират, лекуват и дългосрочно се проследяват от водещи специалисти. Лекарите работят с последно поколение лъчетерапевтична апаратура - единствения в България Гама нож - позволяващ лечението на практически всяка цел в мозъка с ненадмината прецизност. Разполагаме още и с линеен ускорител последен модел, 4D скенер, дозиметрично оборудване, както и обслужващите ги бази данни и компютърен софтуер за планиране, провеждане и контрол на качест­вото на лъчелечение и радиохирургия на заболявания на цялото тяло и особено на главния мозък и централната нервна система. Непосредствената близост на онкоцентъра, хирургичните и диагностичните отделения в болницата дава възможност на пациентите да получат бърза и коректна диагноза и да продължат без всякакво забавяне назначеното им лечение. Всички отделения и специалности са свързани в обща диагностична и терапевтична информационна мрежа, което преди всичко улеснява болните и техните близки, предотвратява загубата на съществена информация, забавянето на диагностичния и лечебния процес и подобрява значително качеството на медицинското обслужване."Сърце и Мозък" е част от Българския Кардиологичен Институт (7 специализирани болници и 15 медицински центъра в страната), който поддържа традиционно тесни връзки с водещите световни клиники и научни центрове. Това позволява телемедицински консултации и лечение на редки и сложни случаи с участието на международни експерти.

Възможностите на стереотактичната радиохирургия (SRS)

"Хирургичната" лъчетерапия, или стереотактична радиохирургия (SRS), се използва за лечение на функционални аномалии и малки по размер мозъчни тумори чрез прецизно насочена радиация. Единствената платформа, създадена специално за лечение на мозъчни заболявания, е гама-нож. Технологията се използва при всички видове тумори в областта на главата, като oптимален ефект се постига при тези с големина до 3 см. В рамките на една до пет процедури се реализира концентриране на висока доза радиация в областта на туморната тъкан. Това се извършва с изключителна прецизност - от порядъка на една десета от милиметъра. Апаратурата се калибрира ежедневно преди процедурите, а точността на позицията на пациента се следи постоянно по време на облъчване.Методът блокира възможността за раз­множаване на патологичната тъкан чрез увреждане на жизненоважни структури на болните клетки. Така те постепенно загиват и туморът се свива и изчезва, като частично се замества от съединителна тъкан.

Комплексно решение чрез комбиниране на Гама нож и линеен ускорител

Комбинирането на Гама нож от последно поколение и линеен ускорител, допълнително окомплектован с уникални за страната и региона специализирани системи, позволява освен радиохирургия в областта на мозъка (SRS) прилагането на радиохирургия на области от цялото тяло (SBRT), както и на всички видове конвенционално лъчелечение и съчетано лъче-химиолечение на туморите в областта на централната нервна система (главен и гръбначен мозък), глава и шия, бял дроб и млечна жлеза, тумори на медиастинума, тумори на черния дроб и панкреаса, тумори в областта на корема, тумори на пикочния мехур, тумори на женските полови органи (шийка и тяло на матката и др.), тумори на мъжката полова система (тумори на простата, тестисите и др.), тумори на правото черво и ануса, нетуморни заболявания с агресивен растеж и други. В случаи на по-големи от 3 см тумори на мозъка има участъци с нарушено хранене, в които се появяват "спящи" клетки, които не се делят и са нечувствителни към облъчването, т.е. са неподходящи за радиохирургично лечение. Това е главната причина, поради която тези тумори трябва да бъдат отстранени хирургично или лекувани с друг лъчелечебен метод (конвенционално фракционирано лъчелечение). Всички видове лечение (хирургично, лъчево и лекарствено) се прилагат в болницата, като се осигурява бърза и продуктивна комуникация между всички клиники в полза на пациента.Модерните технологии за управление на движението са от решаващо значение за точното насочване на мощна стереотактична лъчева терапия при ранен стадий на неоперабилни белодробни тумори и метастази, както и при дефинитивно облъчване с висока доза при простатен карцином и при лечение на тумори и метастази на черния дроб, панкреаса, над бъбрека. Специализираният компютърен томограф за планиране на лъчелечение и линейният ускорител интегрират 4D образна верификация, насочване и контрол в реално време на облъчването. Линейният ускорител разполага с усъвършенствани системи за позициониране и имобилизация, включително 6D роботизирана корекция на положението на пациента.Пътят на пациента във високотехнологичната "Сърце и Мозък" е строго индивидуализиран и внимателно планиран, за да осигурим максимално добри клинични резултати при максимална безопасност и комфорт. Неоспорим факт е, че онкопациентите получават най-добра грижа именно в мултидисциплинарни онкологични центрове с комплексен подход в лечението, където на едно място са събрани не само високи технологии, но и отлично подготвени специалисти за провеждане на пълния курс на лечение (хирурзи, лъчетерапевти и медицински онколози, кардиолози и др.).