Как да преговаряме договорите за финансови услуги

Отворена е регистрацията за бизнес курсовете в програмата Business Essentials нa Капитал Business School, MDV Professional Education. Курсовете са за мениджъри, предприемачи и експерти и ще се провеждажт от януари до март 2017 година. Преподават се финанси, финансов анализ, бизнес стратегия, маркетинг, човешки ресурси и правна рамка.

Програмата Business Essentials има три нива:

1) Understand Your Business (capital.bg/BE1) 2) Manage Your Business (capital.bg/BE2)

3) Grow Your Business (capital.bg/BE3)

адв. Людмил Карауланов

aдвокатско дружество "Белоконски, Господинов и партньори"

Представете кратко модула в курса по правна рамка, който вие водите.

Аз водя модула "Договори за предоставяне на финансови услуги". Той включва преглед на видовете финансови услуги и отграниченията между доставчиците (банки и небанкови финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници). Основен акцент се поставя върху кредитирането, като целта е да се представят етапите при структуриране на кредит спрямо нуждите на клиента, договаряне на параметрите, преценка на специфични особености за конкретно финансиране, които следва да се отчитат спрямо бизнес задачите и активите на едно дружество. В курса обсъждаме и учредяване на обезпечения, като се разясняват използваният от банките инструментариум и често срещаните проблеми с практическото му приложение. Дискутираме формите на принудително изпълнение срещу длъжника (кредитополучател) по реда на ЗДФО, ЗОЗ, ГПК и ТЗ, но даваме конкретни практически примери и за това какво е финансово обезпечение по ЗДФО и защо същото се налага все повече при договорите за предоставяне на финансови услуги. Особено интересна е дискусията за настъпващите изменения в хода на изпълнението по договор за кредит – по чия инициатива се случва това, какви са причините, каква е разликата между предоговаряне и реструктуриране, какви възможности за уреждане на отношенията на страните в криза се използват най-често и защо. Обсъждат се и други финансови инструменти, които са придобили популярност и се използват в комбинация с кредитирането, като договорите за управление на плащанията (ESCROW договори), рамковите договори за финансови сделки с цел управляване на валутния риск, факторинга и форфетинга. Не забравяме и застрахователите договори и договорите за лизинг.

За кого в една фирма е подходящо това съдържание?

Умението да се четат договорите за финансови услуги е от полза не само на мениджърите (от които се очаква да вземат стратегически решения за избор на финансиране), на финансовите директори (които ще погледнат през очите на юриста спрямо познатата им материя), на счетоводителите (които най-често получават задание да следят за изпълнението на задълженията по тези договори), но и на всеки търговец, който няма нает специализиран персонал или желае да има представа как да договаря с консултанти обхвата на услуги, свързани с обсъжданата материя.

Може ли да дадете пример за конкретен казус, който се разглежда в обучението?

При последното обучение се получи добра дискусия с примери от практиката, свързани с принудителното изпълнение по реда на Закона за особените залози – възможности за уговаряне на модалитети, роля на частния съдебен изпълнител, хипотези за защита на длъжника.

Какви са впечатленията ви от изминалите издания на курса - какво се търси най-много като знание и къде са липсите?

Участниците са привлечени от възможността да получат практически приложими знания, голяма част от материята им е позната и въпросите са изключително задълбочени. Всеки от нас в ежедневието си се сблъсква с различни договори, имащи отношение към предоставянето на финансови услуги, и има нуждата да оцени правилно както ползите, така и рисковете, свързани с ползването им. Хората, които посещават Business Essentials обученията, имат натрупан управленски опит, получили са задоволителна правна култура и вече са любопитни да научат повече за новостите и приложимите за техния бизнес пазарни възможности.

Business Essentials 2 - Manage Your Business

Курс Правна рамка 2 / 17-18 февруари 2017

Отговорност на мениджърите и управителите. Отношения с администрацията.

- Практически казуси при сключване на сделки, рискове и способи за минимизирането им

- Защита на личните данни

- Законосъобразно прекратяване на трудовите правоотношения

- Данъчно облагане на доходи от финансови инструменти

- Договори за кредит - сключване и предоговаряне

- Програмата на всички курсове от Business Esсentials - ниво 2 e на capital.bg/BЕ2

Контакти:

[email protected]

+359 887 492 126 - Христина Христова

Регистрацията за всички нива е отворена.

Има 10% отстъпка за регистрираните до 20 декември.

Още от Капитал