Знанията по финанси трябва да се развият в умения

Георги Кирилов за курса по финанси в програмата Business Essentials

Business Essentials
Business Essentials    ©  Business Essentials
Business Essentials
Business Essentials    ©  Business Essentials

Георги Кирилов води обученията по финанси в програмата Business Essentials нa Капитал Business School, MDV Professional Education

Какви са впечатленията ви от изминалите издания на курса - какво се търси най-много като знание и къде са липсите?

Най-много се търси приложението на знанията в релния свят. Как уменията, които са придобити през годините, могат да допринесат за по-добра ефективност на работното място и за вземането на по-добри управленски решения. Много участници са технически подготвени, но не са сигурни как да приложат това знание на практика, затова максимално се стремим да покрием тази липса на умения.

Разкажете повече за програмата по финанси в различните нива на Business Essentials.

Целта на курсовете по финанси е участниците да придобият ключови за всяко управленско ниво умения. Темите на всеки курс са съобразени с логиката на нивата в програмата Business Essentials (Understand, Manage, Grow). Целта обаче е освен знанията участниците да получат ясна картина за текущите икономически и политически предизвикателства пред бизнеса. Обучението е с реални и максимално актуални казуси - например анализирахме отчетите на местна публична компания, които точно бяха публикувани и дори техните преки конкуренти не ги бяха още виждали.

Може ли да дадете пример за конкретен казус, който се разглежда в обучението?

Обучението непрекъснато се актуализира, но това, което сме разглеждали, е например рязкото поскъпване на швейцарския франк през миналата година - финансовият ефект върху компаниите с валутни експозиции и как се управлява този риск. Друг казус е въвеждането на отрицателни лихви от БНБ за търговските банки и какво означава това за бизнеса, програмата за количествени улеснения (печатане на пари) на ЕЦБ, която е удължена и през 2017 г., и много др. Всичко е илюстрирано и с конкретни финансови изчисления, за да се придобие ясна представа за последствията от тези събития.

За кого са подходящи обученията в съответните нива? Кой в една компания трябва да разбира от инвестиции, оценка на риска или бюджетиране?

Обученията са основно за управленски позиции, но реално са подходящи за широк кръг служители. За успеха на една компания отдавна няма запазена територия за тесен кръг служители, които разбират фундамента на бизнеса. Новите поколения са много по-информирани, а и естеството на бизнесите го изисква. Затова всеки, който иска да учи, е добре дошъл.

Какъв е вашият стил на преподаване? Как представяте съдържанието в курса?

Водя курса като дискусия, в която се стремя максилано да въвлека участниците. Казусите обичайно започват с извадки от публикации, от където тръгва анализа на даден казус и всеки се включва като допринася с опита си към дискусията. Така се получава, че и всички учим един от друг, което е много полезно, защото всеки идва от различна индустрия и има специфичен опит. За мен интерактивността е приоритет и в моите обучения място за скука няма.

Курсовете, които води Георги Кирилов са:

- Финансов мениджмънт 1 (първо ниво) 20-21 януари 2017
- Финансов мениджмънт 2 (второ ниво) 3-4 февруари 2017

- Финансов мениджмънт 3 (трето ниво) 10-11 март 2017

Регистрацията за всички нива на програмата Business Essentials е отворена. Курсовете са за мениджъри, предприемачи и експерти и ще се провеждат от януари до март 2017 година. Business Essentials включва финанси, управленско счетоводство, маркетинг, човешки ресурси, правна рамка и бизнес стратегия. Програмата е разделена на три нива:

1) Understand Your Business
2) Manage Your Business

3) Grow Your Business

За повече информация:

[email protected]

+359 887 492 126 - Христина Христова

Финансов мениджмънт 1 / 27-28 януари 2017
- Тълкуване на финансовите отчети чрез анализ на ключовите показатели
- Управление на оборотни средства, вземанията и задълженията
- Базово планиране и бюджетиране: изготвяне на прогнози за паричните потоци
- Решения за инвестиции на ниво проек в рамките на компаниятa
- Дисконтирани парични потоци
- Оценяване на инвестиция
- Анализ на проекти и риск
- Цена на собствения капитал


Финанов мениджмънт 2 / 3-4 февруари 2017
- Процес на ефективно планиране, бюджетиране и отчетност
- Себестойност на продукт
- Развиване на комплексен бизнес казус
- Управление на лихвения и валутния риск в контекста на Българската платежна система
- Управление на наличния паричен ресурс и оборотния капитал на ниво отдел и компания
- Платежни инструменти и приложението им в практиката


Финансов мениджмънт 3 / 10 - 11 март 2017
- Растеж чрез придобивания или органичен растеж
- Бизнес оценка на търговско дружество
- Финансова оценка и анализ при сливания и придобивания
- Разполагаеми средства и процесите, свързани с тях
- Преструктуриране и финансови ефекти от придобиването
- Правен и финансов анализ преди сливания и придобивания (due diligence)
- Създаване на стойност за акционерите в случай на придобивания, интеграция и синергиен анализ
- Оздравяване и преструктуриране на предприятия
- Решение за exit стратегия

Още от Капитал